Skip to content

Skip to table of contents

Zeova Ti Apel Li “Mo Kamarad”

Zeova Ti Apel Li “Mo Kamarad”

“Twa, Izrael, tomem mo serviter, twa, Zakob, se twa ki mo’nn swazir, tomem semans Abraam, mo kamarad.”IZAI 41:8.

KANTIK: 91, 22

1, 2. (a) Kouma nou kone ki bann dimounn kapav vinn kamarad Bondie? (b) Ki nou pou examine dan sa lartik-la?

DEPI nou ne ziska nou mor, nou bizin lamour. Tou imin bizin lamitie lezot dimounn: enn lamitie bien pros ek sinser, pa zis lamour romantik. Me seki pli inportan, se ki nou bizin lamour Zeova. Boukou dimounn pa krwar ki zot kapav ena enn lamitie bien pros avek Bondie parski Li invizib ek Li Tou-Pwisan. Me nou, nou konn laverite!

2 Gras-a Labib, nou kone ki bann dimounn finn vinn bann kamarad Bondie. Nou bizin aprann avek zot lexanp. Kifer? Parski lamitie avek Bondie, samem lobzektif pli inportan ki nou kapav ena dan nou lavi. Alor, anou examinn lexanp Abraam. (Lir Zak 2:23, NW.) Kouma li’nn vinn kamarad Bondie? Si Abraam ti ena  enn lamitie bien pros avek Bondie, se gras-a so lafwa. Labib apel li “papa tou bann ki ena lafwa.” (Romin 4:11, NW.) Amezir ki to examinn so lexanp, demann tomem: ‘Kouma mo kapav imit lafwa Abraam ek fer mo lamitie avek Zeova vinn pli for?’

KOUMA ABRAAM INN VINN KAMARAD ZEOVA?

3, 4. (a) Explike ki pli gran leprev Abraam so lafwa ti bizin pase. (b) Kifer Abraam ti dispoze pou ofer Izaak an sakrifis?

3 Esey mazinn Abraam ki ena anviron 125 an, pe mont enn montagn dousman-dousman. [1] (Get not alafin lartik.) Par deryer li ena so garson Izaak, ki ena anviron 25 an. Izaak pe sarye dibwa ki pou brile, ek Abraam pe amenn enn kouto ek bann kitsoz ki bizin pou alim dife. Sa vwayaz-la kitfwa ti vwayaz pli difisil ki Abraam inn bizin fer dan so lavi. Me se pa akoz so laz. Li ti ankor ena boukou lafors. Sa vwayaz-la ti difisil parski Zeova finn demann li pou ofer so garson an sakrifis!Zenez 22:1-8.

Abraam pa ti obeir Bondie san reflesi

4 Kitfwa sa ti pli gran leprev ki Abraam so lafwa ti bizin pase. Sertin dimounn dir ki Bondie pa ti ena pitie parski Li ti demann Abraam donn so garson an sakrifis. Lezot dimounn dir ki Abraam ti dispoze pou donn so garson an sakrifis parski li pa ti kontan li. Bann dimounn dir bann kitsoz koumsa parski zot pena lafwa ek zot pa kone ki ete vre lafwa ouswa ki lefe li ena lor enn dimounn. (1 Korintien 2:14-16) Me Abraam pa ti obeir Bondie san reflesi. Li ti obeir parski li ti ena enn vre lafwa. Li ti kone ki Zeova zame pa pou demann li fer enn kitsoz ki pou fer li ditor pou touletan. Abraam ti kone ki si li ti obeir, Zeova ti pou beni li ek so garson ki li ti bien kontan. Ki Abraam ti bizin ena pou ki li kapav ena enn lafwa for koumsa? Li ti bizin ena konesans ek lexperyans.

