Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Bann Temwin Zeova

Kreol Morisien

Latour Degard (Edision Letid)  |  Desam 2017

“Mo Kone ki Li Pou Resisite”

“Mo Kone ki Li Pou Resisite”

“Nou kamarad Lazar pe dormi, me mo pe al lev li.”​—ZAN 11:11.

KANTIK: 142, 129

1. Ki kitsoz Mart ti sir pou ariv so frer? (Get zimaz dan koumansman lartik.)

MART, ki enn bon kamarad Zezi ek ki enn so bann disip, an dey. So frer, Lazar, inn mor. Eski ena enn kitsoz ki kapav rekonfort li? Wi. Zezi promet li: “To frer pou resisite.” Biensir, kitfwa sa bann parol-la pa tir tou sagrin ki Mart ena. Me Mart ena konfians dan promes Zezi, ek li dir: “Mo kone ki li pou resisite kan pou ena rezireksion dan dernie zour.” (Zan 11:20-24) Li sir ki pou ena enn rezireksion dan lavenir. Me Zezi fer enn mirak. Li resisit Lazar sa zour lamem.

2. Kifer to ti pou kontan ena mem lasirans ki Mart?

2 Si bann dimounn ki nou kontan inn mor, nou pena okenn rezon pou krwar ki Zezi ouswa so Papa pou resisit zot asterla mem. Me eski to sir parey kouma Mart ki dan lavenir, bann dimounn ki to kontan pou resisite? Kitfwa to finn perdi to konzwin, to mama, to papa, enn gran-paran, ouswa mem enn zanfan. To pe atann avek inpasians pou ser zot dan to lebra, pou koz avek zot ek pou riy avek zot. Erezman, parey kouma Mart, to ena bann bon rezon pou  dir: ‘Mo kone ki sa dimounn ki mo kontan la pou resisite.’ Me kanmem sa, li bon ki sak Kretien reflesi lor bann rezon ki li ena pou krwar dan rezireksion.

3, 4. Kan Mart ti aprann seki Zezi ti’nn fer, kouma so lafwa dan rezireksion ti vinn pli for?

3 Mart ti viv pre ar Zerizalem. Alor, kitfwa li pa ti trouv Zezi resisit garson enn vev pre ar lavil Nainn dan Galile. Me sirman li’nn tann dimounn rakont sa. Ek sirman li ti tande osi ki Zezi ti resisit tifi Zayris. Tou dimounn dan lakaz sa tifi-la ti “kone ki tifi la finn fini mor.” Me Zezi ti pran so lame ek ti dir: “Zennfi, leve!” Ek deswit li ti leve. (Lik 7:11-17; 8:41, 42, 49-55) Mart ek so ser Mari, ti kone ki Zezi kapav geri bann malad. Akoz sa, zot ti panse ki si Zezi ti laba, Lazar pa ti pou mor. Me asterla ki Lazar inn mor, ki Mart ti pe atann? Remarke ki Mart ti dir ki Lazar ti pou resisite dan lavenir, “dan dernie zour.” Kifer li ti sir koumsa? Ek kifer to kapav sir ki dan lavenir pou ena enn rezireksion, kot kitfwa bann dimounn ki to kontan me ki’nn mor pou resisite?

4 Nou ena bann bon rezon pou ena lafwa dan rezireksion. Anou examinn sertin sa bann rezon-la. Kitfwa to pou trouv bann pasaz dan Parol Bondie ki to pa pans souvan me ki kapav fer to lafwa dan rezireksion vinn pli solid.

BANN LEVENNMAN KI DONN NOU LESPWAR!

5. Kifer Mart ti sir ki Lazar ti pou resisite?

5 Remarke ki Mart pa’nn dir: ‘Mo espere ki mo frer pou resisite.’ Li ti dir: “Mo kone ki li pou resisite.” Kifer Mart ti sir koumsa? Parski li ti kone ki ti ena bann rezireksion dan lepase. Sirman kan li ti tipti li’nn tann koz lor sa bann rezireksion-la dan so lakaz ek dan sinagog. Anou examinn trwa rezireksion ki mansione dan Labib.

