Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Bann Temwin Zeova

Kreol Morisien

Latour Degard (Edision Letid)  |  Avril 2016

“Les Landirans Fini So Travay”

“Les Landirans Fini So Travay”

“Les landirans fini so travay, pou ki zot vinn konple ek san defo dan tou, san ki zot mank nanye.”ZAK 1:4NW.

KANTIK: 135139

1, 2. (a) Ki nou kapav aprann ar landirans Gideonn ek so 300 zom? (Get zimaz dan koumansman lartik.) (b) Dapre Lik 21:19, kifer landirans li bien inportan?

MAZINN sa batay-la. Enn batay difisil ek fatigan. Enn kote ena bann solda Izraelit ki dirize par Gideonn, enn ziz. Lot kote ena larme bann Madianit ek lezot pep ki pe soutenir zot. Gideonn ek so larme inn pas enn lanwit pou pourswiv zot bann lennmi lor anviron 32 kilomet! Labib dir nou ki’nn arive apre: “Gideonn ti ariv ziska Zourdin, ek li’nn travers larivier. Li ek sa 300 zom ki ti avek li la ti fatige.” Me zot pa ti ankor gagn viktwar ek zot ti ankor ena pou konbat 15,000 solda. Sa bann lennmi-la finn martiriz bann Izraelit pandan plizir lane, ek akoz sa, bann Izraelit pa kapav bes lebra. Alor, Gideonn ek so bann zom inn kontign pourswiv zot bann lennmi ziska ki finalman zot gagn viktwar!Ziz 7:22; 8:4, 10, 28.

2 Nou osi nou pe lager dan enn batay difisil ek fatigan. Nou bann lennmi se Satan, so lemond ek nou prop linperfeksion. Sertin parmi nou pe konbat sa bann lennmi-la pandan plizir lane. Avek led Zeova, nou finn gagn boukou  batay. Me nou pankor gagn viktwar final. Li kapav arive ki parfwa nou fatige lager. Ouswa kitfwa nou fatige atann lafin sa move lemond-la. Zezi ti averti ki nou pou konn bann gran leprev ek bann persekision bien difisil pandan lepok lafin. Me li finn dir osi ki si nou andire, nou kapav gagn laviktwar. (Lir Lik 21:19.) Ki ete landirans? Ki kitsoz pou ed nou pou andire? Ki nou kapav aprann ar bann ki finn andire? Ek kouma nou kapav “les landirans fini so travay”?Zak 1:4NW.

KI ETE LANDIRANS?

3. Ki ete landirans?

3 Dan Labib, landirans li plis ki zis siport, ouswa toler, enn sitiasion difisil. Li inplik fason ki nou panse, ek nou bann santiman kan nou fer fas ar bann difikilte. Landirans ed nou pou ena kouraz, pasians ek pou res fidel. Enn liv referans dir ki landirans se enn kalite ki ed nou pou ena enn lesperans bien solid ek pou pa bes lebra kan nou travers bann leprev. Li ed nou pou res fidel ek pou pa fer okenn konpromi mem dan bann moman ki pli pir. Landirans permet nou fer sa bann leprev-la vinn bann viktwar ek ed nou pou res konsantre lor nou lobzektif, pa lor nou soufrans.

4. Kifer nou kapav dir ki lamour pous nou pou andire?

4 Lamour motiv nou pou ena landirans. (Lir 1 Korintien 13:4, 7.) Dan ki domenn? Lamour pou Zeova motiv nou pou andir ninport ki sitiasion Li permet. (Lik 22:41, 42) Lamour pou nou bann frer ek ser ed nou pou andir zot bann linperfeksion. (1 Pier 4:8) Lamour pou nou konzwin ed nou pou andir bann “tribilasion” ki mem bann koup ki ere gagne, ek ed zot pou fer zot maryaz finn pli solid.1 Korintien 7:28NW.

KI POU ED TWA POU ANDIRE?

5. Kifer Zeova se meyer Kikenn ki kapav ed nou pou andire?

5 Demann Zeova lafors. Zeova Limem “Bondie ki donn landirans ek rekonfor.” (Romin 15:5) Li tousel ki konpran net nou sitiasion, nou bann santiman, ek seki antour nou. Alor, Li konn exakteman seki nou bizin pou andire. Labib dir: “Tou bann ki ena lakrint pou Li, Li pou donn zot seki zot demande. Li pou tann zot kan zot demann Li led, ek Li pou sov zot.” (Psom 145:19, NW.) Me kouma Bondie pou reponn nou lapriyer pou ki nou gagn lafors pou andire?

