Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Bann Temwin Zeova

Kreol Morisien

Latour Degard (Edision Letid)  |  Avril 2016

Nou Fidelite Fer Nou Gagn Faver Bondie

Nou Fidelite Fer Nou Gagn Faver Bondie

“Imit bann dimounn ki erit bann promes, gras-a lafwa ek pasians.”EBRE 6:12NW.

KANTIK: 86, 54

1, 2. Ki difikilte Yifta ek so tifi ti fer fas?

ENN zenn tifi galoupe al zwenn so papa. Li bien kontan ki so papa inn reisi revini vivan apre ki li’nn partisip dan enn lager ek inn gagn laviktwar! Tifi-la telman kontan ki li sante ek danse. Me reaksion ki papa-la ena zis apre, sirman fer so tifi bien etone. Papa-la desir so linz ek dir bien for: “Ayo mo tifi! To finn kas mo leker.” Lerla li dir so tifi ki li finn fer enn promes ar Zeova, enn promes ki pou sanz lavi so tifi pou touletan. Kouma? Akoz sa promes-la, so tifi zame pa ti pou kapav ni marye ni gagn zanfan. Me deswit so tifi donn li enn repons extraordiner, ek sa ankouraz li pou tini so promes. Repons ki so tifi donn li montre ki kantite so tifi ena konfians ki tou seki Zeova ti pou demann li, ti pou enn bon kitsoz pou li. (Ziz 11:34-37) Kan li trouv lafwa so tifi, li bien fier ki so tifi enn dimounn bien dispoze parski papa-la kone ki sa pou fer Zeova bien kontan.

 2 Yifta ek so tifi ti ena enn konfians total an Zeova ek dan so fason azir. Zot ti res fidel, mem kan sa pa ti tro fasil pou zot. Zot ti anvi gagn faver Zeova, ek zot ti kone ki sa ti vo lapenn fer tou sa sakrifis-la.

3. Kifer lexanp Yifta ek so tifi kapav ed nou azordi?

3 Li pa touzour fasil pou res fidel ar Zeova. Nou bizin “lite pou lafwa.” (Zid 3) Pou ed nou fer sa, anou gete kouma Yifta ek so tifi finn andir bann sitiasion difisil dan zot lavi. Kouma eski zot finn res fidel ar Zeova?

RES FIDEL MALGRE LINFLIANS LEMOND

4, 5. (a) Ki lord Zeova ti donn bann Izraelit kan zot ti rant dan Later Promiz? (b) Dapre Psom 106, ki ti ariv bann Izraelit akoz zot dezobeisans?

4 Toulezour, Yifta ek so tifi ti rapel bann konsekans ki dezobeisans bann Izraelit anver Zeova ti amene. Preske 300 an avan, Zeova ti donn bann Izraelit lord pou touy tou bann dimounn ki pratik fos relizion dan Later Promiz. Me zot pa finn obeir. (Deteronom 7:1-4) Se akoz sa ki boukou Izraelit finn koumans imit bann Kananeen, ki ti ador bann fos bondie ek ki ti amenn enn lavi imoral.Lir Psom 106:34-39NW.

5 Zeova pa ti protez bann Izraelit kont zot bann lennmi parski zot ti dezobeir Li. (Ziz 2:1-3, 11-15; Psom 106:40-43) Sirman sa ti bien difisil pou bann fami ki ti kontan Zeova pou res fidel dan sa peryod difisil-la. Me selman, Labib mansione ki ti ena bann fidel, par exanp Yifta ek so tifi ek osi Elkana, Ana ek Samiel. Zot tou ti bien deside pou fer Zeova plezir.1 Samiel 1:20-28; 2:26.

6. Ki linflians ena dan lemond zordi, ek ki nou bizin fer?

6 Dan nou lepok, bann dimounn ena mem fason panse ek azir parey kouma bann Kananeen. Dan zot lavi, zis sex, violans, ek larzan ki enn priorite. Me Zeova donn nou bann avertisman bien kler. Li anvi protez nou parey kouma Li ti anvi protez bann Izraelit ar sa bann move linflians-la. Eski nou pou tir leson ar zot erer? (1 Korintien 10:6-11) Nou bizin fer tou seki nou kapav pou pa pans kouma lemond. (Romin 12:2) Eski nou pou fer tou pou res fidel?

