Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Bann Temwin Zeova

Kreol Morisien

Latour Degard (Edision Letid)  |  Desam 2017

“Mo Ena . . . Lesperans dan Bondie”

“Mo Ena . . . Lesperans dan Bondie”

“Dernie Adan ti vinn enn lespri ki donn lavi.”​—1 KORINTIEN 15:45NW.

KANTIK: 151, 147

1-3. (a) Ki lansegnman bizin form parti parmi nou bann krwayans debaz? (b) Kifer lansegnman lor rezireksion bien inportan? (Get zimaz dan koumansman lartik.)

SI ENN dimounn demann twa lor ki bann lansegnman prinsipal to krwayans baze, ki to pou reponn? Pena dout to pou dir ki to krwar ki Zeova Limem Kreater ek se Limem ki finn donn nou lavi. Sirman to pou dir osi ki to krwar dan Zezi Kris, ki finn donn so lavi kouma enn ranson. Kitfwa to pou koz osi lor Paradi ki biento pou ena lor later, kot bann serviter Bondie pou viv pou touletan. Me eski to pou koz lor rezireksion kouma enn parmi to bann krwayans ki to vremem kontan?

2 Mem si nou pe espere pou travers gran detres ek viv pou touletan lor later, nou ena bann bon rezon pou konsider rezireksion kouma enn lansegnman inportan. Lapot Pol ti montre kifer lansegnman lor rezireksion  bien inportan. Li ti dir: “Si vremem pena rezireksion bann mor, Kris osi pa finn releve.” Si Zezi pa ti resisite, li pa ti pou kapav regne kouma Lerwa dan lesiel, ek nou predikasion ti pou dan vid. (Lir 1 Korintien 15:12-19, NW.) Selman, nou kone ki Zezi finn resisite. Nou krwar dan so rezireksion, akoz sa nou pa kouma bann Sadisein ki pa ti krwar ditou dan rezireksion. Mem si lezot boufonn nou, nou kontign ena enn lafwa solid ki Bondie kapav resisit bann mor.​—Mark 12:18; Zistwar Bann Apot 4:2, 3; 17:32; 23:6-8.

3 Pol ti dir ki lansegnman lor “rezireksion bann mor” form parti parmi bann “lansegnman elemanter lor Lekris.” (Ebre 6:1, 2) Li ti fer bien konpran ki li ti ena lafwa dan rezireksion. (Zistwar Bann Apot 24:10, 15, 24, 25) Mem si se enn lansegnman elemanter, setadir enn lansegnman debaz ki nou aprann dan Labib, nou bizin kanmem etidie bien sa lansegnman-la. (Ebre 5:12) Kifer?

4. Ki bann kestion nou kapav poze konsernan rezireksion?

4 Kan bann dimounn koumans etidie Labib, souvan zot lir lor bann rezireksion ki finn ena dan lepase, kouma par exanp, rezireksion Lazar. Zot aprann osi ki Abraam, Zob ek Daniel ti sir ki dan lavenir bann mor ti pou resisite. Me, kouma to pou prouv enn dimounn ki nou kapav ena konfians dan bann promes rezireksion ki’nn fer plizir santenn lane avan? Ek eski Labib dir kan dan lavenir rezireksion pou arive? Repons sa bann kestion-la pou fer nou lafwa vinn pli for.

ENN REZIREKSION KI’NN PREDIR PLIZIR SANTENN LANE AVAN

5. Lor ki kitsoz nou pou koze asterla?

5 Kitfwa li fasil pou nou sey mazinn enn dimounn pe resisite enn tipe letan apre so lamor. (Zan 11:11; Zistwar Bann Apot 20:9, 10) Me eski nou kapav fer konfians dan promes ki dir ki enn dimounn pou resisite dan plizir lane ouswa dan plizir santenn lane dan lavenir? Eski nou pou krwar sa promes-la mem si sa konsern enn dimounn ki’nn fek mor ouswa ki’nn mor depi bien lontan? An realite, to deza pe krwar dan enn rezireksion ki finn arive plizir santenn lane apre ki ti’nn promet sa. Ki sa rezireksion-la sa? Ek ki lien sa ena avek lesperans ki to ena ki pou ena enn rezireksion dan lavenir?