5. Kouma kitfwa Abraam finn konn Zeova, ek ki lefe sa konesans-la finn ena lor li?

5 Konesans. Abraam ti grandi dan  enn lavil ki apel Our. Bann dimounn ki ti res laba ti ador bann fos bondie, ek papa Abraam ti fer parey. (Zozie 24:2) Alor, kouma Abraam finn konn Zeova? Labib dir ki Sem, garson Noe, ti enn fami ar Abraam. Sem ti ankor vivan kan Abraam ti ena anviron 150 an. Sem ti enn zom ki ti ena enn gran lafwa, ek sirman li ti koz lor Zeova avek so bann fami. Nou pa sir, me li posib ki se koumsa ki Abraam finn konn Zeova. Seki Abraam ti aprann finn fer li kontan Zeova, ek sa konesans ki li finn gagne la finn ed li pou ena lafwa.

6, 7. Kouma bann lexperyans ki Abraam ti gagne ti fer so lafwa vinn pli for?

6 Lexperyans. Kouma Abraam finn gagn lexperyans ki finn fer so lafwa an Zeova vinn for? Sertin dir ki, bann panse kree bann santiman, ek bann santiman pous enn dimounn pou azir. Seki Abraam ti aprann lor Bondie ti tous so leker, ek samem ki finn fer li ena enn gran respe pou “Zeova, Bondie ki Pli Lao, Kreater lesiel ek later.” (Zenez 14:22) Labib apel sa kalite respe-la, “lakrint pou [Bondie].” (Ebre 5:7, NW.) Pou ki nou kapav ena enn lamitie bien pros avek Bondie, nou bizin ena lakrint pou Li. (Psom 25:14) Se sa kalite-la ki finn pous Abraam pou obeir Zeova.

7 Enn zour, Bondie ti demann Abraam ek Sara pou kit zot lakaz dan Our ek pou al res dan enn pei etranze. Zot ti nepli zenn, ek zot ti pou bizin al res anba latant pou leres zot lavi. Mem si Abraam ti kone ki zot pou bizin fer fas ar boukou danze, li ti bien deside pou obeir Zeova. Bondie ti beni li ek ti protez li akoz so lobeisans. Par exanp, Abraam so lavi ti an danze kan bann dimounn ti kidnap Sara, ki ti bien zoli. Plizir fwa, Zeova finn protez toule-de par enn mirak. (Zenez 12:10-20; 20:2-7, 10-12, 17, 18) Sa bann lexperyans-la finn fer lafwa Abraam vinn pli for.

8. Kouma nou pou gagn konesans ek lexperyans ki pou fer nou lamitie avek Zeova vinn pli for?

8 Eski nou kapav vinn bann kamarad bien pros avek Zeova? Wi, nou pena okenn dout lor la! Parey kouma Abraam, nou bizin aprann konn Zeova. Ek nou osi nou kapav gagn konesans ek lexperyans ki nou bizin. Zordi, nou  ena bien plis ki seki Abraam ti ena. (Daniel 12:4; Romin 11:33) Labib ranpli ar konesans konsernan “Kreater lesiel ek later.” Seki nou aprann fer nou kontan Zeova ek ed nou pou ena enn gran respe pou Li. Lamour ek respe ki nou ena pou Bondie pous nou pou obeir Li. Kan nou fer sa, nou trouve kouma Li beni nou ek protez nou, ek sa donn nou lexperyans ki fer nou lafwa vinn pli for. Kan nou servi Zeova avek tou nou leker, nou gagn satisfaksion, lape, ek lazwa. (Psom 34:8; Proverb 10:22) Plis nou gagn konesans ek lexperyans, plis nou lamitie avek Zeova pou vinn pli for.

KOUMA ABRAAM TI ANTRETENIR SO LAMITIE AVEK BONDIE?

9, 10. (a) Ki kitsoz inportan pou fer enn lamitie vinn pli for? (b) Ki kitsoz montre ki Abraam ti akord boukou valer ek ti antretenir so lamitie avek Zeova?

9 Enn gran lamitie li kouma enn trezor ki ena enn gran valer. (Lir Proverb 17:17. *) Li pa kouma enn vaz ki kout bien ser ki nou servi zis pou dekore. Li plis kouma enn zoli fler ki bizin delo ek swin pou li fleri. Abraam ti akord boukou valer ek ti antretenir so lamitie avek Zeova. Kouma li ti fer sa?

