Skip to content

Skip to table of contents

“Nou Ava Retrouv Zot dan Paradi!”

“Nou Ava Retrouv Zot dan Paradi!”

“To pou avek mwa dan Paradi.”​—LIK 23:43NW.

KANTIK: 145, 139

1, 2. Ki diferan lide bann dimounn ena lor paradi?

BOUKOU frer ek ser ki sorti dan diferan pei ti asiste enn lasanble rezional dan Séoul, an Corée. Kan zot ti pe kit stad, bann Temwin Koreen ti antour zot. Sa senn-la ti bien tousan parski sakenn ti pe fer bye-bye zot kamarad ek ti pe dir: “Nou ava retrouv zot dan Paradi!” Lor ki paradi to panse zot ti pe koze?

2 Zordi, bann dimounn ena diferan lide lor paradi. Sertin panse ki paradi se zis enn rev. Pou lezot, paradi se ninport ki kitsoz ki rann zot ere ek donn zot satisfaksion. Pou enn zom ki pe mor-de-fin ek pe asize devan enn latab ranpli ar manze, kitfwa li kapav santi ki li dan enn paradi. Bien lontan, enn madam ki ti trouv enn zoli vale ranpli ar bann fler sovaz, ti telman inpresione ki li ti dir: “A, se vremem enn paradi!” Zordi ankor apel sa landrwa-la Paradi, mem si ena plis ki 15 met lanez ki kouver li sak lane. Dapre twa, ki ete Paradi? Eski to panse li pou existe enn zour?

3. Kan eski pou premie fwa inn mansionn Paradi dan Labib?

3 Labib koz lor enn paradi ki ti existe dan lepase ek enn paradi  ki pou existe dan lavenir. Premie fwa ki nou lir konsernan Paradi, se dan premie liv Labib mem. Dan Labib Katolik Douay Version an Angle, ki ti tradir apartir Latin, Zenez 2:8 dir: “Depi koumansman, Lesegner Bondie ti plant enn paradi ki fer plezir: kot li ti met zom ki li ti’nn forme.” (Se nou ki’nn met an karakter gra.) Text Ebre met zardin Edenn. Mo “Edenn” vedir “Plezir,” ek sa zardin-la ti vremem enn landrwa agreab. Li ti extra zoli, ti ena boukou manze laba, ek ti ena lape ant bann dimounn ek bann zanimo.​—Zenez 1:29-31.

4. Kifer nou kapav dir ki zardin Edenn ti enn paradi?

4 Mo Ebre ki’nn servi pou tradir “zardin,” an Grek se paradéïsos. Dapre enn lansiklopedi (Cyclopaedia, M’Clintock ek Strong), enn Grek ki tann mo paradéïsos, pou pans enn zardin ki zoli, ki bien gran ek ki proteze kont ninport ki danze, kot ena bann pie inpresionan ki raport tou sort kalite frwi, bann ti larivier bien kler kot ena bann lerb sak kote ek kot bann serf ek bann mouton kapav manze.​—Konpar avek Zenez 2:15, 16.

5, 6. Kifer Adan ek Ev inn perdi privilez pou viv dan enn paradi, ek ki sertin kapav demann zotmem?

5 Se dan enn zardin koumsa, enn paradi, ki Zeova ti met Adan ek Ev. Me parski zot inn dezobeir Zeova, zot ek zot bann zanfan inn perdi privilez pou viv dan sa Paradi-la. (Zenez 3:23, 24) Mem si apre ti nepli ena okenn imin ki ti viv dan sa Paradi-la, li paret ki li ti kontign existe ziska Deliz dan lepok Noe.

6 Sertin kapav demann zotmem: ‘Eski enn zour pou re-ena Paradi lor later?’ Ki bann prev montre? Si to ena lespwar pou viv dan Paradi avek bann ki to bien kontan, eski to ena bann bon rezon pou krwar ki enn zour sa pou arive? Eski to kapav explike kifer nou kapav sir ki dan lavenir pou ena enn paradi?

BANN PREV KI POU ENA ENN PARADI DAN LAVENIR

7, 8. (a) Ki promes Bondie ti fer Abraam? (b) Ki Abraam ti kapav panse konsernan sa promes-la?