6. Ki mirak sirman Mart ti kone?

6 Premie rezireksion ki ti ena, se kan Bondie ti donn Eliya pouvwar pou fer bann mirak. Dan lenor Izrael, dan enn lavil ki apel Sarfat dan Fenisi, ti ena enn vev bien pov ki ti montre lospitalite anver Eliya. Lerla, Zeova ti fer enn mirak. Li ti fer lafarinn ek delwil ki sa vev-la ti ena pa fini pou ki li ek so garson kapav kontign viv. (1 Lerwa 17:8-16) Plitar, so garson ti tom malad ek ti mor. Me Eliya ti ed sa vev-la. Eliya ti tous sa garson-la, ek ti fer sa lapriyer-la ar Zeova: “Bondie, silteple, fer lavi sa zanfan-la revinn dan li.” Ek samem ki ti arive! Bondie ti ekout Eliya, ek zanfan-la ti re-gagn lavi. Samem premie rezireksion ki mansione dan Labib. (Lir 1 Lerwa 17:17-24. *) Pena dout ki Mart ti tann koz lor sa levennman-la.

7, 8. (a) Kouma Elisha ti rekonfort enn mama ki ti an-dey? (b) Ki sa mirak-la montre lor Zeova?

 7 Se profet Elisha ki ti fer deziem rezireksion ki mansione dan Labib. Dan enn lavil ki ti apel Shounem, ti ena enn fam Izraelit ki pa ti ena zanfan. Sa madam-la ti montre lospitalite anver Elisha. Akoz sa, Zeova ti beni sa madam-la ek so misie ki ti vie ek Li ti fer zot gagn enn garson. Selman, de-trwa lane apre, garson-la ti mor. Mazinn enn kou ki kantite sa mama-la ti sagrin. Li ti telman tris ki li ti vwayaz 30 kilomet pou al rod Elisha lor Montagn Karmel. Elisha ti demann so serviter ki apel Geazi pou al Shounem avan zot pou resisit sa garson-la. Me Geazi pa ti reisi resisit li. Lerla, mama-la ek Elisha ti vini zot osi.​—2 Lerwa 4:8-31.

Bondie finn montre ki Li kapav resisit bann mor

8 Elisha ti rant dan lakaz kot garson-la ti ete, ek ti priye. Zeova ti reponn so lapriyer ek par enn mirak Zeova ti resisit sa garson-la. Kan mama-la ti trouv so garson vivan, li ti extra kontan! (Lir 2 Lerwa 4:32-37. *) Kitfwa li ti rapel bann parol ki Ana ti dir dan enn lapriyer. Ana pa ti kapav gagn zanfan, me Zeova ti beni li ek ti fer li gagn enn garson, Samiel. Lerla Ana ti loue Zeova parski “Li fer desann dan Tom ek Li fer releve.” (1 Samiel 2:6) Kan Li’nn ‘relev’ sa garson-la dan Shounem, Bondie finn montre ki Li kapav resisit bann mor.

9. Dekrir trwaziem rezireksion ki mansione dan Labib.

9 Enn lot levennman extraordiner ti arive apre lamor Elisha. Li ti servi kouma profet pandan plis ki 50 an. Apre sa, li ti “tom malad ek apre li ti mor ar sa maladi-la.” Avek letan, ti res zis so bann lezo. Enn zour, sertin Izraelit ti pe anter enn misie. Me enn kout, zot inn trouv bann lennmi pe vini. Ek pou ki zot kapav sove pli vit posib, zot inn zet lekor sa misie-la dan tom Elisha. Labib dir: “Kan lekor sa misie-la ti tous ar bann lezo Elisha, li’nn resisite ek li’nn debout lor so lipie.” (2 Lerwa 13:14, 20, 21) Sa bann rezireksion-la finn montre Mart ki Bondie ena pouvwar lor lamor. Zot bizin konvink twa osi ki pouvwar Bondie li extra gran ek san limit.