YIFTA TI RES FIDEL MALGRE BANN DESEPSION

7. (a) Kouma Yifta so prop nasion ti azir anver li? (b) Kouma Yifta ti reazir?

7 Dan lepok Yifta, bann Izraelit ti dezobeir Zeova. Akoz sa, bann Filistin ek bann Amonit ti fer dominer ar zot. (Ziz 10:7, 8) Yifta pa ti gagn bann difikilte zis ar sa bann nasion-la, me osi ar so bann prop frer ek bann sef an Izrael. Telman so bann frer ti zalou li ek ti ena laenn pou li, ki zot finn fors li pou kit later ki pourtan ti pou li legalman. (Ziz 11:1-3) Yifta pa ti les zot move kondwit ena enn lefe lor so latitid. Kouma nou konn sa? Parski kan bann ansien ti sipliy li pou gagn so led, deswit li ti ed zot. (Ziz 11:4-11) Ki kitsoz kitfwa ti motiv Yifta pou reazir koumsa?

8, 9. (a) Ki bann prinsip dan Lalwa Mozaik sirman finn ed Yifta? (b) Ki kitsoz ti pli inportan pou Yifta?

 8 Yifta ti enn gran gerye, ek li ti konn bien listwar Izrael ek osi Lalwa Mozaik. Fason ki Zeova ti tret So pep finn ed Yifta konpran ki kitsoz ki bon ek move dapre bann prinsip Bondie. (Ziz 11:12-27) Yifta ti servi seki li’nn aprann kan li ti bizin pran bann desizion dan so lavi. Li ti konn bien seki Zeova panse lor lakoler ek lor vanzans. Li ti kone ki Bondie anvi So bann serviter kontan zot kamarad. Anplis, Lalwa ti ansegn li kouma pou tret lezot, mem bann ki ti ena laenn pou li.Lir Exod 23:5 *; Levitik 19:17, 18. *

9 Kitfwa lexanp Zozef inn bien ed Yifta. Sirman li finn aprann kouma Zozef ti ena pitie pou so bann frer, mem si bannla ti ena laenn pou li. (Zenez 37:4; 45:4, 5) Kan Yifta inn reflesi lor sa lexanp-la, li posib ki sa finn ed li pou reazir dan enn fason ki fer Zeova plezir. Seki Yifta so bann frer ti fer ti bien bles li. Me pou Yifta, lager pou nom Zeova ek pou so pep ti pli inportan ki so bann santiman personel. (Ziz 11:9) Li ti bien deside pou res fidel anver Zeova. So bon latitid ti fer li ek bann Izraelit gagn benediksion Zeova.Ebre 11:32, 33.

Fode pa nou les okenn desepsion anpes nou servi Zeova

10. Azordi, kouma nou kapav les bann prinsip Labib ed nou pou azir kouma bann Kretien?

10 Eski nou pou aprann ar lexanp Yifta? Ki nou pou fer si nou bann frer desevwar nou ouswa si nou ena linpresion ki zot pa tret nou bien? Fode pa nou les sa bann santiman-la anpes nou servi Zeova. Zame pa aret al renion ouswa aret pas letan avek bann frer ek ser dan kongregasion. Anou imit Yifta ek obeir Zeova. Sa pou ed nou pou sirmont bann sitiasion difisil pou ki nou kapav vinn enn bon lexanp.Romin 12:20, 21; Kolosien 3:13.

BANN SAKRIFIS KI NOU FER VOLONTERMAN MONTRE NOU LAFWA

11, 12. Ki ve Yifta ti fer, ek ki sa ti inplike?