6. Ki Psom 118 ti anonse konsernan Zezi?

6 Anou servi Psom 118 pou examinn enn rezireksion ki ti anonse boukou lane alavans. Se David kitfwa ki ti ekrir sa Psom-la. Li ti dir: “Zeova, sap nou, silteple, nou sipliy twa!” ek “Beni sa kikenn ki vinn o-nom Zeova la.” Bann dimounn ti sit sa profesi konsernan Lemesi la kan Zezi ti rant dan Zerizalem le 9 Nizan, de-trwa zour avan so lamor. (Psom 118:25, 26, NW; Matie 21:7-9) Me kouma Psom 118 konsern enn rezireksion ki ti pou arive bien lontan apre? Remark seki sa psom-la ti dir osi: “Ros ki mason [“bann konstrikter,” NW] ti rezete,  zordi li ros prinsipal.”​—Psom 118:22.

“Bann konstrikter” ti rezet Lemesi (Get paragraf 7)

7. Kouma bann Zwif ti rezet Zezi?

7 “Bann konstrikter” ki ti rezet Lemesi, ti bann sef relizie Zwif. Zot pa finn zis inior Zezi ouswa refiz pou aksepte li kouma Lemesi. Zot inn fer pli pir! Boukou Zwif finn rezet li kan zot finn demann Pilat pou touy li. (Lik 23:18-23, NW.) Alor, zot osi zot ti responsab lamor Zezi.

Bondie ti resisit Zezi pou li vinn “ros prinsipal” (Get paragraf 8, 9)

8. Kouma Zezi inn vinn “ros prinsipal”?

8 Si bann dimounn ti rezet Zezi ek ti touy li, kouma li ti pou kapav vinn “ros prinsipal”? Sa ti pou arive zis si li ti resisite. Pou ed bann dimounn bien konpran sa, Zezi ti rakont zot zistwar enn proprieter terin. Sa proprieter-la ti avoy bann mesaze pou al get bann planter ki ti pe travay pou li. Bann planter-la ti bien maltret sa bann mesaze-la. Finalman, proprieter-la ti avoy so prop garson ek li ti pe espere ki bannla ekout li. Me zot ti touy so garson. Kan li ti fini rakont sa zistwar-la, Zezi ti sit profesi ki trouv dan Psom 118:22. (Lik 20:9-17) Lapot Pier ti servi mem verse kan li ti koz avek bann sef Zwif, bann ansien ek profeser lalwa ki ti zwenn dan Zerizalem. Li ti koz lor “Zezi ki sorti Nazaret, ki zot finn kouloute lor enn poto, me ki Bondie finn resisite parmi bann mor.” Lerla li ti dir: “Se Zezi ‘sa ros ki zot, bann konstrikter, ti konsider kouma enn nanye ditou la, ki’nn vinn ros prinsipal.’”​—Zistwar Bann Apot 3:15; 4:5-11, NW; 1 Pier 2:5-7.

9. Ki levennman extraordiner ti anonse dan Psom 118:22?

9 Li kler ki profesi ki mansione dan Psom 118:22 ti anons enn rezireksion ki ti pou arive plizir santenn lane plitar. Bann dimounn ti pou rezet Lemesi ek ti pou touy li. Me li ti pou resisite ek ti pou vinn ros prinsipal. Apre so rezireksion, Zezi ti vinn sa kikenn “ki kapav sov nou” la.​—Zistwar Bann Apot 4:12; Efezien 1:20.

10. (a) Ki Psom 16:10 ti predir? (b) Kifer nou kapav sir ki Psom 16:10 pa ti pe koz lor David?

10 Anou examinn enn lot verse ki koz lor enn rezireksion ki finn realize plis ki mil an apre. Sa rezireksion-la bizin donn nou lasirans ki enn rezireksion kapav arive mem si bien  lontan ti anons sa ouswa ti promet sa. Dan Psom 16, nou lir bann parol David ki dir: “To pa pou abandonn mwa dan Tom. To pa pou permet ki lekor to fidel pouri.” (Psom 16:10, NW.) David pa ti pe rod dir ki zame li pa pou mor ek ki li pa pou al dan Tom. Parol Bondie dir bien ki David ti vinn vie ek ti mor. Labib dir osi ki David “finn al dormi avek so bann anset ek li finn antere dan Site David.” (1 Lerwa 2:1, 10) Alor, sa verse-la pe koz lor kisannla?

11. Kan eski Pier ti explik Psom 16:10?

11 Plis ki mil an apre ki David ti ekrir sa bann parol-la, Pier ti explike lor kisannla bann parol Psom 16:10 ti pe koze. De-trwa semenn apre lamor ek rezireksion Zezi, Pier ti koz avek plizir milye Zwif ek prozelit. (Lir Zistwar Bann Apot 2:29-32.) Li ti rapel zot ki David finn mor ek finn antere. Ek Labib pa dir ki zot pa ti dakor kan Pier ti dir ki David ti trouv alavans ek “ti koz lor rezireksion Lemesi.”

