Skip to content

Skip to table of contents

“Bon Dimoun pou dan Lazwa” Zeova

“Bon Dimoun pou dan Lazwa” Zeova

DIANA ena plis ki 80 an ek sa bann dernie lane-la, li finn pas par boukou difikilte. So mari ki ti ena Alzheimer ek ki ti dan enn home, inn mor. So de garson osi inn mor, ek limem li ti bizin lit kont enn kanser. Me kan bann frer ek ser trouv Diana dan renion ouswa dan predikasion, li touzour zwaye.

John ti enn sirveyan sirkonskripsion pandan plis ki 43 an. Li ti bien kontan so servis ek sa ti tou so lavi. Selman, li’nn bizin aret so servis pou okip enn fami ki malad. Kan bann frer ek ser ki konn John zwenn li dan bann lasanble, zot trouve ki li pa’nn sanze ditou. Li ankor touzour zwaye.

Kouma eski Diana ek John arive gard zot lazwa? Kouma enn kikenn ki pe soufer kapav zwaye? Kouma enn dimounn kapav ere mem si li nepli dan enn form servis ki li kontan? Get repons ki Labib donn nou: “Bon dimoun pou dan lazwa [“Zeova,” NW].” (Psom 64:10) Nou pou bien konpran seki sa verse-la pe rod dir si nou kone ki kitsoz fer nou gagn enn lazwa ki dire ek ki kitsoz pa donn nou sa kalite lazwa-la.

LAZWA KI DIRE ZIS POU ENN MOMAN

Ena sertin kitsoz ki laplipar ditan fer nou gagn lazwa. Par exanp, reflesi lor enn koup amoure ki pe marye. Ouswa pans enn kikenn ki’nn vinn paran ouswa ki’nn gagn enn nouvo responsabilite dan servis Zeova. Tousala fer nou gagn lazwa parski se bann kado ki Zeova donn nou. Li’nn kree maryaz, Li donn nou kapasite pou gagn zanfan, ek pou travay dan so lorganizasion.​—Zenez 2:18, 22; Psom 127:3; 1 Timote 3:1NW.

Me sa bann kitsoz-la parfwa fer nou gagn enn lazwa ki dire zis pou enn moman. Malerezman, enn konzwin kapav vinn infidel ouswa mor. (Ezekiel 24:18; Oze 3:1) Bann zanfan kapav dezobeir zot paran ek Bondie, ek kitfwa mem exkli. Par exanp, bann garson Samiel pa ti servi Zeova dan fason ki Li ti demande, ek David ti konn boukou problem dan so fami parski li ti fer pese avek Betsabe. (1 Samiel 8:1-3; 2 Samiel 12:11) Kan  bann kitsoz koumsa arive, sa pa rann nou zwaye. Okontrer, zot fer nou sagrin ek soufer.

Li parey, parfwa nou nepli kapav kontign asim sertin responsabilite ki nou ena dan servis Zeova parski nou tom malad, ouswa nou bizin okip enn fami, ouswa parski ena bann sanzman dan lorganizasion. Boukou bann ki’nn aret zot servis dir ki lazwa ki zot ti pe gagne dan zot servis mank zot.

Alor, nou trouv bien ki sertin lazwa ki nou gagne zot pa dire pou touletan. Me eski ena enn kalite lazwa ki kontign dire mem kan nou gagn bann difikilte dan nou lavi? Wi, bizin ena, parski Samiel, David, ek lezot pa ti perdi zot lazwa mem kan zot ti pas par bann leprev.

LAZWA KI DIRE

Zezi ti kone ki ete vre lazwa. Avan ki li ti vinn lor later, Labib dir nou ki li ti “touletan dan lazwa devan [Zeova].” (Proverb 8:30) Selman, kan li ti vinn lor later, parfwa li ti bizin fer fas ar bann gran difikilte. Kanmem sa, li ti kontan pou fer volonte so Papa. (Zan 4:34) Ki nou kapav dir konsernan bann dernie moman bien dir ki li’nn pase lor later? Nou lir: “Akoz lazwa ki ti pe atann li, li finn andir enn poto soufrans.” (Ebre 12:2, NW) Nou aprann de kitsoz ar seki Zezi ti dir konsernan vre lazwa.

Enn zour, apre ki zot ti sorti predikasion, 70 disip ti al get Zezi. Zot ti bien kontan akoz tou bann kitsoz ki zot ti’nn fer. Zot ti’nn mem expilse bann demon. Me Zezi ti dir zot: “Pa gagn lazwa akoz bann lespri soumet devan zot, me gagn lazwa parski zot nom finn anrezistre dan lesiel.” (Lik 10:1-9, 17, 20) Pena dout ki gagn faver Zeova, ena boukou plis linportans ek fer nou gagn boukou plis lazwa ki ninport ki responsabilite spesial ki nou kapav gagne.