BANN REZIREKSION DAN LEPOK BANN ZAPOT

10. Ki Pier ti fer pou enn ser ki ti mor?

10 Dan bann Lekritir Grek Kretien osi nou trouv bann rezireksion ki bann fidel serviter Bondie ti fer. Nou finn deza mansionn bann rezireksion ki Zezi ti fer  pre ar lavil Nainn ek dan lakaz Zayris. Inpe plitar, lapot Pier ti resisit Dorkas, ki ti apel osi Tabita. Pier ti vinn dan lasam kot so lekor ti ete, li ti fer enn lapriyer, ek li ti dir: “Tabita, leve!” Deswit li’nn resisite, ek Pier ti prezant “Dorkas ki ti vivan” ar lezot Kretien ki ti la. Sa levennman-la ti telman extraordiner ki boukou dimounn “finn krwar dan Lesegner.” Sa bann nouvo disip-la ti kapav koz lor bon nouvel konsernan Zezi ar lezot ek osi lor kapasite ki Zeova ena pou resisit bann mor.​—Zistwar Bann Apot 9:36-42.

11. Ki dokter Lik ti dir konsernan enn garson? Ki lefe sa levennman-la ti ena lor bann ki ti la?

11 Ti ena bann dimounn ki’nn temwin enn lot rezireksion. Sa ti arive dan lavil Troas, ki zordi dan nor-wes Turquie. Enn zour, lapot Pol ti dan enn renion ki ti organize dan enn lasam ki ti lao dan enn lakaz. Pol ti koze ziska minwi. Enn garson ki ti apel Etish ti pe ekoute, ek li ti asize lor bor lafnet. Me selman, li’nn gagn somey ek li’nn sap lao depi trwaziem letaz ek li’nn tonbe. Kitfwa Lik ti premie dimounn ki’nn ariv kot Etish. Antan ki dokter, Lik finn trouve ki sa garson-la pa’nn zis blese ek perdi konesans. Me li’nn mor! Pol osi ti desann. Li ti pran Etish dan so lebra ek li ti dir: “Li ankor vivan.” Tou dimounn ti gagn sok! Sa mirak-la ti ena enn gran lefe lor tou dimounn ki’nn trouv sa. Kan zot inn kone ki sa garson-la ti mor ek ti resisite, zot “ti bien soulaze.”​—Zistwar Bann Apot 20:7-12.

ENN LESPERANS SIR

12, 13. Ki bann kestion nou kapav poze konsernan bann rezireksion ki nou’nn fek examine?

12 Bann rezireksion ki nou finn examine bizin fer twa ena mem lasirans ki Mart. Nou kapav ena konfians ki nou Bondie ki’nn donn nou lavi, kapav fer enn dimounn regagn lavi. Li interesan pou remarke ki sak fwa ki finn ena enn  rezireksion, ti ena enn fidel serviter Bondie ki ti la, kouma par exanp Eliya, Zezi ouswa Pier. Ek sa ti arive dan enn lepok kot Zeova ti pe fer bann mirak. Alor, ki nou kapav dir konsernan bann dimounn ki’nn mor dan lezot lepok, kan pa ti ena bann mirak koumsa? Eski bann zom ek bann fam fidel ti kapav atann ki Bondie ti pou resisit bann mor dan lavenir? Eski zot ti kapav ena mem konfians ki Mart ki ti dir konsernan so frer: “Mo kone ki li pou resisite kan pou ena rezireksion dan dernie zour”? Kifer Mart ti kapav krwar ki ti pou ena enn rezireksion dan lavenir, ek kifer twa osi to kapav krwar sa?

13 Ena diferan lexanp dan Parol Bondie ki montre ki bann fidel serviter Bondie ti kone ki ti pou ena enn rezireksion dan lavenir. Anou examinn sertin sa bann lexanp-la.

