Skip to content

Skip to table of contents

Ki Ete enn Dimounn Spiritiel?

Ki Ete enn Dimounn Spiritiel?

“Ki [Bondie] fer zot ena mem fason panse ek latitid ant zot, parey kouma Kris Zezi ti ena.”​—ROMIN 15:5NW.

KANTIK: 17, 13

1, 2. (a) Ki boukou frer ek ser panse konsernan spiritialite? (b) Ki bann kestion inportan nou pou examine dan sa lartik-la?

ENN ser dan Canada dir ki, kan li’nn vinn enn dimounn spiritiel, setadir enn dimounn ki donn boukou valer bann kitsoz spiritiel, sa finn fer li vinn pli zwaye ek finn ed li fer fas ar bann problem dan so lavi. Enn frer dan Brésil, ki marye depi 23 an, dir ki kan li ek so madam ti fer bann zefor pou vinn bann dimounn spiritiel, sa ti ed zot pou ena enn lavi maryaz ki ere. Enn frer dan Philippines dir ki, kan li’nn vinn enn dimounn spiritiel, sa ti donn li lape lespri ek ti ed li pou ena bann bon relasion avek bann frer ek ser ki sorti dan diferan kiltir.

2 Li kler ki nou gagn boukou bienfe kan nou enn dimounn spiritiel. Ki nou kapav fer pou vinn pli spiritiel ek gagn sa bann bienfe-la? Avan, nou bizin konpran seki Labib dir lor bann dimounn ki spiritiel, setadir bann ki les zot dirize par lespri sin Bondie ek ki ena mem fason panse ki Zeova. Dan sa lartik-la, nou pou reponn trwa kestion inportan. (1) Ki  ete enn dimounn spiritiel? (2) Ki bann lexanp ki pou ed nou pou grandi lor plan spiritiel? (3) Kouma bann zefor ki nou fer pou ena “panse Zezi Kris” pou ed nou vinn bann dimounn spiritiel?

KI ETE ENN DIMOUNN SPIRITIEL?

3. Kouma Labib dekrir diferans ki ena ant enn dimounn ki “fizik” ek enn dimounn ki spiritiel?

3 Lapot Pol ed nou pou konpran diferans ki ena ant enn “dimounn spiritiel” ek enn “dimounn fizik.” (Lir 1 Korintien 2:14-16NW.) Enn dimounn ki “fizik,” li “pa aksepte bann kitsoz ki lespri Bondie done, parski pou li, sa bann kitsoz-la, zot bet; ek li pa kapav konpran zot.” Parkont, enn dimounn ki “spiritiel,” li “examinn tou kitsoz” ek li ena “panse Zezi Kris.” Savedir ki li fer bann zefor pou pans parey kouma Zezi Kris. Pol ankouraz nou pou vinn bann dimounn spiritiel. Dan ki lezot fason bann dimounn ki fizik zot diferan ar bann dimounn ki spiritiel?

4, 5. Kouma nou kapav rekonet enn dimounn ki fizik?

4 Enn dimounn ki fizik, kouma so fason panse ete? Enn dimounn ki fizik, li pans parey kouma lemond, ki konsantre lor bann dezir egois. Pol dekrir sa latitid-la kouma “lespri ki pe azir asterla parmi bann dimounn ki dezobeisan.” (Efezien 2:2NW.) Sa latitid-la inflians laplipar dimounn pou imit bann dimounn ki otour zot. Zot fer zis seki zot panse bon pou zot, ek zot pa pran kont bann prinsip Bondie. Enn dimounn ki fizik, li pans prinsipalman lor bann kitsoz fizik. Souvan, li pou panse ki so pozision, so larzan, ouswa so bann drwa personel pli inportan ki ninport ki kitsoz.

5 Enn dimounn ki fizik souvan pratik “seki laser prodir.” (Galat 5:19-21NW.) Dan premie let ki Pol ti ekrir bann Kretien dan Korint, li ti explik bann lezot kitsoz ki bann dimounn fizik fer. Zot kree bann divizion, zot pran parti dan bann dezakor, zot ankouraz bann dimounn pou rebel, zot met zot kamarad devan lakour, zot pena respe pou lotorite, ek zot donn enn tro gran linportans manze ek bwar. Enn dimounn ki fizik pa fer okenn zefor pou reziste tantasion pou fer enn move kitsoz. (Proverb 7:21, 22) Zid ti dir ki bann dimounn “fizik” kapav mem aret gagn lespri sin Zeova.​—Zid 18, 19.