7 Labib, samem meyer liv ki donn nou bann repons lor Paradi. Kifer? Parski Labib sorti kot Zeova ek se Limem ki finn kree premie Paradi. Get seki Bondie ti dir so kamarad Abraam. Bondie ti dir ki Li ti pou miltipliye so desandans parey kouma “bann lagrin disab dan bor lamer.” Apre, Zeova ti fer Abraam enn promes bien inportan. “Par mwayin to desandans, tou bann nasion lor later pou gagn enn benediksion pou zotmem parski to finn ekout mo lavwa.” (Zenez 22:17, 18) Plitar, Bondie ti repet sa mem promes-la ar Abraam so garson ek so ti-zanfan.​—Lir Zenez 26:4; * 28:14. *

8 Pena okenn plas dan Labib ki dir ki Abraam ti krwar ki alafin bann dimounn ti pou gagn enn rekonpans dan lesiel. Alor, kan Bondie ti dir li ki “tou bann nasion lor later” pou gagn benediksion, pena dout ki Abraam ti panse ki sa bann benediksion-la ti pou lor later. Eski sa promes-la se sel prev ki ena dan Labib ki montre ki pou ena enn paradi lor later?

9, 10. Kouma bann lezot promes ki Bondie ti fer donn nou enn rezon pou atann ki pou ena enn paradi dan lavenir?

9 Bondie ti inspir David, ki ti enn desandan  Abraam, pou koz lor enn lepok dan lavenir kot “bann ki fer lemal pou disparet.” (Psom 37:1, 2, 10) Parkont, bann “bon dimoun pou erit later e zot pou viv enn lavi prosper ek pezib.” David ti osi predir: “Bann ki swiv bon sime pou posed later e viv lor la pou toultan.” (Psom 37:11, 29; 2 Samiel 23:2) Ki lefe to panse sa bann promes-la ti ena lor bann dimounn ki ti anvi fer volonte Bondie? Sa ti donn zot enn lespwar ki enn zour, zis bann bon dimounn pou viv lor later, ki pou revinn enn paradi parey kouma zardin Edenn.

Bann profesi ki finn realize donn nou bann bon rezon pou krwar ki dan lavenir pou ena enn paradi lor later

10 Avek letan, laplipar Izraelit ki ti pretann servi Zeova ti rezet Li ek vre ladorasion. Lerla, Bondie ti permet bann Babilonien gagn laviktwar lor so pep, detrir zot pei, ek amenn zot kouma prizonie. (2 Kronik 36:15-21; Zeremi 4:22-27) Selman, bann profet Bondie ti predir ki So pep ti pou retourn dan zot pei apre 70 an, ek seki zot ti predir ti vremem realize. Me sa bann profesi-la konsern nou osi azordi. Kan nou pou examinn sertin parmi sa bann profesi-la, not bien kouma zot donn nou bann bon rezon pou krwar ki dan lavenir pou ena enn paradi lor later.

11. Kouma Izai 11:6-9 ti realize pou premie fwa, me ki kestion nou kapav demann noumem?

11 Lir Izai 11:6-9. * Par so profet Izai, Bondie ti predir ki bann Izraelit ti pou viv dan lape kan zot ti pou retourn dan zot pei. Personn pa ti pou bizin per ki bann zanimo ouswa bann dimounn atak zot. Zenn ek vie ti pou an sekirite. Eski sa fer twa pans lape ek trankilite ki ti ena dan zardin Edenn? (Izai 51:3) Izai ti osi predir ki later antie, pa zis nasion Izrael, ti pou “ranpli avek konesans Zeova, parey kouma delo kouver lamer.” Kan eski sa ti pou arive? Li kler ki sa konsern lavenir.

12. (a) Ki benediksion bann Izraelit ki ti kit Babilonn ti gagne? (b) Kouma nou kone ki Izai 35:5-10 pou realize ankor enn fwa dan lavenir?

12 Lir Izai 35:5-10. * Remarke kouma ankor enn fwa Izai ti predir ki bann  zanimo ouswa bann dimounn pa ti pou atak bann Izraelit ki ti pe kit Babilonn. Li ti dir ki zot pei ti pou prodir bon manze an abondans parski ti pou ena boukou delo parey kouma ti ena dan zardin Edenn. (Zenez 2:10-14; Zeremi 31:12) Eski sa profesi-la ti pou realize zis dan lepok bann Izraelit? Remarke ki sa profesi-la ti dir osi ki bann aveg, bann bwate ek bann soud ti pou geri. Me sa pa ti arive kan bann Izraelit ti pe retourn dan zot pei. Me Bondie ti pe montre ki Li ti pou geri tou bann maladi dan lavenir.