Enn lot fwa, kan Zezi ti pe koz ar enn lafoul, enn fam Zwif ti bien inpresione ar so lansegnman. Alor, li ti dir ki mama Zezi sirman bien kontan pou ena enn garson koumsa. Me Zezi ti reponn: “Bienere plito seki ekout laparol Bondie e obeir li!” (Lik 11: 27, 28) Kan nou zanfan fer nou fier, sa kapav rann nou ere. Me seki donn nou enn lazwa ki dire, se kan nou obeir Zeova ek kan nou ena enn bon relasion avek Li.

Nou resanti enn gran lazwa kan nou kone ki nou pe fer Zeova plezir. Mem si nou pe fer fas ar bann difikilte nou pa perdi sa lazwa-la. Ek kan nou res fidel pandan bann leprev, nou lazwa vinn ankor pli for. (Romin 5:3-5) Anplis, Zeova donn so lespri sin bann ki fer Li konfians, ek lazwa li form parti dan frwi lespri. (Galat 5:22, NW) Sa ed nou pou konpran kifer Psom 64:10 dir: “Bon dimoun pou dan lazwa [“Zeova,” NW].”

Ki finn ed John pou gard so lazwa?

Sa montre nou osi kifer Diana ek John ti kapav gard zot lazwa mem si zot ti fer fas ar boukou difikilte. Diana dir: “Mo’nn rod proteksion Zeova, parey kouma enn zanfan ti pou rod proteksion so paran.” Li dir osi: “Mo trouve ki Li’nn beni mwa kan Li’nn donn mwa kapasite pou kontign prese regilierman avek enn sourir lor mo figir.” Ki ti ed John pou gard so lazwa ek res bien okipe dan so minister apre ki li’nn bizin aret fer sirveyan sirkonskripsion? Li dir: “An 1998 ti demann mwa pou ansegne dan Lekol Formasion Ministeryel, ek depi sa moman-la mo’nn fer plis letid personel ki mo ti fer avan.” Li dir ki bann sanzman ki li ek so madam ti bizin fer ti pli fasil parski zot ti touletan anvi fer seki Zeova demann zot pou fer. Li dir osi: “Nou finn fer sa san okenn regre.”

Boukou finn trouve ki seki Psom 64:10 dir, li vre. Anou pran lexanp enn koup ki ti servi dan Betel l’États-Unis pandan plis ki 30 an ek apre ti demann zot pou al fer pionie spesial. Zot rekonet: “Li normal ki nou sagrin kan nou perdi enn kitsoz ki nou kontan,” me zot ti dir osi: “Me nou pa kapav res touletan sagrin.” Deswit kouma zot ti koumans zot servis pionie, zot ti pres avek zot kongregasion. Zot ti dir osi: “Nou ti priye pou bann kitsoz bien presi. Ek kan nou ti trouve kouma Zeova ti pe reponn nou lapriyer sa ti ankouraz nou ek ti fer nou gagn boukou lazwa. Enn tigit letan apre ki nou ti arive, lezot dan sa kongregasion-la ti koumans fer pionie, ek Zeova ti beni nou kan Li’nn donn nou de etidian Labib ki pe fer bann progre.”

“RES DAN LAZWA POU TOULETAN”

Li vre ki li pa touletan fasil pou gard nou lazwa. Pou ena bann moman kot nou pou santi nou tris. Me Zeova rasir nou avek bann parol ki trouv dan Psom 64:10. Mem kan nou dekouraze, nou kapav sir ki si nou res fidel malgre bann difikilte, nou pou “dan lazwa [“Zeova,” NW].” Nou kapav atann osi moman kot promes Zeova konsernan “enn nouvo lesiel ek enn nouvo later” pou realize. Lerla tou dimounn pou parfe ek pou “kontan ek res dan lazwa pou touletan” akoz seki Zeova pou fer.​—Izai 65:17, 18.

Esey mazine kouma sa pou ete. Nou pou ena enn lasante parfe ek toulezour nou pou leve avek boukou lenerzi. Tou bann kitsoz ki finn arive dan lepase ek ki finn rann nou tris, pou nepli fer nou soufer. Zeova donn nou lasirans ki nou “pa pou rapel bann kitsoz avan, ek sa pa pou vinn dan [nou] leker.” Nou pou akeyir bann dimounn ki nou kontan ki pou resisite ek nou pou ena mem santiman ki bann paran sa tifi 12 an ki Zezi ti resisite la: “Zot ti dan enn lazwa extraordiner.” (Mark 5:42, NW) Finalman, tou dimounn ki pou lor later pou vremem bon ek pou “dan lazwa” Zeova pou touletan.