Skip to content

Skip to table of contents

 LARTIK LETID 15

Imit Zezi ek To Pou Kontign Ena Lape Lespri

Imit Zezi ek To Pou Kontign Ena Lape Lespri

“Lape Bondie ki depas tou konesans, pou protez zot leker.”​—FIL. 4:7NW.

KANTIK 113 Nou Ena Lape

REZIME *

1-2. Kifer Zezi ti angwase?

PANDAN dernie zour ki li ti pase lor later antan ki enn imin, Zezi ti bien angwase. Dan enn tigit letan, bann move dimounn ti pou tortir li ek touy li dan enn fason bien kriel. Me pa ti ena zis sa ki ti pe trakas Zezi. Li ti bien kontan so Papa ek li ti anvi fer Li plezir. Zezi ti kone ki si li res fidel dan sa bann moman difisil la, li ti pou ede pou defann repitasion Zeova. Zezi ti osi kontan bann dimounn, ek li ti kone ki nou ti pou kapav gagn lavi eternel, zis si li res fidel ziska lamor.

2 Mem si Zezi ti pe bien strese, li ti resanti enn gran lape. Li ti dir so bann zapot: “Mo donn zot mo lape.” (Zan 14:27) Li ti ena “lape Bondie.” Sa lape-la, se enn santiman trankilite ki nou resanti kan nou ena enn bon relasion avek Zeova. Sa lape-la ti ed Zezi pou pa trakase plis ki bizin.​—Fil. 4:6, 7NW.

3. Ki nou pou examine dan sa lartik-la?

3 Personn parmi nou zame pa pou soufer dan mem fason ki Zezi finn soufer, me tou bann ki swiv li pou gagn bann leprev. (Mat. 16:24, 25, NW; Zan 15:20) Ek parey kouma Zezi, parfwa nou osi nou angwase. Me ki nou kapav fer pou pa les bann traka fer nou perdi nou lape lespri? Anou examinn trwa kitsoz ki Zezi ti fer pandan so minister lor later, ek anou gete kouma nou kapav imit li kan nou fer fas ar bann leprev.

 ZEZI SOUVAN TI PRIYE

Nou kapav kontign ena lape lespri kan nou priye (Get paragraf 4-7)

4. Avek 1 Tesalonisien 5:17 dan nou lespri, donn sertin lexanp pou montre ki Zezi ti priye plizir fwa pandan dernie zour ki li ti pase lor later.

4 Lir 1 Tesalonisien 5:17. Pandan dernie zour ki li ti pase lor later, plizir fwa Zezi ti priye. Kan li ti montre so bann disip kouma pou komemor so lamor, li ti priye pou dipin ek divin. (1 Kor. 11:23-25, NW) Avan ki li ek so bann disip ti kit plas kot zot ti selebre Pak, li ti priye ansam avek zot. (Zan 17:1-26, NW) Enn tigit plitar, kan li ek so bann disip ti ariv lor mont des Oliviers sa swar-la, plizir fwa li ti priye. (Mat. 26:36-39, 42, 44) Ek bann dernie parol ki Zezi ti dir avan li mor, ti enn lapriyer. (Lik 23:46) Pandan dernie zour ki li ti pase lor later, Zezi ti priye Zeova konsernan tou bann kitsoz inportan ki ti arive sa zour-la.

5. Kifer bann zapot pa ti ena ase kouraz?

5 Enn rezon kifer Zezi ti kapav andir so bann leprev se parski li ti kont lor so Papa dan lapriyer. Parkont, bann zapot pa ti persevere dan lapriyer sa swar-la. Akoz sa, zot pa ti ena ase kouraz pou afront leprev ki zot ti gagne apre. (Mat. 26:40, 41, 43, 45, 56) Kan nou gagn bann leprev, nou pou reisi res fidel zis si nou swiv lexanp Zezi ek nou kontign “priye toultan.” Pou ki kitsoz nou kapav priye?

