Skip to content

Skip to table of contents

Kisannla So Lestim To Anvi Gagne?

Kisannla So Lestim To Anvi Gagne?

“Bondie pa inzis pou bliye seki zot inn fer ek lamour ki zot finn montre pou so nom.”​—EBRE 6:10NW.

KANTIK: 39, 30

1. Ki dezir nou tou ena?

KI TO resanti kan enn kikenn ki to kone ek ki to respekte bliye to nom, ouswa mem pli pir, li pa rekonet twa? Sa kapav bien dekouraz twa. Kifer? Parski nou tou nou ena sa dezir ki lezot aksepte nou. Me nou pa anvi ki zot zis rekonet nou. Nou anvi ki zot kone ki kalite dimounn nou ete ek seki nou finn akonpli.​—Nonb 11:16, not; Zob 31:6.

2, 3. Kouma dezir ki nou ena ki lezot apresie nou kapav deforme? (Get zimaz dan koumansman lartik.)

Me si nou pa fer atansion, sa dezir ki nou ena ki lezot apresie nou la kapav deforme. Lemond Satan kapav fer nou anvi vinn seleb ek inportan. Kan sa arive, nou pa donn Zeova, nou Papa ki dan lesiel, loner ek ladorasion ki Li merite.​—Revelasion 4:11.

3 Dan lepok Zezi, sertin sef relizie ti ena enn dezir exazere pou gagn loner. Zezi ti averti so bann disip: “Mefie  zot bann dokter lalwa ki kontan pavane avek gran-gran rob e ki kontan kan dimoun salye zot dan bann plas piblik; dan sinagog, zot swazir bann plas kot tou dimoun pou trouv zot e dan bann dine, zot rod bann plas doner.” Li ti azoute: “Zot pou gagn pli gran kondanasion.” (Lik 20:46, 47) Parkont, Zezi ti onor enn pov vev ki ti donn de ti pies larzan an donasion, alor ki kitfwa personn pa ti remark seki sa vev-la ti fer. (Lik 21:1-4) Li kler ki Zezi ti ena enn diferan fason panse lor seki donn enn dimounn valer. Sa lartik-la pou ed nou ena enn bon fason panse lor loner ki nou anvi gagne, setadir fason panse ki Zeova anvi nou ena.

PLI GRAN LONER KI ENA

4. Ki pli gran loner ki ena, ek kifer?

4 Ki pli gran loner ki ena? Se pa loner ki bann dimounn esey gagne kan zot fer bann gran-gran letid, gagn sikse dan zot biznes, ouswa laglwar dan lemond divertisman. Pol ti dekrir sa pli gran loner ki ena la koumsa: “Asterla zot konn Bondie - ou plito asterla Bondie konn zot - kouma zot kapav retourn ankor anba sa bann lespri [“kitsoz,” NW] elemanter ki feb ek pov la? Zot anvi revinn zot esklav ankor?” (Galat 4:9) Se enn gran privilez ki ‘Bondie konn nou,’ Limem pli gran Dirizan dan liniver! Zeova kone kisannla nou ete, Li kontan nou, ek Li anvi ki nou vinn pros ar Li. Zeova finn kree nou pou ki nou kapav vinn so bann kamarad.​—Ekleziast 12:13, 14.

5. Ki nou bizin fer pou ki Bondie konn nou?

5 Nou kone ki Moiz ti kamarad Zeova. Kan li ti sipliy Zeova: “Fer mwa konn to bann fason azir,” Zeova ti reponn: “Mo pou osi fer sa kitsoz ki to finn demande la, parski to finn gagn faver devan mo lizie ek mo konn twa par to nom.” (Exod 33:12-17) Zeova kapav konn nou osi personelman. Me ki nou bizin fer pou vinn kamarad Zeova? Nou bizin kontan Li ek vwe nou lavi ar Li.​—Lir 1 Korintien 8:3NW.

6, 7. Ki kitsoz kapav fer nou perdi nou lamitie avek Zeova?

