Skip to content

Skip to table of contents

 LARTIK LETID 14

Eski To Pe Akonpli To Minister Afon?

Eski To Pe Akonpli To Minister Afon?

“Kontign pres bonn nouvel, akonpli to minister afon.”​—2 TIM. 4:5, NW, not.

KANTIK 57 Pres ar Tou Sort Kalite Dimounn

REZIME *

Apre so rezireksion, Zezi ti zwenn so bann disip ek ti demann zot pou “al dan tou bann pep ki ena e fer zot vinn [so] bann disip.” (Get paragraf 1)

1. Ki tou bann serviter Bondie anvi fer, ek kifer? (Get zimaz lor kouvertir.)

ZEZI KRIS ti donn so bann disip lord pou “al dan tou bann pep ki ena e fer zot vinn [so] bann disip.” (Mat. 28:19) Tou bann fidel serviter Bondie anvi aprann kouma zot kapav “akonpli . . . afon” sa minister ki zot finn gagne la. (2 Tim. 4:5, NW) Apre tou, sa travay-la li pli inportan, li ena plis valer, ek li pli irzan ki ninport ki lezot kitsoz dan lavi. Selman, li kapav difisil pou pas sa kantite letan ki nou ti pou anvi la dan nou minister.

2. Ar ki bann difikilte nou bizin fer fas kan nou akonpli nou minister?

2 Ena lezot aktivite inportan ki pran nou letan ek nou lenerzi. Kitfwa nou bizin travay boukou lertan par zour pou kapav pran swin nou fami ek noumem. Kitfwa nou pe lite akoz lezot responsabilite dan lafami, maladi, depresion, ouswa lavieyes ek tou so bann problem. Kouma nou kapav akonpli nou minister afon mem si nou bizin fer fas ar sa bann sitiasion difisil la?

3. Ki konklizion nou kapav tire ar bann parol Zezi ki trouv dan Matie 13:23?

3 Si akoz nou sitiasion nou pa kapav pas boukou letan dan nou servis pou Zeova, fode pa nou dekouraze. Zezi ti kone ki pa tou dimounn ki ti pou kapav prodir mem kantite frwi Rwayom Bondie. (Lir Matie 13:23.) Zeova akord enn gran valer tou seki nou pe fer dan so servis tanki nou pe fer nou maximum. (Ebre 6:10-12, NW) Me dan enn lot kote, nou kapav ena linpresion ki nou sitiasion permet nou fer plis dan nou servis pou Zeova. Dan sa lartik-la,  nou pou examine kouma nou kapav fer nou minister pas an premie dan nou lavi, kontigne ena enn lavi sinp, ek amelior nou bann kapasite pou prese ek ansegne. Me avan tou, ki savedir akonpli nou minister afon?

4. Ki savedir akonpli nou minister afon?

4 Akonpli nou minister afon vedir ki nou bizin fer tou seki nou kapav pou prese ek ansegne. Me sa pa inplik zis kantite letan ki nou prese. Nou mobil osi bien inportan pou Zeova. Nou kontan Zeova ek nou prosin. Akoz sa, nou akonpli nou minister avek tou nou nam. * (Mark 12:30, 31; Kol. 3:23) Servi Zeova avek tou nou nam vedir servi maximum nou lafors ek nou lenerzi dan servis Zeova. Kan nou konpran ki predikasion se enn privilez, nou pou esey partaz bonn nouvel ar maximum dimounn ki nou kapav.

5-6. Donn enn lexanp pou montre kouma enn dimounn ki ena bien tigit letan kapav fer predikasion pas an premie dan so lavi.

5 Imazinn enn zenom ki kontan zwe lagitar. Sak fwa li gagn enn ti lokazion li zwe lamizik. Finalman, li gagn enn travay pou zwe lagitar dan enn restoran pandan wikenn. Selman, larzan ki li gagne pa ed li pou kouver so bann depans. Alor li travay lor lakes dan enn laboutik depi Lindi ziska Vandredi. Mem si li pas preske tou so letan dan laboutik-la, so leker dan lamizik. Li bien anvi vinn enn pli bon mizisien ek fer sa travay-la aplintan. Kanmem sa, li profit sak lokazion pou zwe lamizik, mem si se enn tigit letan.