6. Kouma lafwa ed nou pou kontign ena lape lespri?

6 Nou kapav priye Zeova pou ki Li “ogmant nou lafwa.” (Lik 17:5; Zan 14:1) Nou bizin ena lafwa parski Satan pou teste tou bann dimounn ki swiv Zezi. (Lik 22:31) Kan nou ena lafwa, kouma sa ed nou pou kontign ena lape lespri mem kan nou bizin sirmont plizir difikilte enn apre  lot? Kan nou’nn fer tou seki nou kapav pou sirmont enn leprev, lafwa pou ed nou pou les sa problem-la dan lame Zeova. Nou ena konfians ki Zeova konn pli bien ki nou kouma pou regle bann problem. Akoz sa, nou ena lape lespri ek enn leker trankil.​—1 Pier 5:6, 7.

7. Ki to finn aprann avek seki Robert ti dir?

7 Lapriyer ed nou pou kontign ena lape lespri devan ninport ki leprev. Anou pran lexanp Robert, enn ansien ki pe servi Zeova avek fidelite, ek ki azordi ena plis ki 80 an. Li dir: “Konsey ki ena dan Filipien 4:6, 7 finn ed mwa pou fer fas ar plizir leprev dan mo lavi. Mo ti ena problem finans. Ek pandan enn tan mo ti perdi privilez pou servi kouma ansien.” Ki finn ed Robert pou kontign ena lape lespri? Li dir: “Deswit kouma enn kitsoz trakas mwa, mo priye. Mo finn rann mwa kont ki plis mo priye ek plis mo bann lapriyer zot profon, plis mo resanti lape lespri.”

ZEZI TI PRESE AVEK ZEL

Nou kapav kontign ena lape lespri kan nou prese (Get paragraf 8-10)

8. Dapre Zan 8:29, sit enn lot rezon kifer Zezi ti ena lape lespri.

8 Lir Zan 8:29. Mem kan so bann lennmi ti pe persekit li, Zezi ti kontign ena lape lespri parski li ti kone ki li ti pe fer so Papa plezir. Zezi ti kontign obeir Zeova kan sa ti difisil pou li pou fer sa. Li ti kontan so Papa ek servi Zeova samem ti kitsoz pli inportan pou li. Avan ki li ti vinn lor later, li ti “zouvriye kalifie” Bondie. (Prov. 8:30) Ek kan li ti lor later, avek boukou zel li ti ansegn lezot lor so Papa. (Mat. 6:9; Zan 5:17) Sa laktivite-la  ti fer Zezi gagn enn gran lazwa.​—Zan 4:34-36.

9. Kan nou bien okipe dan laktivite predikasion, kouma sa ed nou pou kontign ena lape lespri?

9 Nou pou imit Zezi kan nou obeir Zeova ek kan nou “ena touzour boukou pou fer dan travay nou Segner.” (1 Kor. 15:58, NW) Kan nou “devoue tou [nou] letan” dan laktivite predikasion, sa ed nou pou ena enn latitid pli pozitif lor nou bann problem. (Zist. 18:5) Par exanp, bann dimounn ki nou zwenn dan nou minister souvan ena bann problem pli grav ki nou. Pourtan, kan zot aprann pou kontan Zeova ek aplik so bann konsey, zot lavi ameliore ek zot vinn bann dimounn pli ere. Sak fwa ki nou trouv sa, nou ena plis konfians ki Zeova pou pran nou swin. Ek sa ed nou pou kontign ena lape lespri. Se seki enn ser ki pandan tou so lavi finn lit kont depresion ek finn panse ki li pena valer, finn resanti. Li dir: “Kan mo bien okipe dan mo minister, mo trouve ki mo plis kapav kontrol mo bann santiman ek mo plis ere. Mo panse se parski kan mo dan predikasion, mo santi mwa pli pros avek Zeova.”

