LATOUR DEGARD (EDISION LETID) Fevriye 2018

Dan sa nimero-la ena bann lartik letid apartir 2-29 Avril 2018.

Imit Lafwa ek Lobeisans Noe, Daniel, ek Zob

Sa bann zom fidel la ti fer fas ar bann mem difikilte ki nou gagne azordi. Ki ti ed zot pou gard zot lintegrite?

Eski To Konn Zeova Parey Kouma Noe, Daniel, ek Zob Ti Konn Li?

Kouma sa bann zom-la finn aprann konn Tou-pwisan? Ki bienfe zot finn gagne? Kouma nou kapav ena enn lafwa parey kouma zot?

Ki Ete enn Dimounn Spiritiel?

Labib explike ki savedir enn “dimounn spiritiel” ek diferans ki ena ant enn “dimounn fizik” ek enn dimounn spiritiel.

Vinn enn Dimounn Pli Spiritiel!

Ena enn konesans lor Labib pa vedir ki nou enn dimounn spiritiel. Ki kitsoz nou bizin ankor?

Lazwa​—Enn Kalite ki Nou Gagne Gras-a Bondie

Si to trouve ki to bann aktivite toulezour pe fer twa perdi to lazwa, ki to kapav fer pou re-gagn to lazwa?

Kestion Bann Lekter

Dan ansien Izrael, eski enn zom ti bizin enn premie-ne pou ki li kapav vinn enn anset Lemesi?