Skip to content

Skip to table of contents

Lazwa​—Enn Kalite ki Nou Gagne Gras-a Bondie

Lazwa​—Enn Kalite ki Nou Gagne Gras-a Bondie

TOU dimounn anvi ere. Me nou pe viv dan bann dernie zour, ek tou dimounn ena bann problem ki “difisil pou siporte.” (2 Timote 3:1NW.) Ena dimounn ki perdi zot lazwa parski sertin tret zot dan enn fason inzis, ouswa parski zot malad. Ena ki finn perdi zot travay, ouswa enn kikenn ki zot kontan finn mor. Sertin perdi zot lazwa akoz traka ouswa sagrin. Mem bann serviter Zeova kapav dekouraze ek tigit-tigit zot perdi zot lazwa. Si sa finn ariv twa, kouma to kapav re-gagn to lazwa?

Pou reponn sa kestion-la, nou bizin konpran premierman ki ete vre lazwa, ek kouma lezot finn gard zot lazwa malgre bann difikilte ki zot finn gagne. Apre sa, nou pou gete kouma nou kapav gard nou lazwa ek ogmant li.

KI ETE LAZWA?

Kan enn kikenn riye, sa pa vedir ki li dan lazwa. Reflesi lor la: Enn kikenn ki’nn sou, kitfwa li pou riy boukou. Me kan li’nn desoule, li nepli riye ek kitfwa li rapel ki li ankor ena enn ta problem. Li ti zwaye zis pou enn ti moman, me sa pa ti enn vre lazwa.​—Proverb 14:13.

An realite, lazwa se enn santiman bien for ki nou ena dan nou leker kan nou gagn ouswa kan nou atann enn kitsoz ki bon. Ena lazwa vedir ki nou ere mem kan nou pe pas par bann sitiasion difisil. (1 Tesalonisien 1:6) An realite, nou kapav dan lazwa mem si ena enn kitsoz ki pe trakas nou. Par exanp, bann zapot ti gagn bate parski zot ti pe koz lor Zezi. Selman, zot “ti kit lasal konsey leker kontan parski ti konsider zot dign pou gagn maltrete akoz nom Zezi.” (Zistwar Bann Apot 5:41) Zot pa ti zwaye parski zot ti gagn bate me parski zot ti reisi res fidel ar Bondie.

Lazwa se pa enn kitsoz ki nou gagne kan nou ne ouswa ki nou gagne enn kout koumsa. Kifer? Parski vre lazwa form parti dan frwi lespri sin Bondie. Sa kalite-la form parti dan “nouvo personalite” ki lespri sin Bondie ed nou pou devlope. (Efezien 4:24; Galat 5:22) Ek kan nou ena lazwa, li pli fasil pou nou fer fas ar bann difikilte.

BANN LEXANP KI NOU ANVI IMITE

Zeova ti anvi trouv bann bon kitsoz arive lor later, pa bann move kitsoz ki nou trouve azordi. Me mem si bann dimounn fer bann move kitsoz, Zeova pa perdi so lazwa. Labib dir: “Dan plas kot Li reste ena lafors ek lazwa.” (1 Kronik 16:27) Anplis, Zeova zwaye kan Li trouv bann bon kitsoz ki so bann serviter fer.​—Proverb 27:11.

Nou imit Zeova, setadir nou esey fer kouma Li, kan nou pa perdi nou lazwa si bann kitsoz pa ariv kouma nou ti pe espere. Olie ki nou trakase, nou fixe nou latansion lor bann bon kitsoz ki nou ena asterla, ek nou  atann avek pasians bann pli bon kitsoz ki pou ena dan lavenir. *​—Get not.

Dan Labib, ena boukou lexanp bann dimounn ki finn gard zot lazwa mem si zot ti ena boukou problem. Abraam ti gard so lazwa mem kan so lavi ti an danze ek kan li ti gagn bann problem akoz lezot dimounn. (Zenez 12:10-20; 14:8-16; 16:4, 5; 20:1-18; 21:8, 9) Kouma li ti fer sa? Li ti reflesi lor so lesperans pou viv dan enn nouvo lemond ki pou dirize par Lemesi. (Zenez 22:15-18; Ebre 11:10) Zezi ti dir: “Zot papa Abraam ti dan lazwa kan li ti kone ki li pou trouv mo zour.” (Zan 8:56) Nou imit Abraam kan nou kontign reflesi lor lazwa ki nou pou gagne dan lavenir.​—Romin 8:21.

Pol ek Silas osi ti ena enn lafwa bien for ek zot ti gard zot lazwa malgre bann difikilte ki zot ti gagne. Par exanp, apre ki zot ti gagn bate ek ki ti zet zot dan prizon, zot “ti pe priye ek sant kantik.” (Zistwar Bann Apot 16:23-25) Zot ti reisi andir zot bann soufrans parski zot ti kontign reflesi lor bann promes ki Bondie ti fer konsernan lavenir. Ek zot ti zwaye parski zot ti kone ki zot ti pe soufer akoz zot ti bann disip Zezi Kris. Nou imit Pol ek Silas kan nou rapel bann bon rezilta ki nou gagne kan nou servi Bondie avek fidelite.​—Filipien 1:12-14.

Azordi osi, ena boukou lexanp bann frer ek ser ki finn gard zot lazwa malgre bann difikilte. Par exanp, an Novam 2013, Siklonn Haiyan ti detrir lakaz plis ki 1,000 fami Temwin dan Philippines. George, ti res dan lavil Tacloban ek so lakaz ti detrir net. Li ti dir: “Malgre seki finn arive, bann frer ti ere. Li difisil pou mwa pou exprim lazwa ki nou resanti.” Si nou reflesi lor seki Zeova finn fer pou nou ek nou kontign ena rekonesans pou Li, nou pou gard nou lazwa mem kan nou fer fas ar bann gran difikilte. Ki lezot kitsoz Zeova donn nou ki rann nou zwaye?

