Skip to content

Skip to table of contents

To Finn Libere Gras-a Faver ki Personn Pa Merite

To Finn Libere Gras-a Faver ki Personn Pa Merite

“Fode pa ki pese dominn zot, parski zot . . . anba faver ki nou pa merite.”​—ROMIN 6:14NW.

KANTIK: 2, 61

1, 2. Kouma Romin 5:12 kapav ed nou?

ROMIN 5:12 dir: “Par enn zom pese finn vinn dan lemonn, e lamor finn rantre par pese, e lamor finn tous tou dimoun, parski tou finn fer pese.” Se enn parmi bann verse ki nou konn bien ek ki souvan nou servi pou ansegn bann dimounn lor Labib.

2 Souvan nou trouv sa verse-la dan liv Ki la Bible enseigné vrai-mem? Sirman kan nou etidie sapit 35, ek 6 avek nou bann zanfan ek lezot dimounn nou lir Romin 5:12. Nou kapav servi sa verse-la pou ed zot pou konpran kifer later pa enn paradi, kifer nou bizin enn ranson, ek kifer nou mor. Me sa verse-la kapav ed nou tou pou ogmant nou rekonesans pou lamitie ki nou ena avek Zeova. Sa kapav ed nou pou plis determine pou fer Li plezir ek pou kontign atann bann kitsoz ki Li’nn promet nou.

3. Ki nou bizin rapel konsernan nou sitiasion?

 3 Malerezman, nou tou nou fer pese. Toulezour nou fer erer. Me Zeova ena mizerikord. Li kone ki nou inparfe, ek Li dispoze pou pardonn nou. (Psom 103:13, 14) Zezi finn dir ki nou bizin demann Bondie pou pardonn nou bann pese. (Lik 11:2-4) Kan Zeova pardonn bann pese ki nou finn fer dan lepase, nou pa bizin kontign pans lor sa bann pese-la. Anou gete kouma Zeova kapav pardonn nou.

KOUMA ZEOVA KAPAV PARDONN NOU?

4, 5. (a) Ki kapav ed nou pou konpran Romin 5:12? (b) Ki savedir “faver ki personn pa merite”?

4 Liv Romin, sirtou sapit 6, kapav ed nou pou konpran kouma Zeova kapav pardonn nou bann pese. Dan sapit 3, nou aprann ki “tou dimounn inn fer pese.” Apre sa Pol explike: “Se kouma enn don gratis ki Bondie deklar zot zis par so faver ki personn pa merite, gras-a liberasion par ranson ki Kris Zezi inn peye.” (Romin 3:23, 24, NW.) Mo Grek ki’nn tradir isi par “faver ki personn pa merite” fer konpran lide kot enn kikenn pe fer enn bon kitsoz pou enn dimounn san atann kitsoz an retour. Enn kitsoz ki sa dimounn-la pa kapav gagne par limem ek li pa merit sa.

5 Enn spesialis ti explike ki sa mo Grek la souvan fer referans ar seki Bondie ouswa Zezi Kris finn fer pou sov limanite ar pese ek lamor. Akoz sa, Traduction du monde nouveau an Angle tradir sa mo Grek la par “faver ki personn pa merite.” Anou gete ki Bondie inn fer pou nou ek kouma nou gagn bann bienfe gras-a so faver ki personn pa merite ek ki lespwar sa donn nou pou lavenir.

Zeova finn montre so faver ki personn pa merite anver limanite atraver Zezi Kris

6. Kisannla ki kapav gagn bann bienfe gras-a Bondie so faver ki personn pa merite, ek kouma?

6 Adan inn fer pese. Akoz sa, tou bann dimounn ziska zordi fer pese ek zot mor. Se pou sa rezon-la ki Labib dir: “Enn kantite finn mor akoz fot sa enn dimoun la.” Me Zeova finn fer enn gran faver bann dimounn, enn faver ki zot pa merite. Li’nn donn limanite enn mwayin pou sape gras-a “enn sel dimoun: Zezi Kris.” (Romin 5:12, 15, 17) “Par lobeisans enn sel, boukou dimoun revinn zis devan Bondie.” Ek zot kapav atann pou gagn “lavi eternel atraver Zezi Kris.”​—Romin 5:19, 21.