11 Yifta ti kone ki li ti bizin led Bondie pou liber Izrael ar bann Amonit. Li ti promet Zeova ki si Li fer li gagn viktwar, kan li retourn kot li apre lager, li pou ofer Zeova premie dimounn ki sorti dan so lakaz kouma enn “sakrifis ki bril net.” (Ziz 11:30, 31) Me ki sa vedir?

12 Zeova deteste bann sakrifis imin. Akoz sa, nou kone ki Yifta pa ti pou touy enn dimounn ek ofer li an  sakrifis. (Deteronom 18:9, 10) Dapre Lalwa Mozaik, enn sakrifis ki bril net, se enn kado spesial ki enn dimounn donn Zeova an-antie. Alor, seki Yifta ti pe rod dir, se ki sa dimounn ki li ti pou donn Zeova la ti pou servi Li dan tabernak pou leres so lavi. Zeova ti ekout Yifta ek ti ed li pou gagn enn viktwar konple. (Ziz 11:32, 33) Me kisannla Yifta ti pou donn Zeova?

13, 14. Dapre Ziz 11:35, ki bann parol Yifta montre konsernan so lafwa?

13 Reflesi lor seki nou’nn mansione dan koumansman sa lartik-la. Kan Yifta ti revinn kot li apre lager, premie dimounn ki ti sorti kot li, se so sel zanfan, so tifi ki li bien kontan! Eski Yifta ti pou tini so promes? Eski li ti pou donn Zeova so prop tifi pou servi Li dan tabernak pou leres so lavi?

14 Ankor enn fwa, bann prinsip ki ena dan Lalwa Mozaik sirman finn ed Yifta pou pran enn bon desizion. Sirman li’nn rapel bann parol Exod 23:19, ki dir ki bann serviter Bondie bizin dispoze pou donn Zeova zot meyer. Lalwa ti dir osi ki, kan enn dimounn fer enn ve ar Zeova, “fode pa li viol so parol. Li bizin fer tou seki li finn dir dan so ve.” (Nonb 30:2) Ana, ki ti enn dimounn fidel, kitfwa ti viv dan mem peryod ki Yifta. Parey kouma Ana, Yifta ti bizin tini so promes, mem si li ti kone seki sa ti reprezante pou li ek pou so tifi. So tifi ti pou al servi dan tabernak, ek akoz sa, zame li ti pou kapav gagn zanfan. Alor, savedir ki personn pa ti pou erit nom Yifta ek erit so later. (Ziz 11:34) Mem sa, Yifta ti dir: “Mo’nn ouver mo labous pou Zeova; mo pa pou revinn an aryer.”  (Ziz 11:35) Zeova finn aksepte sa gran sakrifis ki Yifta inn fer la, ek inn beni li. Eski to ti pou res fidel parey kouma Yifta?

15. Ki promes boukou parmi nou finn fer, ek kouma nou kapav montre ki nou fidel?

15 Kan nou vwe nou lavi ar Zeova, nou fer ve ki nou pou fer so volonte ninport ki arive. Nou ti kone ki li pa pou touletan fasil pou tini sa promes-la. Me kouma nou reazir kan demann nou pou fer enn kitsoz ki nou pa kontan? Si nou met nou bann santiman de kote ek nou dispoze pou obeir Zeova, nou pou montre ki nou pe tini nou promes. Kitfwa bann sakrifis ki nou fer zot bien dir, me bann benediksion ki Zeova donn nou, zot touletan pli gran ki nou bann sakrifis. (Malaki 3:10) Me ki nou kapav dir lor tifi Yifta? Kouma eski li finn reazir kan li’nn konn promes ki so papa ti fer?

