Skip to content

Skip to table of contents

Gard To Netralite dan enn Lemond Divize

Gard To Netralite dan enn Lemond Divize

“Rann Bondie seki pou Bondie.”MATIE 22:21.

KANTIK: 33, 137

1. Kouma nou kapav obeir Bondie ek bann gouvernman imin toule-de?

LABIB ansegn nou pou obeir bann gouvernman imin. Me li osi dir nou ki nou bizin touletan obeir Bondie. (Zistwar Bann Apot 5:29; Tit 3:1) Kouma sa li posib? Zezi ti explik enn prinsip ki ed nou pou kone kisannla nou bizin obeir. Li ti dir ki nou bizin rann “Sezar bann kitsoz ki pou Sezar, me rann Bondie bann kitsoz ki pou Bondie.” [1] (Get not alafin lartik.) (Matie 22:21, NW.) Nou rann “Sezar bann kitsoz ki pou Sezar” kan nou obeir bann lalwa gouvernman, kan nou respekte bann ofisie gouvernman, ek kan nou pey tax. (Romin 13:7) Me, si gouvernman pe demann nou fer enn kitsoz ki Bondie pa anvi nou fer, nou pou refiz fer sa. Ek touletan nou pou fer sa avek respe.

2. Kouma nou montre ki nou pa pran parti dan bann kitsoz politik sa lemond-la?

2 Enn fason kouma nou rann “Bondie bann kitsoz ki pou Bondie” se kan nou pa pran par okenn parti politik dan sa lemond-la. Nou gard nou netralite dan sa bann kitsoz-la. (Izai  2:4) Se Zeova ki permet bann gouvernman imin dirize, akoz sa nou pa opoz nou ar zot. Nou pa osi partisip dan bann aktivite patriotik ouswa nasional. (Romin 13:1, 2) Nou pa esey sanz bann gouvernman ouswa esey inflians bann politisien, ek nou pa vote kan ena eleksion ni nou rod vinn bann politisien noumem.

3. Kifer nou bizin gard nou netralite?

3 Ena boukou rezon kifer Bondie demann nou gard nou netralite. Enn rezon se parski nou imit Zezi, ki “pa [ti] fer parti dan lemond.” Zame li pa’nn partisip dan bann zafer politik ouswa dan bann lager. (Zan 6:15; 17:16, NW.) Enn lot rezon, se parski nou soutenir Rwayom Bondie. Nou pa soutenir okenn gouvernman imin, akoz sa nou ena enn konsians kler kan nou prese ki zis Rwayom Bondie tousel ki pou rezoud tou bann problem limanite. Bann fos relizion pran par dan bann zafer politik, ek sa kree divizion parmi bann dimounn. Me parski nou gard nou netralite, nou res ini ansam avek nou bann frer ek ser dan lemond antie.1 Pier 2:17.

4. (a) Kouma nou kone ki sa pou vinn pli difisil pou gard nou netralite? (b) Kifer nou bizin prepar nou depi asterla mem pou gard nou netralite?

4 Kitfwa kot nou reste, bann dimounn pa atann ki nou pran parti dan bann zafer politik. Me, amezir ki lafin sa sistem Satan la pe koste, li pou vinn pli difisil pou nou gard nou netralite. Azordi, bann dimounn zot deza pa “dakor ant zotmem,” ek zot “latet dir,” ek pli ale pou ena plis divizion ant zot. (2 Timote 3:3, 4, NW.) Sertin nou bann frer inn fini koumans konn bann sitiasion difisil akoz bann sitiasion politik ki’nn sanze enn kout koumsa dan zot pei. Se akoz sa ki nou bizin prepar nou depi asterla mem pou gard nou netralite mem dan bann sitiasion difisil. Anou get kat kitsoz ki nou kapav fer pou prepar nou.

ENA MEM FASON PANSE KI ZEOVA LOR BANN GOUVERNMAN IMIN

5. Ki Zeova panse lor bann gouvernman imin?

5 Enn fason kouma nou kapav prepar nou depi asterla mem pou gard nou netralite, se kan nou ena mem fason panse ki Zeova lor bann gouvernman imin. Kan Zeova finn kree bann dimounn, Li pa finn donn zot drwa pou diriz lezot dimounn. (Zeremi 10:23) Li konsider tou dimounn kouma enn sel fami. Me bann gouvernman imin finn diviz bann dimounn kan zot dir ki zot nasion pli bon ki lezot. Mem si bann gouvernman paret pe fer seki bon, zot pa kapav rezoud tou bann problem. Anplis, zot finn vinn bann lennmi Rwayom Bondie ki’nn koumans regne depi 1914. Biento, sa Rwayom-la pou detrir tou bann gouvernman imin.Lir Psom 2:2, 7-9NW.

