LATOUR DEGARD (EDISION LETID) Desam 2018

Dan sa nimero-la ena bann lartik letid apartir 4 Fevriye ziska 3 Mars 2019.

“Nou Ava Retrouv Zot dan Paradi!”

Paradi ki ete pou twa? Eski to ena lespwar ki pou ena enn paradi?

Onor “Seki Bondie Finn Met Ansam”

Ki sel rezon Biblik ki permet enn dimounn pou divorse ek re-marye?

Zenn, To Kreater Anvi ki To Ere

Ki kat kitsoz kapav ed enn zenn pou gagn lazwa ek satisfaksion dan lavi?

Zenn, To Kapav Ena enn Lavi ki Donn Twa Satisfaksion

Kouma bann parol Psom 16 kapav ed bann zenn pou ena enn lavi ki donn zot satisfaksion asterla ek dan lavenir?

“Bon Dimoun pou dan Lazwa” Zeova

Kouma nou kapav gard nou lazwa mem dan bann sitiasion difisil?

Zantiyes​—Enn Kalite ki Nou Manifeste par Nou Parol ek par Nou Aksion

Zantiyes se enn kalite ki form parti dan frwi lespri sin Bondie. Kouma nou kapav devlop sa zoli kalite-la?