LATOUR DEGARD (EDISION LETID) Desam 2016

Dan sa nimero-la ena bann lartik letid apartir le 30 Zanvie ziska le 26 Fevriye 2017.

To Finn Libere Gras-a Faver ki Personn Pa Merite

To kapav gagn bann bienfe kan to reflesi kouma Zeova finn liber twa ar pese.

‘Pans Lespri Fer Nou Gagn Lavi ek Lape’

Romin sapit 8 donn nou bann konsey ki pou ed nou gagn rekonpans ki Zeova pe ofer tou dimounn.

Zet Tou Zot Traka lor Zeova

Parfwa, bann serviter Bondie gagn traka. Kat fason pratik ki kapav ed nou pou tir profi ar “lape Bondie.”

Zeova Rekonpans Tou Bann ki Fer Gran Zefor pou Rod Li

Ki bienfe nou gagne kan nou atann pou gagn enn rekonpans? Kouma Li finn rekonpans so bann serviter dan lepase, ek kouma Li fer sa azordi?

LIFE STORY

“Vinn Tou Kitsoz pou Tou Sort Kalite Dimounn”

Bann diferan afektasion ki Denton Hopkinson ti gagne kan li ti zenn finn ed li pou trouve kouma lamour Zeova tous tou kalite dimounn.