Skip to content

Skip to table of contents

Kifer Nou Bizin Zwenn Ansam pou Nou Ladorasion?

Kifer Nou Bizin Zwenn Ansam pou Nou Ladorasion?

“Zot ti kontign konsakre zot letan . . . pou rasanble avek lezot.”ZISTWAR BANN APOT 2:42NW.

KANTIK: 20, 119

1-3. (a) Kouma bann Kretien finn montre ki zot bien kontan pou zwenn ansam? (Get zimaz dan koumansman lartik.) (b) Ki nou pou examine dan sa lartik-la?

KAN Corinna ti ena 17 an, ti aret so mama ek ti avoy li bien lwin dan enn kan travay. Plitar, ti avoy Corinna an Sibérie, setadir plizir milye kilomet ar so lakaz. Laba li ti travay dan enn laferm ek ti tret li kouma enn esklav. Parfwa ti fors li pou travay deor dan enn gran freser san bann linz pou sof li. Kanmem sa, Corinna avek enn lot ser ti determine pou fer tou seki zot kapav pou kit sa laferm-la pou asiste enn renion.

2 Corinna ti rakonte: “Aswar, nou ti kit plas kot nou travay ek nou ti mars 25 kilomet ziska ki nou ariv lagar trin. Trin-la ti kit lagar de-z-er gramatin ek nou ti vwayaze pandan si-z-er tan. Apre sa, nou ti bizin mars dis kilomet pou ariv dan plas kot fer renion.” Corinna ti bien kontan ki li’nn fer sa vwayaz-la. Li ti dir: “Dan renion, nou ti etidie Latour Degard ek nou ti sant bann kantik. Sa  lexperyans-la ti vremem ankouraz nou ek ti fer nou lafwa vinn pli for.” Sa de ser-la ti retourn laferm apre trwa zour, me fermie-la pa ti mem remarke ki zot pa ti la.

3 Depi touletan bann serviter Zeova inn kontan pou zwenn ansam avek zot bann frer ek ser. Par exanp, bann premie Kretien ti bien kontan zwenn ansam pou ador Zeova ek pou aprann konn Li. (Zistwar Bann Apot 2:42) Biensir, kitfwa to’si to kontan al renion. Me parey kouma tou to bann frer ek ser, kitfwa to gagn difikilte pou asiste bann renion regilierman. Sirman to bizin travay boukou ouswa to ena boukou kitsoz pou fer ouswa touletan to fatige. Alor, ki kitsoz pou ed nou pou fer tou seki nou kapav pou asiste bann renion? [1] (Get not alafin lartik.) Kouma nou kapav ankouraz nou bann etidian ek lezot pou asiste renion regilierman? Sa lartik-la pou explike kifer kan nou asiste bann renion (1) sa li bon pou nou, (2) sa ed lezot, ek (3) sa fer Zeova plezir. [2]—Get not alafin lartik.

BANN RENION ZOT BON POU NOU

4. Kan nou zwenn ansam, kouma sa ed nou pou aprann konn Zeova?

4 Bann renion ansegn nou. Sak renion ed nou pou aprann plis lor Zeova. Par exanp, laplipar kongregasion fek etidie liv Approchez-vous de Jéhovah dan Letid Biblik Kongregasion. Ki to ti resanti kan nou ti examinn Zeova so bann kalite? Ek ki to ti resanti kan to ti tann to bann frer ek ser exprim seki zot resanti pou Zeova? Sirman sa finn fer to lamour pou Zeova ogmante. Dan bann renion, nou osi aprann plis lor Labib kan nou res konsantre pandan bann size ek demonstrasion ek kan nou ekout bien kan pe lir Labib. (Neemia 8:8) Ek reflesi lor ki kantite kitsoz nou dekouver sak semenn kan nou prepar lektir Labib ek kan nou ekout seki lezot finn aprann.

5. Kouma bann renion finn ed twa pou servi seki to’nn aprann dan Labib ek pou amelior to fason prese?

5 Bann renion ansegn nou pou servi seki nou aprann dan Labib dan nou lavi. (1 Tesalonisien 4:9, 10) Par exanp, eski to finn asiste enn Letid Latour Degard ki’nn motiv twa pou fer plis dan servis Zeova, ki’nn ed twa pou amelior to bann lapriyer, ouswa pou pardonn enn frer ouswa enn ser? Renion ki nou fer omilie lasemenn ansegn nou kouma pou pres bonn nouvel ek kouma pou ed lezot pou aprann bann verite ki ena dan Labib.Matie 28:19, 20.

6. Kouma bann renion ankouraz nou ek ed nou pou kontign res for?

6 Bann renion ankouraz nou. Lemond Satan pe rod fer nou perdi nou lafwa, fer nou strese ek dekouraze. Parkont, nou bann renion ankouraz nou ek donn nou lafors pou kontign  servi Zeova. (Lir Zistwar Bann Apot 15:30-32, NW.) Souvan, nou examinn bann profesi Labib ki’nn fini realize. Sa kapav konvink nou ankor plis ki bann promes ki Zeova inn fer pou lavenir pou realize vremem. Nou bann frer ek ser pa ankouraz nou zis atraver bann size ki zot fer, me osi kan zot donn bann komanter ek kan zot sant avek tou zot leker pou loue Zeova. (1 Korintien 14:26) Ek kan nou koz avek zot avan ek apre renion, sa rekonfort nou parski nou ena boukou kamarad ki vremem gagn nou traka.1 Korintien 16:17, 18.