Lamitie li kouma enn zoli fler ki bizin delo ek swin pou li fleri

10 Abraam ti kontigne fer so lakrint pou Bondie ek so lobeisans pou Li vinn pli for. Par exanp, kan li ti al Kanaan avek so fami ek so bann serviter, li ti kontigne les Zeova gid li kan li ti bizin pran ninport ki desizion, ki li gran ouswa tipti. Enn an avan ki Izaak ti ne, kan Abraam ti ena 99 an, Zeova ti demann li pou sirkonsi tou garson ek tou zom dan so lakaz. Eski Abraam ti ena bann dout lor Zeova? Eski li ti esey rod bann exkiz pou pa fer seki finn demann li? Non, li ti fer Zeova konfians, ek li ti obeir “sa zour-la mem.”Zenez 17:10-14, 23.

11. Kifer Abraam ti trakase konsernan Sodom ek Gomor, ek kouma Zeova ti ed li?

11 Touletan Abraam ti obeir Zeova, mem dan bann ti kitsoz. Akoz sa, zot lamitie ti vinn pli for. Abraam ti santi ki li kapav koz ar Zeova lor ninport ki kitsoz, ek mem pou demann Li so led pou gagn repons bann kestion difisil. Par exanp, kan Zeova ti dir ki Li pou detrir lavil Sodom ek Gomor, Abraam ti trakase. Kifer? Parski li ti per tansion bann bon dimounn mor ansam avek bann move dimounn. Sirman li ti trakase pou so neve, setadir Lot ek so fami, ki ti pe res Sodom. Abraam ti ena konfians an Zeova, “Ziz lor later antie,” akoz sa avek limilite li ti koz ar Zeova pou exprim so bann traka. Zeova ti ena pasians ar so kamarad, ek Li ti montre Abraam ki Li ena mizerikord. Zeova ti explik Abraam ki  mem si Li amenn So zizman, Li rod bann bon dimounn ek Li sov zot.Zenez 18:22-33.

12, 13. (a) Kouma konesans ek lexperyans ki Abraam ti gagne ti ed li plitar? (b) Ki montre ki Abraam ti ena konfians an Zeova?

12 Li kler ki tou konesans ek lexperyans ki Abraam ti gagne finn ed li pou gard so lamitie avek Zeova bien for. Akoz sa, plitar, kan Zeova ti demann li pou ofer so garson an sakrifis, Abraam ti kone ki Zeova touletan finn ena pasians, mizerikord, ki ti kapav fer Li konfians, ek ki Li finn touletan protez so bann serviter. Abraam ti ena enn konfians total ki Zeova pa kapav vinn move ouswa kriyel enn kout koumsa! Kifer nou dir sa?

13 Avan ki Abraam kit so bann serviter, li ti dir zot: “Res la avek bourik-la, me garson-la ek mwa, nou pou al laba ek nou pou ador Bondie ek nou pou revinn ver zot.” (Zenez 22:5) Ki Abraam ti pe rod dir? Eski li ti pe koz manti, alor ki li ti kone ki li pou ofer Izaak an sakrifis? Non. Labib dir ki Abraam ti kone ki Zeova ti kapav resisit Izaak. (Lir Ebre 11:19.) Abraam ti kone ki Zeova ti donn li kapasite pou gagn enn garson, mem si li ek Sara ti bien vie. (Ebre 11:11, 12, 18) Alor, li ti konpran ki nanye pa inposib pou Zeova. Abraam pa ti kone ki ti pou arive sa zour-la. Me li ti ena lafwa ki si bizin, Zeova ti pou resisit so garson pou ki tou bann promes Bondie realize. Se akoz sa ki ti apel Abraam, “papa tou bann ki ena lafwa.”