13, 14. Kouma Izai 65:21-23 ti realize kan bann Izraelit ti kit Babilonn, me ki parti dan sa profesi-la pou realize dan lavenir? (Get zimaz dan koumansman lartik.)

13 Lir Izai 65:21-23. * Kan bann Zwif ti retourn dan zot pei, zot pa ti trouv bann lakaz konfortab, pa ti ena nanye ki ti’nn plante dan bann karo rezin ek lezot karo. Me avek benediksion Zeova, bann kondision ti sanze tigit-tigit. Imazinn zot lazwa kan zot ti konstrir bann lakaz ek zot ti res ladan ek kan zot ti manz bann bon manze ki zot ti plante!

14 Note ki sa profesi-la montre ki nou pou viv “parey kouma zour enn pie.” Ena pie ki kapav viv plizir milye lane. Pou viv sa kantite lane-la, bann imin pou bizin ena enn bon lasante. Ek si zot viv dan lape, dan enn zoli lanvironnman parey kouma Izai ti profetize, sa pou extra bon, enn vre paradi! Ek lerla, sa profesi-la pou realize!

Kouma promes ki Zezi ti fer konsernan Paradi pou realize? (Get paragraf 15, 16)

15. Sit de-trwa benediksion ki liv Izai ti mansione.

15 Reflesi kouma sa bann promes ki nou finn examine la montre ki pou ena enn paradi dan lavenir. Later antie pou ranpli ar bann dimounn ki Bondie pou beni. Personn pa pou per ki bann zanimo ouswa bann dimounn violan atak zot. Bann aveg, bann sourd ek bann bwate pou geri. Bann dimounn pou konstrir zot prop lakaz ek pou kontan plant zot prop manze. Zot pou viv pli lontan ki bann pie. Wi vremem, Labib donn bann prev ki biento pou ena enn paradi koumsa dan lavenir. Me sertin dimounn kapav dir ki sa bann profesi-la pa pe anonse ki vremem pou ena enn paradi lor later. Ki to pou reponn zot? Ki rezon valab to ena pou krwar ki enn zour pou ena enn vre paradi lor later? Zezi, pli gran zom ki finn existe lor later, donn nou enn rezon valab.

TO POU DAN PARADI!

16, 17. Kan eski Zezi ti koz lor Paradi?

16 Mem si Zezi ti inosan, so bann lennmi ti kondann li ek ti koulout li lor enn poto pou mor, ek dan so kote gos ek dan so kote drwat ti ena enn kriminel Zwif. Enn parmi zot ti konpran ki Zezi ti enn lerwa ek ti dir li: “Zezi, pa bliye mwa kan to rant dan to Rwayom.” (Lik 23:39-42, NW) Sa promes ki Zezi ti fer sa kriminel-la konsern to lavenir. Nou trouv sa bann parol Zezi la dan Lik 23:43. Sertin Biblis met enn virgil avan mo “zordi” ek tradir sa bann parol la par: “Vremem mo dir twa, zordi to pou avek mwa dan Paradi.” Ena diferan lopinion lor plas kot bizin met sa virgil-la dan sa fraz-la. Me ki Zezi ti rod dir par “zordi”?

 17 Dan boukou lang modern, servi virgil pou fer enn fraz vinn pli kler. Me dan bann pli vie maniskri Grec pa ti touletan servi ponktiasion. Alor, nou kapav demann noumem: Eski Zezi ti pe dir: “Mo dir twa, zordi to pou avek mwa dan Paradi”? Ouswa li ti pe dir: “Mo dir twa zordi, to pou avek mwa dan Paradi”? Bann tradikter met enn virgil swa avan swa apre “zordi” dapre seki zot panse Zezi ti pe rod dir. Ek to kapav trouv toulede version dan bann Labib azordi.

18, 19. Ki ed nou konpran seki Zezi ti pe rod dir?

18 Me, fode pa nou bliye seki Zezi ti dir so bann disip lor so lamor. Li ti dir: “Garson Limanite pou pas trwa zour ek trwa nwit anba later.” Li ti dir osi: “Zot pre pou livre Garson Limanite dan lame bann dimoun, zot pou touy li e li pou resisite lor trwaziem zour.” (Matie 12:40; 16:21; 17:22, 23; Mark 10:34) Lapot Pier ti ekrir ki sa ti arive. (Zistwar Bann Apot 10:39, 40, NW) Alor, Zezi pa ti al dan Paradi sa zour ki li ek sa kriminel la ti mor. Labib dir ki Zezi ti pas apepre trwa zour dan Tom ziska ki Bondie resisit li.​—Zistwar Bann Apot 2:31, 32. * (Get not.)