Zeova konpran nou net ek Li kone exakteman seki nou bizin pou andire

6. Parey kouma Labib promet, kouma Zeova “donn [nou] enn sime sorti” kan nou dan bann leprev?

6 Kan nou demann Zeova pou ed nou andire, Li promet ki Li pou “donn [nou] enn sime pou sorti ladan.” (Lir 1 Korintien 10:13.) Kouma Li fer sa? Parfwa Li kapav fer nou leprev disparet. Me laplipar ditan, Li pou donn nou lafors  pou ki nou kapav “andir tou avek pasians ek lazwa.” (Kolosien 1:11, NW.) Zeova konn bien seki nou bizin lor plan fizik, mantal, ek emosionel. Akoz sa, zame Li pa pou permet enn sitiasion vinn telman difisil ki sa anpes nou res fidel.

7. Servi enn lexanp pou explike kifer nou bizin nouritir spiritiel pou ki nou kapav andire.

7 Fer to lafwa vinn pli for gras-a nouritir spiritiel. Kifer nouritir spiritiel inportan? Anou pran enn lexanp: Pou ki enn dimounn mont Montagn Everest, par zour li bizin anviron 6,000 kalori (lenerzi ki nou gagne dan manze). Normalman enn dimounn pa bizin sa kantite kalori la. Me pou ki enn dimounn ki pe grinp sa montagn-la reisi andire ek ariv lao, li bizin manz otan kalori ki li kapav. Dan mem fason, nou bizin boukou nouritir spiritiel pou andire ek pou realiz nou lobzektif. Nou bizin bien deside pou pran letan pou fer nou letid personel ek pou asiste bann renion. Sa bann aktivite-la pou donn nou seki nou bizin pou gard nou lafwa for.Zan 6:27.

8, 9. (a) Dapre Zob 2:4, 5, ki kitsoz ki inplike kan nou fer fas ar bann leprev? (b) Kan to fer fas ar bann leprev, ki senn invizib to kapav esey mazine?

8 Pa bliye to fidelite anver Bondie. Kan nou pas par bann leprev, sa inplik plis ki nou bann soufrans. Dan bann moman koumsa, nou fidelite anver Bondie osi pas par bann leprev. Lerla, fason ki nou reazir pou montre si nou konsider Zeova kouma vre Dirizan liniver. Kouma? Satan, lennmi Bondie, pa dakor ki Zeova diriz liniver. Li’nn insilte Zeova kan li’nn dir ki bann dimounn servi Bondie zis pou bann rezon egois. Satan ti dir: “Tou seki enn dimounn ena, li pou donn sa pou sap so lavi.” Apre, Satan ti dir sa lor Zob: “Me, pou sanze, avans to lame ek tous so lezo ek so laser, ek vremem li pou modi twa dan to figir.” (Zob 2:4, 5) Eski Satan inn sanze depi ki li’nn dir sa? Ditou! Boukou lane plitar, kan ti tir Satan dan lesiel, li ti ankor pe akiz bann fidel serviter Bondie. (Revelasion 12:10) Zordi, Satan pe kontign dir ki bann dimounn ador Bondie pou bann rezon egois. Li extra anvi trouv nou rezet drwa ki Bondie ena pou dirize ek aret servi Li.

9 Kan to pe soufer akoz enn leprev, esey mazinn sa senn invizib la. Dan enn kote ena Satan ek so bann demon. Zot pe gete ki to pou fer ek zot pe dir ki to pou bes lebra. Lot kote, ena Zeova, nou Lerwa Zezi Kris, bann Kretien ki ena lesperans pou al viv dan lesiel ek ki’nn resisite, ek plizir milye anz. Zot osi zot trouv twa pe lite, me zot pe ankouraz twa! Zot kontan pou trouve ki to pe reisi andire ek res fidel anver Zeova. Apre to tann Zeova dir twa: “Vinn saz mo garson, ek fer mo leker kontan, pou ki mo kapav reponn sa kikenn ki pe provok mwa la.”Proverb 27:11.

