Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Bann Temwin Zeova

Kreol Morisien

Latour Degard (Edision Letid)  |  Fevriye 2017

Zeova Diriz So Pep

Zeova Diriz So Pep

“Zeova pou touletan gid twa.”IZAI 58:11.

KANTIK: 152, 22

1, 2. (a) Ki diferans ena ant bann Temwin Zeova ek bann lezot relizion? (b) Ki nou pou aprann dans sa lartik-la ek dan prosin lartik?

SOUVAN, bann dimounn demann bann Temwin Zeova: “Kisannla zot sef?” Zot poz sa kestion-la parski boukou relizion dirize swa par enn zom swa par enn fam. Me nou, nou fier pou dir ki nou Sef se pa enn dimounn inparfe, me Zezi Kris. Ek li obeir Zeova, ki so Papa ek so Sef.Matie 23:10.

2 Ena osi enn group zom ki pran latet parmi pep Bondie azordi, apel zot “lesklav fidel ek saz.” (Matie 24:45, NW.) Me kouma eski nou kone ki se Zeova Limem ki pe diriz nou atraver so Garson? Nou pou get trwa rezon kifer nou kapav sir ki se Zeova ki pe gid so pep azordi. Ek mem si Zeova finn servi sertin dimounn pou gid so pep, nou pou trouve ki se zis Zeova ki touletan Sef lor so pep.Izai 58:11.

LESPRI SIN TI DONN ZOT LAFORS

3. Ki kitsoz ti donn Moiz lafors pou gid bann Izraelit?

3 Lespri sin ti donn lafors bann reprezantan Bondie. Bondie ti swazir Moiz pou gid bann Izraelit. Ki kitsoz ti ed Moiz pou asim sa responsabilite bien inportan  la? Zeova ti donn Moiz “So lespri sin.” (Lir Izai 63:11-14. *) Alor, se Zeova ki ti pe gid so pep parski se So lespri ki ti pe ed Moiz.

4. Ki kitsoz montre ki Moiz ti ena lespri Bondie? (Get zimaz dan koumansman lartik.)

4 Eski lezot ti kapav trouve ki Moiz ti ena lespri Bondie? Biensir! Lespri sin Zeova ti donn Moiz kapasite pou fer bann mirak, ek fer Faraon, pwisan lerwa Lezip, konn nom Bondie. (Exod 7:1-3) Lespri sin ti osi ed Moiz pou dirize avek lamour ek pasians. Li pa ti parey kouma bann sef dan lezot pei ki ti kriel ek egois! (Exod 5:2, 6-9) Alor, li kler ki se Zeova ki ti swazir Moiz pou gid So pep.

5. Kisannla ankor Zeova ti donn so lespri sin pou gid so pep?

5 Kisannla ankor Zeova ti donn so lespri sin pou gid so pep? Labib dir: “Zozwe garson Noun ti ranpli ar lespri sazes.” (Deteronom 34:9) “Lespri Zeova ti vinn lor Gideonn.” (Ziz 6:34) Ek “lespri Zeova ti koumans azir lor David.” (1 Samiel 16:13) Tou sa bann zom-la ti kont lor lespri Bondie pou fer bann kitsoz ki zot pa ti pou’nn kapav fer par zotmem. (Zozwe 11:16, 17; Ziz 7:7, 22; 1 Samiel 17:37, 50) Li kler ki se Zeova ki ti donn zot lafors pou fer bann kitsoz extraordiner, alor se zis Li tousel ki merit laglwar.

Kan pep Bondie ti obeir Moiz, Zozwe, Gideonn, ek David, se Zeova Limem ki zot ti rekonet kouma zot Sef

6. Kifer Zeova ti anvi ki So pep ena respe pou bann sef dan Izrael?

6 Ki bann Izraelit ti bizin fer kan zot ti trouve ki Moiz, Zozwe, Gideonn, ek David ti ena lespri sin Bondie? Zot ti bizin ena respe pou sa bann zom-la. Me get seki Zeova ti dir kan lepep ti plegne kont Moiz: “Ziska kan sa pep-la pou mank respe anver mwa?” (Nonb 14:2, 11) Li kler ki Zeova ti swazir sa bann zom-la pou gid So pep. Alor, kan lepep ti obeir sa bann zom-la, se Zeova Limem ki zot ti rekonet kouma zot Sef.