7. Kifer laranson li enn don ki alafwa enn “faver” ek ki “nou pa merite”?

7 Reflesi lor la: Zeova pa ti oblize donn so Garson kouma enn ranson. Me Li’nn fer nou enn gran faver kan Li’nn donn nou enn mwayin pou libere ar pese ek lamor. Personn parmi nou pa merit seki Bondie ek Zezi inn fer pou nou. Vremem, nou ena boukou rekonesans ki gras-a Zeova ek Zezi  nou kapav gagn pardon ek nou kapav viv pou touletan! Anou montre Bondie ki kantite nou rekonesan anver Li par fason ki nou viv nou lavi.

REKONESANS POU BONDIE SO FAVER KI NOU PA MERITE

8. Ki latitid nou bizin rezete?

8 Nou kone ki Bondie Li dispoze pou pardonn nou bann pese, mem bann pese bien grav. Me fode zame nou servi Zeova so faver ki personn pa merite kouma enn exkiz pou fer enn kitsoz ki pa bon, ek panse ki Zeova pou pardonn nou. Dan premie siek, sertin Kretien ti ena sa move latitid-la, mem si sertin parmi bann zapot ti ankor vivan. (Lir Zid 4, NW.) Zordi, nou osi nou bizin fer bien atansion ki nou pa les lezot inflians nou ek ki lerla tigit par tigit nou koumans ena mem move rezonnman.

9, 10. Kouma Pol ek lezot ti libere ar pese ek lamor?

9 Pol ti dir bann Kretien ki fode pa zot panse ki Bondie pou pardonn zot, mem si zot kontign fer pese. Pol ti dir ki zot bizin rezet sa fason panse-la parski zot finn ‘mor pou seki konsern pese.’ (Lir Romin 6:1, 2.) Ki li ti pe rod dir?

Nou kapav swa les nou bann move panse ek nou bann move dezir dominn nou, swa nou ki dominn zot

10 Gras-a laranson, Bondie ti pardonn bann pese Pol ek lezot Kretien dan premie siek. Zeova ti swazir zot par so lespri sin pou zot vinn so bann garson. Si zot ti res fidel, zot ti pou kapav viv dan lesiel ek regn avek Zezi Kris. Me zot ti ankor vivan lor later. Alor, kouma zot finn ‘mor pou seki konsern pese’? Pol ti servi enn konparezon pou montre ki zot fason viv ti sanze net. Li ti dir ki Zezi ti resisite kouma enn lespri imortel inpe letan apre so lamor. Akoz sa, lamor ti “nepli ena pouvwar lor li.” Dan mem fason, koumadir sa bann Kretien-la osi ti mor. Zot lavi ti sanze net parski zot ti nepli les zot bann dezir pou fer pese kontrol zot. Apartir sa moman-la, zot ti fer tou seki zot kapav pou viv dan enn fason ki fer Bondie plezir. Zot ti “mor par rapor ar zot pese, me vivan pou Bondie” atraver Zezi Kris.​—Romin 6:9, 11.

11. Kouma bann Kretien azordi finn ‘mor pou seki konsern pese’?

11 Ki nou kapav dir lor nou? Kouma nou finn ‘mor pou seki konsern pese’? Kitfwa dan lepase, nou finn fer boukou move kitsoz san realize kouma Zeova ti konsider nou bann aksion. Nou ti kouma bann dimounn ki’nn “livre zot lekor pou esklavaz inpirte ek lemal,” setadir, bann “esklav pese.” (Romin 6:19, 20) Me kan nou finn aprann dan Labib kouma Bondie anvi ki nou viv, nou finn fer bann sanzman, nou finn voue nou lavi ar Li, ek nou finn pran batem. Nou ti ena enn gran dezir pou obeir Zeova ek pou viv dan enn fason ki pou fer Li plezir. Bondie finn liber nou ar pese, ek nou finn vinn bann “esklav lazistis.”​—Romin 6:17, 18.

