Skip to content

Skip to table of contents

Eski To Konn Zeova Parey Kouma Noe, Daniel, ek Zob Ti Konn Li?

Eski To Konn Zeova Parey Kouma Noe, Daniel, ek Zob Ti Konn Li?

“Bann move dimounn pa kapav konpran lazistis, me bann ki rod Zeova kapav konpran tou.”​—PROVERB 28:5.

KANTIK: 126, 150

1-3. (a) Pandan bann dernie zour, ki kitsoz pou ed nou res fidel ar Bondie? (b) Ki nou pou gete dan sa lartik-la?

AZORDI, nou pe viv dan lafin bann dernie zour. Ena deplizanpli move dimounn. Zot “pouse kouma move lerb.” (Psom 92:7) Alor, sa pa etonn nou ki boukou dimounn rezet bann prinsip Bondie. Pol ti dir bann Kretien: “Vinn bann ti-zanfan konsernan lemal, me vinn bann adilt dan zot kapasite pou konpran.” (1 Korintien 14:20, NW.) Kouma nou kapav fer sa?

2 Nou trouv repons sa kestion-la dan nou verse tem, ki dir: “Bann ki rod Zeova kapav konpran tou.” (Proverb 28:5) Savedir ki zot kapav konpran tou seki bizin pou fer Zeova plezir. Proverb 2:7, 9 osi ansegn nou ki Zeova donn sazes bann ki fer seki zis. Lerla, zot kapav “konpran seki  zis, seki drwat ek seki inparsial, sa semin ki amenn ver seki bon la.”

3 Noe, Daniel, ek Zob ti ena sa sazes ki sorti kot Bondie la. (Ezekiel 14:14) Azordi, pep Bondie osi ena sa sazes-la. Ek twa, eski to ena sazes ki sorti kot Bondie? Pou “konpran tou” seki to bizin kone pou to fer Zeova plezir, to bizin konn Li bien. Alor, dan sa lartik-la, nou pou gete (1) kouma Noe, Daniel, ek Zob inn aprann konn Bondie, (2) kouma kan zot finn konn Bondie sa finn ed zot, ek (3) kouma nou kapav ena mem lafwa ki zot.

DAN ENN MOVE LEMOND, NOE TI MARS AVEK BONDIE

4. Kouma Noe finn aprann konn Zeova, ek kouma eski sa finn ed li?

Kitfwa Noe ti aprann konn bann kalite Bondie kan li ti obzerv kreasion

4 Kouma Noe ti aprann konn Zeova? Depi ki Adan ek Ev ti koumans gagn bann zanfan, bann dimounn finn aprann konn Zeova dan trwa fason: par so kreasion, par lezot fidel serviter Bondie, ek par bann benediksion ki zot ti gagne kan zot ti obeir Li. (Izai 48:18) Kan li ti obzerv kreasion, Noe ti kapav trouv bann prev ki Bondie existe ek osi aprann bann kalite ki Li ena. Lerla, Noe ti konpran ki Zeova bien pwisan ek ki zis Li tousel ki vre Bondie. (Romin 1:20) Alor, Noe pa ti zis krwar dan Bondie, me li ti osi devlop enn lafwa bien for dan Bondie.

5. Kouma Noe ti aprann seki Bondie ti anvi pou bann dimounn?

5 Labib dir ki “dimoun gagn lafwa par mesaz ki zot tande.” (Romin 10:17) Ki savedir? Savedir ki seki nou tande ar lezot kapav ed nou pou ena lafwa. Kitfwa Noe ti tann koz lor Zeova gras-a so fami. So papa, Lamek, ti ena lafwa dan Bondie ek li ti ne avan ki Adan mor. (Get zimaz dan koumansman lartik.) So granper ti apel Matuzalem ek so aryer-aryer-granper ti apel Zared, ek li ti mor 366 an apre nesans Noe. * (Get not.) (Lik 3:36, 37) Se sirman sa bann zom-la ek zot madam ki ti ansegn Noe ki Zeova ti kree bann imin. Sirman zot ti dir li osi ki Zeova ti anvi ki bann dimounn gagn bann zanfan, ranpli later, ek servi Li. Noe ti aprann osi ki Adan ek Ev ti dezobeir Zeova, ek li ti kapav trouv bann move konsekans zot desizion. (Zenez 1:28; 3:16-19, 24) Noe ti kontan seki li ti aprann, ek sa ti pous li pou servi Bondie.​—Zenez 6:9.