Zezi ti res konsantre lor rekonpans ki li ti pou gagne kan li andire

10. Kouma to kapav imit Zezi kan to res konsantre lor to rekonpans?

 10 Res konsantre lor bann rekonpans. Fer koumadir to pe fer enn vwayaz. Lor larout, to bizin pas dan enn long tinel. Dan tinel-la, partou kot to gete fer nwar. Me to kone ki si to kontign to larout ziska lafin tinel-la, to pou retrouv lalimier. Lavi kapav parey kouma sa vwayaz-la. Kitfwa to pou bizin pas par bann gran difikilte, ek kitfwa to kapav mem santi twa akable par to bann problem. Mem Zezi ti resanti sa. Kan li ti lor poto, li finn gagn enn imiliasion, avek enn douler terib. Sirman sa ti moman pli difisil ki li’nn kone dan so lavi! Me ki finn ed li pou andire? Labib dir ki li finn get “lazwa ki ti pe atann li.” (Ebre 12:2, 3) Zezi ti res konsantre lor rekonpans ki li ti pou gagne kan li andire. Pli inportan ankor, li’nn fer so par pou sanktifie nom Bondie ek pou soutenir drwa ki Bondie ena pou dirize. Li ti kone ki sa leprev-la ti tanporer ek ki so rekonpans dan lesiel pou dire pou touletan. Zordi, bann leprev ki to pe bizin fer fas, kitfwa boulvers twa ouswa fer twa bien soufer. Me rapel ki zot tanporer.

“BANN KI FINN ANDIRE”

11. Kifer nou bizin pran kont lexperyans “bann ki finn andire”?

11 Nou pa bizin andir bann difikilte tousel. Pier ti ankouraz bann Kretien ki ti andir boukou leprev akoz Satan kan li ti ekrir: “Res touzour ferm dan lafwa e reziste li, parski zot kone ki zot bann frer ek ser dan lemonn antie pe pas par mem kalite soufrans.” (1 Pier 5:9) Lexperyans “bann ki finn andire” montre nou kouma pou res fidel, rasir nou ki nou kapav reisi, ek rapel nou ki si nou res fidel, nou pou gagn rekonpans. (Zak 5:11, NW.) Anou get de-trwa lexanp. [1]—Get not alafin lartik.

12. Ki nou aprann ar lexanp bann seribin ki Zeova ti met dan zardin Edenn?

12 Bann seribin se bann anz ki ena bann pozision bien inportan. Apre ki Adan ek Ev ti fer pese, Zeova ti donn sertin seribin enn nouvo responsabilite lor later. Sa responsabilite-la ti bien diferan ar seki zot ti pe fer dan lesiel. Zot lexanp kapav ansegn nou kouma pou andire kan nou gagn enn responsabilite difisil. Labib dir ki “dan kote les zardin Edenn, [Zeova] ti met bann seribin ek enn lepe ki ti ena enn lam dife ti tourne touletan pou vey semin pie lavi.” [2] (Get not alafin lartik.) (Zenez 3:24) Labib pa dir ki bann seribin ti plengne ouswa ki  zot ti panse zot tro inportan pou fer sa nouvo travay-la. Zot pa ti koumans plin ni bes lebra. Okontrer, zot finn kontign asim zot responsabilite ziska lafin, kitfwa ziska ki Deliz ti vini, setadir plis ki 1,600 an plitar!

13. Kouma Zob finn kapav andir so bann leprev?

13 Zob, enn zom fidel. Parfwa to kapav santi twa blese parski enn kamarad ouswa enn fami finn dir twa enn kitsoz dekourazan. Ouswa kitfwa to bien malad ouswa mem to pe soufer parski enn dimounn ki to bien kontan inn mor. Me ninport ki kitsoz ki kapav arive, lexanp Zob kapav konsol twa. (Zob 1:18, 19; 2:7, 9; 19:1-3) Zob pa ti kone kifer enn kout koumsa li ti gagn sa kantite difikilte la. Me zame li pa’nn bes lebra. Ki finn ed li pou andire? Avan tou, li ti kontan Zeova ek li pa ti anvi fer Zeova sagrin. (Zob 1:1) Zob ti anvi fer Bondie plezir dan bann bon ek bann move moman. Anplis, Zeova ti ed Zob pou trouv So lafors. Kouma? Se kan Zeova ti dir Zob sertin kitsoz extraordiner ki Li finn kree. Ek sa finn konvink Zob ankor plis ki Zeova ti pou eliminn so bann difikilte dan ler ki bizin. (Zob 42:1, 2) Ek samem ki’nn arive. “Zeova finn eliminn bann problem Zob ek finn redonn li prosperite. Zeova finn donn li de fwa plis ki seki li ti ena avan.” Zob ti gagn “enn long lavi ek li ti bien satisfe”.Zob 42:10, 17.