12. Ki swa nou tou nou bizin fer?

12 Me selman, nou touzour ena enn swa pou fer. Pol ti dir: “Pa les pese kontign regn lor zot lekor mortel, parski lerla zot pou obeir bann dezir zot  lekor.” (Romin 6:12, NW.) Nou kapav swa les nou bann move panse ek nou bann move dezir dominn nou, swa nou ki dominn zot. Alor, demann tomem: ‘Eski mo les mo bann move dezir grandi ek vinn telman for ki mo fer seki pa bon? Ouswa eski mo rezet zot deswit?’ Si nou ena enn gran rekonesans pou Bondie so faver ki personn pa merite, nou pou fer tou seki nou kapav pou fer Li plezir.

TO KAPAV KONBAT PESE

13. Kifer nou kapav sir ki nou kapav fer seki bon?

13 Dan premie siek, sertin dimounn dan lavil Korint ti bann voler, bann omosexiel, bann adilter, bann adorater zidol, ek bann soular. Me kan zot ti aprann konn Zeova ek kontan Li, zot ti sanze. Zot ti gagn onte pou seki zot ti fer avan. (Romin 6:21; 1 Korintien 6:9-11) Bann Kretien dan Rom osi ti bizin fer mem sanzman. Pol ti dir zot: “Pa prezant bann manb zot lekor ar pese kouma bann zarm linzistis, me prezant zotmem ar Bondie kouma bann dimounn ki vivan, parmi bann mor, ek prezant bann manb zot lekor devan Bondie kouma bann zarm lazistis.” (Romin 6:13, NW.) Pol ti sir ki zot ti kapav fer seki bon ek kontign gagn bann bienfe ar Bondie so faver ki personn pa merite.

14, 15. Ki nou bizin demann noumem?

14 Zordi osi li parey. Sertin parmi nou bann frer ek ser kitfwa ti amenn enn lavi kouma bann ki ti res dan Korint. Me kan zot inn aprann konn Zeova, zot finn sanze. Se koumadir zot finn pirifie. Pou fer Zeova plezir, nou tou nou finn bizin fer bann sanzman dan nou lavi. Mem azordi, nou anvi montre ki nou ena rekonesans pou Bondie so faver ki personn pa merite. Akoz sa, nou bien deside pou konbat nou bann move dezir ek pou servi nou lavi pou servi Zeova.

15 Biensir, nou bizin fer tou nou posib pou pa komet bann pese grav ki sertin dan lavil Korint ti fer. Nou pa kapav kontign fer sa bann kitsoz-la ek anmemtan atann ki Bondie pou montre nou so faver ki personn pa merite ek pardonn nou. Me ki nou kapav dir konsernan bann pese ki sertin panse pa tro grav? Eski nou bien deside pou fer tou seki nou kapav pou obeir Zeova dan tou kitsoz?​—Romin 6:14, 17.

16. Kouma nou kone ki nou bizin rezet bann lezot pese ki pa mansione dan 1 Korintien 6:9-11?

16 Anou get lexanp lapot Pol. Li ti ekrir: “Mwa mo pa spiritiel, mo kouma enn esklav ki obeir pese. Mo pa konpran ki mo pe fer. Seki mo anvi fer, mo pa kapav fer, me seki mo pale fer, samem ki mo fer.” (Romin 7:14, 15) Mem si Pol pa ti fer bann kitsoz ki mansione dan 1 Korintien 6:9-11, li ti rekonet ki  li ti fer pese. Li ti anvi fer plezir Zeova, akoz sa li ti lit kont tandans pou fer bann move kitsoz. (Lir Romin 7:21-23.) Anou imit so lexanp ek fer tou seki nou kapav pou obeir Zeova.