BANN ANZ TI ED ZOT

7. Kouma bann anz ti ed Moiz?

7 Bann anz ti ed bann reprezantan Bondie. (Lir Ebre 1:7, 14, NW.) Bondie ti servi bann anz pou gid Moiz. Premierman, enn anz “ti paret dan bwison ardan” ek ti donn Moiz responsabilite pou liber bann Izraelit ek pou gid zot. (Zistwar Bann Apot 7:35) Deziemman, Bondie ti servi bann anz pou donn Moiz Lalwa pou ansegn bann Izraelit. (Galat 3:19)  Trwaziemman, Zeova ti dir Moiz: “Gid lepep ziska landrwa ki mo finn dir twa. Gete! Mo anz pou al devan twa.” (Exod 32:34) Labib pa dir ki bann Izraelit ti trouv enn anz fer sa bann kitsoz-la. Me selman, par fason ki Moiz ti ansegn lepep ek ti gid zot, li kler ki bann anz ti ed li.

8. Kouma bann anz ti ed Zozwe ek Izkiya?

8 Kisannla ankor ti gagn led bann anz? Labib dir ki enn anz, “prins larme Zeova,” ti ed Zozwe pou gagn enn lager kont bann Kananeen. (Zozwe 5:13-15; 6:2, 21) Ek lepok ki Lerwa Izkiya ti diriz pep Bondie, enn gran larme Asirien ti menas pou detrir Zerizalem. Me dan enn sel lanwit, “anz Zeova ti sorti ek ti touy 185,000 zom.”2 Lerwa 19:35.

9. Mem si bann reprezantan Bondie pa ti parfe, ki bann Izraelit ti sipoze fer?

9 Bann anz zot parfe, me bann zom ki zot ti ede pa ti parfe. Par exanp, enn zour Moiz pa ti donn loner Zeova. (Nonb 20:12) Zozwe pa ti rod direksion Zeova kan bann Gibeonit ti anvi fer enn lalians ar li. (Zozwe 9:14, 15) Ek ti ariv enn moman kot Izkiya ti vinn orgeye. (2 Kronik 32:25, 26) Me mem si sa bann zom-la ti inparfe, bann Izraelit ti sipoze les sa bann zom-la gid zot. Bann Izraelit ti kapav trouve ki Zeova ti pe servi bann anz pou soutenir sa bann zom-la. Li kler ki Zeova ti pe diriz so pep.

PAROL BONDIE TI GID ZOT

10. Kouma eski Moiz ti les Lalwa Bondie gid li?

10 Parol Bondie ti gid bann reprezantan Bondie. Labib apel Lalwa ki ti donn pep Izrael, “Lalwa Moiz.” (1 Lerwa 2:3) Me Labib bien kler lor la: Se Zeova ki ti donn bann Izraelit sa Lalwa-la. Ek Moiz osi ti bizin obeir Lalwa. (2 Kronik 34:14) Par exanp, apre ki Zeova ti explik Moiz kouma pou ranz tabernak, Labib dir: “Moiz ti fer dapre tou seki Zeova ti donn li lord pou fer. Li ti fer exakteman seki ti dir li.”Exod 40:1-16.

11, 12. (a) Ki Yoshiya ek bann lezot lerwa ki ti diriz pep Bondie ti bizin fer? (b) Kouma Parol Bondie ti gid bann zom ki ti pe dirize?

11 Zozwe ti ena enn parti Parol Bondie kan li ti vinn sef lor Izrael, ek Zeova ti dir li: “To bizin lir li dousman lanwit-lizour, pou ki to swiv bien tou seki finn ekrir ladan.” (Zozwe 1:8) Plitar, bann lerwa ki ti regn lor pep Bondie ti bizin zot osi lir Lalwa toulezour, ekrir enn kopi, obeir ek met an pratik bann “parol sa lalwa-la.”—Lir Deteronom 17:18-20. *

12 Kouma eski Parol Bondie ti gid bann zom ki ti diriz pep Zeova? Reflesi lor lexanp Lerwa Yoshiya. Kan ti retrouv Lalwa Moiz, Yoshiya ti fer so sekreter lir Lalwa-la pou li. * (Get not.) “Deswit kan lerwa ti tann bann parol  liv Lalwa, li ti desir so linz.” Parol Bondie ti motiv Yoshiya pou kraz tou bann zidol ki ti ena dan pei ek pou organiz pli gran fet Pak ki finn ena dan zot lepok. (2 Lerwa 22:11; 23:1-23) Yoshiya ek bann lezot sef fidel ti les zot gide par Parol Bondie. Akoz sa, zot ti dispoze pou sanz fason ki zot ti pe diriz pep Bondie. Sa bann sanzman-la ti ed lepep pou obeir Bondie.