BANN REZON POU NOU ZWAYE

Nou pli gran rezon pou ena lazwa, se nou relasion avek Zeova. Nou konn Lerwa liniver. Li nou Papa, nou Bondie, ek nou Kamarad!​—Psom 71:17, 18.

Nou bien rekonesan osi ki Zeova finn donn nou lavi ek posibilite pou profit lavi. (Ekleziast 3:12, 13) Zeova finn atir nou ver Li. Se pou sa rezon-la ki nou kapav konpran so volonte pou nou ek kone kouma nou pou viv nou lavi. (Kolosien 1:9, 10) Selman, laplipar dimounn pa konpran kifer nou existe. Pou montre sa diferans-la, Pol ti ekrir: “‘Seki lizie pa finn trouve, seki zorey pa finn tande, seki okenn dimoun pa finn panse kapav arive, samem ki Bondie finn prepare pou dimoun ki kontan li.’ Abe, samem mister ki Bondie finn revel nou par so Lespri Sin.” (1 Korintien 2:9, 10) Kan nou konpran volonte ek proze Zeova, sa donn nou lazwa.

Zeova finn fer plis ki sa pou nou. Li’nn fer seki bizin pou nou gagn pardon nou bann pese. (1 Zan 2:12) Li donn nou lespwar pou viv dan enn nouvo lemond ki Li pou fer biento. (Romin 12:12) Me depi asterla mem, Zeova donn nou boukou kamarad ek nou kapav ador Li ansam avek zot. (Psom 133:1) Li osi protez nou kont Satan ek kont bann demon. (Psom 91:11) Si nou kontign reflesi lor sa bann kitsoz extraordiner ki Zeova finn donn nou la, nou pou ena pli boukou lazwa.​—Filipien 4:4.

KOUMA NOU KAPAV GAGN PLIS LAZWA

Eski enn Kretien ki deza zwaye kapav gagn plis lazwa? Zezi ti dir: “Mo finn dir zot tousala pouki mo lazwa res dan zot e ki zot lazwa [“vinn,” NW] konple.” (Zan 15:11) Sa bann parol-la montre ki nou kapav kontign gagn plis lazwa. Nou kapav konpar nou lazwa ar enn  dife. Si nou anvi ki enn dife vinn pli for, nou bizin azout plis dibwa ar li. Pa bliye ki lespri sin ed nou pou ena lazwa. Alor, si nou anvi ena plis lazwa, nou bizin kontign priye Bondie pou demann Li so lespri sin. Nou bizin osi kontign medit lor Labib, ki inspire par lespri sin.​—Psom 1:1, 2; Lik 11:13.

Enn lot kitsoz ki pou donn nou plis lazwa se kan nou res bien okipe pou fer bann kitsoz ki fer Zeova plezir. (Psom 35:27; 112:1) Kifer? Labib dir ki nou finn kree pou “ena lakrint pou vre Bondie ek gard so bann komannman, parski se tou seki enn dimounn bizin fer.” (Ekleziast 12:13) Nou finn kree pou fer volonte Bondie. Alor, kan nou servi Zeova, nou lavi pou vremem ere. *​—Get not.

LAZWA FER NOU GAGN BANN BENEDIKSION

Amezir ki nou ogmant nou lazwa, nou pou gagn boukou lezot benediksion. Par exanp, kan nou kontign servi Zeova avek lazwa mem kan nou ena bann problem, sa fer Li plis plezir ankor. (Deteronom 16:15; 1 Tesalonisien 5:16-18) Anplis, kan nou ena vre lazwa, nou pa pou panse ki kitsoz pli inportan dan lavi, se pou ena boukou kitsoz materyel. Okontrer, nou pou esey fer bann pli gran sakrifis pou Rwayom Bondie. (Matie 13:44) Ek kan nou trouv bann bon rezilta ki nou gagne kan nou fer plis pou Zeova, nou pou gagn plis lazwa, nou pou santi nou bien, ek nou pou fer lezot osi gagn lazwa.​—Zistwar Bann Apot 20:35; Filipien 1:3-5.

An realite, plis nou ena lazwa, plis nou pou ena enn bon lasante. Labib dir: “Enn leker ki dan lazwa li enn bon medsinn.” (Proverb 17:22) Enn siantis dan Liniversite Nebraska dan l’États-Unis, ki finn fer bann resers dan domenn lasante, ti fer enn komanter ki an-akor avek Labib. Li ti dir: “Si to ere ek satisfe ar to lavi asterla, ena enn pli gran posibilite ki to pou ena enn bon lasante dan lavenir.”

Alor, mem si nou pe viv dan enn lepok ki bien difisil, nou kapav gagn vre lazwa kan nou priye pou gagn lespri sin, kan nou etidie ek nou medit lor Parol Bondie. Nou pou osi gagn plis lazwa kan nou reflesi lor tou bann bon kitsoz ki Zeova donn nou asterla, kan nou imit lafwa lezot, ek kan nou fer zefor pou fer volonte Bondie. Lerla, nou pou kapav viv seki finn ekrir dan Psom 64:10 (NW), ki dir: “Dimounn drwat pou dan lazwa akoz Zeova ek li pou vremem rod so proteksion.”

^ par. 10 Dan seri lartik lor “frwi lespri sin,” nou pou koz lor pasians dan prosin lartik.

^ par. 20 Pou konn lezot fason pou gagn plis lazwa, get lankadre “ Bann Lezot Fason pou Ogmant Nou Lazwa.”