6 Dan mem fason, kitfwa to pa kapav pas kantite letan ki to ti pou anvi dan predikasion. Pourtan, se samem ki to kontan fer. To fer boukou zefor pou amelior to kapasite pou tous leker bann dimounn avek bonn nouvel. Parski to ena boukou kitsoz pou fer, kitfwa to pe demann tomem kouma to kapav fer predikasion pas an premie dan to lavi.

 KOUMA TO KAPAV FER TO MINISTER VINN ENN PRIORITE?

7-8. Kouma nou kapav imit latitid ki Zezi ti ena lor so minister?

7 Zezi finn les nou enn bon lexanp lor latitid ki li ti ena lor so minister. Kitsoz ki ti pli inportan pou li se koz lor Rwayom Bondie. (Zan 4:34, 35) Li ti mars bann santenn kilomet pou pres avek pli boukou dimounn posib. Li ti profit tou lokazion pou koz ar bann dimounn kot zot ouswa ninport kotsa zot ti ete. Zezi ti fer so minister pas avan tou lezot kitsoz dan so lavi.

8 Nou kapav imit Zezi kan nou rod bann lokazion pou koz ar bann dimounn lor bonn nouvel ninport kan ek kotsa li posib. Nou dispoze sakrifie nou prop konfor pou prese. (Mark 6:31-34; 1 Pier 2:21) Sertin dan lasanble kapav servi kouma pionie spesial, permanan ouswa tanporer. Lezot finn aprann enn lot lang ouswa finn al ede dan enn landrwa kot bizin plis proklamater. Selman, pli gran parti travay predikasion pe fer par bann proklamater ki pa kapav fer parey, me ki pe fer zot maximum. Me, ki nou kapav fer boukou ouswa tigit dan predikasion, Zeova pa demann nou pou fer plis ki seki nou kapav. Li anvi ki nou tou nou fer servis ki nou pe rann Li avek lazwa ek ki nou partaz “bon nouvel ki ranpli ar laglwar ki konsern nou Bondie ere.”​—1 Tim. 1:11, NW; Det. 30:11.

9. (a) Kouma Pol ti donn priorite predikasion mem si li ti bizin travay? (b) Ki Zistwar Bann Apot 28:16, 30, 31 montre lor latitid ki Pol ti ena lor so minister?

9 Lapot Pol finn les nou enn bon lexanp kan li ti donn priorite so minister. Kan li ti dan Korint pandan so deziem vwayaz misioner, li ti ena bien tigit kas. Alor, li ti bizin travay kouma enn fabrikan latant pandan enn sertenn letan. Me selman, se pa sa travay-la ki ti pli inportan pou Pol. Li ti fer sa biznes-la pou li gagn enn ti kas pou ki li kapav kontign pres bonn nouvel avek bann Korintien “san ki sa kout zot nanye.” (2 Kor. 11:7, NW) Mem si Pol ti bizin travay, li ti kontign donn priorite so minister, ek li ti prese sak Saba. Kan so sitiasion ti ameliore, Pol ti kapav konsantre ankor plis dan so minister. Li ti “devoue tou so letan zis pou pres laparol ek dir bann Zwif ki Zezi limem Lemesi.” (Zist. 18:3-5; 2 Kor. 11:9) Plitar kan li ti anprizone dan so lakaz dan Rom pandan de-z-an, Pol ti rann temwaniaz bann viziter ek li ti ekrir bann let. (Lir Zistwar Bann Apot 28:16, 30, 31.) Pol ti bien determine pou pa les nanye distrer li dan so minister. Li ti ekrir: “Nou ena enn minister pou akonpli, nou pa kapav perdi kouraz.” (2 Kor. 4:1) Parey kouma Pol, mem si nou travay pran boukou nou letan, kanmem sa nou kapav fer travay lor Rwayom Bondie vinn kitsoz ki pli inportan dan nou lavi.

Ena plizir fason ki nou kapav akonpli nou minister afon (Get paragraf 10-11)

10-11. Kouma nou kapav akonpli nou minister afon si nou ena bann problem lasante?