6. Kouma nou rekonet enn kikenn ki spiritiel?

6 Parkont, enn dimounn ki spiritiel donn enn gran linportans so relasion avek Bondie. Li les li gide par lespri sin Bondie ek li fer boukou zefor pou imit Zeova. (Efezien 5:1) Li fer zefor pou aprann fason panse Zeova ek pou trouv bann kitsoz parey kouma Zeova trouve. Bondie bien reel pou li. Enn kikenn ki spiritiel, li diferan ar enn kikenn ki fizik, parski li respekte bann prinsip Zeova dan tou domenn so lavi. (Psom 119:33; 143:10) Enn kikenn ki spiritiel pa pratik “seki laser prodir,” me li esey kiltiv “frwi lespri.” (Galat 5:22, 23NW.) Pou konpran seki vedir enn kikenn ki spiritiel, reflesi lor sa konparezon-la: Enn kikenn ki konn fer biznes, nou pou dir ki li bon dan biznes. Enn kikenn ki vremem donn boukou valer so ladorasion  pou Bondie, nou pou dir ki li ena enn bon spiritialite.

7. Ki Labib dir lor bann dimounn ki spiritiel?

7 Zezi ti dir ki bann dimounn ki spiritiel, zot ere. Nou lir dan Matie 5:3 (NW): “Ere bann ki rekonet ki zot bizin direksion Bondie, parski Rwayom ki dan lesiel pou zot.” Dan Romin 8:6 (NW) Labib dir: “Pans laser vedir lamor, me pans bann kitsoz spiritiel vedir lavi ek lape.” Dapre sa verse-la, nou bizin pans parey kouma Zeova. Nou lavi depann lor la. Alor, si nou res konsantre lor bann kitsoz spiritiel, depi asterla mem nou kapav anpe avek Bondie ek avek noumem, ek nou kapav ena lespwar pou viv pou touletan.

8. Kifer eski li kapav difisil pou vinn ek pou res enn dimounn ki spiritiel?

Me selman, nou pe viv dan enn lemond bien danzere. Nou antoure ar bann dimounn ki pa pans parey kouma Zeova, alor nou bizin fer bann gran zefor pou protez nou lespri. Si nou pa ranpli nou lespri avek bann panse Zeova, lemond pou ranpli nou lespri ar so bann latitid ek so bann panse ki inflianse par laser. Ki nou kapav fer pou evit sa? Kouma nou kapav grandi lor plan spiritiel?

APRANN AR BANN BON LEXANP

9. (a) Ki kitsoz kapav montre nou kouma pou vinn enn kikenn ki spiritiel? (b) Ki bann bon lexanp nou pou al examine?

9 Parey kouma enn zanfan ki bizin aprann ar so bann paran ek imit zot bon lexanp, nou bizin aprann ar bann dimounn ki ena enn bon relasion avek Zeova ek imit zot. Lerla, nou pou kone kouma pou vinn enn kikenn ki spiritiel. Nou aprann osi seki nou bizin pa fer kan nou obzerv bann dimounn ki pans dapre laser. (1 Korintien 3:1-4) Labib koz  lor bann bon ek bann move lexanp toulede. Anou gete ki nou kapav aprann ar bon lexanp Zakob, Mari, ek Zezi.

Ki nou kapav aprann ar lexanp Zakob? (Get paragraf 10)

10. Kouma Zakob ti montre ki li ti enn dimounn spiritiel?

10 Parey kouma boukou parmi nou, Zakob pa ti ena enn lavi fasil. Ezau, so prop frer, ti anvi touy li. Plizir fwa, so boper ti pe rod anbet li. Me lafwa ki Zakob ti ena dan promes ki Zeova ti fer Abraam, ti res for. Zakob ti kone ki so fami ti pou zwe enn rol dan realizasion sa zoli promes-la, alor li ti pran bien swin so fami. (Zenez 28:10-15) Zakob pa ti les latitid bann dimounn fizik ki ti otour li, fer li bliye bann promes Zeova. Par exanp, kan Zakob ti panse ki li ti an danze akoz so frer, li ti sipliy Zeova pou sap li. Li ti priye: “Twa to finn dir: ‘Pena dout, mo pou tret twa bien ek mo pou fer to desandans vinn kouma bann lagrin disab ki trouv bor lamer.’” (Zenez 32:6-12) Zakob ti ena enn gran lafwa dan bann promes Zeova ek li ti montre sa par so fason viv.