6, 7. Kouma eski lespwar ti fer lafwa Noe vinn pli for?

6 Lafwa vinn pli for gras-a lespwar. Noe so nom vedir “Repo” ouswa “Konsolasion.” Esey mazine kouma lafwa Noe ti vinn pli for kan li ti aprann ki so nom ti inplik osi lide lespwar! (Zenez 5:29, not) Konsernan Noe, Zeova ti inspir Lamek pou dir sa bann parol-la lor so garson: “Sannla pou fer nou gagn soulazman  ar travay ki nou pe fer ek ar soufrans ki nou pe kone akoz later ki Zeova finn modi.” Alor, Noe ti ena lespwar ki Bondie ti pou amenn enn soulazman. Parey kouma Abel ek Enok, Noe ti ena lafwa ki enn “desandans” ti pou kraz latet serpan.​—Zenez 3:15.

7 Noe pa ti konpran tou bann detay lor promes Bondie ki trouv dan Zenez 3:15. Me li ti konpran ki sa profesi-la ti donn enn lespwar pou lavenir. Mesaz ki Enok ti prese, ti preske parey. Li ti anonse ki Zeova ti pou detrir tou bann move. (Zid 14, 15) Pena dout ki mesaz Enok, ki pou ena enn gran lakonplisman pandan Armagedon, ti fortifie lafwa ek lespwar Noe!

Lafwa ek sazes ki sorti kot Bondie pou protez nou kont bann piez Satan ek kont linflians sa lemond-la

8. Kouma enn konesans exakt lor Bondie ti protez Noe?

8 Kouma enn konesans exakt lor Bondie ti ed Noe? Noe ti aprann konn Zeova ek sa ti ed li pou ena lafwa ek sazes Bondie. Sa ti protez li ek anpes li fer bann kitsoz ki ti kapav fer Zeova sagrin. Kouma? Noe ti anvi vinn kamarad Bondie, alor li pa ti fer kamarad avek bann dimounn ki pa ti ena lafwa an Zeova ek ki ti rezet Li. Noe pa ti kouma bann dimounn dan so lepok. Bannla ti inpresione ar bann demon bien pwisan ki ti vinn lor later. Kitfwa mem zot ti anvi ador sa bann demon-la. Me Noe li, li pa ti les sa bann demon-la anbet li. (Zenez 6:1-4, 9) Anplis, Noe ti kone ki Zeova ti anvi ki bann dimounn gagn bann zanfan ek ranpli later. (Zenez 1:27, 28) Alor, kan bann demon ti marye avek bann madam ek ti gagn bann zanfan avek zot, Noe ti kone ki sa pa ti bon. Sa ti vinn pli kler ankor kan sa bann zanfan-la ti vinn pli gran ek pli for ki tou lezot zanfan. Finalman, Zeova ti dir Noe ki Li ti pou amenn enn deliz ki ti pou detrir tou bann move dimounn. Noe ti ena lafwa dan lavertisman Zeova, ek li ti ranz enn lars. Lerla, li ek so fami ti reisi sape.​—Ebre 11:7.

9, 10. Kouma nou kapav ena mem lafwa ki Noe?

9 Kouma nou kapav ena mem lafwa ki Noe? Li inportan ki nou etidie Parol Bondie an profonder ek ki nou kontan seki nou pe aprann. Nou bizin osi servi seki nou pe aprann pou fer bann sanzman dan nou lavi ek pou pran bann bon desizion. (1 Pier 1:13-15) Lerla, lafwa ek sazes ki sorti kot Bondie pou protez nou kont bann piez Satan ek kont linflians sa lemond-la. (2 Korintien 2:11) Boukou dimounn dan lemond kontan laviolans, limoralite sexiel, ek zot swiv zot bann move dezir. (1 Zan 2:15, 16) Zot pa’le pran kont ki nou pre ar lafin sa move lemond-la. Si nou pena enn lafwa for, nou osi nou kapav koumans pans parey kouma zot. Pa bliye ki kan Zezi ti konpar nou lepok ar lepok Noe, li pa ti koz lor laviolans ouswa lor limoralite sexiel,  me lor danze pou les nou distrer dan nou servis pou Bondie.​—Lir Matie 24:36-39.