10 Si nou pa kapav prese lakaz-lakaz kantite ki nou ti pou anvi akoz nou laz ouswa bann problem lasante, nou kapav rann temwaniaz dan bann lezot fason. Bann premie Kretien ti prese ninport kotsa bann dimounn ti ete. Zot ti prese ninport kan ek ninport kotsa zot ti kapav zwenn bann dimounn, ki li lakaz-lakaz ouswa dan bann plas piblik. (Zist. 17:17; 20:20) Si nou pa kapav marse boukou, kitfwa nou kapav asiz dan enn plas kot ena boukou dimounn ek nou kapav koz ar bann dimounn ki pase. Ouswa nou kapav  rann temwaniaz informel, ekrir bann let, ouswa rann temwaniaz par telefonn. Boukou proklamater gagn lazwa kan zot prese dan sa bann lezot fason-la mem si zot ena bann problem lasante ek lezot problem.

11 Malgre bann problem lasante, to kapav akonpli to minister afon. Anou re-examinn lexanp lapot Pol. Li ti dir: “Pou tou kitsoz mo ena kouraz gras-a Bondie ki donn mwa lafors.” (Fil. 4:13, NW) Pol ti bizin sa lafors-la kan li ti tom malad pandan enn so bann vwayaz misioner. Li ti explik bann ki ti dan Galat: “Akoz enn maladi ki mo finn anons zot Bonn Nouvel pou premie fwa.” (Gal. 4:13) Li parey, to bann problem lasante kapav donn twa lokazion pou pres bonn nouvel ar lezot, kouma par exanp, bann dokter, bann ners, ek bann gard-malad. Boukou parmi sa bann dimounn-la souvan dan travay kan bann Temwin al prese kot zot.

KOUMA TO KAPAV GARD TO LAVI SINP?

12. Ki savedir gard nou lizie “fixe lor enn sel kitsoz”?

12 Zezi ti dir: “Lizie, li lalanp nou lekor. Si to lizie fixe lor enn sel kitsoz [ouswa “sinp,” not], tou to lekor pou dan lalimier.” (Mat. 6:22, NW) Ki li ti pe rod dir? Li inportan ki nou gard nou lavi sinp ouswa res konsantre lor enn sel lobzektif ek pa les nou distrer. Zezi limem finn les nou lexanp kan li ti fixe so lavi lor so minister, ek li ti ansegn so bann disip pou res konsantre lor zot servis pou Zeova ek So Rwayom. Nou imit Zezi kan nou fer predikasion vinn kitsoz ki pli inportan dan  nou lavi, setadir kan nou “rod plito Rwayom Bondie ek so lazistis.”​—Mat. 6:33.

13. Ki kapav ed nou pou res konsantre lor nou minister?

13 Enn fason ki nou kapav res konsantre lor nou minister se kan nou sinplifie nou lavi. Sa pou permet nou pas plis letan pou ed lezot pou aprann konn Zeova ek kontan Li. * Par exanp, eski nou kapav fer bann sanzman dan kantite letan ki nou travay pou ki nou kapav pas plis letan pou prese pandan lasemenn? Eski nou kapav pas mwins letan dan bann divertisman ki pran boukou nou letan?

14. Ki bann sanzman enn koup ti fer pou ki zot gagn plis letan pou prese?

14 Se seki enn ansien ki apel Elias, ek so madam ti fer. Li explike: “Nou pa ti kapav koumans fer pionie deswit, me ti ena bann kitsoz ki nou ti kapav fer pou pas plis letan pou prese. Alor nou ti fer bann ti kitsoz pou ki nou kapav pres plis. Par exanp, nou ti diminie nou bann depans, diminie letan ki nou ti pe pase dan bann divertisman, ek nou ti demann nou patron pou sanz nou program travay pou ki nou ena plis letan pou prese. Sa ti permet nou prese dan tanto, fer plis letid Labib ek mem prese dan lasemenn de fwa par mwa. Nou ti extra kontan!”

KOUMA TO KAPAV AMELIOR TO KAPASITE POU PRESE EK ANSEGNE?

Kan nou aplik seki nou aprann dan renion lasemenn sa pou ed nou pou kontign progrese dan nou minister (Get paragraf 15-16) *

15-16. An-akor avek 1 Timote 4:13, 15, kouma nou kapav kontign amelior nou kapasite pou prese? (Get osi lankadre “ Bann Lobzektif pou Akonpli Mo Minister Afon.”)

