Skip to content

Skip to table of contents

Kisannla To Lizie Pe Gete?

Kisannla To Lizie Pe Gete?

“Ver twa mo lev mo lizie, twa ki pe regne lor to tronn dan lesiel.”​—PSOM 123:1NW.

KANTIK: 143, 124

1, 2. Ki savedir get Zeova?

NOU pe viv dan “bann moman difisil” ek kritik. (2 Timote 3:1) Ek avan ki Zeova detrir sa move lemond-la ek amenn vre lape lor later, lavi pou vinn ankor pli difisil. Pou sa rezon-la, nou bizin demann noumem: ‘Ver kisannla mo tourn mwa pou gagn led ek konsey?’ Kitfwa deswit nou pou dir: “Ver Zeova,” ek pena enn pli bon repons ki sa.

2 Ki savedir get Zeova? Ek ki nou bizin fer pou ki nou kontign get Zeova kan nou dan problem? Bien lontan, enn ekrivin Labib ti explike kifer li bien inportan ki nou get Zeova kan nou bizin led. (Lir Psom 123:1-4, NW.) Li ti dir ki kan nou get Zeova, nou kouma enn serviter ki pe get so patron. Dan ki sans? Enn serviter get so patron, ouswa kont lor so patron pou gagn manze ek proteksion. Me touletan li bizin osi get so patron pou kone seki patron-la anvi li fer, ek lerla li bizin fer sa kitsoz-la.  Li parey, toulezour nou bizin etidie Parol Bondie an profonder pou kone seki Zeova anvi nou fer, ek apre nou bizin fer sa. Lerla, nou kapav sir ki Zeova pou ed nou kan nou bizin led.​—Efezien 5:17.

3. Ki kapav anpes nou kontign get Zeova?

3 Mem si nou kone ki nou bizin touletan get Zeova, parfwa li kapav arive ki nou les nou distrer. Se samem ki ti ariv Mart, ki ti enn bon kamarad Zezi. Mart ti pe “ale-vini pou servi,” setadir li ti les li distrer. (Lik 10:40-42) Si enn kikenn fidel kouma Mart finn les li distrer mem si Zezi ti avek li, alor sa kapav ariv nou osi. Ki kitsoz kapav distrer nou ek anpes nou get Zeova? Dan sa lartik-la, nou pou examine kouma nou kapav les nou distrer par seki lezot fer. Ek nou pou aprann kouma nou kapav kontign get Zeova.

ENN ZOM FIDEL PERDI ENN GRAN PRIVILEZ

4. Kifer sa kapav etonn nou ki Moiz ti perdi privilez pou rant dan Later Promiz?

4 Pena dout ki Moiz ti tourn li ver Zeova pou kone ki li bizin fer. Labib dir nou ki “li ti tini ferm, koumadir li ti pe trouv Bondie ki invizib.” (Lir Ebre 11:24-27, NW.) Labib dir osi ki “zame pa finn ena ankor enn profet kouma Moiz dan Izrael; Zeova ti konn li fas-a-fas.” (Deteronom 34:10) Me mem si Moiz ti enn bon kamarad Zeova, li ti perdi privilez pou rant dan Later Promiz. (Nonb 20:12) Ki finn arive koumsa?

5-7. Ki ti arive deswit kouma bann Izraelit ti kit Lezip, ek ki Moiz ti fer?

5 Mwins ki de mwa apre ki bann Izraelit ti kit Lezip, ek avan mem ki zot ariv kot Montagn Sinai, enn kitsoz bien grav ti arive. Lepep ti koumans plengne parski pa ti ena delo. Zot ti koumans koz kont Moiz ek zot ti telman ankoler ki “Moiz ti kriye Zeova ek ti dir: ‘Ki mo bizin fer avek sa pep-la? Enn tigit ankor ek zot pou touy mwa kout ros!’” (Exod 17:4) Zeova ti donn Moiz bann linstriksion bien kler. Zeova ti demann Moiz pou pran so baton ek pou tap enn ros dan Oreb. Labib dir: “Moiz ti fer sa devan lizie bann ansien dan Izrael.” Lerla, delo ti sorti dan ros-la. Bann Izraelit ti gagn boukou delo pou bwar, ek problem-la ti regle.​—Exod 17:5, 6.