14. Ki lexanp Abraam aprann nou lor rezireksion?

14 Mazinn seki Zeova ti demann Abraam pou fer avek so garson Izaak, ki li ti atann pou gagne depi bien lontan. Zeova ti dir Abraam: “Silteple, pran to garson, to sel garson ki to bien kontan, Izaak, al dan pei Moria ek la ofer li kouma enn sakrifis ki bril net.” (Zenez 22:2) Ki to panse Abraam ti resanti kan li’nn gagn sa lord-la? Zeova ti promet ki atraver bann desandan Abraam, tou bann nasion ti pou beni. (Zenez 13:14-16; 18:18; Romin 4:17, 18, NW.) Zeova ti dir osi ki sa desandans-la ti pou vinn “par Izaak.” (Zenez 21:12) Me kouma sa ti pou arive si Abraam ti sakrifie so garson? Pol ti inspire par Bondie pou explike ki Abraam ti krwar ki Bondie kapav resisit Izaak. (Lir Ebre 11:17-19.) Selman, Labib pa dir si Abraam ti panse ki Izaak ti pou resisite kitfwa dan de-trwa lertan, dan enn zour, ouswa dan enn semenn. Abraam pa ti kapav kone kan so garson ti pou resisite. Me li ti ena konfians ki Zeova ti pou resisit Izaak.

15. Ki lespwar Zob ti ena?

 15 Zob, enn serviter fidel, ti kone ki ti pou ena rezireksion dan lavenir. Li ti kone ki si koup enn pie, pie-la kapav repouse ek vinn kouma enn nouvo pie. Me pou bann dimounn li pa parey. (Zob 14:7-12; 19:25-27) Si enn dimounn mor, li pa kapav resisit limem. (2 Samuel 12:23; Psom 89:48, NW.) Biensir, sa pa vedir ki Bondie pa kapav resisit enn dimounn. An realite, Zob ti sir ki Zeova pa ti pou bliye li. (Lir Zob 14:13-15. *) Zob pa ti kapav kone kan sa ti pou arive dan lavenir. Me Zob ti ena konfians ki Kreater bann dimounn ena kapasite ek volonte pou rapel li ek resisit li.

16. Ki lankourazman enn anz ti donn Daniel?

16 Anou get lexanp enn lot zom fidel: Daniel. Li ti servi Zeova toutlong so lavi avek fidelite, ek Zeova ti soutenir li. Enn zour, enn anz ti apel Daniel enn “zom ki ena boukou valer” ek ti dir li: “Viv anpe. Vinn for.”​—Daniel 10:11, 18, 19.

17, 18. Ki Zeova ti promet Daniel?

17 Kan Daniel ti ena preske 100 an ek ti pre pou mor, kitfwa li ti pe demann limem ki pou ariv li. Eski Daniel ti pe atann pou re-gagn lavi? Wi! Alafin liv Daniel, nou lir seki Bondie ti promet li: “Twa, kontigne ziska lafin. To pou repoze.” (Daniel 12:13) Daniel ti kone ki bann mor pe repoze ek ki pena “ni plan, ni konesans, ni sazes dan Tom,” plas kot biento li ti pou ale. (Ekleziast 9:10) Me sa pa vedir ki tou ti’nn fini pou Daniel. Zeova ti fer li enn zoli promes pou lavenir.

18 Anz Zeova ti dir li: “To pou leve pou gagn to par kan lafin bann zour vini.” Daniel pa ti kone exakteman kan sa pou arive. Li ti konpran ki li ti pou mor ek ki apre li ti pou repoze. Me kan Daniel ti tann promes: “To pou leve pou gagn to par,” li ti konpran ki li pou resisite dan lavenir. Sa ti pou arive bien apre so lamor, “kan lafin bann zour vini.”

Parey kouma Mart, to kapav ena konfians ki vremem pou ena rezireksion (Get paragraf 19, 20)

19, 20. (a) Ki lien bann levennman ki nou finn examine dan sa lartik-la ena avek seki Mart ti dir Zezi? (b) Ki nou pou examine dan prosin lartik?

