Skip to content

Skip to table of contents

Vinn enn Dimounn Pli Spiritiel!

Vinn enn Dimounn Pli Spiritiel!

“Kontign les zot gide par lespri.”​—GALAT 5:16NW.

KANTIK: 22, 75

1, 2. Ki kitsoz enn frer ti konpran lor limem, ek kouma li ti reazir?

ROBERT ti pran batem kan li ti enn adolesan, me laverite pa ti kitsoz pli inportan dan so lavi. Li dir: “Zame mo pa ti fer nanye demal, me mo ti pe fer bann kitsoz zis par routinn. Mo ti paret for lor plan spiritiel. Mo ti al tou mo bann renion, ek mo ti fer pionie tanporer de-trwa fwa dan lane. Me mo ti mank enn kitsoz.”

2 Se apre so maryaz ki Robert inn konpran ki kitsoz ti pe manke. Parfwa, Robert ek so madam ti kontan zwe devinet ek zot ti poz zot kamarad bann kestion Biblik. So madam ti konn Labib bien ek li ti reponn bann kestion-la fasilman. Me souvan Robert pa ti konn bann repons ek li ti santi li zene. Li dir: “Se koumadir mo pa ti konn nanye. Lerla, mo ti dir ar momem: ‘Si mo anvi vinn enn bon sef dan domenn spiritiel pou mo madam, mo bizin fer kitsoz.’” Se seki li’nn fer. Li dir: “Mo ti etidie Labib, mo ti re-etidie ek mo ti re-etidie ankor, ek parey kouma enn puzzle, sak pies ti koumans pran so plas. Mo finn koumans konpran Labib pli bien, me pli inportan, mo finn vinn pli pros ar Zeova.”

3. (a) Ki nou kapav aprann ar seki finn ariv Robert? (b) Ki nou pou examine dan sa lartik-la?

 3 Nou kapav aprann bann leson inportan ar seki finn ariv Robert. Kitfwa nou konn Labib ase bien, nou asiste bann renion ek nou sorti predikasion regilierman, me sa pa ase pou ki nou vinn bann dimounn spiritiel. Ouswa, kitfwa nou’nn fer zefor pou vinn pli spiritiel, me kan nou examinn noumem, nou trouv lezot domenn kot nou kapav ameliore ankor. (Filipien 3:16) Dan sa lartik-la, nou pou reponn trwa kestion inportan: (1) Ki kitsoz pou ed nou pou kone si nou enn dimounn spiritiel? (2) Kouma nou kapav vinn pli for lor plan spiritiel? (3) Kouma enn bon spiritialite kapav ed nou dan nou lavi toulezour?

KOUMA NOU POU KONE SI NOU ENN DIMOUNN SPIRITIEL?

4. Konsey ki ena dan Efezien 4:23, 24, ar kisannla li aplike?

4 Kan nou ti koumans servi Bondie, nou ti fer bann sanzman dan tou domenn nou lavi. Ek sa pa ti arete kan nou ti pran batem. Labib dir: Kontign renouvle zot fason panse.” (Efezien 4:23, 24NW.) Akoz nou inparfe, nou bizin kontign fer bann sanzman. Mem si nou pe servi Zeova depi plizir lane, nou bizin kontign fer zefor pou gard enn bon relasion avek Li.​—Filipien 3:12, 13.

5. Ki kestion nou kapav poz noumem pou kone si nou enn dimounn spiritiel?

5 Ki nou zenn ouswa vie, nou bizin examinn noumem dan enn fason onet. Nou kapav demann noumem: ‘Eski mo trouve ki mo pe vinn deplizanpli spiritiel? Eski mo pe vinn deplizanpli kouma Zezi Kris? Mo latitid ek mo konportman dan renion, ki zot montre? Dapre mo bann konversasion, ki kitsoz vremem inportan pou mwa? Mo bann labitid letid, fason ki mo abiye, kwafe, makiye, ek fason ki mo reazir kan mo gagn bann konsey, ki sa montre lor mwa? Kan mo gagn enn tantasion pou fer enn move kitsoz, kouma mo reazir? Eski mo’nn vinn enn Kretien ki ena matirite?’ (Efezien 4:13) Sa bann kestion-la kapav ed nou pou konpran ki kantite nou’nn grandi lor plan spiritiel.