15 Enn lot fason kot nou kapav akonpli nou minister afon se kan nou amelior nou kapasite pou prese. Bann dimounn  ki travay dan sertin domenn, souvan kontign gagn enn formasion pou vinn pli efikas dan zot travay ek pou ogmant zot konesans. Li parey osi pou bann ki pres Rwayom Bondie. Nou bizin kontign amelior nou kapasite dan nou minister.​—Prov. 1:5; lir 1 Timote 4:13, 15, NW. *

16 Me, kouma nou kapav kontign progrese dan nou minister? Kan nou swiv bien bann instriksion ki nou gagne toule semenn dan renion Nou Lavi Kretien ek Nou Minister. Sa renion-la donn nou enn formasion bien itil ki ed nou pou amelior tigit-tigit nou kapasite dan nou minister. Par exanp, kan prezidan donn bann zelev ki’nn fer devwar bann konsey, nou kapav aprann bann kitsoz ki kapav ed nou pou amelior nou minister. Nou kapav met sa bann sigzesion-la an pratik prosenn fwa ki nou partaz bonn nouvel avek enn kikenn. Nou kapav demann led avek nou responsab group predikasion ouswa pres ansam avek li ouswa avek enn lot proklamater ki ena lexperyans, enn pionie ouswa enn responsab sirkonskripsion. Amezir ki nou konn servi pli bien sak zouti ki ena dan nou Kes Zouti pou Ansegne, nou pou plis kontan pou prese ek ansegne.

17. Ki lefe sa pou ena lor twa kan to akonpli to minister afon?

17 Se vremem enn gran privilez pou “travay ansam avek Bondie”! (1 Kor. 3:9) Kan to “verifie bien bann kitsoz ki pli inportan” ek res konsantre lor to minister, to pou servi Zeova “dan lazwa.” (Fil. 1:10, NW; Ps. 100:2, NW) Antan ki serviter Bondie, to kapav sir ki Li pou donn twa lafors ki to bizin pou akonpli to minister malgre ninport ki problem ki to ena. (2 Kor. 4:1, 7; 6:4) Mem si to sitiasion permet twa pou pres boukou ouswa tigit, to kapav “kontan” kan to met tou to leker dan to minister. (Gal. 6:4, NW) Kan to akonpli to minister afon, to montre to lamour pou Zeova ek pou to prosin. “Koumsamem to pou sov tomem anmemtan ki to sov bann ki ekout twa.”​—1 Tim. 4:16.

KANTIK 58 Rod Bann Dimounn Ki Kontan Lape

^ par. 5 Nou finn gagn lord pou pres bon nouvel lor Rwayom Bondie ek pou fer bann disip. Dan sa lartik-la nou pou examine kouma nou kapav akonpli nou minister afon, mem si nou ena boukou problem. Nou pou osi aprann kouma nou kapav vinn bann proklamater pli efikas ek gagn plis lazwa kan nou prese.

^ par. 4 EXPRESION KI’NN EXPLIKE: Nou minister inplik plizir domenn kouma par exanp, prese ek ansegne, konstrir ek fer mintenans bann batiman ki ena enn lien avek bann kitsoz teokratik, ek ede kan ena bann katastrof.​—2 Kor. 5:18, 19; 8:4NW.

^ par. 13 Examinn set letap ki ena dan lankadre “Kouma Sinplifie To Lavi?” dan Latour Degard Ziliet 2016, p. 8.

^ par. 15 1 Timote 4:13, 15: 13 Ziska ki mo vini, kontign fer zefor pou lir an piblik, pou konseye, ek ansegne. 15 Reflesi lor sa bann kitsoz-la; absorb twa net ladan, pou ki tou dimounn trouv bien to bann progre.”

^ par. 63 DESKRIPSION ZIMAZ: Pandan renion lasemenn, enn ser pe montre kouma fer enn vizit. Apre sa, kan prezidan pe donn konsey, li pe pran bann not dan so brosir Lansegnman. Plitar, dan wikenn, dan predikasion li servi seki li finn aprann dan renion.