Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Bann Temwin Zeova

Kreol Morisien

Latour Degard (Edision Letid)  |  Desam 2016

Zeova Rekonpans Tou Bann ki Fer Gran Zefor pou Rod Li

Zeova Rekonpans Tou Bann ki Fer Gran Zefor pou Rod Li

“Enn dimounn ki apros ar Bondie, bizin krwar ki Li existe, ek ki Li vinn Bondie ki rekonpans bann ki fer gran zefor pou rod Li.”​—EBRE 11:6NW.

KANTIK: 85, 134

1, 2. (a) Ki lien ena ant lamour ek lafwa? (b) Ki bann kestion nou pou examine?

NOU Papa, Zeova, promet ki Li pou beni so bann serviter ki fidel. Sa se enn fason kouma Zeova montre so lamour pou nou, ek nou kontan Li parski Li “finn kontan nou anpremie.” (1 Zan 4:19) Amezir ki nou lamour pou Zeova grandi, nou lafwa an Li pou vinn pli for ek nou pou pli sir ki Zeova rekonpans bann ki Li kontan.​—Lir Ebre 11:6NW.

2 Zeova Li enn Bondie ki rekonpans so bann serviter! Se enn laspe inportan dan so personalite ek dan so bann aksion. Alor, nou lafwa an Zeova pa pou konple amwin ki nou sir ki Li pou rekonpans tou bann ki fer gran zefor pou rod Li. Kifer? Parski “lafwa se kan nou sir ki bann kitsoz ki nou pe atann pou arive.” (Ebre 11:1, NW.) Ena lafwa vedir ki nou ena enn konfians total ki Bondie pou beni bann ki fidel ar Li. Me, ki bienfe nou gagne kan  nou atann pou gagn enn rekonpans? Kouma Zeova finn rekonpans so bann serviter dan lepase ek azordi? Anou gete.

ZEOVA PROMET KI LI POU BENI SO BANN SERVITER

3. Ki promes nou trouve dan Malaki 3:10?

3 Nou Bondie, Zeova, finn promet ki Li pou rekonpans so bann serviter ki fidel. Li invit nou pou donn Li nou maximum ek pou ena konfians ki Li pou beni nou. Zeova dir: “Silvouple, teste mwa.” Apre Li dir: “Gete si mo pa pou ouver lesiel an-gran ek si vremem mo pa pou vid enn benediksion lor zot ziska ki pa mank nanye.” (Malaki 3:10) Nou montre Zeova nou rekonesans kan nou aksepte pou teste Li.

4. Kifer nou kapav ena konfians dan promes ki Zezi inn fer dan Matie 6:33?

4 Zezi ti promet so bann disip ki si zot met Rwayom Bondie an premie dan zot lavi, Bondie pou soutenir zot. (Lir Matie 6:33, NW.) Zezi ti kapav dir sa parski li ti kone ki bann promes Bondie touletan realize. (Izai 55:11) Alor, nou osi nou kapav sir ki si nou montre enn lafwa total an Zeova, Li pou tini sa promes-la: “Zame mo pa pou kit twa, ni abandonn twa.” (Ebre 13:5) Sa promes-la ed nou pou ena konfians dan bann parol Zezi ki trouv dan Matie 6:33.

Zezi ti explike ki so bann disip ti pou gagn bann rekonpans pou zot bann sakrifis (Get paragraf 5)

5. Kifer repons ki Zezi ti donn Pier ankouraz nou tou azordi?

5 Enn fwa, lapot Pier ti demann Zezi: “Get nou, nou finn kit tou pou swiv twa. Alor ki pou ariv nou?” (Matie  19:27) Me, Zezi pa ti koriz Pier pou sa kestion ki li ti poze la. Okontrer, Zezi ti dir so bann disip ki zot ti pou gagn enn rekonpans pou zot bann sakrifis. Dan lavenir, bann zapot ek lezot serviter fidel Bondie pou regn avek Zezi dan lesiel. Me Zezi ti osi dir zot ki zot ti pou gagn bann rekonpans pandan ki zot ti ankor lor later. Li ti dir: “Dimoun ki finn kit lakaz, frer, ser, papa, mama, zanfan ek zot later akoz mwa, pou resevwar san fwa plis e zot pou erit lavi eternel.” (Matie 19:29) Azordi tou bann disip Zezi Kris kapav gagn bann papa, mama, frer, ser, ek zanfan dan kongregasion. Sa bann rekonpans-la ena plis valer ki ninport ki sakrifis nou’nn fer pou Rwayom Bondie.

