Skip to content

Skip to table of contents

Onor “Seki Bondie Finn Met Ansam”

Onor “Seki Bondie Finn Met Ansam”

“Fode pa dimoun separ seki Bondie finn met ansam.”​—MARK 10:9.

KANTIK: 131, 132

1, 2. Ki Ebre 13:4 bizin ankouraz nou pou fer?

NOU tou nou anvi onor Zeova. Li merit ki nou onor Li, ek Li promet ki Li pou onor nou an retour. (1 Samiel 2:30; Proverb 3:9; Revelasion 4:11) Zeova anvi osi ki nou onor lezot dimounn, kouma bann reprezantan gouvernman. (Romin 12:10, NW; 13:7) Me ena enn domenn kot nou bizin sirtou montre loner. Se dan lavi maryaz.

2 Lapot Pol ti ekrir: “Respekte lavi maryaz. Bann ki finn marye bizin res fidel avek zot lalians.” (Ebre 13:4) Pol pa ti pe zis fer enn sinp komanter lor maryaz. Li ti pe dir bann Kretien ki zot bizin onor maryaz, setadir, konsider maryaz kouma enn kitsoz ki ena valer. Eski se koumsa ki to konsider maryaz, sirtou to prop maryaz si to marye?

3. Ki konsey inportan konsernan maryaz Zezi ti done? (Get zimaz dan koumansman lartik.)

3 Si to konsider maryaz kouma enn kitsoz ki ena valer, to pe imit bon lexanp Zezi. Zezi ti onor maryaz. Kan  bann Farizien ti poz li kestion lor divors, li ti sit seki Bondie ti dir konsernan premie maryaz: “Akoz samem enn dimoun pou kit so papa ek so mama. Toulede pou form enn sel lekor.” Zezi ti dir osi: “Fode pa dimoun separ seki Bondie finn met ansam.”​—Lir Mark 10:2-12; Zenez 2:24.

4. Ki Zeova ti anvi kan Li ti kree maryaz?

4 Zezi ti rekonet ki se Bondie ki ti kree maryaz ek ki maryaz se enn relasion ki bizin dire pou touletan. Kan Bondie ti selebre premie maryaz, Li pa ti dir Adan ek Ev ki zot kapav divorse. Okontrer, Li ti anvi ki “toulede” res ansam pou touletan.

BANN SANZMAN TANPORER

5. Kouma eski lamor ena enn lefe lor maryaz?

Me selman, kan Adan inn fer pese, boukou kitsoz inn sanze. Enn sa bann sanzman-la se bann dimounn inn koumans mor, ek sa finn ena bann konsekans lor maryaz. Lapot Pol ti explik bann Kretien ki lamor met fin enn maryaz ek ki konzwin ki vivan la lib pou re-marye.​—Romin 7:1-3.

Lalwa montre nou ki pou Bondie maryaz ena enn gran valer

6. Kouma Lalwa Mozaik montre nou ki maryaz ena valer pou Zeova?

6 Dan Lalwa ki Bondie ti donn nasion Izrael ti ena bann ransegnman konsernan maryaz. Par exanp, enn zom Izraelit ti gagn drwa ena plis ki enn madam. Sa koutim-la ti existe avan mem ki Bondie ti donn Lalwa. Selman, Lalwa ti protez bann madam ek bann zanfan kont bann move tretman. Par exanp, si enn zom Izraelit ti marye avek enn esklav ek plitar ti pran enn deziem madam, li ti bizin kontign pran swin so premie madam parey kouma li ti fer avan. Bondie ti atann ki li kontign protez ek pran swin sa madam-la. (Exod 21:9, 10) Azordi, nou pa swiv Lalwa Mozaik. Me li montre nou ki pou Bondie maryaz ena enn gran  valer. Pena dout ki sa ed nou pou onor maryaz.

7, 8. (a) Dapre Deteronom 24:1, ki Lalwa ti dir konsernan divors? (b) Kouma Zeova konsider divors?