6 Labib dir nou ki Moiz ti apel sa plas-la Masa, ki vedir “Teste,” ek Meriba, ki vedir “Lager.” Kifer? “Parski bann Izraelit ti lager ek parski zot ti teste Zeova kan zot ti dir: ‘Eski Zeova Li omilie nou ouswa non?’”​—Exod 17:7.

7 Ki Zeova ti resanti kan Li ti trouv seki ti arive dan Meriba? Pou Li, bann Izraelit pa ti’nn rebel zis kont Moiz, me se koumadir zot ti rebel osi kont Li ek so lotorite. (Lir Psom 95:8, 9.) Seki bann Izraelit ti fer ti bien pa bon. Me Moiz ti fer seki ti bizin. Li ti tourn li ver Zeova ek li ti swiv tou bann linstriksion ki Zeova ti done.

8. Ki ti arive ver lafin vwayaz bann Izraelit dan dezer?

Me, ki ti pase 40 an plitar, kan enn  mem sitiasion ti arive? Bann Izraelit ti ariv ver lafin zot vwayaz dan dezer. Zot ti ariv pre ar Kades, ki ti pre ar frontier Later Promiz. Ti apel sa landrwa-la osi Meriba. * (Get not.) Kifer? Parski ankor enn fwa bann Izraelit ti plengne ki pena delo. (Nonb 20:1-5) Me sann fwa-la, Moiz ti fer enn erer bien grav.

9. Ki bann linstriksion Zeova ti donn Moiz, me ki Moiz ti fer? (Get zimaz dan koumansman lartik.)

9 Ki Moiz ti fer kan lepep ti rebele? Ankor enn fwa, li ti tourn li ver Zeova pou kone ki li bizin fer. Me sann fwa-la Zeova pa ti demann Moiz pou tap enn ros. Li ti demann Moiz pou pran so baton, pou amenn lepep pre ar ros-la, ek apre pou koz ar ros-la. (Nonb 20:6-8) Eski Moiz ti fer sa? Non. Li ti telman agase ek ankoler ki li ti kriy ar lepep. Li ti dir zot: “Ekout sa, bann rebel! Eski se dan sa ros-la ki nou bizin fer delo sorti pou zot?” Apre sa li ti tap ros-la, pa zis enn fwa, me de fwa.​—Nonb 20:10, 11.

Moiz pa ti obeir bann nouvo linstriksion ki Zeova ti donn li

10. Kouma Zeova ti reazir kan Moiz ti dezobeir?

10 Zeova ti bien ankoler avek Moiz. (Deteronom 1:37; 3:26) Kifer? Enn rezon se kitfwa parski Moiz pa ti obeir bann nouvo linstriksion ki Zeova ti donn li.

11. Kan Moiz ti tap sa ros-la, kifer kitfwa bann Izraelit ti panse ki se pa Zeova ki’nn fer sa mirak-la?

11 Kitfwa ena enn lot rezon kifer Zeova ti ankoler. Bann gro ros ki ti ena dan premie Meriba-la ti bann granit bien solid. Mem si enn dimounn ti tap enn ros granit bien for, personn pa ti pou atann ki delo sorti ladan. Me bann ros ki ti ena dan deziem Meriba-la ti bien diferan. Laplipar sa bann ros-la ti bann ros kalker. Parski bann ros kalker zot mwin dir, souvan delo ti rant ladan ek ti akimile anba. Lerla, pou gagn sa delo-la bann dimounn ti fer enn trou dan ros-la. Kan Moiz ti tap sa ros-la olie ki li ti koz ar li, eski li posib ki bann Izraelit ti panse ki sa delo-la ti sorti dan enn fason natirel ek pa parski Zeova ti fer enn mirak? * (Get not.) Nou pa kone ki’nn arive exakteman.

