Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Bann Temwin Zeova

Kreol Morisien

Latour Degard (Edision Letid)  |  Fevriye 2016

Kontign Servi Zeova Avek Lazwa

Kontign Servi Zeova Avek Lazwa

REFLESI lor zour pli zwaye dan to lavi. Eski se zour to maryaz ouswa kan to premie zanfan ti ne? Ouswa se zour ki to finn pran batem? Sirman sa zour-la ti zour pli inportan ek pli zwaye dan to lavi. Pena dout ki to bann frer ek ser ti bien kontan kan to finn prouve ki to kontan Zeova avek tou to leker, tou to nam, tou to lespri ek tou to lafors!Mark 12:30.

Sirman to finn konn boukou lazwa pou servi Zeova depi to batem. Pourtan, boukou proklamater finn perdi lazwa ki zot ti ena dan koumansman. Kifer sa finn arive? Ki bann rezon nou ena pou kontign servi Zeova avek lazwa?

KIFER SERTIN FINN PERDI ZOT LAZWA?

Mesaz lor Rwayom Bondie fer nou gagn boukou lazwa. Kifer? Parski Zeova promet ki biento so Rwayom pou debaras sa move lemond-la ek pou ranplas li par enn nouvo lemond. Sefania 1:14 dir nou: “Gran zour Zeova bien pre. Li bien pre, ek li pe vini vit-vit!” Me si nou ena linpresion ki nou bizin atann plis ki seki nou ti pe panse, sa kapav fer nou perdi lazwa ki nou ti ena o-koumansman. Sa kapav diminie nou zel dan nou servis pou Bondie.Proverb 13:12.

Kan nou pas letan avek nou bann frer ek ser, sa ankouraz nou pou kontign servi Zeova avek lazwa. Kitfwa bon kondwit ki pep Bondie ena ti atir nou dan laverite ek finn ed nou pou servi Zeova avek lazwa. (1 Pier 2:12) Me, ki pou arive si enn parmi nou bann frer ek ser inn dezobeir bann komannman Zeova ek inn gagn disiplinn? Sa kapav dekouraz sertin dan kongregasion ek fer zot perdi zot lazwa.

Materyalism osi kapav fer nou perdi nou lazwa. Kouma? Lemond Satan esey konvink nou pou aste bann kitsoz ki nou pa bizin vremem. Alor li bon ki nou rapel bann parol Zezi: “Personn pa kapav . . . servi de met. Swa li air enn e kontan lot la, oubien li atas li ar enn e mepriz lot la. Zot pa kapav servi de met.” (Matie 6:24) Nou pa kapav servi Zeova avek lazwa ek anmemtan esey gagn tou seki nou kapav ar sa lemond-la.

ZWAYE DAN SERVIS ZEOVA

Bann ki kontan Zeova pa trouv sa kouma enn fardo pou servi Li. (1 Zan 5:3) Rapel seki Zezi ti dir: “Vinn kot mwa zot tou ki fatige, ki pe sarye enn fardo bien lour, mo pou donn zot repo. Met mo fardo lor zot ledo, e vinn aprann ar mwa parski mo karakter li dou e mo leker ranpli ar imilite. Mo zoug li fasil sarye e mo fardo li leze.” (Matie 11:28-30) Kan nou enn vre Kretien, sa rekonfort nou ek fer nou gagn lazwa. Nou ena vremem bann bon rezon pou nou zwaye dan servis  Zeova. Anou examinn trwa parmi sa bann rezon-la.Abakouk 3:18.

Nou servi nou Papa ki finn donn nou lavi, enn Bondie zwaye. (Zistwar Bann Apot 17:28; 1 Timote 1:11) Nou kone ki si nou existe se gras-a nou Kreater. Alor anou kontign servi Li dan lazwa, ninport ki kantite lane finn pase depi ki nou finn pran batem.

Héctor gard so lazwa kan li rapel lesperans ki Rwayom Bondie finn done ek kan li res aktif

Anou get lexanp Héctor, enn frer ki finn servi Zeova antan ki sirveyan sirkonskripsion pandan 40 an. Li ankor trouv lazwa pou servi Zeova mem ‘dan so vieyes.’ (Psom 92:12-14) Akoz maladi so madam, li nepli kapav fer kouma avan dan so servis, me kanmem sa Héctor pa finn perdi so lazwa. Li dir: “Mo sagrin pou trouv lasante mo madam deplizanpli pe deteryore ek li difisil pou mo okip li. Me mo pa les sa sitiasion-la kokin lazwa ki mo gagne pou servi vre Bondie. Kan mo kone ki mo dwa Zeova mo lavi, sa Kikenn ki finn kree bann dimounn pou enn rezon la, sa ase pou fer mwa kontan Li plis ankor ek servi Li avek tou mo leker. Mo fer boukou zefor pou res aktif dan predikasion, ek mo esey gard lesperans Rwayom Bondie bien reel dan mo latet, pou ki mo pa perdi mo lazwa.”