7 Ki Lalwa ti dir konsernan divors? Mem si Zeova zame pa ti anvi ki mari ek fam divorse, Lalwa ti permet enn zom Izraelit pou divors avek so madam si li ti “dekouver enn kitsoz indesan lor li.” (Lir Deteronom 24:1. *) Lalwa pa dir ki bann fot ki ti kapav konsider kouma “enn kitsoz indesan.” Selman, sa ti bizin enn kitsoz bien grav ouswa ki fer onte, pa zis enn ti fot. (Deteronom 23:14) Malerezman, dan lepok Zezi, boukou Zwif ti pe divors avek zot madam “pou ninport ki rezon.” (Matie 19:3, NW) Nou pa anvi devlop sa kalite latitid-la.

8 Dan lepok profet Malaki, souvan bann zom ti divors avek zot premie madam, kitfwa pou marye avek enn ki pli zenn ek ki pa servi Zeova. Me Bondie ti montre dan enn fason kler kouma Li konsider divors. Li ti dir: “Mo ayir divors.” (Malaki 2:14-16) Sa ti an-akor avek seki Bondie ti dir o-koumansman, ki enn zom “pou atase ar so madam ek zot pou vinn enn sel laser.” (Zenez 2:24) Ek Zezi ti ena mem fason panse ki so Papa konsernan maryaz. Li ti dir: “Fode pa dimoun separ seki Bondie finn met ansam.”​—Matie 19:6.

SEL REZON POU DIVORSE

9. Ki Zezi ti pe rod dir dan Mark 10:11, 12?

9 Sertin kitfwa kapav demann zotmem: ‘Eski ena enn rezon ki kapav pous enn Kretien pou divorse ek pou re-marye?’ Remark seki Zezi ti dir: “Zom ki ranvway so fam pou remarye avek enn lot, li komet adilter. Tou fam ki kit so mari pou remarye avek enn lot, li ousi, li komet adilter.” (Mark 10:11, 12; Lik 16:18) Li kler ki Zezi ti onor maryaz, ek li ti anvi ki lezot osi fer parey. Si enn zom divors ar so madam ki fidel ek li re-marye, li pou komet ladilter. Li parey pou enn fam ki divors avek so mari ki fidel. Kifer? Parski enn divors tousel li pa met fin enn maryaz. Pou Bondie, sa koup-la zot ankor “enn sel lekor.” Zezi ti dir osi ki si enn zom divors avek so madam ki inosan, fam-la ti riske komet ladilter. Kouma eski sa ti kapav arive? Sa lepok-la, enn fam divorse kitfwa ti panse ki li bizin re-marye akoz bann rezon finans. Enn maryaz koumsa ti parey kouma komet ladilter.

10. Ki sel rezon permet enn Kretien pou divorse ek pou re-marye?

10 Zezi ti ansegne ki ena enn sel rezon ki permet enn dimounn pou divorse. Li ti dir: “Mo dir zot, si kikenn divors ar so fam, exsepte dan ka  infidelite [“limoralite sexiel,” NW], e marye avek enn lot dimoun, li komet adilter.” (Matie 19:9) Li ti repet sa lide-la dan so Sermon lor Montagn. (Matie 5:31, 32, NW) Toulede fwa, Zezi ti koz lor “infidelite [“limoralite sexiel,” NW].” Limoralite sexiel kapav inplik bann pese kouma ladilter, prostitision, relasion sexiel ant bann dimounn ki pa marye, lomosexialite, ek gagn relasion sexiel avek bann zanimo. Par exanp, si enn zom marye komet limoralite sexiel, so fam kapav deside si li pou divors ar li ouswa non. Si li divors ar li, Bondie pou nepli konsider zot kouma enn koup marye.

11. Kifer enn Kretien kapav swazir pou pa divorse mem si so konzwin inn komet limoralite sexiel?

11 Remarke ki Zezi pa ti dir ki enn konzwin inosan bizin divorse si so konzwin komet limoralite sexiel. Par exanp, enn madam kapav swazir pou res avek so mari mem si mari-la inn komet limoralite sexiel. Kifer? Kitfwa madam-la ankor kontan so misie ek aksepte pou pardon li ek korper avek li pou amelior zot maryaz. Anplis, si li divors avek so mari ek pa re-marye, li pou fer fas ar sertin difikilte. Par exanp, kouma eski li pou gagn so bann kitsoz materyel ek satisfer so bann dezir sexiel? Eski li pou santi li tousel? Ki konsekans enn divors pou ena lor so bann zanfan? Eski li pou pli difisil pou elve so bann zanfan dan laverite? (1 Korintien 7:14) Pena dout ki enn konzwin inosan ki swazir pou divorse pou fer fas ar bann gran difikilte.