Nou bann renion ankouraz nou ek donn nou lafors pou kontign servi Zeova

7. Kifer li bien inportan ki nou asiste nou bann renion?

7 Dan bann renion, lespri sin Bondie ed nou. Zezi servi sa lespri sin-la pou diriz kongregasion. Ofet, li ti dir nou ki nou bizin “tann seki lespri pe dir bann kongregasion.” (Revelasion 2:7) Lespri sin kapav ed nou pou reziste bann tantasion ek pou prese avek kouraz. Li kapav osi ed nou pou pran bann bon desizion. Se akoz sa ki nou bizin fer tou seki nou kapav pou asiste bann renion ek les lespri sin Bondie ed nou.

NOU ED LEZOT DAN BANN RENION

8. Kan nou bann frer trouv nou dan renion, tann nou donn bann komanter ek sante, kouma sa ed zot? (Get osi lankadre “ Touletan Li Santi Li Pli Bien Apre Renion.”)

8 Dan bann renion, nou gagn lokazion pou montre nou bann frer ek ser ki nou kontan zot. Dan nou kongregasion, ena boukou ki pe fer fas ar bann gran difikilte. Lapot Pol ti ekrir: “Anou interes nou sakenn ar nou kamarad.” (Ebre 10:24, 25, NW; not) Kan nou zwenn ansam pou ankouraz sakenn nou kamarad, nou montre ki nou pran kont nou bann frer. Kan nou al renion, nou montre nou bann frer ki nou anvi pas letan avek zot, nou anvi koz avek zot ek nou anvi kone seki zot resanti. Nou osi ankouraz zot kan nou donn bann komanter ek nou sante avek tou nou leker.Kolosien 3:16.

9, 10. (a) Kouma bann parol Zezi ki trouv dan Zan 10:16 ed nou pou konpran kifer li inportan pou zwenn ansam avek nou bann frer? (b) Kan nou asiste bann renion regilierman, kouma nou kapav ed enn kikenn ki so fami finn rezet li?

 9 Kan nou asiste bann renion, nou ed nou kongregasion pou res ini ansam. (Lir Zan 10:16.) Zezi ti konpar limem ar enn berze ek so bann disip ar enn troupo mouton. Reflesi lor la: Fer koumadir ena de mouton lor enn kolinn, de dan enn vale, ek enn lot mouton enn lot plas. Eski nou kapav dir ki zot enn troupo? Non, parski enn troupo mouton res ansam ek zot swiv zot berze. Li parey pou nou, fode pa nou rat bann renion, parski sinon nou pou res lwin ar nou bann frer. Nou bizin zwenn ansam pou form parti dan “enn sel troupo” ek pou swiv “enn sel berze.”

10 Nou bann renion ed nou pou res ini kouma enn fami ki kontan zot kamarad. (Psom 133:1) Sertin dan kongregasion, zot bann fami pros finn rezet zot, par exanp zot paran, ouswa zot frer ek ser. Me Zezi ti promet ki li pou donn zot enn fami ki pou kontan zot ek ki pou pran zot swin. (Mark 10:29, 30) Si to asiste bann renion regilierman, to kapav vinn kouma enn mama, enn papa, enn frer ouswa enn ser pou enn kikenn dan kongregasion. Kan nou reflesi lor la, nou pou fer tou seki nou kapav pou asiste tou nou bann renion.

NOU POU FER ZEOVA PLEZIR

11. Kan nou asiste bann renion, kouma sa ed nou pou donn Zeova seki Li merite?

11 Dan bann renion, nou donn Zeova seki Li merite. Li nou Kreater,  alor nou bizin remersie Li, onor Li ek loue Li. (Lir Revelasion 7:12.) Nou kapav fer sa pandan bann renion kan nou priye Zeova, nou sant pou Li, ek nou koz lor Li. Se vremem enn gran lokazion ki nou ena sak semenn pou ador Zeova!

Zeova trouve ki nou vremem anvi asiste bann renion ek Li apresie tou bann zefor ki nou fer pou ki nou la dan renion

12. Ki Zeova resanti kan nou obeir komannman ki Li’nn donn nou pou asiste bann renion?

12 Zeova finn kree nou, ek nou bizin obeir Li. Li finn donn nou lord pou kontign zwenn ansam, sirtou amezir ki lafin pe koste. Alor kan nou obeir sa komannman-la, sa pou fer Zeova plezir. (1 Zan 3:22) Li trouve ki nou vremem anvi asiste bann renion ek Li apresie tou bann zefor ki nou fer pou ki nou la dan renion.Ebre 6:10.