12. Kouma Psom 16:10 ti realize, ek ki lasirans sa donn nou konsernan promes rezireksion?

12 Pier ti servi bann parol David ki trouv dan Psom 110:1 pou konfirm seki li ti dir. (Lir Zistwar Bann Apot 2:33-36, NW.) Rezonnman Pier ki ti baze lor Parol Bondie ti konvink lafoul ki Zezi ti “Segner ek Kris” toulede. Bann dimounn ti rekonet ki Psom 16:10 ti realize kan Zezi ti resisite parmi bann mor. Plitar, lapot Pol ti servi mem rezonnman kan li ti koz avek bann Zwif dan lavil Antios dan Pisidi. Sa bann parol-la ti bien inpresionn zot ek zot ti anvi konn plis. (Lir Zistwar Bann Apot 13:32-37, 42, NW.) Sa bizin donn nou osi lasirans ki bann profesi Biblik ki konsern enn rezireksion dan lavenir, pou realize, mem si sa fer plizir santenn lane ki finn promet sa.

KAN ESKI POU ENA REZIREKSION?

13. Ki bann kestion kitfwa nou poze konsernan rezireksion?

13 Sa ankouraz nou kan nou kone ki enn rezireksion kapav arive plizir santenn lane apre ki finn predir sa. Me, kitfwa sertin demann zotmem: ‘Eski mo pou bizin atann lontan avan ki mo retrouv enn kikenn ki mo kontan me ki’nn mor? Kan eski pou ena rezireksion?’ Ofet, Zezi ti dir so bann zapot ki ena “bann letan ek bann lepok ki Bondie inn met anba so prop pouvwar.” Savedir ki ena sertin kitsoz ki zot pa ti kone, ek ki zot pa ti kapav kone. (Zistwar Bann Apot 1:6, 7, NW; Zan 16:12) Selman, nou ena sertin linformasion konsernan lepok ki pou ena rezireksion.

14. Kouma rezireksion Zezi diferan ar bann rezireksion ki finn ena avan?

14 Rezireksion pli inportan ki mansione dan Labib se rezireksion Zezi. Si li pa ti resisite, nou pa ti pou ena lespwar pou retrouv bann dimounn ki nou kontan me ki’nn mor. Bann dimounn ki ti resisite avan Zezi, par exanp bann ki Eliya ek Elisha ti resisite, pa ti viv pou touletan. Zot ti remor, ek zot ti vinn lapousier dan tom. Me Zezi “finn resisite” ek li “pa pou  mor ankor; lamor nepli ena pouvwar lor li.” Li dan lesiel, ek li viv “pou leternite.”​—Romin 6:9; Revelasion 1:5, 18; Kolosien 1:18, NW; 1 Pier 3:18.

15. Dan ki sans Zezi Kris limem “premie” parmi bann ki’nn resisite parmi bann mor?

15 Zezi se premie ki finn resisite dan lesiel antan ki enn lespri ek samem rezireksion pli inportan ki finn ena dan sa fason-la. (Zistwar Bann Apot 26:23) Me pa zis li tousel ki resisite pou al dan lesiel. Zezi ti promet so bann zapot fidel ki zot ti pou regn avek li laba. (Lik 22:28-30) Me se apre zot lamor ki zot ti pou gagn sa rekonpans-la. Lerla, parey kouma Zezi, zot ti pou resisite kouma bann lespri. Pol ti ekrir ki “parmi bann ki’nn dormi dan lamor, Zezi Kris limem premie parmi bann ki’nn resisite.” Apre sa, Pol ti dir ki pou ena lezot ki pou resisite ek ki pou al dan lesiel. Li ti dir: “Me sakenn dan so prop lord: Zezi Kris an premie, apre sa, bann ki pou Zezi Kris pandan so prezans.”​1 Korintien 15:20, 23NW.

16. Kouma Pol ed nou pou kone kan pou ena rezireksion dan lesiel?

16 Bann parol Pol ed nou pou kone kan pou ena rezireksion dan lesiel. Sa pou arive pandan prezans Zezi Kris. Depi boukou lane, bann Temwin Zeova finn prouve atraver Labib ki “prezans” Zezi Kris inn koumanse an 1914. Nou ankor pe viv pandan so “prezans” ek lafin sa move lemond-la bien pre.