Kouma nou kapav montre enn lafwa parey kouma Yifta ek so tifi? (Get paragraf 16, 17)

16. Kouma tifi Yifta finn reazir konsernan promes ki so papa ti fer? (Get zimaz dan koumansman lartik.)

16 Promes ki Yifta ti fer ti diferan ar promes ki Ana ti fer. Ana ti promet pou fer so garson Samiel al servi dan tabernak antan ki enn Nazireen. (1 Samiel 1:11) Enn Nazireen ti gagn drwa marye ek gagn zanfan. Me Yifta ti ofer so tifi kouma enn “sakrifis ki bril net.” Akoz sa, li pa ti pou konn lazwa pou vinn enn fam marye ek pou vinn enn mama. (Ziz 11:37-40) Reflesi lor la! Kitfwa li ti pou kapav marye avek pli bon garson ki ti ena dan so pei parski so papa ti enn sef dan Izrael. Me asterla, tifi Yifta ti pou vinn enn servant dan tabernak. Kouma sa zenn tifi-la finn reazir? Li’nn montre ki so servis pou Zeova ti pli inportan pou li, kan li’nn dir so papa: “Fer dapre seki to finn dir lor mwa.” (Ziz 11:36) Li’nn sakrifie so bann dezir natirel pou gagn enn misie ek bann zanfan pou li kapav servi Zeova. Kouma nou kapav imit so latitid?

Tifi Yifta ti sakrifie so bann dezir natirel pou gagn enn misie ek bann zanfan pou li kapav servi Zeova

17. (a) Kouma nou kapav imit lafwa ki Yifta ek so tifi ti ena? (b) Kouma bann parol ki ena dan Ebre 6:10-12 ankouraz twa pou fer bann sakrifis?

 17 Ena plizir milye zenn Kretien, garson ek tifi, ki dispoze pou fer bann sakrifis, setadir, pou pa marye ouswa gagn zanfan, pou linstan. Kifer? Parski zot anvi konsantre zot pou fer plis pou Zeova. Me bann ki aze osi fer bann sakrifis. Zot sakrifie letan ki zot ti kapav pase ar zot zanfan ek zot bann ti-zanfan. Kifer? Pou ki zot donn Zeova zot letan ek zot lenerzi. Sertin parmi zot travay lor konstriksion ouswa asiste Lekol pou Bann Evanzelizater Rwayom Bondie ek al servi dan enn kongregasion kot bizin plis proklamater. Lezot organiz zot pou fer plis dan zot servis pou Zeova pandan lepok Memoryal. Zame Zeova pa pou bliye bann sakrifis ranpli ar lamour ki tou sa bann Kretien fidel la inn fer. (Lir Ebre 6:10-12, NW.) Ki to kapav dir lor twa? Eski to pou kapav fer bann sakrifis pou fer plis pou Zeova?

KI LESON NOU FINN APRANN?

18, 19. Ki nou finn aprann lor Yifta ek so tifi, ek kouma nou kapav imit zot?

18 Ki kitsoz finn ed Yifta pou sirmont so bann difikilte? Li finn les Zeova gid li pou pran bann desizion dan so lavi. Yifta pa finn les li inflianse par bann dimounn toutotour li. Ek li ti res fidel mem kan lezot ti desevwar li. Zeova finn beni Yifta ek so tifi pou sakrifis ki zot ti fer volonterman, ek Li’nn servi toule-de pou soutenir vre ladorasion. Mem kan lezot ti aret fer seki bon, Yifta ek so tifi ti res fidel ar Zeova.

19 Labib dir: “Imit bann dimounn ki erit bann promes, gras-a lafwa ek pasians.” (Ebre 6:12, NW. ) Anou imit Yifta ek so tifi, parski nou kone ki si nou res fidel, Zeova pou beni nou.

^ par. 8 Exod 23:5: “Si to trouve ki bourik enn dimounn ki ena laenn pou twa pa pe kapav leve akoz pwa ki li pe sarye, fode pa to inior bourik-la ek to ale. To bizin ed li pou relev bourik-la.”

^ par. 8 Levitik 19:17, 18: 17 ‘“Fode pa ki to ena laenn pou to frer dan to leker. Fer tou seki to kapav pou koriz to konpagnon, pou ki to pa sarye enn pese ansam ar li. 18 ‘“Fode pa to tir vanzans ni gard rankinn kont bann garson to pep, ek to bizin kontan to prosin kouma tomem. Momem Zeova.”’”