Skip to content

Skip to table of contents

Eski To Ti Kone?

Eski To Ti Kone?

Dan lepok lontan, kouma enn dimounn ti organiz so vwayaz par bato?

AN ZENERAL, dan lepok Pol, pa ti ena bann bato ki ti transport zis bann pasaze. Pou vwayaz par bato, bann vwayazer ti bizin demann lezot dimounn si zot ti konn enn bato ki pe amenn bann marsandiz (kargo) ki ti pe al dan mem direksion ki zot ek ki ti pou aksepte pran bann pasaze. (Zist. 21:2, 3) Mem si enn bato pa ti pe al exakteman dan landrwa ki enn vwayazer ti anvi ale, ti ena bann plas kot bato-la ti pou fer eskal. Lerla, sa ti pou permet vwayazer-la rod bann lezot bato ki ti pou amenn li pli pre ar so destinasion.​—Zist. 27:1-6.

Bann vwayaz par bato ti pe fer dan bann moman presi dan lane, ek bann bato pa ti ena enn program presi. Bann marin ti kapav retard zot depar pa zis akoz move letan, me osi akoz siperstision. Par exanp, zot ti retard zot bato si zot ti ena enn move presantiman parski zot ti trouv enn korbo kriye depi lor lema bato, ouswa zot ti trouv enn bato ki’nn fer nofraz lor lakot. Bann marin ti profite pou kit lepor kan ti ena enn bon divan. Kan sa vwayazer-la ti trouv enn bato ki ti aksepte pou pran li, li ti al lor lepor avek so bann bagaz ek ti atann ki enn kikenn anonse ki bato-la pre pou ale.

Istorien Lionel Casson dir: “Dan lavil Rome, ti ena enn fason bien fasil pou bann dimounn gagn enn bato pou zot vwayaze, san ki zot bizin al rod enn bato par zotmem lor lepor. So lepor ti trouv zis kot Larivier Tiber ti zwenn lamer. Dan lavil Ostia, ki ti pre ar lepor, ti ena enn gran plas piblik ki ti antoure ar bann biro. Boukou sa bann biro-la ti pou bann proprieter bato marsandiz ki ti reprezant plizir lepor kouma par exanp, Narbonne [azordi la France], Carthage [azordi Tunisie], . . . ek lezot ankor. Ninport kisannla ki ti pe rod enn bato pou vwayaze, ti zis bizin al dan enn biro ki reprezant enn lavil ki lor so traze.”

Bann vwayaz par bato ti permet bann vwayazer pou pa perdi letan, me li ti ena bann risk osi. Plizir fwa, Pol ti fer nofraz pandan so bann vwayaz misioner.​—2 Kor. 11:25.