MOIZ REBEL KONT BONDIE

12. Donn enn lot rezon kifer Zeova kitfwa ti ankoler avek Moiz ek Aaron.

12 Me kitfwa ena enn lot rezon ankor kifer Zeova ti ankoler sa kantite-la avek Moiz ek Aaron. Moiz ti dir lepep: “Eski se dan sa ros-la ki nou bizin fer delo sorti pou zot?” Kan Moiz ti dir  “nou,” kitfwa li ti pe fer referans ar limem ek Aaron. Kan Moiz ti dir sa li ti mank respe anver Zeova. Kifer? Parski li pa ti donn Zeova tou loner ki Li ti merite pou sa mirak-la. Psom 106:32, 33 dir: “Kot lasours Meriba dimoun ti fer LESEGNER ankoler e akoz zot Moiz ti gagn bien traka [“sa finn mal pase pou Moiz,” NW], parski zot ti fer li exaspere e li ti pe koze san panse.” * (Get not.) (Nonb 27:14) Moiz pa ti donn Zeova loner ki Li ti merite. Akoz sa, Zeova ti dir Moiz ek Aaron: “Zot toulede finn rebel kont lord ki mo ti done.” (Nonb 20:24) Zot ti fer enn pese bien grav!

13. Kifer Zeova ti azir dan enn fason zis ek drwat kan Li ti pini Moiz?

13 Zeova ti atann ki Moiz ek Aaron donn enn pli bon lexanp ki lezot Izraelit parski zot ti pe gid So pep. (Lik 12:48) Dan lepase, Zeova pa’nn permet enn zenerasion bann Izraelit an-antie rant dan Later Promiz parski zot ti rebel kont Li. (Nonb 14:26-30, 34) Alor, kan Moiz ti rebele, Zeova ti azir dan enn fason zis ek drwat kan Li ti pini Moiz dan mem fason ki Li ti pini lezot Izraelit. Parey kouma Zeova ti fer pou bann lezot rebel, Li pa ti permet Moiz rant dan Later Promiz.

KIFER MOIZ TI REBELE?

14, 15. Kifer Moiz ti rebel kont Zeova?

14 Kifer Moiz ti rebel kont Zeova? Get ankor enn fwa seki Psom 106:32, 33 dir: “Kot lasours Meriba dimoun ti fer LESEGNER ankoler e akoz zot Moiz ti gagn bien traka [“sa finn mal pase pou Moiz,” NW], parski zot ti fer li exaspere e li ti pe koze san panse.” Alor, mem si bann Izraelit ti rebel kont Zeova, se Moiz ki ti exaspere, ouswa ankoler. Li pa ti kontrol limem, ek li ti koze san pans bann konsekans.

15 Moiz ti aret get Zeova parski li ti les konportman lezot distrer li. Premie fwa ki lepep ti plengne akoz delo, Moiz ti fer seki bizin. (Exod 7:6) Me kitfwa avek letan li’nn koumans fatige ek agase parski sa ti fer boukou lane ki bann Izraelit ti pe rebele. Li posib ki dan sa ler-la, Moiz ti pe pans zis so bann prop santiman olie ki li gete kouma li kapav glorifie Zeova.

Nou bizin kontign get Zeova ek touletan obeir Li

16. Kifer nou bizin reflesi lor seki Moiz ti fer?

16 Si enn profet fidel kouma Moiz inn kapav les li distrer ek fer pese, mem kitsoz kapav fasilman ariv nou. Moiz ti pre pou rant dan Later Promiz, ek nou pre pou rant dan lemond nouvo. (2 Pier 3:13) Nou pa anvi perdi sa privilez spesial la. Me pou rant  dan lemond nouvo, nou bizin kontign get Zeova ek touletan obeir Li. (1 Zan 2:17) Ki bann leson nou kapav aprann ar erer ki Moiz ti fer?