10. Ki to finn aprann ar seki Brenda ti dir?

10 Anou get osi lexanp enn ser ki apel Brenda. Li ek so tifi toulede ena enn maladi bien grav. Brenda pa kapav marse ek li bizin res dan enn fotey roulant ek li ena bien tigit lenerzi. Li pres lakaz-lakaz kan li kapav, me li sirtou rann temwaniaz par bann let. Li dir: “Kan mo’nn konpran ek mo’nn aksepte ki mo pa pou gagn okenn gerizon dan sa sistem-la, mo ti plis kapav konsantre mwa lor mo minister. An realite, kan mo prese, sa anpes mwa pans mo bann traka. Okontrer, sa obliz mwa pou pans bann dimounn dan mo teritwar ek pou gete kouma mo kapav ed zot. Ek sa touletan fer mwa rapel lesperans ki mo ena pou lavenir.”

ZEZI TI AKSEPTE LED SO BANN KAMARAD

Nou kapav kontign ena lape lespri kan nou ena bann bon kamarad (Get paragraf 11-15)

11-13. (a) Kouma bann zapot ek lezot ti montre ki zot bann bon kamarad pou Zezi? (b) Ki lefe Zezi so bann kamarad ti ena lor li?

11 Pandan toutlong minister Zezi, bann zapot fidel ti montre ki zot ti bann vre kamarad pou Zezi. Zot ti azir parey kouma sa kamarad ki liv Proverb dekrir la: “Ena enn kamarad ki bien pli pros ki enn frer.” (Prov. 18:24) Sa bann kalite kamarad-la ti ena boukou valer pou Zezi. Pandan so minister, personn parmi so bann prop frer pa ti ena lafwa an li. (Zan 7:3-5) Ti ena enn moman, kot so fami ti mem panse ki li’nn vinn fou. (Mark 3:21) Parkont, pandan dernie swar ki li ti pase lor later avan so lamor, Zezi ti kapav dir so bann zapot fidel: “Zot finn toultan ar mwa dan mo bann difikilte.”​—Lik 22:28.

12 Parfwa bann zapot ti desevwar Zezi, me li pa ti aret li lor zot bann defo ek li ti trouve ki zot ena lafwa an li. (Mat. 26:40; Mark 10:13, 14; Zan 6:66-69) Pandan dernie swar ki li ti pase avek so bann zapot, avan ki so bann lennmi touy li, Zezi ti dir sa bann zom fidel la: “Mo apel zot kamarad, parski tou seki mo finn tande kot mo Papa, mo finn fer zot kone.” (Zan 15:15) Pena dout ki Zezi so bann kamarad ti bien ankouraz li. Led ki zot ti donn Zezi dan predikasion ti rann Zezi bien zwaye.​—Lik 10:17, 21.

13 Apart bann zapot, Zezi ti ena lezot kamarad. Parmi ti ena bann misie ek bann madam osi ki ti ed li dan laktivite predikasion ek dan bann lezot fason bien pratik. Sertin ti akeyir li kot zot pou ofer li enn repa. (Lik 10:38-42; Zan 12:1, 2) Lezot ti  vwayaz ansam avek li ek ti pe partaz seki zot ti ena avek li. (Lik 8:3) Zezi ti ena bann bon kamarad parski limem li ti enn bon kamarad. Li ti fer bann bon kitsoz pou so bann kamarad ek li pa ti atann ki zot fer plis ki seki zot kapav. Zezi ti parfe, me li ti ena rekonesans anver so bann kamarad inparfe pou led ki zot ti donn li. Ek pena dout, ki bannla ti ed li pou kontign ena lape lespri.

14-15. Kouma nou kapav fer bann bon kamarad, ek kouma zot kapav ed nou?

14 Bann bon kamarad ed nou pou res fidel anver Zeova. Ek meyer fason pou gagn bann bon kamarad se kan noumem nou enn bon kamarad. (Mat. 7:12) Par exanp, Labib ankouraz nou pou servi nou letan ek nou lenerzi pou ed lezot, sirtou bann “ki bizin led.” (Efe. 4:28, NW) Eski ena enn kikenn dan to lasanble ki to kapav ede? Eski to kapav fer komision pou enn proklamater aze ouswa malad ki pa kapav sorti kot li? Eski to kapav prepar enn repa pou enn fami ki ena problem larzan? Si to kone kouma pou servi sit jw.org® ek aplikasion JW Library®, eski to kapav ed lezot dan to lasanble pou servi sa bann zouti-la? Kan nou bien okipe pou ed lezot, an prinsip nou plis ere.​—Zist. 20:35NW.