Abraam ti ena lafwa ki si bizin, Zeova ti pou resisit so garson pou ki tou bann promes Bondie realize

14. Ki difikilte eski to pe bizin fer fas pou servi Zeova, ek kouma lexanp Abraam kapav ed twa?

14 Selman, zordi Zeova pa demann nou pou sakrifie nou bann zanfan, me Li demann nou pou obeir so bann komannman. Parfwa li kapav arive ki nou pa konpran kifer Zeova demann nou fer sertin kitsoz, ouswa kitfwa nou trouv sa difisil pou obeir Li. Eski ou’nn deza ena sa santiman-la? Pou sertin, predikasion li enn gro fardo. Kitfwa zot timid ek zot trouv sa difisil pou koz ar bann dimounn ki zot pa kone. Lezot per pou montre zot diferan dan zot travay ouswa dan lekol. (Exod 23:2; 1 Tesalonisien 2:2) Kan demann twa pou fer enn kitsoz ki difisil, pans lafwa ek kouraz extraordiner ki Abraam ti ena. Kan nou medit lor lexanp bann zom ek bann fam fidel, sa kapav motiv nou pou imit zot ek pou vinn pli pros ar nou Kamarad, Zeova.Ebre 12:1, 2.

ENN LAMITIE KI FER GAGN BANN BENEDIKSION

15. Kifer nou kapav sir ki Abraam zame pa finn regrete ki li finn touletan obeir Zeova?

15 Eski Abraam ti’nn deza regrete ki li’nn obeir bann komannman Zeova?  Labib dir ki Abraam “ti mor dan enn zoli vieyes, li ti vie ek satisfe ar lavi.” (Zenez 25:8) Kan li ti ena 175 an, Abraam ti kapav reflesi lor so long lavi ek li ti satisfe. Kifer? Parski so lamitie avek Zeova touletan ti ena enn gran linportans pou li. Selman, kan nou lir ki Abraam ti “vie ek satisfe,” sa pa vedir ki li pa ti anvi kontign viv.

16. Ki lazwa Abraam pou kone dan Paradi?

16 Labib dir ki Abraam “ti pe atann sa lavil avek enn fondasion solid la, ki Bondie limem arsitek e konstrikter.” (Ebre 11:10) Abraam ti sir ki enn zour li pou trouv sa lavil-la, Rwayom Bondie, ki pou regn lor later. Ek vremem li pou trouv sa! Mazine kouma li pou kontan pou viv dan paradi lor later ek pou kontign fer so lamitie avek Bondie vinn pli for. Li pou kontan kan li pou kone ki so lafwa finn ed lezot serviter Bondie pandan plizir milye lane! Dan Paradi, li pou kone ki sakrifis lor Montagn Moria ti reprezant enn kitsoz bien pli inportan. (Ebre 11:19) Ek li pou kone ki douler ki li’nn resanti kan li ti prepar li pou ofer Izaak an sakrifis finn ed bann milyon dimounn ki ena lafwa. Gras-a li, sa bann dimounn-la inn konpran douler ki Zeova ti resanti kan Li finn donn so Garson, Zezi Kris, kouma enn ranson pou limanite. (Zan 3:16) Lexanp Abraam finn ed nou tou pou ena enn pli gran rekonesans pou laranson, pli gran aksion ki montre lamour!

17. Ki determinasion to ena, ek ki nou pou aprann dan prosin lartik?

17 Anou bien deside pou imit lafwa Abraham. Parey kouma li, nou osi nou bizin konesans ek lexperyans. Amezir ki nou kontign aprann lor Zeova ek nou obeir Li, nou pou trouve kouma Li beni nou ek Li protez nou. (Lir Ebre 6:10-12, NW.) Ki Zeova vinn nou Kamarad pou touletan! Dan prosin lartik, nou pou examinn trwa lezot lexanp bann fidel serviter Bondie ki finn vinn so bann kamarad bien pros.

^ [1] (paragraf 3) Avan, Abraam ek Sara ti apel Abram ek Saray. Me dan sa lartik-la, nou pou servi nom ki Zeova ti donn zot plitar.

^ par. 9 Proverb 17:17: “Enn vre kamarad montre so lamour touletan, ek li enn frer ki’nn ne pou bann moman difisil.”