19 An realite, Zezi ti servi lexpresion  “Vremem mo dir twa zordi,” avan ki li fer so promes ar sa kriminel-la. Mem depi lepok Moiz bann dimounn ti abitie koz koumsa. Enn zour Moiz ti dir: “Sa bann komannman ki mo pe donn twa zordi la, bizin lor to leker.”​—Deteronom 6:6; 7:11; 8:1, 19; 30:15.

20. Ki ed nou pou konpran seki Zezi ti dir sa kriminel-la?

20 Enn tradikter dan Moyen-Orient ti dir: “Dan sa text-la, laksan li lor mo ‘zordi’ ek ki bizin lir sa fraz-la koumsa: ‘Vremem mo dir twa zordi, to pou avek mwa dan Paradi.’ Zezi ti fer sa promes-la sa zour-la me li ti pou realize apre.” Sa tradikter-la ti osi dir ki se koumsa ki dimounn koze dan sa rezion-la ek ki savedir “ki ti fer sa promes-la enn sertenn zour ek ki vremem ti pou tini sa promes-la.” Enn version Siriak ki’nn ekrir dan sinkiem siek tradir sa verse-la koumsa: “Amenn, mo dir twa zordi ki to pou avek mwa dan zardin Edenn.” Sa promes-la bizin ankouraz nou tou.

21. Ki Zezi pa ti promet sa kriminel-la, ek kouma nou konn sa?

21 Kan Zezi ti koz lor enn paradi ar sa kriminel-la, li pa ti pe koz lor enn paradi ki dan lesiel. Kouma nou konn sa? Premierman, kriminel-la pa ti mem kone ki Zezi ti fer enn lalians avek so bann zapot fidel pou zot regne avek li kouma bann lerwa dan lesiel. (Lik 22:29, NW) Deziemman, kriminel-la pa ti ankor mem batize. (Zan 3:3-6, 12) Alor, kan Zezi ti fer sa promes-la ar kriminel ki ti akote li, pena okenn dout ki li ti pe koz lor enn paradi lor later. Plizir lane apre, lapot Pol ti koz lor enn vizion kot enn zom “ti mont ziska paradi.” (2 Korintien 12:1-4) Mem si lespri sin ti swazir Pol ek lezot zapot pou al regn avek Zezi dan lesiel, Pol ti pe koz lor enn paradi ki pou ena dan lavenir. * (Get not.) Eski sa paradi-la pou lor later? Eski to pou ladan?

SEKI TO KAPAV ATANN

22, 23. Ki to kapav atann?

22 Pa bliye ki David ti ekrir ki enn zour, “bann ki swiv bon sime pou posed later.” (Psom 37:29; 2 Pier 3:13) David ti pe koz konsernan enn lepok kan tou dimounn lor later ti pou obeir Bondie so bann prinsip. Profesi ki ena dan Izai 65:22, dir: “Bann zour mo pep pou parey kouma zour enn pie.” Sa profesi-la montre ki bann dimounn ki servi Zeova dan sa nouvo lemond-la pou viv pandan plizir milye lane. Eski to kapav atann enn kitsoz koumsa? Wi, parski dapre Revelasion 21:1-4, Bondie pou beni limanite ek lerla “pa pou ena . . . lamor.”

23 Seki Labib ansegne konsernan Paradi li bien kler. Adan ek Ev ti perdi privilez pou viv pou touletan dan Paradi, me later pou revinn enn paradi. Parey kouma Bondie ti promet, Li pou beni bann dimounn lor later. David ti dir ki bann bon dimounn ek bann ki swiv bon sime pou erit later ek zot pou viv lor la pou touletan. Ek bann profesi dan liv Izai ed nou pou atann sa lepok kot nou pou profit lavi dan enn zoli paradi lor later. Me kan eski sa pou arive? Se kan promes ki Zezi ti fer ar sa kriminel-la pou realize. To kapav viv dan sa Paradi-la. Lerla, seki bann frer ek ser ti dir apre lasanble rezional an Corée pou vinn enn realite: “Nou ava retrouv zot dan Paradi!”

