Skip to content

Skip to table of contents

Zenn, To Kreater Anvi ki To Ere

Zenn, To Kreater Anvi ki To Ere

“Li ranpli to lavi ar tou seki bon.”​—PSOM 103:5.

KANTIK: 135, 39

1, 2. Kifer li saz ki to ekout to Kreater kan to ena pou swazir seki to pou fer ar to lavi? (Get zimaz dan koumansman lartik.)

SI TO enn zenn, kitfwa to gagn boukou konsey konsernan to lavenir. Bann profeser ouswa lezot dimounn kapav ankouraz twa pou gagn enn gran ledikasion ouswa pou fer enn karyer ki pou ed twa pou gagn boukou kas. Me Zeova Li, Li donn twa enn lot konsey. Biensir, Li anvi ki to aprann bien dan lekol pou ki to kapav gagn to lavi plitar. (Kolosien 3:23) Me Li kone osi ki kan to zenn, to ena pou pran bann desizion inportan ki pou ena enn lefe lor to lavenir. Alor, Li donn bann prinsip ki pou gid twa ek ed twa pou viv dan enn fason ki pou fer Li plezir pandan sa bann dernie zour-la.​—Matie 24:14.

2 Rapel bien ki Zeova konn tou kitsoz. Li kone seki pou arive dan lavenir, ek Li kone exakteman kan lafin pou vini. (Izai 46:10; Matie 24:3, 36) Anplis, Zeova konn twa. Li kone seki pou rann twa ere ek seki pou rann twa malere. Konsey ki bann dimounn done kapav paret bon, me si li pa baze lor Parol Bondie, li pa vremem saz.​—Proverb 19:21.

 LASAZES SORTI ZIS KOT ZEOVA

3, 4. Kan Adan ek Ev ti ekout enn move konsey, ki lefe sa finn ena lor zot ek zot bann zanfan?

3 Depi bien lontan finn ena bann move konsey. Satan ti premie pou donn bann dimounn bann move konsey. Li ti dir Ev ki li ek Adan ti pou pli ere si zot ti desid par zotmem kouma zot bizin viv. (Zenez 3:1-6) Me Satan ti egois! Li ti anvi ki Adan ek Ev, ek osi bann zanfan ki zot ti pou gagne, obeir li ek ador li, olie ki zot obeir ek ador Zeova. Me Satan pa’nn fer nanye pou bann dimounn. Se Zeova ki ti donn zot tou seki zot ti ena: enn konzwin, enn zoli zardin pou zot viv, ek zot lekor parfe ki ti pou fer zot viv pou touletan.

4 Malerezman, Adan ek Ev ti dezobeir Bondie. Kan zot finn fer sa, zot finn separ zot net ar sa Kikenn ki finn donn zot lavi la. Sa finn amenn bann konsekans bien tris. Parey kouma enn fler ki’nn kase ek separe ar so pie, tigit-tigit fletri ek mor, Adan ek Ev tigit-tigit inn vinn vie ek inn mor. Zot bann zanfan osi inn soufer, ek parmi ena nou osi. (Romin 5:12) Laplipar dimounn azordi pa pran kont seki Bondie dir ek zot fer zis seki zot anvi. (Efezien 2:1-3) Ki konsekans sa ena? Labib dir ki “pena okenn sazes” kan bann dimounn opoz zot ar Zeova.​—Proverb 21:30.

5. Ki konfians Zeova ti ena dan bann dimounn, ek eski Li ti ena rezon pou ena sa konfians-la?

5 Zeova ti sir ki pou ena bann dimounn ki ti pou anvi konn Li ek servi Li, ek parmi ti pou ena boukou zenn. (Psom 103:17, 18; 110:3) Sa bann zenn-la ena boukou valer pou Zeova! Eski to enn parmi zot? Alor, pena dout ki to pe profit bann “bon” kitsoz ki sorti kot Bondie, ek sa fer twa gagn lazwa dan to lavi. (Lir Psom 103:5; Proverb 10:22) Nou pou examinn kat parmi sa bann kitsoz-la: nouritir spiritiel, bann bon kamarad, bann lobzektif ki vo lapenn, ek vre liberte.

ZEOVA DONN TWA NOURITIR SPIRITIEL

6. Kifer to bizin nouri twa lor plan spiritiel, ek ki Zeova done pou ed twa fer sa?

6 Bann zanimo pena sa bezwin pou aprann konn zot Kreater la, parkont nou wi. (Matie 4:4) Kan nou ekout Bondie, nou gagn lintelizans, sazes, ek lazwa. Zezi ti dir: “Ere bann ki rekonet ki zot bizin direksion Bondie.” (Matie 5:3, NW) Bondie donn nou Labib ek Li servi “lesklav fidel ek saz” pou donn nou bann piblikasion ki ed nou fortifie nou lafwa. (Matie 24:45, NW) Nou apel sa bann piblikasion-la bann nouritir spiritiel parski zot nouri nou lafwa ek zot fer nou relasion avek Zeova vinn pli for. Nou ena enn gran varyete nouritir spiritiel!​—Izai 65:13, 14.