6 Selman, nou bizin prezerv lamitie bien presie ki nou ena avek nou Papa ki dan lesiel. Parey kouma bann premie Kretien dan Galat, nou bizin aret vinn esklav “bann lespri [“kitsoz,” NW] elemanter ki feb ek pov” ki ena dan sa lemond-la, parmi ena sikse ek laglwar ki lemond ofer. (Galat 4:9) Bann Kretien dan Galat ti deza konn Bondie, ek Bondie ti deza konn zot. Me Pol ti dir ki sa bann mem frer-la ti pe “retourn ankor” ar sa bann kitsoz ki initil la. Alor, koumadir li ti pe dir zot: ‘Kifer zot pe revinn esklav sa bann mem kitsoz bet ek initil la?’

7 Eski mem kitsoz kapav ariv nou? Wi, li kapav arive. Parey kouma Pol, kan nou ti vinn dan laverite, kitfwa nou finn abandonn laglwar ek sikse ki nou ti ena dan lemond Satan. (Lir Filipien 3:7, 8.) Kitfwa nou finn abandonn enn labours, bann bon travay, ouswa bann lokazion pou gagn plis  kas. Ouswa kitfwa nou ti kapav vinn seleb ouswa ris parski nou doue dan lamizik ouswa spor. Me nou finn rezet tousala. (Ebre 11:24-27) Li pou bien bet ki nou regret sa bann bon desizion-la ek panse ki nou lavi ti pou meyer si nou ti galoup deryer sa bann kitsoz-la! Enn latitid koumsa kapav fer nou retourn ar bann kitsoz ki ena dan lemond, bann kitsoz ki nou ti konsider kouma “feb ek pov.” *​—Get not.

OGMANT TO DEZIR POU GAGN LESTIM ZEOVA

8. Ki pou ogmant nou dezir pou gagn lestim Zeova?

8 Ki nou kapav fer pou ogmant nou dezir pou gagn lestim Zeova olie ki nou rod lestim lemond? Nou bizin konsantre nou lor de verite inportan. Premierman, Zeova touletan onor bann ki servi Li avek fidelite. (Lir Ebre 6:10, NW; 11:6) Pou Zeova tou so bann serviter fidel bien presie, alor pou Li, li pou “inzis” si Li inior enn parmi zot. Zeova touletan konn “so dimoun.” (2 Timote 2:19) Li konn “lavi dimoun ki zis” ek Li kone kouma pou sap zot.​—Psom 1:6; 2 Pier 2:9.

9. Donn bann lexanp kouma Zeova finn montre so faver anver so pep.

9 Parfwa, Zeova finn montre so faver anver so pep dan bann fason bien spesial. (2 Kronik 20:20, 29) Par exanp, reflesi kouma Zeova ti sap so pep devan Lamer Rouz kan Faraon so larme bien pwisan ti pe swiv zot. (Exod 14:21-30; Psom 106:9-11) Sa levennman-la ti telman inpresionan ki, 40 an plitar, bann dimounn ki ti viv dan sa parti lemond la ti ankor pe koz lor la. (Zozwe 2:9-11) Li vremem ankourazan kan nou rapel kouma Zeova ti kontan so pep ek ti servi so pwisans pou sap zot dan lepase, parski biento Gog ki sorti dan pei Magog pou atak nou. (Ezekiel 38:8-12) Sa moman-la, nou pou bien kontan ki nou finn rod faver Bondie plito ki rod faver lemond.

Parfwa Zeova rekonpans so bann serviter dan bann fason ki zot pa pe atann

10. Lor ki verite ankor nou bizin konsantre nou?

10 Deziemman, nou bizin rapel ki Zeova kapav onor nou dan bann fason ki zame nou ti pou atann. Si bann dimounn fer bann bon kitsoz zis pou ki lezot flat zot, Zeova pa pou rekonpans zot. Kifer? Parski, parey kouma Zezi ti dir, kan lezot flat zot, se samem zot rekonpans. (Lir Matie 6:1-5.) Dan enn lot kote, Zeova get an “sekre” bann ki pa pe gagn loner pou bann bon kitsoz ki zot fer pou lezot. Li remark seki zot fer, ek Li rekonpans, ouswa Li beni zot. Ek parfwa Zeova rekonpans so bann serviter dan bann fason ki zot pa pe atann. Anou get de-trwa lexanp.