Zeova finn donn nou laranson pou ki nou kapav ena enn lavi zwaye. Vremem, “Bondie finn telman kontan lemonn, ki li finn donn so Sel Garson pouki tou dimoun ki krwar dan Li, pa mor me gagn lavi eternel.” (Zan 3:16) Laranson se enn kado ki Bondie finn donn nou avek amour. Si nou ena lafwa dan laranson, nou pou gagn pardon nou bann pese ek lavi eternel. Se vremem enn bon rezon pou remersie Zeova! Ek nou rekonesans pou laranson pou motiv nou pou servi Zeova dan lazwa.

Jesús ti sinplifie so lavi ek finn servi Zeova dan lazwa pandan plizir lane

Enn frer ki apel Jesús ek ki ti res Mexique, ti dir: “Mo ti esklav mo travay, parfwa mo ti travay lanwit-lizour mem si mo pa ti oblize. Mo ti fer sa zis pou ki mo gagn plis kas. Apre, mo finn aprann konn Zeova ek kouma Li finn donn so Garson ki Li bien kontan pou limanite. Mo ti bien anvi servi Li. Alor mo finn vwe mo lavi ar Zeova, ek apre 28 an ki mo finn travay dan enn konpagni, mo ti deside pou arete ek pou koumans servis aplintan.” Se koumsa ki Jesús ti koumans servi Zeova avek lazwa.

Nou viv enn lavi ki prop lor plan moral ek sa rann nou zwaye. Eski to rapel kouma to lavi ti ete avan ki to konn Zeova? Lapot Pol ti rapel bann Kretien dan Rom ki “zot ki ti esklav pese” me apre zot finn vinn “esklav lazistis.” Zot ti  kapav atann pou gagn lavi eternel parski zot ti pe amenn enn lavi prop lor plan moral. (Romin 6:17-22) Nou osi nou swiv bann prinsip Zeova. Sa protez nou ar bann sagrin ki nou ti kapav gagne si nou ti amenn enn lavi imoral ek violan. Se vremem enn rezon pou nou zwaye!

“Bann moman pli zwaye dan mo lavi se kan mo finn servi Zeova.”—Jaime

Nou ena lexanp Jaime, ki pa ti krwar dan Bondie me dan levolision ek li ti fer labox. Jaime ti koumans asiste renion bann Temwin Zeova. Lamour ki li ti trouve laba ti bien tous li. Pou ki Jaime kapav abandonn lavi ki li ti pe amene avan, li ti bizin demann Zeova pou ed li krwar an Li. Jaime dir: “Tigit par tigit, mo finn dekouver ki mo ena enn Papa ki ranpli ar lamour ek ki pardone. Kan mo finn obeir bann prinsip Zeova ki ranpli ar lazistis, sa finn protez mwa. Si mo pa ti sanze, kitfwa mo ti pou fini mor parey kouma sertin parmi mo bann kamarad ki ti fer labox. Bann moman pli zwaye dan mo lavi se kan mo finn servi Zeova.”

PA BES LEBRA!

Ki nou bizin resanti amezir ki nou pe atann lafin sa move lemond-la? Rapel bien ki nou pe fer volonte Bondie ek nou pe atann pou gagn lavi eternel. “Anou pa dekouraze fer dibien, parski ler peryod larekolt arive nou pou rekolte si nou pa bes lebra.” (Galat 6:8, 9) Avek led Zeova, anou andire, travay dir pou kiltiv bann kalite ki nou bizin pou ki nou kapav gagn lavi sov pandan “gran detres,” ek kontign servi Zeova avek lazwa.Revelasion 7:9, 13, 14; Zak 1:2-4.

Nou kapav sir ki Zeova pou rekonpans nou landirans parski Li kone ki bann zefor nou fer ek lamour ki nou montre pou Li ek pou so nom. Si nou kontign servi Li avek lazwa, parey kouma David, nou pou kapav dir: “Mo finn met Zeova touletan devan mwa. Parski Li dan mo kote drwat, nanye pa pou kapav fer mwa tonbe. Alor mo leker zwaye, mo dan lazwa. Ek mo an sekirite.”Psom 16:8, 9NW.