Prepar twa depi asterla mem pou gard to netralite mem dan enn sitiasion difisil

6. Kouma nou bizin tret bann ki ena lotorite dan gouvernman?

6 Bondie permet ki bann gouvernman imin existe parski zot kapav gard enn  sertenn lape ek lord. Sa ed nou pou pres bon nouvel lor Rwayom Bondie. (Romin 13:3, 4) Bondie demann nou osi pou priye pou bann ki ena lotorite, koumsa nou pou kapav ador Li anpe. (1 Timote 2:1, 2) Kan bann dimounn pa azir bien ar nou, nou kapav demann led bann ki ena lotorite dan gouvernman. Se samem ki Pol ti fer. (Zistwar Bann Apot 25:11) Mem si Labib dir ki Satan kontrol bann gouvernman imin, zame Labib pa’nn dir ki li kontrol sak dimounn ki ena lotorite dan gouvernman. (Lik 4:5, 6) Alor, fode zame nou fer lezot panse ki Lediab pe kontrol enn sertin ofisie gouvernman. Labib explik nou ki fode pa nou insilte lezot.Tit 3:1, 2.

7. Ki fason panse nou bizin evite?

7 Nou obeir Bondie kan nou pa pran par okenn politisien ouswa group politik, mem si parfwa zot bann lide ouswa zot lopinion kapav fer nou gagn bann bienfe. Parfwa, li pa fasil pou nou. Par exanp, fer koumadir bann dimounn pe rebel kont enn gouvernman ki’nn bien fer bann dimounn soufer, mem bann Temwin Zeova. Li normal ki to pa pou al rebele ansam ar zot. Me eski to pou donn zot rezon ek atann ki zot reisi dan seki zot pe fer? (Efezien 2:2) Si nou anvi gard nou netralite, fode pa nou panse ki enn parti ena rezon ouswa pli bon ki enn lot. Nou pou montre sa par seki nou dir ek fer.

“PRIDAN” ME “INOSAN”

8. Kan li difisil pou gard nou netralite, kouma nou kapav montre nou “pridan” me “inosan”?

8 Enn deziem fason kouma nou kapav gard nou netralite se kan nou “pridan kouma bann serpan me res inosan kouma bann kolonb.” (Lir Matie 10:16, 17, NW.) Nou “pridan” kan nou reflesi alavans ki bann difikilte nou kapav gagne. Ek nou “res inosan” kan nou gard nou netralite dan sa bann sitiasion difisil-la. Anou examinn sertin parmi sa bann sitiasion-la ek anou gete kouma nou kapav gard nou netralite.

9. Ki kitsoz nou bizin fer atansion kan nou koz avek lezot?

9 Bann konversasion. Nou bizin fer bien atansion kan bann dimounn koumans koz lor bann zafer politik. Par exanp, kan nou pe koz lor Rwayom Bondie avek enn dimounn, nou pa pou dir dimounn-la ki nou dakor ouswa nou pa dakor ar lopinion enn group politik ouswa enn politisien an partikilie. Olie ki nou koz lor seki bann dimounn anvi fer pou rezoud bann problem limanite, montre dimounn-la dan Labib kouma Rwayom Bondie pou rezoud tou sa bann problem-la pou touletan. Si bann dimounn anvi diskit lor enn size, par exanp lor maryaz ant de dimounn mem sex ouswa lor lavortman, explik zot seki Parol Bondie dir lor la ek kouma to pe esey aplik sa dan to lavi. Si enn dimounn dir ki bizin tir sertin lalwa ouswa sanz zot, nou pa pou rant dan sa bann deba-la, ni nou pou insiste ki dimounn-la sanz so fason panse.

Konpar seki to tande ar “bann bon parol” ki trouv dan Labib

10. Kouma nou kapav fer sir ki nou gard nou netralite kan nou get ouswa lir bann linformasion atraver media?

10 Media. Parfwa, bann zournalis rakont enn kitsoz dan enn fason ki montre ki zot soutenir enn sertin parti politik. Nou trouv sa bien dan bann pei kot bann  linformasion kontrole par gouvernman. Si bann zournalis ouswa bann lorganizasion pe pran parti, nou bizin fer atansion ek fer sir ki nou pa koumans pans kouma zot. Par exanp, demann tomem: ‘Eski mo kontan ekout enn zournalis an partikilie parski mo dakor ar seki li dir lor politik?’ Pou ki to gard to netralite, evit get ouswa lir boukou linformasion ki pran parti dan bann zafer politik. Olie sa, esey rod bann linformasion ki pa pran okenn parti. Ek touletan konpar seki to tande ar “bann bon parol” ki trouv dan Labib.2 Timote 1:13.