12, 13. (a) Ki ti arive dan lavi maryaz Oze? (b) Kifer Oze ti re-amenn Gomer kot li, ek ki nou kapav aprann avek so lavi maryaz?

12 Lexperyans profet Oze montre nou kouma Bondie konsider maryaz. Bondie ti demann Oze pou marye avek enn madam ki ti apel Gomer. Sa madam-la ti pou fer “prostitision” ek ti pou gagn bann “zanfan ki ti pou ne par so prostitision.” Gomer ek Oze ti ena enn garson. (Oze 1:2, 3) Plitar, li paret ki Gomer ti gagn enn tifi ek enn garson, ar enn lot zom. Mem si Gomer ti komet ladilter plis ki enn fwa, Oze pa ti kit li. Finalman, Gomer ti kit Oze ek ti vinn enn esklav. Kanmem sa, Oze ti re-aste li. (Oze 3:1, 2) Zeova ti servi lexanp Oze pou montre kouma plizir fwa Li’nn pardonn nasion Izrael ki ti infidel anver Li ek ti ador lezot bondie. Ki nou aprann avek maryaz Oze?

13 Si enn Kretien komet limoralite sexiel, konzwin ki inosan-la pou bizin pran enn desizion. Zezi ti dir ki konzwin inosan la ti pou ena enn rezon valab pou divorse ek pou re-marye. Selman, pena nanye demal si enn konzwin inosan swazir pou pardonn so konzwin. Oze ti repran Gomer kot li. Me li ti dir Gomer ki fode pa li gagn relasion sexiel avek lezot misie. Oze pa ti “gagn relasion sexiel” avek Gomer pandan enn tan. (Oze 3:3, not) Me finalman, Oze inn bizin regagn relasion sexiel avek so madam. Sa lexanp-la montre nou ki Bondie ti pou dispoze aksepte bann Izraelit si zot ti retourn ver Li ek Li ti pou kontign ena bann bon relasion avek zot. (Oze 1:11; 3: 3-5) Ki sa aprann nou lor maryaz azordi? Si enn konzwin inosan re-gagn bann relasion sexiel avek konzwin ki koupab-la, sa montre ki konzwin inosan-la inn pardonn li. (1 Korintien 7:3, 5) Lerla pou nepli ena enn rezon valab pou divorse. Apre sa, mari-la ek fam-la bizin korpere ansam ek ed sakenn zot kamarad pou konsider maryaz parey kouma Zeova.

ONOR MARYAZ MEM KAN ENA BANN GRAN DIFIKILTE

14. Dapre 1 Korintien 7:10, 11, ki kapav arive dan enn maryaz?

14 Tou bann Kretien bizin onor maryaz parey kouma Zeova ek Zezi. Selman, kitfwa sertin pa reisi fer sa, parski nou tou nou inparfe. (Romin 7:18-23) Alor, sa pa sok nou ki dan premie siek sertin Kretien ti gagn bann gran difikilte dan zot maryaz. Pol ti ekrir ki enn “fam bizin pa kit so mari.” Me parfwa sa ti arive.​—Lir 1 Korintien 7:10, 11.

Kouma enn koup kapav sov zot maryaz? (Get paragraf 15)

15, 16. (a) Si enn koup pe gagn problem dan zot maryaz, ki zot bizin fer, ek kifer? (b) Kouma sa aplike mem kan enn Kretien li marye avek enn konzwin ki pa servi Zeova?