6. Pou nou kone si nou enn dimounn spiritiel, ki lot kitsoz kapav ed nou?

6 Parfwa, nou bizin led lezot pou kone si nou enn dimounn spiritiel. Lapot Pol ti explike ki enn dimounn ki “fizik,” li pa konpran ki so fason viv pa fer Bondie plezir. Me enn dimounn spiritiel konpran fason panse Bondie. Li kone ki Zeova pa kontan kan enn kikenn les so bann dezir dominn li. (1 Korintien 2:14-16; 3:1-3) Bann ansien ki ena mem panse ki Zezi Kris, remark bien vit kan bann frer koumans azir dan enn fason fizik. Lerla, zot esey ed sa bann frer-la. Si  bann ansien esey ed nou, eski nou pou aksepte zot led ek fer bann sanzman ki bizin? Si nou fer sa, nou pou montre ki nou vremem anvi vinn pli for lor plan spiritiel.​—Ekleziast 7:5, 9.

VINN PLI FOR LOR PLAN SPIRITIEL

7. Kouma nou kone ki enn kikenn ki spiritiel, se pa zis enn kikenn ki ena enn konesans lor Labib?

7 Pou vinn enn dimounn spiritiel, li pa ase ki nou ena enn konesans lor Labib. Lerwa Salomon ti konn boukou kitsoz lor Zeova, ek sertin parmi so bann parol ki ranpli ar sazes trouv dan Labib. Me plitar, li ti koumans perdi so relasion avek Zeova, ek li pa ti res fidel. (1 Lerwa 4:29, 30; 11:4-6) Alor, anplis enn konesans lor Labib, ki lot kitsoz ankor nou bizin? Nou bizin kontign fer nou lafwa vinn for. (Kolosien 2:6, 7) Kouma nou fer sa?

8, 9. (a) Ki kitsoz pou ed nou ranforsi nou lafwa? (b) Ki lobzektif nou bizin ena kan nou etidie ek medite? (Get zimaz dan koumansman lartik.)

8 Dan premie siek, Pol ti ankouraz bann Kretien pou “avans ver matirite.” (Ebre 6:1NW.) Kouma nou kapav swiv sa konsey-la zordi? Enn premie fason se kan nou etidie liv Reste dan l’amour Bondié”. Sa liv-la pou ed twa konpran kouma pou servi bann prinsip Labib dan to lavi. Si to’nn deza etidie sa liv-la, to kapav etidie lezot piblikasion ki pou ed twa ranforsi to lafwa. (Kolosien 1:23) Nou bizin osi medit lor seki nou aprann ek demann Zeova so led pou met zot an pratik.

9 Kan nou etidie ek medite, nou lobzektif se pou devlop enn gran dezir pou obeir Zeova ek fer Li plezir. (Psom 40:8; 119:97) Nou bizin osi rezet tou kitsoz ki pou anpes nou grandi lor plan spiritiel.​—Tit 2:11, 12.

10. Ki bann zenn kapav fer pou vinn pli for lor plan spiritiel?

10 Si to enn zenn, eski to ena bann lobzektif spiritiel? Pandan bann lasanble sirkonskripsion, enn frer ki dan Betel abitie koz avek bann zenn ki pou pran batem. Li abitie demann zot ki zot bann lobzektif spiritiel. Li’nn remarke ki boukou  parmi sa bann zenn-la inn bien reflesi kouma zot anvi servi Zeova dan lavenir. Sertin anvi servi Zeova aplintan ouswa al servi dan bann teritwar kot bizin plis proklamater. Me ena lezot zenn ki pa kone kouma pou reponn sa kestion-la. Eski savedir ki zot pa trouv linportans pou ena bann lobzektif spiritiel? Si to enn zenn, demann tomem: ‘Eski mo al renion ek predikasion zis parski mo bann paran anvi ki mo fer sa? Ouswa se parski Zeova Li mo kamarad?’ An realite, nou tou nou bizin ena bann lobzektif spiritiel, ki nou zenn ouswa vie. Sa bann lobzektif-la pou ed nou vinn pli for lor plan spiritiel.​—Ekleziast 12: 1, 13.

