Skip to content

Skip to table of contents

 LARTIK LETID 17

Aksepte Led Zeova pou Reziste Kont Bann Move Lespri

Aksepte Led Zeova pou Reziste Kont Bann Move Lespri

“Nou . . . pe lit . . . kont pwisans spiritiel lemal lao dan lesiel.”​—EFE. 6:12.

KANTIK 55 Pa Per Zot!

REZIME *

1. Kouma nou finn trouve dan Efezien 6:10-13, sit enn fason bien ankourazan ki Zeova montre ki Li interese ar nou. Explike.

ENN fason ki Zeova montre ki Li gagn nou traka, se kan Li ed nou pou reziste kont nou bann lennmi ek sa bien ankouraz nou. Nou bann lennmi prinsipal se Satan ek bann demon. Zeova met nou an gard kont zot, ek Li donn nou seki nou bizin pou lit kont zot. (Lir Efezien 6:10-13.) Kan nou aksepte led ki Zeova donn nou ek nou kont lor Li, nou kapav gagn viktwar kont Satan Lediab. Nou kapav ena mem konfians ki lapot Pol, ki ti dir: “Si Bondie avek nou, ki sannla kapav kont nou?”​—Rom. 8:31.

2. Ki nou pou examine dan sa lartik-la?

2 Antan ki bann vre Kretien, nou pa atire ar seki Satan ek bann demon fer. Nou prefer aprann konn Zeova ek servi Li ankor plis. (Ps. 25:5) Me selman, nou bizin konn bann diferan metod ki Satan servi. Kifer? Pou ki nou evit tom dan so piez. (2 Kor. 2:11) Dan sa lartik-la, nou pou examinn enn mwayin ki Satan ek bann demon servi pou esey anbet bann dimounn. Nou pou osi gete kouma nou kapav reziste kont Satan ek bann demon.

KOUMA BANN MOVE LESPRI TRONP BANN DIMOUNN?

3-4. (a) Ki ete spiritis? (b) Eski ena boukou dimounn ki krwar dan spiritis?

3 Enn mwayin prinsipal ki Satan ek bann demon servi pou tronp bann dimounn se atraver spiritis. Bann ki pratik spiritis pretann ki zot kapav konn ek kontrol bann kitsoz ki normalman bann dimounn pa kapav kone ek kontrole. Par  exanp, sertin pretann ki zot kapav konn lavenir atraver astrolozi ouswa parski zot ena don pou predir lavenir. Lezot kitfwa fer krwar ki zot ti pe koz avek bann mor. Sertin pratik sorselri ouswa mazik, ek kitfwa esey zet bann move sor lor lezot dimounn. *

4 Eski ena boukou dimounn ki krwar dan pouvwar bann move lespri? Enn sondaz ki’nn fer dan 18 pei l’Amérique latine ek dan Caraïbes finn montre ki anviron enn tier bann dimounn ki’nn partisip dan sa sondaz-la krwar dan mazik ouswa sorselri. Apepre mem kantite parmi zot dir ki zot krwar ki li posib pou kominik avek bann lespri. Dapre enn lot sondaz ki ti fer dan 18 pei l’Afrique, plis ki lamwatie bann dimounn ki ti partisip dan sa sondaz-la dir ki zot krwar dan sorselri. Alor, sa montre nou ki ninport kotsa nou reste, nou bizin protez nou kont spiritis. Apre tou, Satan anvi “met tou bann dimounn lor later antie dan lerer.”​—Rev 12:9NW.

5. Kouma Zeova konsider spiritis?

5 Zeova Li “Bondie laverite.” (Ps. 31:5, NW) Alor kouma Li konsider spiritis? Li deteste sa pratik-la! Zeova ti dir bann Izraelit: “Fode ki personn parmi zot pa pas so garson ouswa so tifi dan dife, pa get destin, pa fer mazik, pa rod konn lavenir, pa fer sorselri, ouswa zet sor lor lezot, al get enn dimounn ki koz avek bann lespri ouswa ki predir lavenir, ouswa ki koz avek bann mor. Parski Zeova deteste ninport kisannla ki pratik sa bann kitsoz-la.” (Det. 18:10-12) Bann Kretien pa swiv Lalwa Mozaik ki Zeova ti donn bann Izraelit. Selman, nou kone ki So fason panse lor spiritis pa finn sanze.​—Mal. 3:6.

6. (a) Kouma Satan servi spiritis pou fer bann dimounn ditor? (b) Kouma Ekleziast 9:5 montre laverite lor kondision bann mor?