Ki nou kapav aprann ar lexanp Mari? (Get paragraf 11)

11. Kouma nou kone ki Mari ti enn dimounn spiritiel?

11 Asterla, reflesi lor lexanp Mari. Zeova ti swazir li pou vinn mama Zezi parski li ti enn dimounn spiritiel. Get seki Mari ti dir kan li ti vizit so fami, Zakari ek Elizabet. (Lir Lik 1:46-55.) Nou trouve ki Mari ti kontan Parol Bondie ek ki li ti konn bann Lekritir Ebre bien. (Zenez 30:13; 1 Samiel 2:1-10; Malaki 3:12) Mem apre zot maryaz, Mari ek Zozef ti atann ki Zezi ne pou zot gagn bann relasion sexiel. Pou zot, responsabilite ki zot ti gagne ar Bondie ti pli inportan ki zot prop dezir. (Matie 1:25) Ek amezir ki Zezi ti pe grandi, Mari ti obzerv tou seki ti pe ariv li. Li ti osi ekout tou  seki Zezi ti ansegne. Li “ti gard tousala dan so leker.” (Lik 2:51) Li kler ki Mari ti bien interese ar bann promes ki Bondie ti fer konsernan Lemesi. Eski nou kapav imit Mari ek nou touletan esey fer seki Bondie anvi nou fer?

12. (a) Kouma Zezi ti imit so Papa? (b) Kouma nou kapav imit Zezi? (Get zimaz dan koumansman lartik.)

12 Parmi tou bann dimounn ki’nn viv lor later, Zezi se meyer lexanp konsernan spiritialite. Pandan so lavi ek so minister lor later, li ti montre ki li ti anvi imit so Papa. Zezi ti ena mem fason panse, mem santiman, ek li ti azir parey kouma Zeova. Li ti fer volonte Bondie ek li ti respekte So bann prinsip. (Zan 8:29; 14:9; 15:10) Par exanp, konpar seki Izai ti dir lor konpasion Zeova ar seki Mark ti dir lor bann santiman Zezi. (Lir Izai 63:9; * Mark 6:34.) Eski nou imit Zezi kan nou touletan pre pou montre konpasion anver bann ki bizin led? Parey kouma Zezi, eski nou pres ek ansegn bonn nouvel avek zel? (Lik 4:43) Bann dimounn ki spiritiel, zot ena konpasion ek zot fer zefor pou ed lezot.

13, 14. (a) Ki nou kapav aprann ar bann dimounn ki spiritiel azordi? (b) Donn enn lexanp.

13 Azordi, ena boukou frer ek ser ki fer bann gran zefor pou imit Zezi Kris. Kitfwa to pou remarke ki zot bien zele dan zot minister, zot montre lospitalite, ek zot ena konpasion. Mem si zot inparfe, zot fer boukou zefor pou kiltiv bann bon kalite ek pou fer seki Zeova anvi. Rachel, enn ser ki res Brésil, dir: “Mo ti extra kontan swiv lamod. Akoz sa, mo pa ti abiy dan enn fason modes. Me kan mo’nn dekouver laverite, sa ti motiv mwa pou fer bann zefor neseser pou vinn enn kikenn spiritiel. Fer bann sanzman pa ti fasil, me mo ti vinn pli zwaye ek mo lavi ti ena enn sans.”