PA LES SEKI LEZOT FER DISTRER TWA

17. Kan nou agase, ki nou bizin fer pou metriz noumem?

17 Mem si to agase, metriz tomem. Parfwa nou fer fas ar bann mem problem plizir fwa. Me Labib dir: “Anou pa dekouraze fer dibien, parski ler peryod larekolt arive nou pou rekolte si nou pa bes lebra.” (Galat 6:9; 2 Tesalonisien 3:13) Kan enn kitsoz ouswa enn kikenn kontign agas nou, eski nou reflesi avan nou koze? Eski nou kontrol nou? (Proverb 10:19; 17:27; Matie 5:22, NW.) Kan lezot provok nou, nou bizin aprann pou “les Bondie regle sa dan so zizman,” setadir donn Zeova posibilite pou exprim so koler. (Lir Romin 12:17-21.) Ki sa verse-la pe rod dir? Olie ki nou ankoler, nou pou atann avek pasians ki Zeova regle nou problem dan moman ki Li trouv bon. Si nou esey tir vanzans olie ki nou tourn nou ver Zeova, nou pou mank Li respe.

18. Ki nou bizin fer kan Zeova donn nou bann nouvo linstriksion?

 18 Swiv bien bann nouvo linstriksion ki Zeova done. Kan Zeova donn nou bann nouvo linstriksion eski nou fer exakteman seki Li dir? Fode pa nou kontign fer bann kitsoz kouma nou ti abitie fer dan lepase zis parski nou abitie fer sa koumsa. Okontrer, san tarde nou bizin swiv ninport ki nouvo linstriksion ki Zeova donn nou atraver so lorganizasion. (Ebre 13:17, NW.) Me nou bizin osi fer atansion ki nou “pa al andeor limit seki finn ekrir.” (1 Korintien 4:6) Kan nou swiv bien bann linstriksion ki Zeova done, nou gard nou lizie fixe lor Li.

Ki leson nou aprann ar fason ki Moiz ti reazir kan lezot ti fer erer? (Get paragraf 19)

19. Kouma nou kapav anpes erer lezot gat nou lamitie avek Zeova?

19 Pa les erer lezot gat to lamitie avek Zeova. Si nou kontign get Zeova, nou pa pou gat nou lamitie avek Li ouswa ankoler akoz seki lezot fer. Sa li bien inportan, sirtou si kouma Moiz, nou ena sertin responsabilite dan lorganizasion Bondie. Li vre ki sakenn parmi nou bizin fer boukou zefor ek obeir Zeova pou gagn lavi sov. (Filipien 2:12) Selman, plis nou ena bann responsabilite, plis Zeova pou atann ki nou donn enn bon lexanp. (Lik 12:48) Me si nou vremem kontan Zeova, nanye pa pou fer nou tonbe ouswa separ nou ar lamour Bondie.​—Psom 119:165; Romin 8:37-39.

20. Ki nou bizin bien deside pou fer?

20 Nou pe viv dan enn lepok difisil. Alor li bien inportan ki nou kontign get Zeova, ki ‘pe regne lor so tronn dan lesiel,’ pou ki nou kone seki Li anvi nou fer. Fode zame nou les konportman lezot gat nou lamitie avek Zeova. Seki ti ariv Moiz ansegn nou sa leson bien inportan-la. Olie ki nou azir dan enn fason exazere kan lezot fer bann erer, anou bien deside pou “get dan direksion Zeova nou Bondie ziska ki Li donn nou so faver.”​—Psom 123:1, 2NW.

^ par. 8 Sann Meriba-la ti diferan ar Meriba ki ti pre ar Refidim ki ti apel osi Masa. Me selman, ti apel toulede plas Meriba parski bann Izraelit ti lager, ouswa ti plengne laba.​—Get map ki ena dan seksion 7, paz 38 dan brosir Enn Gid pou Pli Konpran Parol Bondie.

^ par. 11 Enn Biblis dir ki dapre enn krwayans Zwif, sa bann rebel-la ti pretann ki seki Moiz ti fer pa ti enn mirak parski Moiz ti kone ki ti ena delo dan sa ros-la. Alor zot ti demann Moiz pou refer sa mirak-la lor enn lot ros. Me biensir, se zis enn krwayans.

^ par. 12 Get “Questions des lecteurs” dan Latour Degard, 15 Oktob 1987, an Franse.