Skip to content

Skip to table of contents

Montre Konpasion Anver “Tou Dimoun”

Montre Konpasion Anver “Tou Dimoun”

KAN Zezi ti ansegn so bann disip kouma pou pres bonn nouvel, li ti averti zot ki pa touletan ki bann dimounn pou anvi ekout zot. (Lik 10:3, 5, 6) Li parey dan nou minister osi. Parmi bann dimounn ki nou zwenn, sertin kitfwa brit ouswa mem violan. Akoz zot reaksion, parfwa li bien difisil pou ena konpasion ek pou pres avek zot.

Enn dimounn ki ena konpasion trouve kan lezot dan problem ek pe bizin led, li sagrin zot, ek li anvi ed zot. Me ki pou arive si nou nepli ena konpasion pou bann dimounn ki nou zwenn dan nou minister? Nou pou perdi nou lantouziasm, setadir, nou pa pou vremem anvi pres avek zot, ek nou pa pou kapav ed zot. Nou kapav konpar nou lantouziasm ar enn dife. Pou ki enn dife alime bien, li bizin boukou loxizenn. Li parey, pou ki nou ena enn gran lantouziasm, nou bizin ena konpasion!​—1 Tesalonisien 5:19NW.

Kouma nou kapav aprann pou ena plis konpasion, mem kan sa li difisil? Anou examinn trwa lexanp ki nou kapav imite: Zeova, Zezi, ek lapot Pol.

IMIT KONPASION ZEOVA

Pandan plizir milye lane, bann dimounn finn dir boukou foste lor Zeova. Me Li touletan “bon ar bann ingra ek bann move.” (Lik 6:35) Kouma Li montre so bonte? Li ena pasians anver tou dimounn. Zeova anvi “sov tou dimoun.” (1 Timote 2:3, 4) Mem si Bondie deteste bann move kitsoz, pou Li, bann dimounn ena enn gran valer ek Li pa oule ki personn mor.​—2 Pier 3:9NW.

Zeova kone ki Satan li enn exper dan fer bann dimounn krwar bann foste. (2 Korintien 4:3, 4) Boukou dimounn finn aprann bann foste lor Bondie depi ki zot tipti, ek sa finn inflians zot fason panse ek zot bann santiman. Akoz sa, zot gagn difikilte pou aksepte laverite. Me Zeova bien anvi ed zot. Kouma nou konn sa?

Get par exanp ki santiman Zeova ti ena pou bann dimounn dan Niniv. Mem si zot ti violan, Zeova ti dir Zonas: “Eski mwa, mo pa ti bizin ena pitie pou Niniv, sa gran lavil-la, kot ena plis ki 120,000 dimounn ki pa mem konn fer diferans ant seki bon ek seki move?” (Zonas 4:11) Zeova ti ena pitie pou sa bann dimounn-la, parski zot pa ti konn laverite lor Li. Akoz sa, Li ti avoy Zonas pou averti zot.

Nou ena mem santiman ki Zeova pou bann dimounn. Zot ena boukou valer pou nou. Parey kouma Zeova, nou bien anvi ed zot konn Zeova mem si li paret ki zot pa anvi aksepte laverite.

IMIT KONPASION ZEZI

Parey kouma so Papa, Zezi ti ena pitie pou bann dimounn “parski zot ti pe plegne e zot ti abat kouma bann mouton ki pena berze.” (Matie 9:36) Zezi ti konpran kifer zot ti dan sa sitiasion-la. Se parski zot bann sef relizie pa ti tret zot bien ek ti ansegn zot bann foste. Zezi ti kone ki parmi bann ki ti vinn ekout li, boukou pa ti pou vinn so bann disip pou diferan rezon. Kanmem sa, li ti ansegn zot boukou kitsoz.​—Mark 4:1-9.

Pa dekouraze si enn dimounn pa ekout nou mesaz o-koumansman

Kan ena bann sanzman dan lavi bann dimounn, zot fason panse lor laverite kapav sanze

Kan bann dimounn pa rod ekout nou mesaz, nou bizin esey kone kifer zot pe reazir  koumsa. Kitfwa zot ena enn move lopinion lor Labib, ouswa lor bann Kretien, parski zot finn trouve ki sertin ki dir zot Kretien fer bann move kitsoz. Lezot sirman inn tann bann foste lor nou bann krwayans. Ek ena lezot ki per tansion zot bann fami ouswa bann dimounn dan zot kominote boufonn zot si zot koz avek nou.

Sertin dimounn ki nou zwenn kitfwa finn konn bann sitiasion bien difisil ki finn afekte zot. Enn misioner ki apel Kim dir ki boukou dimounn dan so teritwar ti perdi tou seki zot ti ena dan lager. Zot pena enn vre lespwar pou lavenir. Zot per ek zot pa fer personn konfians. Bann dimounn dan sa teritwar-la souvan esey anpes bann Temwin prese. Enn zour, bann dimounn ti mem atak Kim kan li ti pe prese.

