Skip to content

Skip to table of contents

Eski Zakob ti vinn enn anset Lemesi parski li ti aste Ezau so drwa premie-ne?

Kestion Bann Lekter

Kestion Bann Lekter

Dan ansien Izrael, eski enn zom ti bizin enn premie-ne pou ki li kapav vinn enn anset Lemesi?

Dan lepase, nou ti pans sa akoz seki finn ekrir dan Ebre 12:16. Sa text-la dir ki Ezau pa ti ena “respe pou bann kitsoz sakre” ek li ti sanz ‘so drwa premie-ne ar Zakob pou enn sel lasiet manze.’ Alor, nou ti panse ki kan Zakob ti gagn “drwa premie-ne,” li ti gagn osi privilez pou vinn enn anset Lemesi.​—Matie 1:2, 16; Lik 3:23, 34.

Me selman, enn letid profon lor bann lezot verse Labib finn montre ki enn zom pa ti bizin enn premie-ne pou ki li vinn enn anset Lemesi. Anou examinn enn-de sa bann verse-la:

Rubenn ti premie-ne ki Zakob ti gagne avek Lea, ek Zozef ti premie-ne ki Zakob ti gagne avek Rashel. Kan Rubenn ti komet limoralite sexiel, li ti perdi so drwa premie-ne, ek sa drwa-la ti vinn pou Zozef. (Zenez 29:31-35; 30:22-25; 35:22-26; 49:22-26; 1 Kronik 5:1, 2) Me kanmem sa, ni Rubenn ni Zozef pa ti enn anset Lemesi. Se Zida, katriem garson Zakob ek Lea, ki ti enn anset Lemesi.​—Zenez 49:10.

Dan Lik 3:32, ena sink lezot anset Lemesi, ek li paret ki sakenn parmi zot ti enn premie-ne. Par exanp, Boaz ti papa Obed, ek Obed ti papa Zese.​—Rut 4:17, 20-22; 1 Kronik 2:10-12.

David, ki ti garson Zese, pa ti enn premie-ne. An realite, David ti witiem ek dernie garson so papa. Me selman, David ti enn anset Lemesi. (1 Samiel 16:10, 11; 17:12; Matie 1:5, 6) Li parey osi pou Salomon. Mem si li pa ti premie-ne David, li ti  vinn prosin anset Lemesi.​—2 Samiel 3:2-5.

Me sa pa vedir ki bann garson premie-ne pa ti ena linportans. Bann garson premie-ne ti gagn bann privilez ki bann lezot garson pa ti gagne. Souvan, se garson premie-ne ki ti vinn prosin sef dan lakaz ek li ti osi gagn enn doub leritaz.​—Zenez 43:33; Deteronom 21:17; Zozwe 17:1.

Me bann drwa premie-ne ti kapav transfer depi enn garson ziska enn lot. Kan Abraam ti rezet Ismael, se Izaak ki ti gagn so bann drwa premie-ne. (Zenez 21:14-21; 22:2) Ek kouma nou’nn deza examine, Zozef ti gagn bann drwa premie-ne Rubenn.

Me alor, ki lapot Pol ti pe rod dir dan Ebre 12:16? Sa verse-la dir: “Ki pena okenn fornikater, ni enn kikenn ki pena respe pou bann kitsoz sakre, kouma Ezau ki’nn sanz so drwa premie-ne pou enn sel lasiet manze.”

Dan sa verse-la, Pol pa ti pe koz lor bann anset Lemesi. Plito, li ti pe donn bann Kretien enn lavertisman. Li ti dir zot: “Fer bann semin drwat pou zot lipie” pou ki “personn pa mank faver Bondie ki nou pa merite.” Ek, sa ti pou kapav arive si zot ti komet limoralite sexiel. (Ebre 12:12-16NW.) Lerla, zot ti pou vinn parey kouma Ezau, ki “pa ti ena respe pou bann kitsoz sakre,” me ki ti anvi satisfer so bann prop dezir.

Dapre bann koutim sa lepok-la, kitfwa Ezau detanzantan ti gagn privilez pou ofer bann sakrifis pou Zeova. (Zenez 8:20, 21; 12:7, 8; Zob 1:4, 5) Me Ezau ti telman konsantre lor so bann prop dezir ki li ti abandonn so bann privilez premie-ne pou enn bol lanti. Kitfwa Ezau pa ti anvi gagn bann soufrans ki Zeova ti predir ki bann desandan Abraam ti pou gagne. (Zenez 15:13) Li ti montre osi ki bann kitsoz sakre pa ti ena okenn valer pou li kan li ti marye ar de madam payin. Sa ti fer so bann paran bien sagrin. (Zenez 26:34, 35) Li ti vremem bien diferan ar Zakob, ki ti fer tou pou marye avek enn tifi ki ti ador vre Bondie!​—Zenez 28:6, 7; 29:10-12, 18.

Ki sa bann resi-la aprann nou konsernan bann anset Lemesi? Sertin parmi bann anset Lemesi ti bann garson premie-ne, ek lezot non. Se enn kitsoz ki bann Zwif ti konpran ek ki zot ti aksepte. Kouma nou konn sa? Parski zot ti dakor ki Lemesi ti pou enn desandan David, dernie garson Zese.​—Matie 22:42.