6 Zeova averti nou kont spiritis parski Li kone ki Satan servi sa pou fer bann dimounn ditor. Satan servi spiritis pou fann bann fos lansegnman. Par exanp, li pretann ki bann dimounn mor pe kontign viv dan lemond bann lespri. (Lir Ekleziast 9:5. *) Satan servi osi spiritis pou fer bann dimounn viv dan laper ek pou detourn zot ar Zeova. An realite, seki li anvi se fer bann ki pratik spiritis met zot konfians dan bann move lespri olie ki dan Zeova.

KOUMA NOU KAPAV REZISTE KONT BANN MOVE LESPRI?

7. Ki Zeova fer nou kone?

7 Kouma nou ti trouve pli avan, Zeova fer nou kone seki nou bizin fer pou pa tom dan piez Satan ek bann demon. Anou examinn sertin kitsoz ki nou kapav fer pou reziste kont Satan ek bann demon.

8. (a) Par ki mwayin prinsipal nou kapav reziste kont bann move lespri? (b) Kouma Psom 146:4 devwal bann fos lansegnman ki Satan fane konsernan bann mor?

8 Lir Parol Bondie ek medit lor la. Se mwayin prinsipal ki ed nou pou rezet bann foste ki bann move lespri pe fane. Parol Bondie li kouma enn lepe ki bien fite  ek li kapav devwal bann foste ki Satan fane. (Efe. 6:17) Par exanp, Satan rod fer nou krwar ki bann mor kapav kominik avek bann vivan, me Parol Bondie fer nou kone ki sa li fos. (Lir Psom 146:4, NW. *) Parol Bondie osi rapel nou ki se zis Zeova ki kapav vremem dir seki pou arive dan lavenir. (Iza. 45:21; 46:10) Si regilierman nou lir Parol Bondie ek medit lor la, li pou pli fasil pou nou pou ena laenn ek pou rezet bann fos lansegnman ki bann move lespri anvi fer nou krwar.

9. Ki bann pratik ki ena enn lien avek bann move lespri nou bizin evite?

9 Pa fer nanye ki ena enn lien avek bann move lespri. Nou, bann vre Kretien, nou pa pratik okenn kitsoz ki ena enn lien avek bann move lespri. Par exanp, zame nou pa pou al get enn longanis ouswa esey kominik avek bann mor. Dan lartik avan, nou ti trouve ki nou pa partisip osi dan bann koutim lanterman ki baze lor krwayans ki bann mor pe kontign viv dan enn lot plas. Ek nou pa pou servi astrolozi ouswa al get nou destin pou esey konn nou lavenir. (Iza. 8:19) Nou kone ki tou sa bann pratik-la zot bien danzere ek ki zot kapav fer nou gagn kontak direkteman avek Satan ek bann demon.

Eski nou ena bann kitsoz ki kitfwa ena enn lien avek bann demon? Nou pou montre ki nou pe imit lexanp bann premie Kretien kan nou detrir tou sa bann kitsoz-la ek kan nou rezet bann divertisman ki ena enn lien avek bann move lespri (Get paragraf 10-12)

10-11. (a) Ki sertin ti fer dan premie siek kan zot ti aprann laverite? (b) Dapre 1 Korintien 10:21, kifer nou bizin imit lexanp bann premie Kretien, ek kouma nou kapav fer sa?

10 Detrir tou bann lobze ki ena enn lien avek spiritis. Sertin dimounn ki ti viv dan Efez, dan premie siek, ti pratik spiritis. Kan zot ti aprann laverite, zot ti fer bann gran sanzman. “Enn kantite bann pratikan lamazi-nwar ti amenn tou zot liv e ti bril zot devan tou dimoun.” (Zist. 19:19) Sa bann dimounn-la ti fer tou pou reziste kont bann move lespri. Mem si zot bann liv mazik ti kout bien ser, zot pa ti donn  ouswa vann sa bann liv-la. Zot ti plito bril sa bann liv-la. Seki ti pli inportan pou zot, se pa valer sa bann liv-la, me fer Zeova plezir.