17. Kifer to anvi vinn enn dimounn onet?

17 Par exanp, nou kone ki nou bizin onet pou nou kapav servi Zeova. (Lir Proverb 14:5 *; Efezien 4:25.) Nou pa anvi resanble Satan, ki “papa bann manter.” Ek nou rapel ki Ananias ek so madam ti mor parski zot ti koz manti. Akoz sa, nou pa koz manti. (Zan 8:44; Zistwar Bann Apot 5:1-11) Me enn dimounn ki onet, li pa zis pa koz manti, li fer plis ki sa. Si vremem nou ena rekonesans pou Bondie so faver ki personn pa merite, nou pou montre nou onet dan lezot fason ankor.

18, 19. Dekrir enn dimounn onet.

18 Enn dimounn kapav malonet san ki li koz manti. Par exanp, Zeova ti dir bann Izraelit: “Fode pa zot kokin, fode pa zot anbet lezot, ek fode pa zot fer fos ar zot kamarad.” Kifer zot ti bizin obeir? Zeova ti dir: “Zot bizin sin,  parski mwa, Zeova zot Bondie, mo sin.” (Levitik 19:2, 11) Mem si nou pa koz manti, nou pou malonet si nou fer lezot krwar enn kitsoz ki fos.

Eski nou bien deside pou pa koz manti ek pou pa anbet lezot? (Get paragraf 19)

19 Anou pran enn lexanp. Enn misie dir so patron ouswa bann ki travay avek li ki li bizin aret travay boner parski li ena enn randevou kot dokter. An realite, manti sa. Li pe al an konze ek li anvi sorti boner. Ofet li zis ena pou pas farmasi ouswa pas kot dokter pou pey enn bil. Kan li fer sa, eski li pe montre li onet ouswa li pe anbet lezot? Sa misie-la inn fer lezot krwar enn kitsoz ki pa vre. Parfwa, bann dimounn anbet lezot pou gagn seki zot anvi ouswa pou evit gagn pinision. Me nou, nou obeir Zeova, ki dir: “Fode pa zot anbet lezot.” Nou anvi fer seki drwat ek sin pou fer Zeova plezir.​—Romin 6:19.

20, 21. Si nou rekonesan anver Bondie so faver ki nou pa merite, ki kitsoz ankor nou bizin evite?

20 Biensir, nou fer tou pou pa komet ladilter, ni vinn enn soular, ni komet okenn lezot pese grav. Me plis ki sa, nou anvi evit tou bann kitsoz ki pa fer Zeova plezir. Par exanp, nou pa zis rezet limoralite sexiel, me nou evit osi bann divertisman ki imoral. Se vre ki nou pa anvi sou, me nou pa pou bwar ziska enn pwin ki nou preske sou. Kitfwa nou pou bizin fer boukou zefor pou reziste bann tantasion koumsa, me li pa inposib.

21 Nou fixe lobzektif pou fer seki Pol ti dir: “Pa les pese dominn zot lekor mortel pou fer zot obeir so bann move dezir.” (Romin 6:12; 7:18-20) Li vre ki nou pa kapav evit tou pese. Me kan nou lager kont tou kalite pese, nou montre ki nou bien rekonesan pou faver ki Bondie ek Zezi inn fer nou ek ki nou pa merite.

22. Ki rekonpans nou kapav atann si nou ena rekonesans pou Bondie so faver ki personn pa merite?

22 Zeova finn pardonn nou bann pese ek Li kapav kontigne pardonn nou. Nou bien rekonesan pou so faver ki nou pa merite! Alor, anou kontign fer bann gran zefor pou rezet bann kitsoz ki Li pa kontan, mem si lezot pa konsider sa kouma bann pese. Ki rekonpans nou pou gagne si nou fer sa? Pol ti dir: “Parski zot finn libere ar pese, me zot finn vinn bann esklav Bondie, zot pe gagn zot frwi parski zot finn vinn sin, ek alafin, zot pou gagn lavi eternel.”​—Romin 6:22NW.

^ par. 17 Proverb 14:5: “Enn temwin fidel pa pou koz manti, me enn fos temwin koz manti.”