“ENN LANK SOLID EK STAB KI TINI NOU LAVI”

6. Kifer Zeova promet ki Li pou rekonpans so bann serviter?

6 Anplis ki nou gagn boukou benediksion asterla, nou pe atann pou gagn bann pli gran benediksion dan lavenir. (1 Timote 4:8) Kan nou kone ki Zeova promet ki Li pou rekonpans so bann serviter ki fidel, sa ed nou pou andire dan bann moman difisil. Ek biensir, kan nou ena enn konfians total ki Zeova “rekonpans dimoun ki rod li,” nou pou kapav res fidel ar Li.​—Ebre 11:6.

7. Kifer nou kapav konpar lafwa avek enn lank?

7 Kan Zezi ti fer so Sermon lor Montagn, li ti dir: “Zot bizin dan lazwa e santi zot ere parski zot ena enn rekonpans dan lesiel; koumsamem zot ti persekit bann ansien profet.” (Matie 5:12) Sertin serviter Bondie pou gagn enn rekonpans dan lesiel. Ek rekonpans ki lezot pou gagne se lavi eternel dan Paradi lor later. Sa osi se enn rezon pou nou “dan lazwa e santi [nou] ere.” (Psom 37:11; Lik 18:30) Me pou nou tou, nou lesperans kapav vinn kouma “enn lank solid ek stab.” (Ebre 6:17-20) Parey kouma lank enn bato kapav tini enn bato bien stab kan ena enn siklonn, nou lesperans solid kapav ed nou pou res stab. Sa kapav donn nou lafors pou andir bann moman difisil.

Kan nou kone ki Zeova promet ki Li pou rekonpans so bann serviter ki fidel, sa ed nou pou andire dan bann moman difisil

8. Kouma eski nou lespwar ed nou pou diminie nou bann traka?

8 Nou lespwar kapav ed nou pou diminie nou bann traka. Parey kouma enn lapomad kapav soulaz nou kan nou ena enn douler, bann promes Zeova kapav kalme nou leker ki trakase. Sa rasir nou pou kone ki Zeova pou pran nou swin kan nou zet nou fardo lor Li. (Psom 55:22) Nou kapav ena enn konfians total ki Bondie kapav fer “boukou plis ki nou dimande.” (Efezien 3:20) Zeova pou ed nou, pa zis boukou, me plis ki boukou!

9. Kouma nou kapav sir ki nou pou gagn benediksion Zeova?

 9 Pou gagn sa rekonpans-la, nou bizin ena enn lafwa total an Zeova ek obeir so bann komannman. Moiz ti dir nasion Izrael: “Zeova pou beni twa dan pei ki Zeova to Bondie pe donn twa kouma enn leritaz, pourvi ki to vremem obeir lavwa Zeova to Bondie ek ki to obeir tou bann komannman ki mo pe donn twa zordi. Parski Zeova to Bondie pou beni twa parey kouma Li’nn promet twa.” (Deteronom 15:4-6) Eski to ena enn konfians total ki Zeova pou beni twa si to kontign servi Li avek fidelite? To ena bann bon rezon pou fer Li konfians.

ZEOVA TI REKONPANS ZOT

10, 11. Kouma eski Zeova ti rekonpans Zozef?

10 Labib finn ekrir pou nou profi. Dan Labib, nou trouv boukou lexanp ki montre kouma Bondie ti rekonpans so bann serviter fidel dan lepase. (Romin 15:4) Lexanp Zozef montre sa bien. Dabor, so bann frer ti vann li kouma enn esklav. Plitar, fam so met ti met enn fos lakizasion lor li ek Zozef ti al dan enn prizon dan Lezip. Kan Zozef ti dan prizon, eski Zeova ti abandonn li? Non, zame! Labib dir: “Zeova ti kontign res avek Zozef, ek Li ti kontign montre so lamour fidel anver li,” ek “Zeova ti avek Zozef ek Zeova ti fer li reisi dan tou seki li ti fer.” (Zenez 39:21, 23) Mem dan sa bann sitiasion difisil la, Zozef ti atann so Bondie avek pasians.