11 Kouma nou kapav imit lexanp sa bann Kretien-la? Si nou ena bann lobze ki ena enn lien avek bann move lespri, li preferab ki nou detrir zot. Par exanp, ena bann talisman, bann port-boner, ek lezot lobze ki bann dimounn ena ouswa mete pou protez zot kont bann move lespri.​—Lir 1 Korintien 10:21, NW. *

12. Ki bann kestion nou bizin demann noumem konsernan nou bann divertisman?

12 Reflesi bien lor to bann divertisman. Demann tomem: ‘Eski mo lir bann liv, bann magazinn, ouswa bann lartik lor Internet ki koz lor spiritis? Ki mo kapav dir lor bann lamizik ki mo ekoute, bann fim ek bann emision televizion ki mo gete, ek bann video game ki mo zwe? Eski zot ena enn lien avek spiritis? Eski zot pe pas bann vanpir, zombi, ek lezot kitsoz ki ena enn lien avek bann move lespri? Eski zot fer krwar ki mazik, zet bann sor, ouswa bann malediksion se bann divertisman ki pena okenn danze?’ Biensir, pa tou bann divertisman ki koz lor enn lemond imaziner ouswa lor bann kont-de-fe ki ena enn lien avek spiritis. Alor, kan to reflesi lor to bann divertisman, pa ezite pou fer bann swa ki pou ed twa res lwin ar tou seki Zeova deteste. Nou bizin fer bann gran zefor pou kontign ena enn “konsians kler” devan nou Bondie.​—Zist. 24:16. *

13. Ki nou bizin evit fer?

 13 Evit rakont bann zistwar ki ena enn lien avek bann demon. Nou bizin imit Zezi dan sa domenn-la. (1 Pier 2:21) Avan ki li ti vinn lor later, Zezi ti viv dan lesiel, ek li ti konn boukou kitsoz lor Satan ek bann demon. Me li pa ti rakont bann zistwar lor seki sa bann move lespri-la ti’nn fer. Zezi ti anvi rann temwaniaz lor Zeova, olie ki fer piblisite lor Satan. Nou kapav imit Zezi kan nou pa fann bann zistwar ki ena enn lien avek bann demon. Okontrer, nou bizin montre ki nou “leker deborde ar zoli parol,” setadir, laverite.​—Ps. 45:1.

Nou pena pou per bann move lespri. Zeova, Zezi, ek bann anz boukou pli for (Get paragraf 14-15) *

14-15. (a) Kifer fode pa nou per bann move lespri? (b) Ki bann prev nou ena ki Zeova protez so bann serviter azordi?

14 Pa per bann move lespri. Dan lemond kot nou pe viv azordi, boukou move kitsoz kapav ariv nou. Par exanp nou kapav fer aksidan, tom malad, ouswa mem perdi lavi san ki nou atann. Me fode pa nou panse ki se bann move lespri ki deryer sa bann kitsoz-la. Labib explike ki “bann moman difisil ek bann sitiasion ki personn pa atann” kapav ariv ninport kisannla. (Ekle. 9:11) Konsernan bann demon, Zeova finn montre ki Li bien pli for ki zot. Par exanp, Bondie pa ti permet Satan touy Zob. (Zob 2:6) Dan lepok Moiz, Zeova ti montre ki Li ena plis pouvwar ki bann pret-mazisien Ezipsien. (Ex. 8:18; 9:11) Apre ki Zezi ti mont dan lesiel, gras-a pouvwar ki Zeova ti donn li, li ti tir Satan ek bann demon dan lesiel ek ti zet zot lor later. Ek biento, dan lavenir, li pou zet zot dan enn pwi san fon kot zot pa pou kapav fer personn ditor.​—Rev. 12:9; 20:2, 3.

15 Nou ena enn kantite prev ki montre nou ki Zeova pe protez so pep azordi. Par exanp, reflesi lor la: Nou pe pres ek nou pe ansegn laverite partou lor later. (Mat. 28:19, 20) Kan nou fer sa, nou devwal bann move kitsoz ki Lediab fer. Pena dout ki si Satan ti ena posibilite, li ti pou aret tou nou bann laktivite, me li pa kapav. Alor, fode pa nou per bann move lespri. Nou kone ki “lizie Zeova pe get partou lor later pou montre so lafors an faver bann dimounn ki ena enn leker konple anver Li.” (2 Kro. 16:9) Si nou res fidel anver Zeova,  bann demon pa pou kapav fer nou bann ditor ki pou dire pou touletan.

BANN KI AKSEPTE LED ZEOVA POU GAGN BENEDIKSION

16-17. Donn enn lexanp pou montre ki nou bizin ena kouraz pou reziste kont bann move lespri.

16 Nou bizin ena kouraz pou reziste kont bann move lespri, sirtou kan bann kamarad ouswa bann fami ki ena bann bon lintansion pa dakor avek nou ek panse ki enn maler kapav ariv nou si nou pa fer parey kouma zot. Me Zeova beni bann ki ena sa kalite kouraz-la. Anou get lexanp enn ser ki apel Erica, ek ki viv dan Ghana. Erica ti ena 21 an kan li ti aksepte pou etidie Labib. Erica so papa ti enn pret sorsie. Akoz sa, so bann fami ti atann ki li partisip dan enn koutim kot zot ti bizin manz laviann ki ti ofer kouma enn sakrifis pou bann bondie ki so papa ti pe adore. Kan Erica ti refiz fer sa, pou so fami se koumadir li ti pe insilte sa bann bondie-la. Lafami ti panse ki sa bann bondie-la ti pou pini zot ek ti pou fer zot gagn bann maladi mantal ek fizik.