11. (a) Ki nou bizin fer pou vinn enn dimounn spiritiel? (b) Ki personaz Biblik nou kapav imite?

11 Kan nou’nn trouv bann domenn kot nou kapav progrese, nou bizin koumans fer bann sanzman. Se enn kitsoz bien inportan, parski sa pou determine si nou pou gagn lavi ouswa lamor. (Romin 8:6-8) Zeova pa atann ki nou azir dan enn fason parfe, ek Li donn nou so lespri sin pou ed nou. Me kanmem sa, nou bizin fer bann gran zefor. Frer John Barr, ki ti enn manb Komite Santral, ti fer sa komanter-la lor Lik 13:24: “Boukou dimounn pa reisi rant par laport ki sere, parski zot pa fer ase zefor pou vinn for.” Nou bizin vinn parey kouma Zakob, ki ti lit avek enn anz ek ki pa ti abandone  tanki li pa ti gagn enn benediksion. (Zenez 32:26-28) Mem si nou kontan etidie Labib, fode pa nou lir Labib koumadir nou pe lir enn roman. Nou bizin fer zefor pou trouv bann verite ki ena valer ek ki pou ed nou.

12, 13. (a) Ki kitsoz pou ed nou aplik Romin 15:5? (b) Kouma lexanp Pier ek konsey ki li ti done kapav ed nou? (c) Ki to kapav fer pou vinn pli for lor plan spiritiel? (Get lankadre “ Ki To Kapav Fer pou Vinn Pli For lor Plan Spiritiel?”)

12 Kan nou fer zefor pou vinn pli for lor plan spiritiel, lespri sin ed nou pou sanz nou fason panse. Tigit par tigit, nou pou aprann pou pans parey kouma Zezi Kris. (Romin 15:5NW.) Lespri sin kapav ed nou pou rezet bann move dezir ek pou devlop bann kalite ki fer Bondie plezir. (Galat 5:16, 22, 23) Si nou santi ki bann kitsoz materyel ouswa bann plezir pe atir nou, fode pa nou dekouraze. Nou bizin kontign demann Zeova so lespri sin pou ed nou res konsantre lor bann bon kitsoz. (Lik 11:13) Rapel seki ti ariv lapot Pier. Li pa ti touletan ena mem panse ki Zezi Kris. (Matie 16:22, 23; Lik 22:34, 54-62; Galat 2:11-14) Me li pa ti bes lebra, ek Zeova ti ed li. Tigit par tigit, Pier ti aprann pou pans parey kouma Zezi Kris. Ek nou osi, nou kapav fer sa.

13 Pier ti koz lor bann kalite bien presi ki kapav ed nou. (Lir 2 Pier 1:5-8.) Nou bizin fer boukou zefor pou devlop bann bon kalite, kouma par exanp, kontrol lor noumem, landirans, ek lafeksion fraternel. Toulezour, nou kapav demann noumem: ‘Pou vinn pli for lor plan spiritiel, ki kalite mo kapav fer zefor pou manifeste azordi?’

APLIK BANN PRINSIP LABIB TOULEZOUR

14. Kan nou enn dimounn spiritiel, kouma sa ena enn linflians lor nou lavi?

14 Si nou pans parey kouma Zezi Kris, sa pou ena enn linflians lor nou konportman dan travay ek dan lekol, lor nou fason koze, ek lor fason ki nou pran bann desizion toulezour. Nou bann desizion pou montre ki nou pe fer zefor pou imit Kris. Akoz nou enn dimounn spiritiel, nou pa pou les nanye gat nou relasion avek Zeova. Nou spiritialite pou ed nou reziste kont tantasion pou fer enn move kitsoz. Avan ki nou pran enn desizion, nou pou reflesi ek demann noumem: ‘Ki prinsip Labib kapav ed mwa dan sa sitiasion-la? Ki Zezi ti pou fer dan sa sitiasion-la? Ki kitsoz pou fer Zeova plezir?’ Nou bizin pran labitid pou pans dan sa fason-la. Asterla, anou get sertin sitiasion ki kapav arive. Ek dan sak sitiasion, nou pou get enn prinsip Labib ki kapav ed nou pou pran enn bon desizion.

