Skip to content

Skip to table of contents

Zantiyes​—Enn Kalite ki Nou Manifeste par Nou Parol ek par Nou Aksion

Zantiyes​—Enn Kalite ki Nou Manifeste par Nou Parol ek par Nou Aksion

KAN lezot tret nou avek zantiyes, sa fer nou boukou dibien. Sa rekonfort nou parski nou trouve ki zot interese ar nou. Nou apresie kan lezot zanti avek nou. Alor, kouma nou kapav aprann pou montre zantiyes nou osi?

Enn dimounn ki zanti li vremem interes li ar lezot ek li montre sa par so bann parol ek so bann aksion. Li pena zis bon manier. Okontrer, li tret lezot avek zantiyes parski li kontan zot ek li konpran zot santiman. Me seki pli inportan, zantiyes form parti dan frwi lespri sin Bondie. (Galat 5:22, 23, NW) Zeova anvi ki nou zanti, alor anou gete kouma Li ek So Garson finn montre zantiyes ek kouma nou kapav imit zot.

JEHOVAH ZANTI ANVER ZOT TOU

Zeova zanti anver zot tou, mem anver “bann ingra ek bann move.” (Lik 6:35) Par exanp, Zeova “fer so soley lev lor bann bon kouma lor bann move e li fer lapli tom lor bann zis kouma lor bann inzis.” (Matie 5:45) Mem bann dimounn ki pa krwar ki Zeova Li Kreater kapav profit zantiyes Zeova ek konn inpe lazwa dan zot lavi.

Seki Zeova inn fer pou Adan ek Ev montre ki kantite Li zanti. Enn tipe letan apre ki zot ti fer pese, “zot ti koud bann fey fig ansam pou kouver zot lekor.” Selman, Zeova ti kone ki andeor zardin Edenn, zot ti pou bizin bann linz ki ti pou plis protez zot, parski later ti modi ek ranpli avek “pikan ek move lerb.” Alor, dan so zantiyes, Zeova ti fer “bann long linz ki fer ar lapo” pou zot.​—Zenez 3:7, 17, 18, 21.

Mem si Zeova Li zanti anver “bann bon kouma . . . bann move,” Li sirtou manifeste so zantiyes anver so bann serviter fidel. Par exanp, kan Zakari ti enn profet, enn anz ti pe trakase parski bann Izraelit ti’nn aret konstrir tanp Zeova dan Zerizalem. Zeova ti ekout seki anz-la ti ena pou dir ek Li ti reponn li “par bann parol zanti ek rekonfortan.” (Zakari 1:12, 13) Zeova ti tret profet Eli dan mem fason. Ti ena enn moman kot sa profet-la ti santi li telman deprime ek tousel ki li ti demann Zeova pou touy li. Zeova ti montre ki Li ti pran kont bann santiman Eli ek Li ti avoy enn anz pou fortifie li. Li ti osi rasir so profet ki li pa tousel. Par so zantiyes, Zeova inn ankouraz Eli pou kontign so mision. (1 Lerwa 19:1-18) Me parmi tou bann serviter Zeova, lekel to pou dir inn imit zantiyes Zeova dan pli bon fason?

ZEZI TI BIEN ZANTI

Kan Zezi ti lor later, bann dimounn ti trouve kouma li ti zanti. So bann parol zame ti dir ek zame li pa ti esey fors personn pou fer seki li ti anvi. Li ti gagn traka lezot ek li ti dir: “Vinn kot mwa zot tou ki fatige, ki pe sarye enn fardo bien lour, mo pou donn zot repo  [“rekonfort zot,” NW] . . . Mo zoug li fasil sarye.” (Matie 11:28-30) Zezi ti telman zanti, ki bann dimounn ti swiv li partou kot li ti ale. Avek boukou konpasion, Zezi ti donn zot manze, ti geri zot, ek ti ansegn zot “boukou kitsoz” lor so Papa.​—Mark 6:34; Matie 14:14; 15:32-38.