17, 18. Ki pou ariv sertin Kretien ki ena lesperans pou al dan lesiel pandan prezans Zezi Kris?

17 Labib donn plis lexplikasion lor rezireksion dan lesiel: “Nou pa’le ki zot res dan liniorans konsernan bann dimounn ki pe dormi dan lamor, . . . parski si nou krwar ki Zezi inn mor ek ki li’nn resisite, nou krwar osi ki Bondie pou amenn avek li bann ki finn andormi dan lamor . . . Nou bann vivan ki kontigne viv ziska prezans nou Segner, dan okenn fason nou pa pou pas avan bann ki’nn andormi dan lamor; parski nou Segner limem li pou desann depi lesiel ek li pou donn enn lord bien for . . . ek bann ki’nn dormi dan lamor an inion avek Kris pou resisite avan. Apre sa, nou, bann ki ankor vivan, nou pou anleve ansam avek zot dan bann niaz pou al zwenn nou Segner dan lezer; ek koumsa nou pou touzour avek nou Segner.”​—1 Tesalonisien 4:13-17NW.

18 Premie rezireksion ti pou koumanse inpe letan apre ki prezans Zezi Kris ti koumanse. Bann Kretien ki ena lesperans pou al dan lesiel ek ki ankor vivan pandan gran detres pou “anleve . . . dan bann niaz.” (Matie 24:31) Ki savedir? Bann ki pou “anleve” pa pou “andormi dan lamor,” setadir, zot pa pou mor pou enn long peryod letan. Okontrer, kan zot mor, zot “pou sanze, . . . pa gagn letan bat lizie, kan tronpet final sone.”​—1 Korintien 15:51, 52.

19. Ki “pli bon rezireksion” pe atann nou dan lavenir?

19 Zordi, laplipar bann Kretien ki fidel pena lesperans pou al dan lesiel, ek pa finn swazir zot pou al regne  avek Zezi Kris dan lesiel. Okontrer, zot pe atann “zour Zeova,” kan Li pou detrir sa move lemond-la. Personn pa kone exakteman kan lafin pou vini, me nou ena bann prev ki montre ki li pre. (1 Tesalonisien 5:1-3, NW.) Kan pou ena lemond nouvo, pou ena enn lot kalite rezireksion. Dan sa lepok-la, bann dimounn pou resisite pou viv lor later. Zot pou ena lesperans pou vinn parfe ek pou viv pou touletan. Sa pou enn “pli bon rezireksion” ki bann rezireksion ki finn ena dan lepase kot bann dimounn-la ti re-mor apre.​—Ebre 11:35NW.

20. Kifer nou kapav sir ki rezireksion pou fer dan enn fason organize?

20 Labib dir ki bann ki al dan lesiel zot resisite “sakenn dan so prop lord.” (1 Korintien 15:23, NW.) Akoz sa, nou kapav sir ki bann rezireksion lor later pou fer dan enn fason ordone, ouswa bien organize. Kitfwa nou kapav demann noumem: Eski bann ki’nn mor dan nou lepok pou resisite dan koumansman Regn Mil An Zezi Kris ek zwenn zot bann pros ki konn zot? Eski se bann zom fidel dan lepase ki ti ena bann kapasite pou dirize ki pou resisite pli vit pou zot kapav organiz bann serviter Bondie dan lemond nouvo? Ki pou ariv bann dimounn ki zame pa finn servi Zeova? Kan ek kotsa zot pou resisite? Ena boukou kestion ki nou kapav poze. Me nou pa bizin trakase konsernan sa bann kitsoz-la asterla. Li pli bon ki nou atann ek gete. Nou kapav sir ki seki Zeova pou fer pou extraordiner.

21. Ki lesperans to ena?

21 An-atandan, nou bizin fer nou lafwa an Zeova vinn pli for. Li ti promet nou atraver Zezi ki bann ki’nn mor ek ki dan So memwar pou resisite. (Zan 5:28, 29, NW; 11:23) Anplis, enn zour Zezi ti dir ki Abraam, Izaak, ek Zakob “zot tou vivan” pou Zeova. Se enn lot prev ki Zeova pou resisit bann mor. (Lik 20:37, 38, NW.) Alor, nou ena boukou bon rezon pou dir parey kouma lapot Pol: “Mwa osi mo ena mem lesperans dan Bondie ki pou ena rezireksion.”​—Zistwar Bann Apot 24:15.