11. Kouma sa kapav difisil pou nou gard nou netralite kan bann kitsoz ki nou ena zot ena enn gran linportans pou nou?

11 Materyalis. Kan larzan ek bann kitsoz ki nou ena zot ena enn gran linportans pou nou, nou kapav trouv sa difisil pou gard nou netralite. Apre 1970, boukou Temwin dan Malawi ti bizin abandonn tou seki zot ti ena parski zot ti refiz pou zwenn enn group politik. Malerezman, sertin pa finn abandonn zot lavi bien konfortab. Enn ser ki apel Ruth rakonte: “Sertin ti al dan bann kan konsantrasion ansam avek nou, me apre zot ti zwenn sa group politik la ek zot ti retourn zot lakaz. Zot pa ti anvi adapte zot ar fason ki ti bizin viv dan sa kan konsantrasion la.” Me laplipar bann serviter Bondie pa koumsa. Zot gard zot netralite, mem si apre zot pou bizin ena mwins kas ouswa perdi tou seki zot ena.Ebre 10:34.

12, 13. (a) Ki Zeova panse lor bann dimounn? (b) Kouma nou pou kone si nou pe koumans devlop enn fierte pou nou pei?

12 Fierte. Bien souvan nou trouv bann dimounn bien fier zot ras, tribi, kiltir, lavil, ouswa pei. Me Zeova pa konsider enn dimounn ouswa enn group dimounn pli meyer ki lezot. Pou Li, zot tou ena mem valer. Biensir, Zeova finn kree nou diferan ar nou kamarad, ek nou kapav profit ek apresie sa diferans-la. Li pa anvi ki nou abandonn nou kiltir. Me Li pa anvi osi nou panse ki nou pli meyer ki lezot.Romin 10:12.

13 Fode zame nou tro fier nou pei ouswa nou nasion ki nou panse nou pli meyer ki lezot. Si nou pans koumsa, li kapav vinn bien difisil pou nou gard nou netralite. Se samem ki ti arive dan premie siek. Sertin frer Ebre ti mal azir anver bann vev Grek. (Zistwar Bann Apot 6:1) Kouma nou pou kone si nou pe koumans devlop sa kalite fierte-la? Fer koumadir enn frer ouswa enn ser ki sorti dan enn lot pei donn nou enn sigzesion. Eski deswit nou pou pans koumsa: ‘Nou fer bann kitsoz pli bien isi,’ ek apre nou rezet so sigzesion? Si wi, rapel sa konsey inportan la: “Avek imilite, konsider lezot meyer ki zotmem.”Filipien 2:3.

ZEOVA POU ED TWA

14. Kouma lapriyer kapav ed nou, ek ki prev nou ena dan Labib?

14 Enn trwaziem fason kouma to kapav gard to netralite se kan to kont lor Zeova. Priye pou gagn lespri sin, parski  se sa lespri-la mem ki kapav donn twa pasians ek metriz. Sa bann kalite-la pou ed twa si gouvernman fer enn kitsoz malonet ouswa inzis. Demann Zeova sazes pou rekonet enn sitiasion ki kapav anpes twa gard to netralite. Ek demann Li so led pou ki to fer seki bizin dan sa sitiasion-la. (Zak 1:5) Kitfwa to kapav al dan prizon ouswa gagn lezot pinision parski to’nn res fidel anver Zeova. Si to dan sa ka-la, priye pou gagn kouraz pou ki to kapav explik lezot dan enn fason kler kifer to pe gard to netralite. To kapav sir ki Zeova pou ed twa pou andire.Lir Zistwar Bann Apot 4:27-31NW.

Aprann bann verse ki pou ed twa pou gard to netralite ek ki dekrir lemond nouvo

15. Kouma Labib kapav ed nou pou gard nou netralite? (Get osi lankadre “ Parol Bondie Finn Ranforsi Zot Konviksion.”)

15 Zeova finn donn nou Labib pou ki nou gagn lafors. To kapav medit lor bann verse ki pou ed twa pou gard to netralite. Esey aprann sa bann verse-la par-ker, parski zot kapav ed twa si zame arive ki to pena enn Labib ar twa. Labib kapav osi fer to lespwar dan bann promes Bondie pou lavenir vinn pli solid. Nou bizin sa lespwar-la pou ki nou kapav andir bann persekision. (Romin 8:25) Swazir bann verse ki dekrir sirtou seki twa to pe atann dan lemond nouvo, ek esey imazinn twa deza laba.