Zezi ti konpran santiman bann dimounn ek ti tret zot avek zantiyes ek konsiderasion. An realite, mem kan sa pa ti dan enn bon moman pou li, avek zantiyes li ti ed tou bann ki ti vinn get li. (Lik 9:10, 11) Reflesi lor seki ti ariv sa madam ki ti ena enn lemorazi la. Li ti anvi gagn so gerizon, alor li ti tous linz Zezi. Me dapre Lalwa Mozaik, li pa ti gagn drwa fer sa parski li ti inpir. (Levitik 15:25-28) Kouma Zezi ti reazir? Li pa ti koz ar li avek koler. Li ti trouve ki madam-la ti pe gagn per, ek li ti ena pitie pou li parski pandan 12 an li finn soufer. Li ti dir madam-la: “Mo tifi, to lafwa finn sov twa; al anpe; to finn gagn to gerizon.” (Mark 5:25-34) Zezi ti vremem bien zanti!

ENN DIMOUNN ZANTI ED LEZOT

Dan bann lexanp ki nou finn examine, nou finn aprann ki si nou zanti, nou pou fer bann kitsoz pou ed lezot. Zezi ti montre bien ki kantite li inportan ki nou ed lezot kan li ti rakont parabol lor bon Samariten. Bann voler ti kokin enn Zwif, ti bat li, ek ti les li demi-mor lor bor sime. Enn Samariten ki ti pe pas par la ti gagn pitie pou sa zom-la, mem si bann Samariten ek bann Zwif ti deteste zot kamarad. Se so zantiyes ki ti pous li pou ed sa misie blese la. Li ti netway so bann dimal ek ti amenn li dan enn ti lotel. Samariten-la ti pey proprieter lotel la pou ki li okip sa Zwif-la ek li ti mem dir li ki li pou ranbours li pou bann lezot depans ki li fer.​—Lik 10:29-37.

Zantiyes pa zis pous nou pou ankouraz lezot ek montre konsiderasion anver zot par nou bann aksion me osi par nou bann parol. Labib dir: “Kan enn dimounn dan traka, sa fer li deprime, me enn bon parol rann li zwaye.” (Proverb 12:25, not) Kan par zantiyes ek bonte, nou dir lezot bann parol ankourazan, sa pou rann zot pli ere. * (Get not.) Nou bann parol pou montre ki nou gagn zot traka ek li pou pli fasil pou zot pou fer fas ar bann problem ki zot gagne dan lavi.​—Proverb 16:24.

KOUMA NOU KAPAV VINN ZANTI?

Nou tou nou ena kapasite pou manifeste zantiyes parski Bondie inn kree nou dan so resanblans. (Zenez 1:27) Par exanp, Zilyis, solda Romin ki ti ena responsabilite pou amenn lapot Pol dan Rom, “ti tret Pol bien e li ti mem donn li permision pou al vizit so bann kamarad e pou resevwar bann kiksoz ki li ti bizin” dan lavil Sidon. (Zistwar Bann Apot 27:3) Kan Pol ek lezot ti fer enn nofraz pandan sa vwayaz-la, bann dimounn lor lil Malt ti “tret [zot] avek boukou bonte” ek ti mem fer enn dife pou zot pou ki zot kapav sof zot. (Zistwar Bann Apot 28:1, 2) Sa bann dimounn-la ti fer enn bon kitsoz. Selman, pou fer Zeova kontan, enn dimounn bizin manifeste zantiyes touletan, pa zis detanzantan.

Zeova anvi ki zantiyes form parti dan nou personalite ek ki nou manifeste li dan tou domenn nou lavi. Se akoz sa ki Li demann nou pou devlop zantiyes ‘dan nou leker.’ (Kolosien 3:12) Me li pa touletan fasil pou manifeste sa kalite-la. Kifer? Parfwa nou pa manifeste zantiyes parski nou gagn onte, nou mank konfians an noumem, ouswa nou inpe egois. Li posib osi ki nou trouv sa difisil pou manifeste zantiyes anver bann ki pa tret nou bien. Me si nou priye pou gagn lespri sin ek nou esey imit Zeova, Li kapav ed nou pou vinn zanti.​—1 Korintien 2:12.