13. Ki diferans ti ena ant bann sef pep Bondie ek bann sef lezot nasion?

13 Bann sef lezot nasion ti les zot gide par sazes imin ki ena bann limit. Par exanp, lepep Kananeen ek so bann sef ti pratik bann kitsoz orib kouma linses, lomosexialite, bestialite, sakrifis bann zanfan, ek lidolatri. (Levitik 18:6, 21-25) Ek bann sef Babilonien ek Ezipsien pa ti ena mem lalwa ki pep Bondie lor pirte. (Nonb 19:13) Parkont, pep Bondie ti trouve kouma zot bann sef fidel ti ankouraz zot pou gard zot ladorasion pir, pou res prop lor plan fizik, ek pou res pir lor plan sexiel. Li kler ki se Zeova ki ti pe diriz zot.

14. Kifer Zeova ti disiplinn sertin ki ti diriz so pep?

14 Parmi bann lerwa ki ti diriz pep Bondie, pa tou ki ti swiv bann instriksion ki Bondie ti done. Bann lerwa ki pa ti fidel, pa ti obeir Zeova ditou ek zot ti refiz swiv direksion ki Bondie ti done par so lespri sin, bann anz, ek so Parol. Dan sertin ka, Zeova ti disiplinn ouswa ranplas sa bann sef-la. (1 Samiel 13:13, 14) Plitar, Zeova ti etabli enn kikenn ki ti pou enn sef parfe.

ZEOVA ETABLI ENN SEF PARFE

15. (a) Kouma bann profet ti montre ki enn sef parfe ti pou vini? (b) Kisannla ti sa sef parfe la?

15 Depi plizir santenn lane, Zeova ti promet ki Li ti pou etabli enn sef parfe lor so pep. Par exanp, Moiz ti dir bann Izraelit: “Zeova to Bondie pou fer enn profet parey kouma mwa leve parmi zot bann frer. Zot bizin ekout li.” (Deteronom 18:15) Izai ti dir ki sa kikenn-la ti pou “enn gid ek enn komandan.” (Izai 55:4) Ek Daniel ti ekrir ki Lemesi ti pou vinn enn “Gid.” (Daniel 9:25) Plitar, Zezi Kris ti idantifie limem kouma “Gid” pep Bondie. (Lir Matie 23:10, NW.) Bann disip Zezi ti dispoze pou swiv li, ek zot ti sir ki se Zeova ki ti swazir li. (Zan 6:68, 69) Me ki kitsoz ti konvink zot ki se limem ki Zeova ti swazir pou diriz So pep?

Zeova ti etabli Zezi kouma enn sef parfe

16. Ki kitsoz montre ki Zezi ti gagn lafors gras-a lespri sin?

16 Lespri sin ti donn Zezi lafors. Kan Zezi ti pran batem, Zan ti trouv “lesiel ouver, ek lespri ti desann lor li [Zezi] kouma enn kolonb.” Deswit apre, “lespri ti fer li al dan dezer.” (Mark 1:10-12, NW.) Pandan so minister lor later, Zezi ti gagn lafors gras-a lespri sin Bondie pou ansegne ek pou fer bann mirak. (Zistwar Bann Apot 10:38) Lespri sin Bondie ti osi  ed Zezi pou manifeste bann kalite kouma lamour, lazwa, ek enn lafwa solid. (Zan 15:9; Ebre 12:2) Zame okenn lot sef pa finn donn otan prev ki li ti ena lespri sin Bondie kouma Zezi. Li kler ki Zeova ti etabli Zezi kouma Sef.

Kouma bann anz ti ed Zezi apre so batem? (Get paragraf 17)

17. Kouma bann anz ti ed Zezi?

17 Bann anz ti ed Zezi. Inpe letan apre ki Zezi ti pran batem, “bann anz [ti] vinn servi li.” (Matie 4:11) Ek avan so lamor, “enn anz [ti] paret devan li pou donn li lafors.” (Lik 22:43) Zezi ti kone ki Zeova ti pou avoy bann anz pou ed li ninport kan li ti bizin led.Matie 26:53.

18, 19. Kouma eski Zezi ti les Parol Bondie diriz so lavi ek so lansegnman?

18 Parol Bondie ti gid Zezi. Depi ki li ti koumans so minister ziska so lamor lor enn poto, Zezi ti les bann Lekritir diriz so lavi. Mem kan li ti pe mor, li ti mansionn bann profesi lor Lemesi. (Matie 4:4; 27:46; Lik 23:46) Me bann sef relizie sa lepok-la ti bien diferan ar Zezi. Zot ti prefer inior Parol Bondie kan li pa ti an-akor avek zot bann lansegnman. Zezi ti sit Parol Bondie kan li ti dir lor zot: “Sa pep la onor mwa zis avek so labous, me so leker lwin ar mwa; Zot lapriyer pena valer, parski zot ansegn doktrinn bann imin.” (Matie 15:7-9) Zeova zame pou swazir bann dimounn ki pa swiv so Parol pou gid so pep.