15 Pol pa ti explike ki bann sitiasion ki ti pous bann koup pou separe. Me nou kone ki se pa parski, par exanp, mari-la ti komet limoralite sexiel. Sinon, madam-la ti pou ena enn rezon valab pou divorse ek re-marye. Pol ti explike ki si enn madam separ li ar so mari li bizin “res san marye, sinon li bizin rekonsilie ar so mari.” Alor, Zeova ti ankor konsider sa koup ki ti separe la kouma enn koup marye. Pol ti dir ki mem si enn koup pe gagn bann gran difikilte, si ni mari-la ek ni fam-la pa finn komet limoralite sexiel, zot bizin esey rekonsilie, setadir, regle zot problem ek res ansam. Zot kapav demann bann ansien pou ed zot. Bann ansien pa pou pran par, me zot kapav donn bann konsey pratik ki ena dan Labib.

16 Selman, ki enn Kretien pou fer si so konzwin pa servi Zeova? Kan ena bann problem dan zot maryaz, eski zot kapav separe? Kouma nou finn deza mansione, Labib dir ki enn kikenn kapav divorse akondision ki finn ena limoralite sexiel. Me Labib pa mansionn bann rezon ki kapav amenn enn koup pou separe. Pol ti ekrir: “Si enn fam ena enn mari ki pa krwayan e li dispoze viv ar fam la, ki li pa repous mari la.” (1 Korintien 7:12, 13) Sa li konsern nou lepok osi.

17, 18. Kifer sertin Kretien swazir pou res avek zot konzwin mem si zot pe gagn bann gran difikilte?

 17 Selman, ena bann ka kot “enn mari ki pa krwayan” finn montre ki li pa “dispoze viv” ar so fam. Par exanp, kitfwa li bien violan, ziska enn pwin ki madam-la santi ki sa pe met so lasante ouswa so lavi an danze. Kitfwa li refiz soutenir so madam ek so fami dan domenn materyel, ouswa li fer tou pou anpes madam-la servi Bondie. Dan sa bann ka-la, enn fam Kretien kitfwa pou trouve ki mari-la pa “dispoze viv” ar li, mem si mari-la pe dir lekontrer. Lerla, fam-la pou trouve ki li bizin separe. Me lezot Kretien ki dan mem sitiasion finn swazir pou res avek zot konzwin. Zot finn kontign persevere ek finn esey fer zefor pou amelior zot maryaz. Kifer zot swazir pou fer sa?

18 Sertin Kretien rann zot kont ki si zot separe dan enn sitiasion koumsa, zot pou ankor enn koup marye ek zot pou gagn bann difikilte ki nou finn mansione pli avan. Lapot Pol ti donn enn lot rezon pou bann koup res ansam. Li ti ekrir: “Enn mari non-krwayan li sanktifie par so fam e enn fam non-krwayan li sanktifie par so mari. Sinon zot zanfan ti pou inpir, tandi ki la, zot pre ar Bondie.” (1 Korintien 7:14) Boukou Kretien ti desid pou res avek zot konzwin ki pa servi Zeova mem si zot sitiasion ti bien difisil. Zot ti bien kontan ki zot inn fer sa sakrifis-la kan plitar zot konzwin inn vinn enn Temwin Zeova.​—Lir 1 Korintien 7:16; 1 Pier 3:1, 2.

19. Kifer ena boukou maryaz ki pe reisi dan nou bann kongregasion?

19 Zezi ti donn bann konsey konsernan divors, ek lapot Pol ti donn bann konsey konsernan separasion. Zot toulede ti anvi ki bann serviter Bondie onor maryaz. Zordi, dan lemond antie, dan nou bann kongregasion, ena boukou maryaz ki pe reisi. Kitfwa to trouv bann koup ere dan to kongregasion, kot bann mari fidel kontan zot madam ek bann madam kontan ek respekte zot mari. Zot tou zot montre ki bann Kretien kapav onor zot maryaz. Nou kontan pou trouve ki plizir milyon misie ek madam pe montre ki seki parol Bondie dir li vre: “Akoz sa enn zom kit so papa ek so mama, e li inir li ar so fam, e toulede zot vinn enn sel.”​—Efezien 5:31, 33.

^ par. 7 Deteronom 24:1: “‘Si enn misie marye avek enn madam me li pa kontan madam-la parski li’nn dekouver enn kitsoz indesan lor li, misie-la bizin ekrir enn sertifika divors pou madam-la, donn li sa sertifika-la, ek met li deor dan so lakaz.’”