TIR PROFI AR LEXANP BANN FIDEL SERVITER ZEOVA

16, 17. Ki nou kapav aprann ar lexanp bann fidel serviter Bondie ki finn gard zot netralite? (Get zimaz dan koumansman lartik.)

16 Enn katriem kitsoz ki pou ed nou pou gard nou netralite se kan nou reflesi lor lexanp bann fidel serviter Zeova. Dan lepok Biblik, boukou serviter Bondie ti ena kouraz, ek ti pran bann bon desizion ki ti ed zot pou gard zot netralite. Reflesi lor lexanp Shadrak, Meshak, ek Abed-Nego, ki ti refiz ador enn stati ki ti reprezant gouvernman Babilonn. (Lir Daniel 3:16-18. *) Sa lexanp  Biblik la ed boukou Temwin azordi pou ena kouraz ek pou refiz ador pavion sa pei kot zot reste la. Zezi pa ti mel li dan bann zafer politik ouswa dan bann deba ki kree divizion. Li ti kone ki so bon lexanp ti pou ed so bann disip. Li ti dir: “Gard kouraz, mo finn sorti vinker lor lemonn.”Zan 16:33.

17 Boukou Temwin dan nou lepok finn gard zot netralite. Finn tortir sertin, finn met zot dan prizon, finn mem touy sertin parski zot ti res fidel ar Zeova. Zot lexanp kapav ed nou pou ena kouraz. Enn frer ki res Turquie ti dir: “Franz Reiter se enn zenn frer ki bannla ti touye parski li ti refiz rant dan larme Hitler. Let ki li ti ekrir so mama lanwit avan so lamor montre ki kantite lafwa ek konfians li ti ena an Zeova. Ek mo ti anvi swiv so lexanp si mo pas par enn leprev koumsa.” [2]—Get not alafin lartik.

18, 19. (a) Kouma bann manb dan to kongregasion kapav ed twa pou gard to netralite? (b) Ki to determine pou fer?

18 Bann frer ek ser dan to kongregasion kapav ed twa pou gard to netralite. Si to pe pas par enn sitiasion difisil, fer bann ansien kone. Zot kapav donn twa bann bon konsey ki sorti dan Labib. Si bann manb dan kongregasion osi konn to sitiasion, zot kapav ankouraz twa. Demann zot pou priye pou twa. Me nou’si nou bizin soutenir nou bann frer ek priye pou zot. (Matie 7:12) Kan to al lor sit jw.org, anba seksion SALLE DE PRESSE > VEILLE JURIDIQUE, ena enn lartik ki ena tit: « Témoins de Jéhovah emprisonnés en raison de leur foi (par pays) ». Dan sa lartik-la to pou gagn bann lalis kot ena nom bann frer ki dan prizon. Swazir de-trwa nom, ek demann Zeova pou ed sa bann frer ek ser-la pou ena kouraz ek pou res fidel ar Li.Efezien 6:19, 20.

19 Amezir ki lafin pe koste, nou kapav atann ki bann gouvernman pou met plis presion lor nou pou pran parti dan bann zafer politik. Se akoz sa ki li bien inportan ki nou prepar nou depi asterla mem pou gard nou netralite dan sa lemond divize la!

^ [1] (paragraf 1) Zezi ti pe koz lor gouvernman kan li ti mansionn Sezar. Sa lepok-la, Sezar ki ti pe dirize ek limem ti reprezant pli gran lotorite ki ti existe.

^ [2] (paragraf 17) Get liv Les Témoins de Jéhovah : Prédicateurs du Royaume de Dieu, paz 662, ek lankadre “Li’nn Mor pou Donn Loner Bondie” ki trouv dan sapit 14 dan liv Rwayom Bondie Pe Regne!

^ par. 16 Daniel 3:16-18: 16 Shadrak, Meshak, ek Abed-Nego ti reponn lerwa: ‘A Neboukadnetsar, nou pa bizin reponn twa lor sa size-la. 17 Si neseser, nou Bondie ki nou servi, kapav sap nou. Li pou sap nou dan sa four dife la, ek dan to lame, A nou lerwa. 18 Sinon, nou fer twa kone, A nou lerwa, ki se pa to bann bondie ki nou pou servi, ek sa stati an lor ki to’nn fer la, nou pa pou ador li.’”