Kouma nou pou kone dan ki domenn nou bizin travay pou vinn pli zanti? Demann  tomem: ‘Eski mo ekout bien kan lezot koze ek esey konpran seki zot resanti? Eski mo remarke kan lezot bizin led? Kan eski dernie fwa mo’nn montre mwa zanti avek enn dimounn ki pa mo fami ouswa enn bon kamarad?’ Lerla fixe bann lobzektif, kouma par exanp, fer zefor pou aprann konn pli bien bann dimounn ki otour twa, sirtou bann ki dan to kongregasion. Koumsa to pou kone ar ki difikilte zot pe fer fas ek ki kitsoz zot bizin. Apre sa, esey tret zot avek mem zantiyes ki to ti pou kontan zot tret twa. (Matie 7:12) Finalman, demann Zeova pou ed twa, ek Li pou beni bann zefor ki to fer pou vinn zanti.​—Lik 11:13.

ZANTIYES ENA ENN LEFE LOR BANN DIMOUNN

Kan lapot Pol ti mansionn bann kitsoz ki ti fer li vinn enn bon predikater, parmi ti ena zantiyes. (2 Korintien 6:3-6) Bann dimounn ti kontan Pol parski li ti dir ek fer bann bon kitsoz, ek zot ti trouve kouma li ti gagn zot traka. (Zistwar Bann Apot 28:30, 31) Li parey, si nou zanti, lezot kitfwa pou anvi konn plis lor laverite. Kan nou zanti avek tou dimounn, mem anver bann ki pa tret nou bien, sa kapav tous zot leker ek zot kapav sanz zot latitid. (Romin 12:20) Kitfwa avek letan zot pou mem anvi konn laverite lor Labib.

Dan Paradi, nou tou nou pou zanti avek nou kamarad. Nou pou tret bann ki pou resisite avek zantiyes. Kitfwa pou sertin se premie fwa ki pou tret zot koumsa. Pena dout ki sa pou motiv zot pou montre zantiyes anver lezot. An realite, bann ki pa manifeste zantiyes ek ki pa anvi ed lezot, Bondie pa pou les zot res dan Paradi. Se zis bann ki kontan zot kamarad ek ki zanti ki pou res pou touletan dan Paradi. (Psom 37:9-11) Lerla, lemond pou vremem enn plas kot pou ena lape ek kot nou pou an sekirite! Selman, depi azordi mem, nou kapav gagn bann benediksion si nou manifeste zantiyes. Kouma?

KAN NOU ZANTI NOU GAGN BANN BENEDIKSION

Labib dir: “Enn dimounn ki ena bonte fer limem dibien.” (Proverb 11:17) Bann dimounn kontan frekant enn kikenn ki zanti, ek souvan, zot pou tret li avek zantiyes. Zezi ti dir: “Mezir ki to servi pou lezot, samem mezir ki pou servi pou twa.” (Lik 6:38) Akoz sa, li fasil pou enn dimounn ki zanti pou gagn bann bon kamarad ek pou gard zot.

Lapot Pol ti demann bann ki ti dan kongregasion Efez pou “ena bonte ek boukou lafeksion pou lezot; [ek pou] pardonn zot prosin.” (Efezien 4:32) Kan zot tou dan kongregasion manifeste zantiyes ek konpasion, kongregasion vinn for ek ena plis linite. Zame nou pa pou anvi kritik nou bann frer, fer palab lor zot, ouswa dir zot bann parol kriel ouswa blesan mem dan nou bann badinaz. Okontrer, touletan nou bizin dir bann parol ki ed ek ankouraz lezot. (Proverb 12:18) Lerla, zot tou dan kongregasion pou servi Zeova dan lazwa.

Nou finn aprann ki zantiyes se enn kalite ki nou montre dan tou seki nou dir ek fer. Ek kan nou zanti, nou imit nou Bondie, Zeova, ki kontan nou ek ki zenere. (Efezien 5:1) Sa fer nou kongregasion vinn pli for ek motiv lezot pou servi Zeova zot osi. Alor, anou fer tou seki nou kapav pou ki lezot trouve ki bann Temwin Zeova zot zanti!

^ par. 13 Nou pou koz lor bonte dan enn prosin lartik dan sa seri lartik ki koz lor frwi lespri sin la.