13, 14. Kouma nou vinn pros ar Zeova ek Zezi dan bann renion?

13 Kan nou asiste bann renion, nou montre Zeova ki nou anvi vinn pli pros ar Li ek so Garson. Dan bann renion, nou etidie Labib ek Zeova ansegn nou seki nou bizin fer ek kouma nou bizin viv. (Izai 30:20, 21) Mem kan bann ki pa servi Zeova asiste bann renion, zot rekonet ki Bondie pe gid nou. (1 Korintien 14:23-25) Zeova diriz nou bann renion atraver so lespri sin, ek seki nou aprann sorti kot Li. Alor kan nou al renion, nou ekout seki Zeova dir, nou santi ki kantite Li kontan nou ek nou vinn pli pros ar Li.

14 Zezi, Sef kongregasion, ti dir: “La kot de ou trwa finn rasanble lor mo nom mo pou la omilie zot.” (Matie 18:20) Labib osi dir ki Zezi “mars omilie” bann kongregasion. (Revelasion 1:20–2:1) Li kler ki Zeova ek Zezi zot avek nou ek zot fortifie nou dan bann renion. Ki to panse Zeova resanti kan Li trouv twa pe fer tou seki to kapav pou vinn pros ar Li ek so Garson?

15. Kan nou al renion, kouma nou montre Bondie ki nou anvi obeir Li?

15 Kan nou asiste bann renion, nou montre Zeova ki nou anvi obeir Li. Zeova pa fors nou pou fer seki Li dir. (Izai 43:23) Alor kan nou swazir pou obeir so komannman pou asiste bann renion, nou montre Li ki nou kontan Li ek nou rekonet ki Li ena drwa pou dir nou seki nou bizin fer. (Romin 6:17) Par exanp, ki nou pou fer si nou patron demann nou pou travay plis, ek sa anpes nou pou asiste renion regilierman? Ouswa si gouvernman dan nou pei dir ki ninport kisannla ki zwenn pou ador Zeova, bizin pey enn lamann, al dan prizon ouswa bizin gagn enn pinision pli sever, ki nou pou fer? Ouswa li kapav arive ki parfwa nou prefer fer lezot kitsoz olie ki nou al renion. Dan sakenn sa bann sitiasion-la, nou bizin deside ki nou pou fer. (Zistwar Bann Apot 5:29)  Me a-sak fwa ki nou desid pou obeir Zeova, sa fer Li plezir.Proverb 27:11.

KONTIGN ZWENN ANSAM AVEK NOU BANN FRER

16, 17. (a) Kouma nou kone ki bann premie Kretien ti trouv sa bien inportan pou zwenn ansam? (b) Ki Frer George Gangas ti panse lor bann renion?

16 Apre ki zot ti zwenn ansam pou Lapantkot lane 33, bann Kretien ti kontign zwenn ansam regilierman pou ador Zeova. Zot “ti kontign konsakre zot letan pou ekout lansegnman bann zapot, ek pou rasanble avek lezot.” (Zistwar Bann Apot 2:42, NW.) Zot pa ti aret zwenn ansam mem si bann gouvernman Romin ek bann sef relizie Zwif ti persekit zot. Mem si sa pa ti fasil, zot ti fer tou seki zot ti kapav pou kontign zwenn ansam.

17 Azordi osi, bann serviter Zeova bien rekonesan pou bann renion, ek zot kontan al renion. George Gangas, ki ti enn manb Komite Santral pandan plis ki 22 an, ti dir: “Pou mwa, zwenn ansam avek mo bann frer, se enn parmi mo bann pli gran plezir dan lavi, ek sa donn mwa boukou kouraz. Mo kontan parmi bann premie ki ariv Lasal boner, ek parmi bann dernie ki kit Lasal, si li posib. Mo ena enn gran lazwa dan mo leker kan mo koz avek bann serviter Bondie. Kan mo parmi zot, mo santi mwa kot mwa avek mo fami, dan enn paradi spiritiel.” Li ti azoute: “Mo pli gran dezir se asiste bann renion.”

18. Ki to resanti konsernan nou bann renion ek ki to bien deside pou fer?

18 Eski twa osi to ena mem santiman konsernan nou ladorasion pou Zeova? Si wi, kontign fer tou seki to kapav pou ki to ansam avek to bann frer dan renion, mem kan li difisil pou twa. Montre Zeova ki to ena mem santiman ki Lerwa David, ki ti dir: “Zeova, mo kontan lakaz kot to ete.”Psom 26:8NW.

^ [1] (paragraf 3) Sertin parmi nou bann frer ek ser pa kapav asiste bann renion regilierman akoz bann sitiasion lor ki zot pena okenn kontrol. Par exanp, kitfwa zot bien malad. Me zot kapav sir ki Zeova konpran zot sitiasion ek ki Li bien apresie tou seki zot fer pou ador Li. Bann ansien kapav ed zot pou ekout bann renion, kitfwa atraver telefonn ouswa kan anrezistre bann renion pou zot.

^ [2] (paragraf 3) Get lankadre “ Bann Rezon pou Asiste Renion.”