7. Kouma nouritir spiritiel ki Bondie done ed twa?

7 Bann nouritir spiritiel kapav donn twa sazes ek kapasite pou analiz bien bann kitsoz, ek sa kapav protez twa dan boukou fason. (Lir Proverb 2:10-14. *) Par exanp, sa bann kalite-la pou ed twa pou rekonet bann foste, kouma par  exanp ki pena enn Kreater ouswa ki larzan ek bann kitsoz materyel pou rann twa ere. Sa bann kalite-la pou osi ed twa evit bann dezir ek bann labitid ki pou fer twa ditor. Alor, fer tou seki to kapav pou vinn saz ek pou analiz bien bann kitsoz. Lerla to pou trouve par tomem ki Zeova kontan twa ek Li anvi seki meyer pou twa.​—Psom 34:8; Izai 48:17, 18.

8. Kifer to bizin apros twa ar Bondie asterla, ek kouma sa pou fer twa gagn bann benediksion dan lavenir?

8 Biento, sak parti dan lemond Satan pou detrir. Se zis Zeova ki pou kapav protez nou ek donn nou seki nou bizin, kitfwa nou manze osi. (Abakuk 3:2, 12-19) Alor, se asterla ler pou ki to vinn pros ar Bondie ek to ogmant to konfians an Li. (2 Pier 2:9) Si to fer sa, mem si ariv ninport ki kitsoz otour twa, to pou ena mem santiman ki David, ki ti dir: “LESEGNER [“Zeova,” NW] li toultan dan mo lespri; li toultan la koste ar mwa, mo pa pou konn defet.”​—Psom 16:8.

ZEOVA DONN TWA BANN BON KAMARAD

9. (a) Kouma nou lir dan Zan 6:44, ki Zeova fer? (b) Kifer li extraordiner kan nou zwenn lezot Temwin?

9 Kan premie fwa to zwenn enn kikenn ki pa dan laverite, ki kantite to vremem konn li? Kitfwa to konn so nom, kouma li ete fizikman, me kitfwa to pa konn plis. Me li bien diferan kan premie fwa to zwenn enn kikenn ki dan laverite. To kone ki li kontan Zeova. To kone ki Zeova finn trouv kitsoz de-bon dan li ek finn invit li pou vinn enn parmi so bann adorater. (Lir Zan 6:44, NW. *) Ninport kotsa li sorti ouswa kouma li finn grandi, to deza konn boukou lor li, ek li konn boukou lor twa!

Zeova anvi ki to ena bann bon kamarad ek ki to fixe bann lobzektif ki vo lapenn (Get paragraf 9-12)

10, 11. Ki pep Zeova ena an komin, ek ki lefe sa ena lor twa?

10 Deswit kouma to zwenn enn lot  Temwin, to kone ki to deza ena enn kitsoz ki pli inportan an komin avek li. To kone ki mem si zot koz diferan lang, zot koz mem “lang pir,” setadir laverite. (Sofoni 3:9) Savedir ki zot toulede krwar dan Bondie, zot viv dapre mem prinsip moral, ek zot ena mem lespwar pou lavenir. Sa bann kitsoz-la ed twa konpran ki sakenn kapav fer so kamarad konfians ek permet zot batir enn lamitie solid ki pou dire pou touletan.

11 Alor kan to ador Zeova, to kapav vremem dir ki to ena bann pli bon kamarad ki kapav ena. To ena bann kamarad partou atraver lemond, mem si to pankor zwenn zot! Eski to konn enn lot pep apart pep Zeova ki pe profit enn zoli kado koumsa?

ZEOVA ED TWA POU FIXE BANN LOBZEKTIF KI VO LAPENN

12. Ki bann lobzektif ki vo lapenn to kapav fixe?

12 Lir Ekleziast 11:9–12:1. * Eski to pe fer zefor pou reisi bann lobzektif ki to finn fixe? Kitfwa to’nn fixe lobzektif pou lir Labib toulezour, pou donn bann pli bon komanter ouswa fer bann pli bon size dan bann renion. Kitfwa osi to pe esey servi Labib dan enn fason pli efikas dan to minister. Ki to resanti kan to remarke ki to pe ameliore ouswa kan lezot dir twa ki to pe ameliore? Kitfwa to bien kontan, ek to bizin kontan! Kifer? Parski to pe fer seki Zeova anvi to fer, parey kouma Zezi.​—Psom 40:8; Proverb 27:11.