11 Plizir lane apre, Faraon ti liber Zozef depi dan prizon. Ek sa esklav bien inb la ti vinn deziem dimounn pli pwisan dan Lezip. (Zenez 41:1, 37-43) Kan Zozef ti marye ek ti gagn de garson, “Zozef ti apel so premie zanfan Manase, parski li ti dir: ‘Bondie finn fer mwa bliye tou mo bann problem ek tou dimounn ki dan lakaz mo papa.’ Apre li’nn apel so deziem zanfan Efraim, parski li ti dir: ‘Bondie finn fer mwa gagn bann zanfan dan pei kot mo ti pe soufer.’” (Zenez 41:51, 52) Zeova ti rekonpans Zozef pou so fidelite, ek Li’nn servi Zozef pou sap bann Ezipsien ek bann Izraelit kan ti ena lafaminn. Zozef ti kone ki se Zeova ki ti rekonpans li ek ti beni li.​—Zenez 45:5-9.

Pena dout ki Zezi inn bien kontan pou sanktifie nom Bondie

12. Kouma Zezi ti res fidel kan li ti pas par bann leprev?

12 Zezi Kris osi ti obeir Bondie kan li ti pas par boukou leprev, ek Zeova ti rekonpans li. Ki ti ed Zezi pou res fidel? Parol Bondie dir: “Akoz lazwa ki ti pe atann li, li finn andir enn poto soufrans, san pran kont laont, ek li finn asiz dan kote drwat tronn Bondie.” (Ebre 12:2, NW.) Pena dout ki Zezi inn bien kontan pou sanktifie nom Bondie. Zeova ti rekonpans li kan Li’nn donn Zezi so faver ek boukou privilez extraordiner. Labib dir ki Zezi “finn asiz dan kote drwa tronn Bondie.”  Labib dir osi: “Bondie finn elev li pli lao ki tou, e finn donn li enn nom ki pli gran ki tou nom.”​—Filipien 2:9.

ZEOVA PA BLIYE SEKI NOU FER

13, 14. Ki Zeova resanti pou seki nou fer pou Li?

13 Nou kapav sir ki Zeova akord boukou valer tou seki nou fer pou servi Li. Li konpran kan nou pa sir ki nou pou reisi fer enn kitsoz ouswa kan nou ena bann dout lor nou prop kapasite. Li vremem gagn nou traka kan nou trakase akoz nou travay ouswa parski nou bizin pran swin nou fami. Li konpran kan nou nepli kapav fer kouma nou ti pe fer avan dan nou servis pou Li, kitfwa akoz maladi ouswa depresion. Nou kapav sir ki, kan nou res fidel malgre nou bann problem, sa ena boukou valer pou Zeova.​—Lir Ebre 6:10, 11.

14 Rapel osi ki Zeova Li “ekout lapriyer.” Akoz sa, nou kapav sir ki kan nou priye Li, Li pou ekout nou. (Psom 65:2, NW.) Nou “Papa ki ena mizerikord ek toultan konsol nou” pou donn nou tou seki nou bizin pou nou kapav res pros ar Li. Ek parfwa, Li kapav servi nou bann frer ek ser pou fer sa. (2 Korintien 1:3) Zeova kontan kan nou montre konpasion anver lezot. “Seki ed enn ti dimounn pe pret Zeova, ek seki li’nn fer, Zeova pou rann li.” (Proverb 19:17; Matie 6:3, 4) Alor, kan nou ed nou bann frer ek ser ek nou montre nou zenere anver zot, Zeova konsider sa koumadir enn loan ki nou pe donn Li. Ek Li promet ki Li pou rekonpans nou pou nou bonte.

BANN REKONPANS ASTERLA EK POU TOULETAN

15. Ki rekonpans to pe atann avek inpasians? (Get zimaz dan koumansman lartik.)

15 Bann Kretien ki ena lesperans pou al dan lesiel ena lespwar ki Zezi pou rekonpans zot kan li pou donn zot “kouronn lazistis.” (2 Timote 4:7, 8) Selman, sa pa vedir ki to ena mwins valer pou Bondie si to ena enn lot lesperans. Zezi ena plizir milyon “lezot brebi” ki pe atann avek inpasians pou gagn zot rekonpans, setadir lavi pou touletan lor later ki pou vinn enn paradi. Lerla “zot pou viv enn lavi prosper ek pezib.”​—Zan 10:16; Psom 37:11.

