Lapot Pol ti ekrir ki Zeova “pa pou les zot gagn enn tantasion ki zot pa kapav tini.” (1 Korintien 10:13) Eski sa vedir ki Zeova deside alavans ki kitsoz nou kapav andire ek apre Li swazir ki leprev nou pou gagne?

Si sa ti vre, mazinn bann konsekans ki sa ti pou ena lor nou lavi. Par exanp, garson enn frer ti swiside. Frer-la ti bien sagrin ek ti demann limem: “Eski Zeova inn get dan lavenir, ek inn deside ki mwa ek mo madam nou ti pou kapav andir sa leprev-la?” Dan sa lemond-la, boukou parmi nou pou konn bann leprev. Me, eski nou bizin krwar ki Zeova kontrol tou seki arive dan nou lavi?

Kan nou examinn bien 1 Korintien 10:13, nou pou trouve ki Labib pa dir ki Zeova kone alavans ki kitsoz nou kapav andire ek apre Li swazir ki leprev nou pou gagne. Kifer nou dir sa? Anou get kat rezon.

Premierman, Zeova finn donn bann dimounn liberte pou swazir. Li anvi ki nou pran nou prop desizion. (Deteronom 30:19, 20; Zozwe 24:15) Kan nou pran bann desizion ki fer Zeova plezir, nou kapav kont lor Li pou diriz nou. (Proverb 16:9) Me kan nou pran bann move desizion, nou pou bizin sibir bann konsekans. (Galat 6:7) Alor, si Zeova swazir nou bann leprev, eski vremem nou ena liberte pou swazir?

Deziemman, Zeova pa protez nou kont bann “levennman ki nou pa atann.” (Ekleziast 9:11) Li kapav arive ki enn dimounn gagn enn aksidan bien grav parski li ti trouv li dan enn move plas dan enn move ler. Par exanp, Zezi ti koz lor enn aksidan kot 18 dimounn ti mor kan enn latour ti tom lor zot. Li ti explike dan enn fason bien kler ki Zeova pa ti responsab zot lamor. (Lik 13:1-5) Alor, li pa lozik pou panse ki avan ki enn aksidan arive, Zeova fini deside kisannla ki pou viv ouswa kisannla ki pou mor.

Trwaziemman, sakenn parmi nou bizin montre ki li fidel ar Zeova. Satan ti dir ki bann serviter Bondie servi Zeova zis par lintere. Li ti dir osi ki nou pa pou res fidel ar Zeova si nou gagn bann leprev. (Zob 1:9-11; 2:4; Revelasion 12:10) Alor, si Zeova ti protez nou kont bann leprev, kitfwa sa ti pou montre ki Satan ena rezon.

Katriemman, Zeova pa swazir pou konn alavans tou seki pou ariv nou. Biensir, Li kapav kone ki pou arive dan lavenir si Li anvi. (Izai 46:10) Me Labib montre ki Li pa swazir pou konn tou alavans. (Zenez 18:20, 21; 22:12) Zeova Li enn Bondie ki ena lamour ek Li drwat. Akoz sa, Li respekte drwa ki nou ena pou swazir, setadir, Li pa mel Li dan bann swa ki nou fer.Deteronom 32:4; 2 Korintien 3:17.

Alor, kan Pol ti dir ki Zeova “pa pou les zot gagn enn tantasion ki zot pa kapav tini,” ki li ti pe rod dir? Pol ti pe koz lor seki Zeova fer pandan enn leprev, pa avan enn leprev. * (Get not.) Si nou fer Zeova konfians, Li pou ed nou fer fas ar ninport ki leprev nou gagne dan lavi. (Psom 55:22) Anou get de rezon kifer Pol ti kapav dir sa.

Premie rezon: Bann leprev ki nou gagne, “parey kouma seki tou dimounn gagne.” Tanki nou viv dan lemond Satan, nou pou konn bann sitiasion difisil, mem bann gran leprev. Me si nou kont lor Zeova, nou pou kapav andir sa bann leprev-la ek res fidel ar Li. (1 Pier 5:8, 9) Dan 1 Korintien 10:6-11, Pol ti sit lalis bann leprev ki bann Izraelit ti gagne dan dezer.  Bann ki ti kont lor Zeova ti reisi andir sa bann leprev-la. Me sertin Izraelit ti dezobeir Zeova. Zot pa ti res fidel parski zot pa ti kont lor Zeova.

Deziem rezon: “Bondie fidel.” Ki sa vedir? Toutlong listwar, Zeova finn pran swin so bann serviter. Sa montre nou ki Li fidel ek Li ed “bann ki kontan Li ek bann ki gard so komannman.” (Deteronom 7:9) Nou trouve ki Zeova touletan tini so bann promes. (Zozwe 23:14) Ena de kitsoz ki nou kapav sir: (1) Zeova zame pa pou permet ki enn leprev vinn telman difisil ki nou nepli kapav siporte, ek (2) Li pou prepar “enn sime pou [nou] sorti ladan.”

Zeova “rekonfort nou dan nou detres”

Kouma Zeova prepar ‘enn sime sorti’ pou bann ki kont lor Li? Biensir, Li kapav fer leprev-la disparet net si Li anvi. Me pa bliye ki Pol ti dir ki Zeova pou prepar ‘enn sime sorti’ pou ki nou kapav andire. Alor, souvan Zeova prepar enn semin sorti kan Li donn nou lafors pou ki nou kapav res fidel. Anou get sertin fason kouma Li fer sa.

  • Zeova “rekonfort nou dan nou detres.” (2 Korintien 1:3, 4) Li kapav kalme nou lespri, nou leker, ek nou bann santiman gras-a Labib, so lespri sin, ek lesklav fidel ek saz.Matie 24:45; Zan 14:16, not; Romin 15:4.

  • Zeova kapav servi so lespri sin pou gid nou. (Zan 14:26) Lespri sin kapav ed nou pou rapel bann lexanp Biblik ek bann prinsip pou ki nou kapav pran bann bon desizion.

  • Zeova kapav servi so bann anz pou ed nou.Ebre 1:14.

  • Zeova kapav servi nou bann frer ek ser pou ed nou. Zot kapav fortifie nou par zot bann parol ek zot bann aksion.Kolosien 4:11.

Alor, ki nou finn aprann ar seki Pol ti dir dan 1 Korintien 10:13? Nou’nn aprann ki Zeova pa swazir bann leprev ki nou pou gagne. Me ena enn kitsoz ki nou kapav sir: Si nou fer Zeova konfians, nou pou kapav andir ninport ki leprev. Nou kone ki Zeova pou touletan prepar enn semin sorti pou ki nou kapav res fidel ar Li.

^ par. 7 Mo Grek ki’nn servi pou tradir lexpresion “tantasion” vedir osi “teste,” ouswa “leprev.”