13. Kifer servi Bondie li pli bon ki fixe bann lobzektif dan sa lemond-la?

13 Kan to res konsantre lor to servis pou Zeova, to pe fer enn travay ki pou rann twa ere ek ki pou donn to lavi enn sans. Pol ti donn sa konsey-la: “Debout ferm. Pa les nanye destabiliz zot. Kontign progrese dan travay Lesegner, parski zot kone ki nanye pa perdi kan zot servi Lesegner.” (1 Korintien 15:58) Me kan bann dimounn fixe bann lobzektif ki ena dan sa lemond-la, kouma par exanp gagn boukou kas ouswa vinn seleb, zot pa vremem ere. Mem si zot reisi, souvan zot santi enn vid dan zot lavi. (Lik 9:25) Nou aprann sa ar lexanp Lerwa Salomon.​—Romin 15:4.

14. Ki to kapav aprann ar lexperyans ki Salomon ti fer?

14 Salomon, ki ti enn parmi bann zom pli ris ek pli pwisan ki finn existe, ti fer enn lexperyans. Li ti dir limem: “Les mo esey plezir ek mo gete ki bon rezilta mo gagne.” (Ekleziast 2:1-10) Alor, Salomon ti ranz bann lakaz grandioz, bann zoli zardin, ek li ti fer tou seki li ti anvi. Eski li ti satisfe ek li ti kontan? Kan Salomon ti get tou seki li ti fer, li ti dir: “Mo ti trouve ki tousala ti dan vid.” Li ti azoute: “Tousala pa ti ena okenn valer.” (Ekleziast 2:11) Eski to pou tir enn leson ar lexperyans ki Salomon ti fer?

Kan nou obeir Zeova, sa fer nou dibien ek sa rann nou vremem lib

15. Kifer to bizin ena lafwa, ek dapre Psom 32:8, kouma sa pou ed twa?

15 Sertin dimounn tir bann leson dan  zot lavi zis kan zot sibir bann move konsekans zot bann erer. Zeova pa anvi ki sa ariv twa. Li anvi ki to ekout Li ek obeir Li. Sa demann lafwa, me zame to pou regret bann swa ki to fer dan to lavi akoz to lafwa. Ek Zeova zame pou bliye “lamour ki [to] finn montre pou so nom.” (Ebre 6:10, NW) Alor, fer zefor pou ena enn lafwa for. Lerla to pou fer bann bon swa dan to lavi ek to pou trouve par tomem ki to Papa ki dan lesiel anvi seki pli bon pou twa.​—Lir Psom 32:8.

BONDIE DONN TWA VRE LIBERTE

16. Kifer nou bizin akord enn gran valer liberte ki nou ena ek servi li dan enn bon fason?

16 Pol ti ekrir: “La kot Lespri [“Zeova,” NW] prezan, la ena liberte.” (2 Korintien 3:17) Zeova kontan liberte, ek Li’nn kree twa pou kontan liberte twa osi. Me Li anvi ki to servi to liberte dan enn fason ki pou protez twa. Kitfwa sertin parmi to bann kamarad get pornografi, zot ena enn lavi sexiel imoral, zot riske zot lavi dan bann spor danzere ouswa zot pran ladrog ek bwar boukou. O-koumansman, sa bann kitsoz-la paret enn fun ouswa donn bann sansasion for, me souvan zot amenn bann move konsekans, kouma maladi, depandans, ek mem lamor. (Galat 6:7, 8) Bann zenn ki fer sa bann kitsoz-la kitfwa panse ki zot lib, me an realite zot pa lib.​—Tit 3:3.

17, 18. (a) Kouma kan nou obeir Bondie sa rann nou vremem lib? (b) Dan ki fason eski Adan ek Ev ti ena plis liberte ki bann dimounn azordi?

17 Dan enn lot kote, kan nou obeir Zeova, sa fer nou dibien. Sa li bon pou nou lasante ek sa rann nou vremem lib. (Psom 19:7-11) Ek kan to servi to liberte dan enn bon fason, setadir, kan to swazir pou obeir bann lalwa ek bann prinsip Bondie ki parfe, to montre Bondie ek to bann paran ki to enn kikenn responsab. Lerla, sirman to bann paran pou fer twa plis konfians ek pou donn twa plis liberte. Ek Zeova promet ki biento Li pou donn tou so bann serviter fidel enn liberte parfe, ki Labib apel “laliberte ek laglwar bann zanfan Bondie.”​—Romin 8:21.