^ par. 7 Zenez 26:4: “‘Ek mo pou fer to desandans vinn boukou parey kouma bann zetwal dan lesiel ek mo pou donn to desandans tou sa bann pei-la, ek par mwayin to desandans tou bann nasion lor later pou gagn enn benediksion pou zotmem.’”

^ par. 7 Zenez 28:14: “Mo pou fer to desandans vinn boukou parey kouma lapousier later. Zot teritwar pou grandi depi lwes ziska les ek depi lenor ziska lesid; ek pena dout ki par to mwayin ek par mwayin to desandans tou bann fami lor later pou gagn benediksion.”

^ par. 11 Izai 11:6-9: Enn loulou pou res inpe letan avek enn ti mouton, ek enn leopar pou dormi avek enn ti kabri, ek enn ti toro, enn lion ek bann zanimo ki bien nouri zot tou pou ansam; ek enn ti garson pou kondir zot. Enn vas ek enn lours pou manz lerb ansam; zot bann tipti pou dormi ansam. Ek mem enn lion pou manz lapay parey kouma enn toro. Enn ti-baba pou zwe lor trou kot enn kobra reste; ek enn ti zanfan pou vremem met so lame lor trou kot enn serpan ki ena venin, reste. Personn pa pou fer okenn ditor ni okenn ravaz dan tou mo montagn ki sin, parski vremem later pou ranpli avek konesans Zeova, parey kouma delo kouver lamer.”

^ par. 12 Izai 35:5-10: Sa lepok-la lizie sa kikenn ki aveg la pou ouver, ek zorey sa kikenn ki sourd la pou debouse. Sa lepok-la seki bwate pou sote kouma enn serf, ek lalang enn kikenn ki pa kapav koze pou kriye avek lazwa. Parski dan dezer, delo pou sorti avek enn gran presion, ek pou ena bann larivier dan bann laplenn kot nanye pa pouse. Ek later sek pou’nn vinn kouma enn lamar ki kouver ar rozo, ek kot pa ti ena ditou delo, pou’nn vinn kouma bann lasours delo. La kot bann lisien sovaz ti pe reste, kot zot ti pe repoze, pou ena lerb ver avek bann rozo ek bann papiris. Pou ena enn gran semin. Wi! Enn semin ki pou apel Semin ki Sin. Seki inpir pa pou pas lor la. Li rezerve pou bann ki’nn gagn permision pou pas lor la; okenn dimounn ki pa respekte bann kitsoz sakre pa pou mars lor la. Lor sa semin-la pa pou ena okenn lion ni okenn zanimo sovaz ki feros. Pa pou trouv zot lor sa semin-la. Zis bann dimounn ki Bondie inn re-aste ki pou mars lor la. 10 Bann dimounn ki Zeova inn re-aste pou retourne ek zot pou kriye ar lazwa kan zot rant dan Sion. Enn lazwa ki zame fini pou kouma enn kouronn lor zot latet. Zot pou ere ek ranpli ar lazwa. Zot nepli pou sagrin ek soupire.”

^ par. 13 Izai 65:21-23: 21 Zot pou ranz bann lakaz ek zot pou res ladan, zot pou plant bann karo rezin ek zot pou manz zot bann frwi. 22 Zot pa pou ranze pou ki enn lot reste, ni zot pou plante pou ki enn lot manze. Parski bann zour mo pep pou parey kouma zour enn pie, ek bann ki mo’nn swazir pou profit maximum tou travay zot lame. 23 Zot pa pou rinte pou nanye, ni zot pou gagn bann zanfan pou ki ariv zot maler; parski zot, zot desandans bann ki’nn beni par Zeova, ek zot bann desandan ansam avek zot.”

^ par. 18 Profeser C. Marvin Pate ti ekrir ki boukou Biblis panse ki letan Zezi ti dir “zordi,” li ti pe rod dir ki li ti pou mor ek ki li ti pou dan Paradi mem zour-la, ouswa dan enn peryod 24 er. Profeser Pate ti dir osi ki sa fason panse-la li pa an-akor avek lezot verse ki ena dan Labib. Par exanp, Labib dir ki apre so lamor, Zezi ti dan Tom, ek ki se plitar ki li’nn al dan lesiel.​—Matie 12:40; Zistwar Bann Apot 2:31; Romin 10:7.

^ par. 21 Get « Questions des lecteurs » dan Latour Degard Desam 2018, an Franse.