 ZEOVA ONOR ENN ZENN FAM KI ENA LIMILITE DAN ENN FASON KI LI PA ATANN

11. Kouma Zeova ti onor Mari?

11 Zeova ti swazir Mari, enn zenn fam ki ti ena limilite, pou vinn mama Zezi. Mari ti viv dan enn ti lavil ki apel Nazaret, ki ti lwin ar Zerizalem ek so zoli tanp. (Lir Lik 1:26-33, NW.) Kifer Zeova ti swazir Mari? Anz Gabriel ti dir Mari ki li’nn “gagn faver Bondie.” Kan nou get seki plitar li ti dir enn so fami, Elizabet, nou trouve ki Mari ti enn kamarad bien pros ar Zeova. (Lik 1:46-55) Zeova finn obzerv Mari, ek finn beni li dan enn fason ki li pa ti atann parski Mari ti fidel ar Li.

12, 13. Kouma Zezi ti gagn loner kan li ti ne ek kan Mari ti amenn li dan tanp 40 zour plitar?

12 Kan Zezi ti ne, ar kisannla Zeova ti koz lor so nesans? Li pa ti dir sa ar okenn dirizan ouswa ofisie inportan dan Zerizalem ek Betleem. Okontrer, Li ti avoy bann anz pou anons sa ar bann sinp berze ki ti pe okip bann mouton dan bann karo andeor Betleem. (Lik 2:8-14) Apre sa, sa bann berze-la ti al get sa tibaba ki ti fek ne la. (Lik 2:15-17) Pena dout ki Mari ek Zozef ti etone kan zot ti trouve ki pe onor Zezi dan sa fason-la. Fason ki Zeova fer bann kitsoz bien diferan ar fason ki Satan Lediab fer bann kitsoz. Kan Satan ti avoy bann astrolog pou al get Zezi ek so bann paran, zot tou dan Zerizalem ti kone ki Zezi inn ne, ek sa ti kree boukou problem. (Matie 2:3) Ek akoz sa, plitar ti touy boukou zanfan inosan.​—Matie 2:16.

13 Dapre Lalwa ki Zeova ti donn bann Izraelit, kan enn mama ti donn nesans enn garson, li ti bizin ofer Zeova enn sakrifis apre 40 zour. Alor, Mari ti vwayaz avek Zozef ek Zezi depi Betleem apepre nef kilomet ziska tanp Zerizalem. (Lik 2:22-24) Lor semin, kitfwa Mari ti pe demann limem  si pret ti pou fer enn kitsoz spesial pou onor Zezi? Zezi ti gagn loner, me dan enn fason ki kitfwa Mari pa ti atann. Zeova ti swazir Simeon, enn misie ki “ti viv enn lavi bien drwat” ek ki “ti devoue pou Bondie,” ek profetes Ann, enn vev ki ti ena 84 an, pou anonse ki Zezi ti pou vinn Lemesi ki ti promet, ouswa Kris.​—Lik 2:25-38.

14. Kouma Zeova ti rekonpans Mari?

14 Eski Zeova ti kontign onor Mari parski avek fidelite li ti elve Zezi ek pran li swin? Wi. Bondie ti fer sir ki dan Labib ti ekrir sertin kitsoz ki Mari ti dir ek fer. Li paret ki Mari pa ti reisi akonpagn Zezi pandan sa trwa-z-an edmi ki li ti prese la. Kitfwa parski li ti enn vev, li ti bizin res dan Nazaret. Alor li ti rat boukou zoli lexperyans ki lezot finn kone. Me li ti avek Zezi kan li ti mor. (Zan 19:26) Plitar, Mari ti dan Zerizalem avek bann disip Zezi avan ki zot gagn lespri sin zour Lapantkot. (Zistwar Bann Apot 1:13, 14) Li paret ki Bondie ti swazir li osi pou al viv dan lesiel parey kouma bann lezot disip. Si wi, savedir ki li finn gagn lokazion pou al viv pou touletan avek Zezi dan lesiel. Se vremem enn zoli benediksion ki li’nn gagne pou so servis ki li’nn fer avek fidelite!