10 Demann tomem: ‘Eski mo fason viv montre ki mo vremem konn Zeova? Eski mo lafwa pous mwa pou swiv bann prinsip Zeova ek pou ansegn lezot sa bann prinsip-la?’ To bann repons pou ed twa kone si twa osi to pe mars avek vre Bondie parey kouma Noe.

DAN BABILONN, DANIEL TI AZIR AVEK SAZES

11. (a) Kan nou trouv lamour ki Daniel ti ena pou Bondie, ki sa aprann nou lor so bann paran? (b) Parmi bann kalite ki Daniel ti ena, lekel to ti pou kontan ena?

11 Kouma Daniel ti aprann konn Zeova? Bann paran Daniel sirman ti ansegn li pou kontan Zeova ek so Parol. Ek Daniel inn gard sa lamour-la toutlong so lavi. Mem kan li ti vinn vie, li ti kontign etidie bann Lekritir an profonder. (Daniel 9:1, 2) Daniel ti bien konn Zeova. Li ti osi konn tou seki Zeova ti fer pou bann Izraelit. Nou trouv sa dan enn lapriyer sinser ki Daniel ti fer avek limilite. Sa lapriyer-la trouv dan Daniel 9:3-19. Lir sa lapriyer-la ek reflesi lor la. Apre sa, demann tomem: ‘Ki sa lapriyer-la ansegn mwa lor Daniel?’

12-14. (a) Kouma Daniel ti montre ki li ti ena sazes Bondie? (b) Kouma Zeova ti beni Daniel pou so kouraz ek so fidelite?

12 Kouma enn konesans exakt lor Bondie ti ed Daniel? Li pa ti fasil pou enn Zwif fidel servi Bondie dan Babilonn, enn lavil payin. Par exanp, Zeova ti dir bann Zwif: “Rod lape dan lavil kot mo’nn fer twa al an exil.” (Zeremi 29:7) Selman, Li ti osi donn zot lord pou ador zis Li tousel, ek zot ti bizin ador Li avek tou zot leker. (Exod 34:14) Kouma Daniel ti pou reisi obeir sa de komannman-la? Sazes Bondie ti ed Daniel konpran ki li ti bizin obeir Zeova an premie, ek bann dirizan imin apre. Plizir santenn lane apre, Zezi ti ansegn mem prinsip.​—Lik 20:25.

13 Get seki Daniel ti fer kan ti ena enn lalwa ki ti interdi tou dimounn priye enn lot bondie ouswa enn lot kikenn apart lerwa pandan 30 zour. (Lir Daniel 6:7-10. *) Li ti kapav rod bann pretext ek dir: ‘Zis pou 30 zour sa.’ Okontrer, Daniel pa ti les enn lalwa imin vinn pli inportan ki so ladorasion pou Bondie. Daniel ti kapav priye Zeova dan enn plas ki kasiet. Me li ti kone ki boukou dimounn ti trouv li priye toule zour. Alor, mem si sa ti danzere, Daniel ti kontign priye dan enn plas kot bann dimounn ti pou kapav trouv li. Kifer? Parski li pa ti anvi ki bann dimounn panse ki li ti aret servi Zeova.

14 Daniel ti azir avek kouraz ek fidelite, ek Zeova ti beni so desizion. Zeova ti fer enn mirak ek Li ti sov Daniel pou ki bann lion pa touy li. Ki konsekans sa  finn ena? Partou dan lanpir Medo-Pers, bann dimounn ti tann koz lor Zeova!​—Daniel 6:25-27.

15. Kouma nou kapav ena mem lafwa ki Daniel?

15 Kouma nou kapav ena mem lafwa ki Daniel? Pou nou ena enn lafwa for, li pa ase ki nou zis lir Parol Bondie. Nou bizin konpran li. (Matie 13:23) Dan ninport ki sitiasion, nou anvi kone ki Zeova panse ek ki Li resanti. Alor, nou bizin medit bien lor seki nou lir. Li bien inportan osi ki nou priye regilierman, sirtou kan nou pe pas par bann difikilte. Zeova Li zenere, alor nou kapav sir ki Li pou donn nou sazes ek lafors ki nou demann Li dan lapriyer.​—Zak 1:5.