18 Se sa kalite liberte-la ki Adan ek Ev ti ena. Dan zardin Edenn, ti ena zis enn sel kitsoz ki Bondie ti dir zot pa fer. Zot pa ti bizin manz frwi enn pie an partikilie. (Zenez 2:9, 17) Eski to panse ki Bondie ti inzis ouswa tro strik avek zot kan Li ti donn zot sa lalwa-la? Non! Reflesi lor kantite lalwa ki bann dimounn finn mete ek finn fors lezot pou obeir. Me Zeova ti donn Adan ek Ev zis enn sel lalwa.

19. Kouma seki Zeova ek Zezi ansegn nou, ed nou pou gagn liberte?

19 Zeova azir avek boukou sazes dan fason ki Li tret nou. Olie ki Li donn nou boukou lalwa, avek pasians Li ansegn nou pou kontan lalwa lamour. Li ansegn nou pou viv dapre so bann prinsip ek pou ayir seki move. (Romin 12:9) Dan Sermon lor Montagn, so Garson, Zezi,  ti ed nou pou konpran kifer bann dimounn fer bann move kitsoz. (Matie 5:27, 28) Ek dan lemond nouvo, antan ki Lerwa dan Rwayom Bondie, Zezi pou kontign ansegn nou pou ena mem fason panse ki li lor seki bon ek move. (Ebre 1:9) Zezi pou osi fer nou lekor ek nou lespri vinn parfe. Sey mazine kouma sa pou ete kan nou pa pou mem tante pou fer bann move kitsoz ek nou pa pou soufer akoz nou linperfeksion. Lerla, alafin, nou pou profit “laliberte” ki Bondie promet.

20. (a) Kouma Zeova servi so liberte? (b) Kouma to kapav imit Li?

20 Dan lemond nouvo, nou liberte pou ankor ena bann limit. Dan ki fason? Touletan nou pou bizin les nou gide par nou lamour pou Bondie ek pou lezot. Kan nou les nou gide par lamour, nou pe imit Zeova. Mem si Zeova ena enn liberte total, Li swazir pou les so lamour gid Li dan tou seki Li fer, mem dan fason ki Li tret nou. (1 Zan 4:7, 8) Alor, li lozik pou dir ki se zis kan nou imit Bondie ki nou kapav vremem ena liberte.

21. (a) Ki David ti resanti konsernan Zeova? (b) Ki nou pou examine dan prosin lartik?

21 Eski to ena rekonesans pou tou bann bon kitsoz ki Zeova inn donn twa? Li finn donn twa nouritir spiritiel, bann bon kamarad, bann lobzektif ki vo lapenn, lespwar pou gagn enn liberte parfe dan lavenir, ek lezot kado extraordiner. (Psom 103:5) Kitfwa to ena mem santiman ki David kan li ti dir bann parol ki trouv dan Psom 16:11: “To toultan montre mwa bon sime lavi; kan to la, mo lavi ranpli ar lazwa; dan to prezans ena boner pou touzour.” Dan prosin lartik, nou pou examinn lezot verite ki ena valer ki ena dan Psom 16. Sa pou ed twa pou trouve kouma to kapav viv pli bon lavi ki ena!

^ par. 7 Proverb 2:10-14: 10 Kan sazes pou rant dan to leker ek kan konesans pou vinn enn kitsoz ki agreab pou to nam, 11 kapasite pou reflesi pou vey lor twa ek disernman pou protez twa, 12 pou tir twa lor move semin, pou protez twa kont dimounn ki dir bann kitsoz ki detestab, 13 kont bann ki kit bann semin drwat pou mars lor bann semin marenwar, 14 kont bann ki kontan fer seki move, ki gagn lazwa dan bann kitsoz ki pa bon.”

^ par. 9 Zan 6:44: “Personn pa kapav vinn ver mwa, si mo Papa ki finn avoy mwa pa atir li, ek mwa mo pou resisit li dan dernie zour.”

^ par. 12 Ekleziast 11:9–12:1: Zennzan, trouv lazwa dan to zenes, ek les to leker fer twa dibien pandan to ladolesans. Mars dan semin ki to leker montre twa ek dan bann kitsoz ki to lizie trouve. Me mazine ki vre Bondie pou ziz twa pou tousala. 10 Alor, elwagn ar to leker bann kitsoz ki kapav kree problem, ek elwagn ar to lekor bann kitsoz ki kapav fer twa ditor, parski lazenes ek lepok kot enn dimounn ena tou so lafors tousala zot dan vid. 12 1 Alor rapel to Gran Kreater pandan to zenes, avan ki bann zour difisil vini, ouswa bann lane kot to pou dir: ‘Mo pa trouv okenn plezir dan sa lavi-la.’”