ZEOVA ONOR SO GARSON

15. Kouma Zeova ti montre ki Zezi ti ena so faver kan li ti lor later?

15 Zezi pa ti anvi ki bann sef relizie ek politik onor li. Me trwa fwa, Zeova ti koz direkteman depi lesiel, pou fer so Garson kone ki Li kontan li. Sirman sa ti bien ankouraz Zezi! Zis apre ki Zezi ti batize dan Larivier Zourdin, Zeova ti dir: “Limem mo Garson ki mo bien kontan; li donn mwa boukou lazwa.” (Matie 3:17) Li paret ki apart Zezi, zis Zan Batis ki ti tann sa bann parol-la. Apre sa, apepre enn an avan lamor Zezi, trwa parmi bann zapot ti  tann Zeova dir sa lor Zezi: “Samem mo Garson ki mo bien kontan, li donn mwa boukou lazwa, ekout li.” (Matie 17:5) Finalman, de-trwa zour avan lamor Zezi, Zeova ti rekoz ar so Garson depi lesiel.​—Zan 12:28.

Ki to aprann ar fason ki Zeova ti onor so Garson? (Get paragraf 15-17)

16, 17. Kouma Zeova ti onor Zezi dan enn fason ki li pa ti atann?

16 Zezi ti kone ki bann dimounn ti pou apel li enn blasfemater ek ki li ti pou gagn enn lamor ki ti pou imilie li. Kanmem sa, li ti priye pou ki volonte Bondie fer, olie ki so volonte. (Matie 26:39, 42) “Li finn andir enn poto soufrans, san pran kont laont,” parski li ti anvi gagn lestim so Papa, pa lestim lemond. (Ebre 12:2, NW.) Kouma Zeova ti donn Zezi loner?

17 Kan Zezi ti lor later, li ti priye pou gagn laglwar ki li ti ena avan, kan li ti dan lesiel avek so Papa. (Zan 17:5) Labib pa dir okenn par ki Zezi ti pe atann pou gagn plis ki sa. Li pa ti atann pou gagn enn rekonpans spesial parski li’nn fer volonte Zeova lor later. Me ki Zeova ti fer? Li ti onor Zezi dan enn fason ki li pa ti atann. Kan Zeova ti resisit Zezi, li ti “donn li enn pli gran pozision” dan lesiel. Li ti osi donn Zezi enn lavi imortel, enn kitsoz ki zame personn pa ti gagne avan! * (Get not.) (Filipien 2:9, NW; 1 Timote 6:16) Eski se pa enn fason extraordiner ki Zeova inn rekonpans Zezi pou so servis ki li’nn fer avek fidelite?

18. Ki pou ed nou pou rod faver Zeova olie ki rod faver lemond?

18 Ki pou ed nou pou rod faver Zeova olie ki rod faver lemond? Nou bizin rapel ki Zeova touletan donn loner so bann serviter fidel ek souvan Li rekonpans zot dan bann fason ki zot pa atann. Nou kapav sey mazine kouma Zeova pou beni nou dan lavenir! Me asterla, amezir ki nou pe andir bann problem ek bann difikilte dan sa move lemond-la, nou bizin rapel ki sa lemond-la pe al fini. Alor, ninport ki loner ki sa lemond-la donn nou pe al fini li osi. (1 Zan 2:17) Me dan enn lot kote, Zeova, nou Papa ki ena lamour, zame pa pou bliye travay ek lamour ki nou finn montre pou so nom, parski Li “pa inzis.” (Ebre 6:10, NW.) Nou kapav sir ki Li pou donn nou so faver, kitfwa dan bann fason ki zame nou pa finn panse avan!

^ par. 7 Bann lezot tradiksion servi bann mo kouma “san valer” ek “mizerab” olie “pov.”

^ par. 17 Kitfwa Zezi pa ti pe atann pou gagn sa rekonpans-la, parski okenn par dan Lekritir Ebre pa koz lor limortalite.