LATOUR DEGARD (EDISION LETID) Novam 2018

Dan sa nimero-la ena bann lartik letid apartir 31 Desam 2018 ziska 3 Fevriye 2019.

“Aste Laverite ek Zame pa Vann Li”

Ki savedir aste laverite? Kan nou gagn laverite, kouma nou kapav res atase ar li?

“Mo Pou Mars dan To Laverite”

Kouma nou kapav ranforsi nou determinasion pou trap bien for bann verite ki Zeova finn ansegn nou?

Fer Zeova Konfians ek Viv!

Liv Abakuk kapav ed nou pou res kalm malgre nou bann problem.

Kisannla Pe Form To Fason Panse?

Kouma to kapav les fason panse Zeova form twa?

Eski To Pe Fer Zefor pou Ena Mem Fason Panse ki Zeova?

Ki nou bizin fer pou pa les nou forme par bann panse lemond?