19 Zezi ti osi servi Parol Bondie kan li ti ansegn lezot. Kan bann sef relizie ti defie Zezi, li pa ti servi so prop sazes  ouswa so prop lexperyans pou reponn zot. Okontrer, li ti servi bann Lekritir pou ansegn bann dimounn. (Matie 22:33-40) Zezi ti kapav osi inpresionn lezot par bann zistwar lor so lavi dan lesiel ouswa lor kreasion liniver. Me parski li ti kontan Parol Bondie, li ti ena enn gran dezir pou partaz sa ar lezot, ek “li [ti] ouver zot lintelizans pouki zot konpran Lekritir.”Lik 24:32, 45.

20. (a) Kouma Zezi ti donn loner Zeova? (b) Ki diferans ti ena ant latitid Zezi ek latitid Erod Agripa I?

20 Mem si bann dimounn ti inpresione par fason ki Zezi ti koze, li ti touletan donn loner so Ansegnan, Zeova. (Lik 4:22) Kan enn zom ris ti rod donn Zezi loner kan li ti apel li “Bon Ansegnan,” avek limilite Zezi ti reponn: “Kifer to apel mwa bon? Personn pa bon, exsepte enn sel, Bondie.” (Mark 10:17, 18, NW.) Apepre wit-an plitar, Erod Agripa I ki ti vinn sef dan Zide ti ena enn latitid bien diferan ar Zezi. Enn zour, pou enn rasanbleman spesial, Erod ti met lor li enn zoli linz rwayal ki ti kout extra ser. Kan bann dimounn ti trouv li ek ti tann li koze, zot ti kriye: “Lavwa enn bondie sa, pa lavwa enn zom.” Erod ti bien kontan laglwar. Me ki ti arive apre? “Anplas enn anz [“Zeova,” NW] zet Erod anba parski li pa finn glorifie Bondie, me finn pran loner la pou li. Lever [ti] manz li e li [ti] mor.” (Zistwar Bann Apot 12:21-23) Li kler ki Zeova pa ti swazir Erod kouma enn sef. Parkont, Zezi ti prouve ki Bondie ti swazir li. Li ti touletan donn loner Zeova antan ki Pli Gran Sef lor So pep.

21. Ki nou pou examine dan prosin lartik?

21 Zeova pa ti anvi ki Zezi vinn Sef zis pou de-trwa lane. Apre so rezireksion, Zezi ti dir so bann disip: “Mo’nn gagn tou pouvwar dan lesiel ek lor later.” Apre li ti dir: “Ek, gete! Mo avek zot toulezour ziska lafin sa sistem-la.” (Matie 28:18-20, NW.) Me kouma eski Zezi kapav diriz pep Bondie lor later alor ki li invizib dan lesiel? Kisannla Zeova ti pou servi pou reprezant Zezi lor later? Ek kouma bann Kretien ti pou kapav rekonet bann reprezantan Bondie? Prosin lartik pou reponn sa bann kestion-la.

^ par. 3 Izai 63:11-14: 11 Ek zot ti rapel lepok lontan, bann zour Moiz So serviter: ‘Kot sa Kikenn ki ti fer zot pas atraver lamer avek bann berze So troupo? Kot sa Kikenn ki ti met So lespri sin lor li, 12 sa Kikenn ki ti fer So lebra for vinn enn sel ar lame drwat Moiz, sa Kikenn ki ti separ lamer devan zot pou ki rekonet so nom pou touletan, 13 sa Kikenn ki ti fer zot mars atraver bann delo profon, kan zot ti marse san ki zot tonbe, parey kouma enn seval dan dezer? 14 Parey kouma bann troupo kan zot desann dan laplenn, lespri Zeova ti fer zot repoze.’ Se koumsa ki to ti diriz to pep, pou fer twa gagn enn gran nom.”

^ par. 11 Deteronom 17:18-20: 18 Kan li pran so plas lor tronn so rwayom, li bizin ekrir pou limem dan enn liv enn kopi sa Lalwa-la, ki’nn pran avek bann pret Levit. 19 ‘Sa pou bizin res ar li, ek li bizin lir sa toulezour dan so lavi, pou ki li aprann ena lakrint pou Zeova so Bondie ek obeir tou bann parol sa Lalwa-la kan li met zot an pratik. 20 Lerla so leker pa pou panse ki li pli siperyer ki so bann frer, ek li pa pou detourn li ar bann komannman, ni a-drwat ni a-gos, pou ki li kapav regne pandan lontan lor so rwayom, li ek so bann garson, dan Izrael.’”

^ par. 12 Kitfwa sa Lalwa-la ti dokiman orizinal ki Moiz ti ekrir.