Kouma Kim kontign montre konpasion anver bann dimounn, mem si zot pa tret li bien? Li esey touletan rapel Proverb 19:11, ki dir: “Kan enn dimounn konpran seki ena pli lwin, vremem sa ralanti so koler.” Kan li pans lor seki bann dimounn dan so teritwar finn andire, sa ed li pou ena konpasion pou zot. Anplis, pa tou dimounn ki opoze ar laverite. Dan sa mem teritwar-la, li ena bann bon vizit.

Nou kapav demann noumem: ‘Si mo pa ti konn laverite, kouma mo ti pou reazir, si bann Temwin Zeova ti vinn pres ar mwa?’ Par exanp, ki mo ti pou fer, si mo ti tann enn kantite foste lor bann Temwin? Kitfwa nou osi nou ti pou reazir dan enn move fason ek lezot ti pou bizin montre konpasion anver nou. Zezi ti dir ki nou bizin tret lezot dan fason ki nou ti pou anvi lezot tret nou. Alor nou bizin esey konpran seki lezot resanti ek ena pasians anver zot, mem si sa li difisil.​—Matie 7:12.

IMIT KONPASION POL

Lapot Pol ti montre konpasion mem anver bann dimounn ki ti opoze ar so predikasion. Kifer? Parski li ti rapel kouma li ti ete avan. Li ti dir: “Malgre mo ti pe blasfeme, mo ti enn persekiter e mo ti fer violans, zordi, Bondie finn pardonn mwa. Akoz mo lignorans, mo finn azir san lafwa.” (1 Timote 1:13) Pol ti kone ki Zeova ek Zezi ti montre enn gran mizerikord anver li. Li ti kapav konpran bann dimounn ki ti pe rod fer li aret prese, parski enn tan li ti parey kouma zot.

Parfwa, Pol ti zwenn bann dimounn ki ti ena enn lafwa solid dan bann fos lansegnman. Ki lefe sa ti ena lor li? Dan Zistwar Bann Apot 17:16, nou lir ki kan Pol ti dan Atenn, “so  lespri ti bien trouble ler li trouv sa kantite stati idol ki ti ena dan lavil la.” Selman, Pol ti servi sa mem kitsoz ki ti pe trouble li la pou ansegn bann dimounn. (Zistwar Bann Apot 17:22, 23) Li ti adapte so predikasion ar diferan kalite dimounn pou “ki par tou mwayin posib [li] kapav sov sertin.”​—1 Korintien 9:20-23NW.

Kan nou pres ar bann dimounn ki pa oule ekout nou mesaz ouswa ki ena bann fos krwayans, nou kapav fer parey kouma Pol ti fer. Nou kapav servi seki nou kone lor zot pou ed zot aprann “bann bon nouvel lor enn kitsoz ki pli bon.” (Izai 52:7) Enn ser ki apel Dorothy dir: “Dan nou teritwar, boukou dimounn finn aprann ki Bondie ziz bann dimounn dan enn fason bien sever. Mo felisit sa bann dimounn-la pou gran lafwa ki zot ena dan Bondie ek apre, mo atir zot latansion lor seki Labib dir lor zoli personalite ki Zeova ena ek lor so bann promes pou lavenir.”

KONTIGN “ENA VIKTWAR LOR LEMAL PAR SEKI BIEN”

Plis nou apros avek lafin, plis nou kapav atann ki latitid sertin dimounn “pou vinn pli pir.” (2 Timote 3:1, 13, NW.) Me fode pa nou perdi nou konpasion ouswa nou lazwa akoz fason ki bann dimounn reazir. Zeova kapav donn nou lafors pou kontign “ena viktwar lor lemal par seki bien.” (Romin 12:21) Enn pionie ki apel Jessica dir: “Souvan mo zwenn bann dimounn ki mank limilite ek ki abes nou ek nou mesaz. Parfwa sa agas mwa. Kan mo koumans enn konversasion mo priye Zeova ek mo demann Li pou ed mwa trouv sa dimounn-la parey kouma Li, Li trouv li.” Sa ed Jessica pou pa aret li lor so prop santiman me okontrer pou gete kouma li kapav ed sa dimounn-la.

Nou kontign rod bann ki anvi konn laverite

Avek letan, sertin dimounn pou aksepte nou led ek pou aprann laverite

Nou bizin osi esey ankouraz nou bann frer ek ser kan nou pres avek zot. Jessica dir: “Si kan mo pres avek lezot, enn dimounn pa akeyir nou bien, mo pa aret mwa lor la. Okontrer, mo koz lor enn kitsoz pozitif, kouma par exanp bon rezilta ki nou predikasion ena mem si sertin pa ekoute.”

Zeova konn bien ki parfwa li difisil pou nou pou prese. Me Li bien kontan kan nou imit so mizerikord! (Lik 6:36) Li vre ki Zeova pa pou touletan montre so konpasion ek so pasians anver bann dimounn sa lemond-la. Nou kapav sir ki Li kone kan exakteman Li pou amenn lafin. Me an-atandan li bien irzan ki nou kontign prese. (2 Timote 4:2) Alor, anou kontign prese avek lantouziasm ek montre vre konpasion anver “tou dimoun.”