16. Kouma 1 Zan 3:19, 20 kapav rekonfort nou?

16 Parfwa nou kapav ena linpresion ki nou pa pe fer ase dan nou servis pou Zeova, ouswa nou demann noumem si Zeova apresie seki nou fer. Kitfwa nou kapav mem panse ki nou pa merit okenn rekonpans ar Li. Me fode zame nou bliye ki “Bondie pli gran ki nou leker e li konn tou kiksoz.” (Lir 1 Zan 3:19, 20.) Ek nou kapav sir ki si nou pe servi Zeova parski nou ena lafwa ek nou kontan Li, Li pou beni nou, mem si nou ena linpresion ki nou pa vo-nanye.​—Mark 12:41-44.

17. Ki sertin rekonpans nou pe kapav profite asterla mem?

17 Zeova pe beni so pep mem pandan bann dernie zour sa move lemond Satan la. Li fer sir ki nou gagn boukou konesans spiritiel ek lape parski nou form parti enn lafami internasional bann frer ek ser. (Izai 54:13) Wi, parey kouma Zezi ti promet, Zeova pe  rekonpans nou asterla kan Li donn nou enn fami internasional bann frer ek ser ki ena lamour sakenn pou zot kamarad. (Mark 10:29, 30) Anplis, bann ki pe fer gran zefor pou rod Bondie, zot gagn kouma rekonpans enn gran lape dan fon zotmem, zot gagn satisfaksion ek zot ere.​—Filipien 4:4-7.

18, 19. Ki bann serviter Zeova panse lor bann rekonpans ki Zeova donn zot?

18 Dan lemond antie, bann serviter Zeova finn gagn bann gran rekonpans ar nou Papa. Par exanp, Bianca ki res l’Allemagne dir: “Mo pa pou kapav remersie Zeova ase pou tou so led. Li’nn ed mwa kan mo ti trakase ek toulezour Li ti avek mwa. Lemond anba lao ek li pe vinn pli pir. Me amezir ki mo travay ansam avek Zeova, mo santi mwa an sekirite dan so lebra. A-sak fwa ki mo fer bann sakrifis pou Li, Li beni mwa san fwa plis.”

19 Anou pran osi lexanp Paula, enn ser ki ena 70 an ek ki res Canada. Li ena enn maladi ki apel spina bifida, enn maladi bien grav ki afekte so kolonn vertebral. Li dir ki akoz so andikap, li pa tro kapav bouze, me sa pa anpes li pou prese. Paula dir: “Mo profit diferan form servis kouma par exanp, temwaniaz par telefonn ouswa temwaniaz informel. Pou mo ankouraz momem, mo ekrir dan enn kaye bann verse ek bann panse ki ena dan bann piblikasion, ek mo reget zot detanzantan. Mo apel sa kaye-la: ‘Mo kaye pou sirviv.’ Dekourazman li la. Me li tanporer si nou konsantre nou lor bann promes Zeova. Zeova touletan la pou ed nou, dan ninport ki sitiasion ki nou ete.” Kitfwa to sitiasion bien diferan ar sitiasion Bianca ouswa Paula. Me kanmem sa, to kapav reflesi lor bann fason ki Zeova finn deza rekonpans twa ek bann dimounn ki to kone. Sa vremem fer nou boukou dibien kan nou reflesi lor kouma Zeova pe rekonpans nou azordi ek kouma Li pou rekonpans nou dan lavenir!

20. Si nou kontign fer tou seki nou kapav pou servi Zeova avek fidelite, ki nou kapav atann dan lavenir?

20 Zame pa bliye ki to pou gagn “enn gran rekonpans” pou to bann lapriyer sinser. To kapav sir ki “letan [to] finn fer volonte Bondie,” to pou “resevwar seki li finn promet.” (Ebre 10:35, 36) Alor, anou kontign fer nou lafwa vinn pli for ek anou fer tou seki nou kapav pou servi Zeova. Nou ena konfians ki Zeova pou rekonpans nou!​—Lir Kolosien 3:23, 24NW.