14. Dapre 2 Korintien 1:6, kouma landirans Pol finn ed lezot?

14 Lapot Pol. Eski to pe soufer akoz enn gran lopozision ouswa mem persekision? Si to enn ansien dan kongregasion ouswa enn sirveyan sirkonskripsion, eski to ena linpresion ki to deborde ar tou to bann responsabilite? Si wi, lexanp Pol kapav ed twa. Pol ti  gagn bann persekision bien violan, ek touletan li ti trakase pou bann frer dan bann kongregasion. (2 Korintien 11:23-29) Me zame Pol pa’nn abandone, ek so lexanp finn donn lafors lezot Kretien. (Lir 2 Korintien 1:6.) Twa osi to landirans kapav ankouraz lezot pou andire.

ESKI LANDIRANS POU “FINI SO TRAVAY” DAN TWA?

15, 16. (a) Ki “travay” landirans bizin fini dan nou? (b) Sit bann lexanp ki montre kouma nou kapav “les landirans fini so travay.”

15 Disip Zak ti ekrir: “Les landirans fini so travay, pou ki zot vinn konple ek san defo dan tou, san ki zot mank nanye.” (Zak 1:4, NW.) Kouma landirans kapav fini so “travay” dan nou? Kan nou travers bann leprev, kitfwa nou pou remarke ki nou bizin ena plis pasians, rekonesans, ek lamour. Amezir ki nou andir bann leprev, nou pou aprann kouma pou manifeste sa bann kalite-la ankor plis, ek koumsa nou pou amelior nou personalite antan ki Kretien.

Kan nou andir bann difikilte, nou personalite antan ki Kretien vinn pli konple (Get paragraf 15, 16)

16 Landirans kapav fer nou vinn bann meyer Kretien. Akoz sa, nou pa pou anvi viol lalwa Zeova zis pou ki nou leprev fini. Par exanp, si to pe lite kont bann panse imoral, pa les twa tom dan tantasion! Demann Zeova so led pou rezet sa bann move panse-la. Eski ena enn manb dan to fami ki pe persekit twa? Pa bes lebra! To bizin bien determine pou kontign servi Zeova. Koumsa, to pou fer to konfians an Zeova vinn pli for. Rapel: Pou ki nou gagn faver Bondie, nou bizin andire.Romin 5:3-5; Zak 1:12.

17, 18. (a) Servi enn lexanp pou explike kifer li inportan ki nou andire ziska lafin. (b) Amezir ki lafin pe koste, ki lasirans nou ena?

17 Nou bizin andire, pa zis pou enn peryod letan,me ziska lafin. Mazinn enn bato ki pe koule. Pou ki bann dimounn gagn lavi sov, zot bizin naze pou ariv lor lakot. Si enn kikenn koumans naze ek deswit li arete, li pou nwaye. Parey, si enn dimounn aret naze, alor ki li pre pou ariv lor lakot, li osi li pou koule. Si nou anvi viv dan lemond nouvo, nou bizin kontign andire. Anou fer zefor pou ena mem latitid ki lapot Pol, ki ti dir: “Nou pa bes lebra.”2 Korintien 4:1, 16NW.

18 Parey kouma Pol, nou pena okenn dout ki Zeova pou ed nou pou andire ziska lafin. Pol ti dir: “Dan tou sa bann kitsoz-la, nou gagn enn viktwar total gras-a sa Kikenn ki’nn kontan nou la. Parski mo ena sa lasirans-la, ki ni lamor, ni lavi, ni bann anz, ni bann gouvernman, ni bann kitsoz ki existe zordi ouswa ki pou existe dan lavenir, ni bann ki ena pouvwar, ni oter, ni profonder, ni okenn lezot kreatir pa pou kapav separ nou ar lamour Bondie ki trouv an Kriz Zezi, nou Segner.” (Romin 8:37-39, NW.) Li vre ki parfwa nou pou fatige. Me anou imit Gideonn ek so bann zom. Zot ti fatige, me zot pa ti bes lebra. “Zot ti kontigne”!Ziz 8:4.

^ [1] (paragraf 11) Sa pou ankouraz twa kan to reflesi lor landirans bann serviter Zeova dan lepok modern. Par exanp, l’Annuaire 1992, 1999, ek 2008 rakont seki finn ariv bann frer dan l’Éthiopie, Malawi ek la Russie.

^ [2] (paragraf 12) Labib pa dir komie seribin ti gagn sa responsabilite-la.