DAN BANN BON EK BANN MOVE MOMAN, ZOB TI APLIK BANN PRINSIP BONDIE

16, 17. Kouma Zob ti aprann konn Zeova?

16 Kouma Zob ti aprann konn Zeova? Zob pa ti enn Izraelit. Me li ti enn fami de lwin ar Abraam, Izaak, ek  Zakob, ek Zeova ti fer zot konn Li ek so proze pou bann dimounn. Pa kone kouma, me Zob osi ti aprann boukou verite ki ena enn gran valer. (Zob 23:12) Li ti dir Zeova: “Mo zorey finn tann koz lor twa.” (Zob 42:5) Ek Zeova Limem ti dir ki Zob ti dir laverite lor Li ar lezot.​—Zob 42:7, 8.

Nou lafwa vinn pli for kan nou obzerv kreasion ek kan nou aprann plis lor bann kalite Zeova, parey kouma Zob ti fer (Get paragraf 17)

17 Zob ti osi aprann konn bann kalite Zeova kan li ti obzerv kreasion. (Zob 12:7-9, 13) Eliou ek Zeova toulede ti servi kreasion pou montre Zob ki kantite bann dimounn zot tipti konpare ar Bondie. (Zob 37:14; 38:1-4) Bann parol Zeova ti ena enn gran lefe lor Zob, ek sa ti pous Zob pou dir Bondie avek limilite: “Asterla mo kone ki to kapav fer tou kitsoz, ek ki pena nanye ki to anvi fer ki inposib pou twa.” Apre sa, li ti azoute: “Mo repanti dan lapousier ek dan lasann.”​—Zob 42:2, 6.

18, 19. Kouma Zob ti montre ki li ti vremem konn Zeova?

18 Kouma enn konesans exakt lor Bondie ti ed Zob? Zob ti konpran bien bann prinsip Bondie. Li ti vremem konn Zeova, ek sa ti pous li pou azir dan enn bon fason. Par exanp, Zob ti kone ki li pa ti kapav dir ki li kontan Bondie ek anmemtan, tret lezot dan enn move fason. (Zob 6:14) Li pa ti panse ki li ti pli bon ki lezot, me okontrer, li ti tret lezot koumadir zot ti so fami, ki zot ti ris ouswa pov. Zob ti dir: “Sa Kikenn ki finn fer mwa dan vant mo mama la, eski Li pa finn fer bannla osi?” (Zob 31:13-22) Mem kan Zob ti enn dimounn ris ek inportan, li pa ti fier ek li pa ti konsider lezot kouma pli inferyer ki li. Azordi, pena boukou dimounn ris ek inportan ki azir kouma Zob.

19 Zob pa ti les nanye, mem bann kitsoz materyel, vinn pli inportan ki Zeova. Li ti kone ki si sa ti arive, li ti pou rezet “vre Bondie ki dan lesiel.” (Lir Zob 31:24-28. *) Zob ti konsider maryaz kouma enn promes sakre ant enn mari ek so fam. Li ti mem fer enn promes ar limem, ki li pa ti pou get enn fam dan enn fason imoral. (Zob 31:1) Sa ti vremem inpresionan, parski Zob ti viv dan enn lepok kot Zeova ti permet bann misie ena plizir madam. Alor, Zob ti kapav ena enn deziem madam si li ti anvi. Me sirman li ti kone ki premie maryaz ki Zeova ti selebre, Li ti ini enn zom avek enn fam, ek li paret ki Zob ti swazir pou viv dan sa fason-la. * (Get not.) (Zenez 2:18, 24) Anviron 1,600 an apre, Zezi ti ansegn mem prinsip, setadir ki maryaz se ant enn sel zom ek enn sel fam, ek ki bann relasion sexiel, se zis ant enn mari ek so fam selman.​—Matie 5:28; 19:4, 5.