19 Li kler ki Mart ti ena bann bon rezon pou ena konfians ki so frer, Lazar, ti pou “resisite dan dernie zour.” Promes ki Zeova ti fer Daniel, ek osi lafwa ki Mart ti ena dan rezireksion ki pou ena dan lavenir, bizin fer nou ena konfians zordi. Pou ena enn rezireksion.

20 Nou finn aprann konsernan bann rezireksion ki ti ena dan lepase. Tousala montre ki bann mor kapav reviv. Nou finn trouve osi ki bann zom ek bann fam ki ti fidel ar Bondie ti atann ki pou ena enn rezireksion dan lavenir. Selman, eski ena bann prev ki enn rezireksion kapav arive mem si bien lontan avan ti anons sa? Si wi, sa pou donn nou enn pli bon rezon ankor pou atann avek inpasians rezireksion ki pou ena dan lavenir. Me kan eski sa pou arive? Nou pou examinn sa dan prosin lartik.

^ par. 6 1 Lerwa 17:17-24: 17 Apre sa bann kitsoz-la, garson sa madam ki ti proprieter sa lakaz-la ti tom malad, ek so maladi ti vinn telman grav ki li ti aret respire. 18 Alor li ti dir Eliya: ‘Ki to ena kont mwa, A serviter vre Bondie? Eski to’nn vinn kot mwa pou rapel mwa mo pese ek pou fer mo garson mor?’ 19 Me Eliya ti dir li: ‘Donn mwa to garson.’ Lerla li’nn pran garson-la dan lebra so mama ek li’nn amenn li dan lasam lao, kot li ti pe reste. Ek li’nn poz li lor so lili. 20 Lerla Eliya ti priye Zeova: ‘A Zeova, mo Bondie, eski to pe osi amenn maler lor sa vev kot mo pe reste la ek fer so garson mor?’ 21 Lerla li ti alonz li lor sa zanfan-la trwa fwa ek li ti priye Zeova: ‘A Zeova mo Bondie, silteple, fer lavi sa zanfan-la revinn dan li.’ 22 Zeova ti ekout lapriyer Eliya, ek sa zanfan-la ti regagn lavi, ek ti rekoumans viv. 23 Eliya ti pran zanfan-la ek ti desann li dan lasam anba ek ti retourn li ar so mama; ek Eliya ti dir: ‘Gete, to garson vivan.’ 24 Lerla madam-la ti dir Eliya: ‘Asterla mo kone ki to vremem enn zom ki Bondie inn avoye ek ki parol Zeova ki sorti dan to labous, li vre.’”

^ par. 8 2 Lerwa 4:32-37: 32 Kan Elisha ti vinn dan lakaz-la, garson-la ti alonze lor so lili ek li ti mor. 33 Li ti rant dan lasam ek li ti ferm laport deryer zot toulede. Lerla li ti koumans priye Zeova. 34 Apre sa, li ti mont lor lili ek li ti alonz li lor garson-la ek li ti met so labous lor labous garson-la, so lizie lor so lizie, ek so pla lame lor so pla lame ek li ti res verse lor li. Lerla lekor garson-la ti koumans vinn so. 35 Li ti ale-vini dan lakaz, ek li ti mont lor lili-la ek li ti re-vers lor li. Garson-la ti terne set fwa, apre sa li ti ouver so lizie. 36 Alor Elisha ti apel Geazi ek ti dir li: ‘Apel sa madam Shoulamit la.’ Li ti apel li ek madam-la ti vini. Apre sa li ti dir madam-la: ‘Pran to garson.’ 37 Ek li ti rantre ek li ti tom dan so lipie ek li ti prostern devan li, apre sa li ti pran so garson ek li ti ale.”

^ par. 15 Zob 14:13-15: 13 A! Si to ti kasiet mwa dan Tom, si to ti kontign kasiet mwa ziska ki to koler pase, si to ti fixe enn dele pou to rapel mwa! 14 Si enn zom mor, eski li kapav reviv? Toulezour pandan mo travay forse, mo pou atann, ziska ki vinn relev mwa. 15 To pou apel mwa, ek mo pou reponn twa. To pou atann avek inpasians pou trouv travay ki to lame finn fer.”