15, 16. Kan nou pans parey kouma Zezi Kris, kouma sa kapav ed nou pou pran bann bon desizion konsernan (a) swazir enn konzwin? (b) swazir nou bann kamarad?

15 Swazir enn konzwin. Get prinsip Labib ki trouv dan 2 Korintien 6:14, 15. (Lir.) Dan enn fason bien kler, Pol ti montre ki enn dimounn spiritiel bien diferan ar enn dimounn ki fizik. Zot pa trouv bann kitsoz dan mem fason. Kouma sa prinsip-la kapav ed twa pou swazir enn konzwin?

16 Swazir nou bann kamarad. Get prinsip Labib ki trouv dan 1 Korintien 15:33NW. (Lir.) Enn dimounn spiritiel  pa pou fer kamarad avek bann dimounn ki kapav fer so lafwa vinn feb. Esey reflesi kouma to kapav aplik sa prinsip-la dan diferan sitiasion. Par exanp, kouma sa prinsip-la kapav ed twa pou pran bann bon desizion konsernan bann rezo sosial? Kouma li kapav ed twa pou deside si to pou zwe game lor Internet avek bann dimounn ki to pa kone?

Eski mo bann desizion pou ed mwa pou vinn pli for lor plan spiritiel? (Get paragraf 17)

17-19. Kan nou enn dimounn spiritiel, kouma sa ed nou pou (a) rezet bann laktivite ki pena valer? (b) ena bann bon lobzektif? (c) regle bann dezakor?

17 Bann aktivite ki fer nou spiritialite ditor. Nou trouv enn lavertisman bien inportan dan Ebre 6:1. (Lir.) Ki bann “aksion ki amenn lamor” nou bizin rezete? Se bann aktivite ki pena valer ek ki pa ed nou pou vinn pli for lor plan spiritiel. Sa lavertisman-la kapav ed nou pou reponn bann kestion kouma: ‘Eski sa laktivite-la fer mwa gagn bann bienfe ouswa li pena okenn valer? Eski mo bizin inplik mwa dan enn proze komersial? Kifer fode pa mo rant dan enn group ki pe rod sanz bann kondision ki ena dan lemond?’

Eski mo bann desizion pou ed mwa pou fixe bann lobzektif spiritiel? (Get paragraf 18)

18 Bann lobzektif spiritiel. Dan so Sermon lor Montagn, Zezi inn donn nou bann bon konsey konsernan nou bann lobzektif. (Matie 6:33) Enn dimounn spiritiel met Rwayom Bondie an premie dan so lavi. Sa prinsip-la pou ed nou reponn bann kestion kouma: ‘Kan mo fini kolez, eski mo bizin al liniversite? Eski mo bizin aksepte sa travay-la?’

Eski mo bann desizion pou ed mwa pou viv anpe avek lezot? (Get paragraf 19)

19 Bann dezakor. Konsey ki Pol ti donn bann Kretien ki abit Rom kapav ed nou kan nou gagn bann dezakor avek lezot. (Romin 12:18) Nou imit Zezi, alor nou esey “viv dan lape ar tou dimoun.” Kouma nou reazir kan nou gagn bann dezakor avek lezot? Eski nou trouv sa difisil pou aksepte lopinion enn lot dimounn? Ouswa eski lezot konn nou kouma enn kikenn ki fer lape?​—Zak 3:18.

20. Kifer to anvi vinn pli for lor plan spiritiel?

20 Sa bann lexanp-la montre nou kouma bann prinsip Labib kapav ed nou pou pran bann desizion ki montre ki lespri sin Bondie pe gid nou. Si nou enn dimounn spiritiel, nou lavi pou pli ere. Robert, ki nou ti mansione dan koumansman, dir: “Apre ki mo’nn devlop enn vre relasion avek Zeova, mo’nn vinn enn pli bon mari ek enn pli bon papa. Mo ti satisfe ek ere.” Si nou fer tou seki nou kapav pou vinn pli for lor plan spiritiel, nou pou gagn osi boukou benediksion. Nou lavi pou pli ere azordi ek dan lavenir nou pou gagn “vre lavi.”​—1 Timote 6:19.