20. Kan nou bien konn Zeova ek so bann prinsip, kouma sa ed nou pou swazir bann bon kamarad ek bann bon divertisman?

20 Kouma nou kapav ena mem lafwa ki Zob? Ankor enn fwa, nou bizin  bien konn Zeova ek les sa konesans-la inflians tou nou bann aksion. Par exanp, Labib dir ki Zeova “ena laenn pou ninport kisannla ki kontan violans” ek ki nou bizin pa pas letan avek bann dimounn ki kasiet laverite. (Lir Psom 11:5NW; 26:4.) Asterla, demann tomem: ‘Ki sa de verse-la montre mwa lor fason panse Zeova? Kouma zot bizin inflians mo bann priorite? Kouma zot bizin inflians seki mo gete lor Internet? Kouma zot bizin inflians mwa kan mo ena pou swazir mo bann kamarad ek mo bann divertisman?’ To bann repons pou ed twa trouve ki kantite to konn Zeova. Nou pa’le les sa move lemond-la inflians nou. Alor, nou bizin antrenn nou “kapasite pou diserne,” setadir, nou bizin aprann fer diferans ant seki bon ek seki pa bon, ant seki saz ek seki pa saz.​—Ebre 5:14NW; Efezien 5:15.

21. Ki kitsoz pou ed nou “konpran tou” seki nou bizin kone pou nou reisi fer Zeova plezir?

21 Noe, Daniel, ek Zob ti fer tou seki zot ti kapav pou konn Zeova bien. Akoz sa, Li ti ed zot pou “konpran tou” seki ti bizin pou zot reisi fer Li plezir. Zot lexanp montre nou ki si nou fer bann kitsoz kouma Zeova demande, nou pou reisi nou lavi. (Psom 1:1-3) Alor, demann tomem: ‘Eski mo konn Zeova bien, parey kouma Noe, Daniel, ek Zob ti konn Li?’ An realite, azordi nou kapav konn Zeova pli bien ki sa bann zom fidel la, parski Li finn donn nou plis linformasion lor Li. (Proverb 4:18) Alor, etidie Labib an profonder. Medit bien lor seki to lir. Ek priye Li pou gagn so lespri sin. Lerla, to pa pou les twa inflianse par sa move lemond-la. Okontrer, to pou azir avek sazes Bondie ek to pou vinn pli pros avek to Papa ki dan lesiel.​—Proverb 2:4-7.

^ par. 5 Enok, aryer-granper Noe, li osi ti “kontign mars avek vre Bondie.” Me li ti mor 69 an avan nesans Noe.​—Zenez 5:23, 24.

^ par. 13 Daniel 6:7-10: “‘Tou bann fonksioner rwayal, bann mazistra, bann gouverner bann teritwar, bann minis dan rwayom, ek bann gouverner finn zwenn ansam pou etabli enn lalwa ek pou fer pas enn interdiksion: pandan 30 zour, si kikenn priye ninport ki bondie ouswa ninport ki zom apart twa, A lerwa, pou bizin zet li dan lakav bann lion. Asterla, A lerwa, aksepte pou etabli sa lalwa-la ek sign li, pou ki personn pa sanz li, kouma lalwa bann Med ek bann Pers exize, ki personn pa kapav kennsel.’ Alor, Lerwa Darius ti sign sa lalwa-la ek sa interdiksion-la. 10 Me deswit kouma Daniel ti aprann ki finn sign sa lalwa-la, li ti al so lakaz, ek bann lafnet so lasam ki lor letaz ti ouver dan direksion Zerizalem. Ek trwa fwa par zour, parey kouma li ti fer regilierman avan, li ti azenou, li ti priye, ek li ti loue so Bondie.”

^ par. 19 Zob 31:24-28: 24 Si mo ti met mo konfians dan lor ouswa mo ti dir ar lor rafine, ‘Tomem mo sekirite!’ 25 Si mo ti tir mo lazwa dan mo gran larises akoz tou sa bann dibien ki mo finn gagne la; 26 Si mo ti trouv soley briye ouswa lalinn, dan so bote, bouze; 27 Ek mo leker ti tante an sekre, ek mo labous ti anbras mo lame pou donn zot enn ladorasion; 28 Alor, sa ti pou enn erer ki merit enn pinision par bann ziz, parski mo ti pou’nn renie vre Bondie ki dan lesiel.”

^ par. 19 Noe osi ti fer parey. Li ti ena enn sel madam, mem si enn tigit letan apre ki Adan ek Ev ti dezobeir Bondie, bann zom ti koumans ena plizir madam.​—Zenez 4:19.