14 Reylene, enn ser dan Philippines, ti konn enn lot sitiasion. Mem si li ti dan laverite, so latansion ti fixe lor bann gran letid ek lor so karyer. Avek letan, so bann lobzektif spiritiel ti vinn mwin inportan. Li dir: “Mo ti koumans rann mwa kont ki ti ena enn kitsoz ki ti manke dan mo lavi, enn kitsoz ki boukou pli inportan ki mo travay.” Reylene ti sanz so fason panse ek li ti fer so servis pou Zeova vinn kitsoz ki pli inportan dan so lavi. Asterla, li met so konfians dan promes Zeova ki trouv dan Matie 6:33, 34. Reylene dir: “Mo sir ki Zeova pou pran mwa swin!” Kitfwa to konn bann frer ek ser dan to kongregasion ki ena mem fason panse. Kan nou trouve kouma zot pe imit lexanp Zezi avek fidelite, nou osi nou anvi swiv zot lexanp.​—1 Korintien 11:1; 2 Tesalonisien 3:7.

ENA “PANSE ZEZI KRIS”

15, 16. (a) Ki nou bizin fer pou vinn parey kouma Zezi Kris? (b) Kouma nou kapav les “panse Zezi Kris” inflians nou?

15 Kouma nou kapav imit Zezi Kris? 1 Korintien 2:16 explike ki nou bizin ena “panse Zezi Kris.” Romin 15:5 (NW) ankouraz nou pou kiltiv “mem fason panse ek latitid” ki Zezi Kris. Pou vinn parey kouma Zezi Kris, nou bizin aprann konn bien so fason panse, so santiman,  ek so bann aksion. Pou Zezi, so relasion avek Bondie ti pli inportan ki ninport ki lezot kitsoz. Alor, kan nou imit Zezi, nou imit osi Zeova. Se pou sa rezon-la ki li bien inportan ki nou aprann pans parey kouma Zezi.

16 Kouma nou kapav aprann pans parey kouma Zezi? So bann disip ti trouv li fer bann mirak, zot ti ekout li ansegn bann lafoul dimounn, zot ti trouve kouma li ti tret tou kalite dimounn, ek zot ti remarke ki li ti les li gide par fason panse Zeova. Zot ti dir: “Nou temwin tou seki li finn fer.” (Zistwar Bann Apot 10:39) Azordi, nou pa kapav trouv Zezi. Me nou ena bann Levanzil ki ed nou pou konn li bien. Kan nou lir ek medit lor bann liv Matie, Mark, Lik ek Zan, nou aprann boukou lor fason panse Zezi. Sa ed nou pou “swiv bien so tras” ek pou ena “mem fason panse” ki li.​—1 Pier 2:21, NW; 4:1NW.

17. Kan nou pans kouma Zezi, ki bienfe nou gagne?

17 Ki bienfe nou pou gagne kan nou pans parey kouma Zezi? Kan nou manz bann manze ki nourisan, sa fer nou vinn for lor plan fizik, pa vre? Li parey osi, kan nou ranpli nou lespri avek “panse Zezi Kris,” sa pou fer nou vinn for lor plan spiritiel. Tigit par tigit, nou pou aprann kone seki li ti pou fer dan ninport ki sitiasion. Lerla, nou pou reisi pran bann bon desizion ki fer Bondie plezir ek nou pou ena enn konsians kler. Eski to pa panse ki se bann bon rezon pou nou “met Segner Zezi Kris kouma enn linz lor” nou?​—Romin 13:14NW.

18. Ki to finn aprann dan sa lartik-la?

18 Sa lartik-la finn ed nou konpran ki ete enn dimounn spiritiel. Nou’nn tir bann leson ar lexanp bann dimounn ki ti les zot gide par lespri sin. Nou finn aprann osi ki, kan nou ena “panse Zezi Kris,” sa ed nou pou ena mem fason panse ki Zeova ek pou ena enn relasion bien pros avek Li. Me, ena ankor lezot kitsoz ki nou kapav aprann. Par exanp: Kouma eski nou pou kone si nou for lor plan spiritiel? Ki nou kapav fer pou vinn pli for lor plan spiritiel? Ek kouma spiritialite ena enn linflians lor nou lavi? Nou pou examinn sa bann kestion-la dan prosin lartik.

^ par. 12 Izai 63:9: “Pandan tou zot soufrans, Li osi Li’nn soufer. Ek so mesaze personel ti sov zot. Dan so lamour ek dan so konpasion, Li ti re-aste zot, Li ti lev zot ek Li ti sarye zot pandan tou sa letan ki’nn pase la.”