15 Nou bann kamarad pou soutenir nou kan nou pe fer fas ar bann difikilte, ek zot pou ed nou pou kontign ena lape lespri. Parey kouma Eliou ti ekout Zob kan li ti koz lor so bann difikilte, nou bann kamarad osi ekout nou avek pasians kan nou dir zot seki nou resanti. (Zob 32:4) Nou pa pou atann ki nou bann kamarad pran bann desizion dan nou plas, me nou pou  azir avek sazes si nou ekout zot konsey ki sorti dan Labib. (Prov. 15:22) Lerwa David avek limilite ti aksepte led so bann kamarad. Parey kouma li, fode pa nou tro fier ek refiz led nou bann kamarad kan nou dan bann moman difisil. (2 Sam. 17:27-29) Bann bon kamarad koumsa se vremem enn kado ki Zeova done!​—Zak 1:17NW.

KOUMA NOU KAPAV KONTIGN ENA LAPE LESPRI?

16. Dapre Filipien 4:6, 7, par ki mwayin nou kapav gagn lape Bondie? Explike.

16 Lir Filipien 4:6, 7, NW. * Kifer Zeova dir nou ki se “par mwayin Kris Zezi” ki nou kapav gagn lape Bondie? Parski nou pou kapav kontign ena lape lespri ek enn leker trankil zis si nou konpran ek ena lafwa dan rol ki Zezi ena dan proze Bondie. Par exanp, par mwayin sakrifis Zezi, nou kapav gagn pardon tou nou bann pese. (1 Zan 2:12) Eski sa pa soulaz nou kan nou konn sa? Antan ki Lerwa dan Rwayom Bondie, Zezi pou repar tou ditor ki Satan ek so lemond finn fer. (Iza. 65:17; 1 Zan 3:8; Rev. 21:3, 4) Eski sa pa donn nou enn zoli lesperans? Ek mem si Zezi finn donn nou enn gran responsabilite, li avek nou ek li pe soutenir nou dan bann dernie zour sa sistem-la. (Mat. 28:19, 20) Eski sa pa vremem donn nou enn gran kouraz? Soulazman, lespwar, ek kouraz, se bann kitsoz bien inportan ki ed nou pou ena lape lespri.

17. (a) Kouma enn Kretien kapav kontign ena lape lespri? (b) Parey kouma finn promet dan Zan 16:33, ki nou pou kapav fer?

17 Me kouma eski to kapav kontign ena lape lespri kan to pe fer fas ar bann gran leprev? Imit bann kitsoz ki Zezi ti fer. Premierman, priye ek persevere dan lapriyer. Deziemman, obeir Zeova ek kontign prese avek enn gran zel mem kan li difisil pou fer sa. Ek trwaziemman, kont lor to bann kamarad pou ed twa kan to pe pas par bann difikilte. Lerla, lape Bondie pou protez to lespri ek to leker. Ek parey kouma Zezi, to pou kapav sirmont tou to bann difikilte.​—Lir Zan 16:33.

KANTIK 41 Silteple, Tann Mo Lapriyer

^ par. 5 Nou tou nou bizin fer fas ar bann problem ki kapav fer nou perdi nou lape. Sa lartik-la koz lor trwa kitsoz ki Zezi ti fer ek ki nou kapav fer pou ki nou kontign ena lape lespri, mem kan nou pe andir bann gran leprev.

^ par. 16 Filipien 4:6, 7: Pa trakase pou okenn kitsoz, me dan tou kitsoz, par lapriyer ek siplikasion avek bann remersiman, demann Bondie seki zot bizin; ek lape Bondie ki depas tou konesans, pou protez zot leker ek zot lespri, par mwayin Kris Zezi.”