17 Erica so fami ti fors li pou swiv sa koutim-la, me li pa ti sede, mem si li ti bizin kit so lakaz. Sertin Temwin ti aksepte ki li res kot zot. Zeova ti beni Erica kan Li ti donn li enn nouvo fami, bann Temwin ki ti vinn koumadir so bann frer ek ser. (Mark 10:29, 30) Mem si so fami ti rezet li ek ti bril so bann zafer, Erica inn res fidel anver Zeova, inn pran batem, ek azordi li pe servi kouma enn pionie permanan. Li pa per bann demon. Ek konsernan so fami, Erica dir: “Sak zour mo priye pou ki mo fami gagn lazwa pou konn Zeova ek konn sa liberte ki nou gagne kan nou servi Li la.”

18. Ki bann benediksion nou gagne kan nou fer Zeova konfians?

18 Pa nou tou ki nou lafwa pou pas par bann test dan sa fason-la. Selman, nou tou bizin reziste kont bann move lespri ek fer Zeova konfians. Si nou fer sa, nou pou gagn boukou benediksion ek nou pa pou les nou tronpe par Satan so bann fos lansegnman. Anplis, nou pa pou les laper pou bann demon anpes nou servi Zeova. Me pli inportan, nou pou fortifie nou relasion avek Zeova. Disip Zak ti ekrir: “Soumet zot ar Bondie. Reziste diab e li pou sove, al lwin ar zot. Apros zot ar Bondie e li pou vinn pros ar zot.”​—Zak 4:7, 8.

KANTIK 150 Rod Zeova pou To Delivrans

^ par. 5 Avek boukou lamour, Zeova averti nou kont bann move lespri ek kont bann ditor ki zot kapav fer. Kouma bann move lespri esey tronp bann dimounn? Ki nou kapav fer pou reziste kont bann move lespri? Sa lartik-la pou montre nou kouma Zeova ed nou pou pa les nou inflianse par sa bann move lespri-la.

^ par. 3 EXPRESION KI’NN EXPLIKE: Spiritis se bann krwayans ek bann pratik ki ena enn lien avek bann demon. Enn sa bann krwayans-la dir ki kan enn dimounn mor so lespri kontign viv ek ki sa lespri-la kominik avek bann dimounn vivan, sirtou atraver enn dimounn (enn longanis). Parmi bann lezot pratik ki form parti dan spiritis ena osi fer sorselri ek get lavenir. Dan sa lartik-la, mazik fer referans ar bann pratik ki ena enn lien avek spiritis. Li kapav inplik osi bann malediksion ki bann dimounn done ek kan zet ouswa kas bann move sor. Sa pa konsern bann ti trik bien rapid ki sertin dimounn fer avek zot lame zis pou diverti lezot.

^ par. 6 Ekleziast 9:5: “Bann vivan kone zot pou mor; me bann dimounn ki’nn mor pa konn nanye ditou, zot nepli gagn okenn rekonpans, parski zot souvenir nepli existe dan lespri bann dimounn.”

^ par. 8 Psom 146:4: “So lespri sorti, li retourn dan later; sa zour-la mem so bann panse fini net.”

^ par. 11 1 Korintien 10:21: “Zot pa kapav bwar anmemtan dan koup Zeova ek dan koup bann demon; zot pa kapav manz anmemtan lor ‘latab Zeova’ ek lor latab bann demon.”

^ par. 12 Bann ansien pena drwa fixe bann reg konsernan bann divertisman. Okontrer, sak Kretien bizin servi so konsians ki’nn forme par Labib kan li pe swazir seki li pou lir, gete, ouswa zwe. Bann sef fami bizin vey bien ki bann divertisman zot fami an-akor avek bann prinsip Labib.​—Al dan seksion QUI SOMMES-NOUS ? > QUESTIONS FRÉQUENTES lor jw.org® ek get lartik « Y a-t-il des films, des livres ou des chansons qui sont interdits aux Témoins de Jéhovah ? »

^ par. 57 DESKRIPTION ZIMAZ: Zezi ki pe regne dan lesiel kouma nou Lerwa bien pwisan pe diriz enn larme anz. Tronn Zeova li pli lao.