Eski bann Kretien kapav servi enn laparey kontrasepsion ki met dan literis (intrauterine device)?

Sak koup Kretien bizin konpran bien kouma sa laparey-la fonksione ek ki bann prinsip Labib ki inplike. Lerla zot pou bizin pran enn desizion ki pou permet zot ena enn bon konsians.

Zeova ti donn enn lord Adam ek Ev, ek plitar Li ti donn mem lord Noe ek so fami: “Gagn zanfan, vinn boukou.” (Zenez 1:28; 9:1) Labib pa dir ki bann Kretien bizin obeir sa lord-la. Akoz sa, sak koup bizin deside si zot pou servi bann metod kontrasepsion pou pa gagn boukou zanfan ouswa pou swazir kan zot anvi gagn zanfan. Ki kitsoz zot bizin pran an konsiderasion?

Bann Kretien bizin reflesi lor bann prinsip Labib avan ki zot deside ki metod kontrasepsion zot pou servi. Akoz sa, zame zot pa pou servi lavortman kouma enn metod pou pa gagn boukou zanfan. Labib montre ki nou bizin respekte lavi me lavortman li al kont sa. Kan enn dimounn fer enn lavortman avredir li pe tir enn lavi ki plitar ti pou ne kouma enn zanfan. (Exod 20:13; 21:22, 23; Psom 139:16, NW; Zeremi 1:5) Me eski enn kretien kapav servi enn laparey kontrasepsion ki met dan literis?

Latour Degard 1e Septam 1979 (an Franse, paz 30) ti koz lor sa size-la. Sa lepok-la, laplipar laparey ki bann dimounn ti pe servi ti fer ar plastik. Ti met sa dan literis enn madam pou anpes li tom ansint. Lartik-la ti dir ki bann dimounn pa ti tro kone kouma sa laparey-la ti fonksione. Boukou siantis ti pe dir ki sa laparey-la ti anpes sperm zwenn avek ovil enn madam ek ti anpes ovil-la fertilize. Si pa ti ena fertilizasion, okenn lavi pa ti pou kapav forme.

Selman ti ena bann prev ki parfwa enn ovil ti reisi fertilize. Lerla sa ovil-la ti kapav devlop andeor literis, ouswa dan diferan plas dan literis. Dan sa ka-la, sa laparey-la ti kapav anpes enn ovil ki’nn fertilize pou pran so plas lor sirfas ki andan literis ek anpes li devlope. Ek sa ti koumadir enn lavortman. Lartik-la ti fer sa konklizion-la: “Bann Kretien sinser ki anvi kone si zot kapav servi sa laparey-la bizin reflesi bien lor sa bann linformasion-la pou gete si zot an-akor avek bann prinsip Labib konsernan respe pou lavi ki sakre.”​—Psom 36:9.

Me depi 1979, kan sa lartik-la ti pibliye, finn ena boukou devlopman dan domenn medikal ek sians.

Zordi ena de lezot kalite sa laparey-la ki disponib. Enn ladan ena kwiv, ek an 1988, sa ti vinn bien komin dan l’États-Unis. Ena enn lot ki larg enn ormonn, ek ti koumans vann sa apartir 2001. Ki nou kone lor sa de kalite laparey-la?

Kwiv: Kouma nou finn dir, sa laparey-la normalman anpes sperm rant dan literis pou fertiliz enn ovil. Anplis, bann laparey ki ena kwiv ena enn lefe toxik lor sperm. * (Get not.) Zot osi fer bann sanzman lor sirfas ki andan literis.

Ormonn: Se enn lot kalite laparey ki ena enn ormonn ki parey kouma seki ena dan bann konprime kontraseptif. Sa laparey-la fonksionn parey kouma sa bann lezot laparey-la, me sannla larg osi enn ormonn dan  literis. Parfwa sa laparey-la kapav anpes sertin fam ovile. Biensir, si pena ovil, pa pou ena fertilizasion. Sa laparey-la diminie osi lepeser sirfas ki andan literis. * (Get not.) Anplis, sa ormonn-la fer bann likid ki sorti dan kol literis vinn pli epe. Lerla sa anpes sperm pas dan vazin pou al dan literis.

Kouma finn deza dir, toulede kalite laparey modifie sirfas ki andan literis. Me ki pou arive si enn fam ovile ek ki ovil-la fertilize? Ovil-la kapav rant dan literis me li pa pou kapav devlop lor sirfas ki andan literis. Kifer? Parski sirfas-la pa’nn prepar li kouma bizin pou gagn sa ovil ki’nn fertilize la. Sa pou aret groses-la dan koumansman mem. Selman, dapre sertin siantis, li bien rar ki sa arive, ek parfwa sa kapav arive mem avek bann konprime kontraseptif.

Alor, personn pa kapav dir san poursan si laparey ki ena kwiv ouswa enn ormonn kapav anpes enn ovil fertilize. Me bann resers siantifik montre ki li bien rar ki bann fam tom ansint avek sa bann laparey-la.

Enn koup Kretien ki anvi servi sa laparey-la, kapav koz sa avek zot dokter. Dokter-la kapav dir zot ki kalite laparey ki disponib kot zot reste ek li kapav dir zot lavantaz ouswa risk ki sa kapav ena pou fam-la. Fode pa ki enn koup atann ouswa les enn lot dimounn, ouswa mem enn dokter, pran desizion dan zot plas. (Romin 14:12; Galat 6:4, 5) Se enn desizion personel, ki koup-la bizin pran. Zot lobzektif, se fer Bondie plezir ek ena enn bon konsians.​—Konpar avek 1 Timote 1:18, 19; 2 Timote 1:3.

^ par. 8 Enn gid konsernan lasante piblik dan l’Angleterre (National Health Service) dir: “Bann laparey ki ena boukou kwiv, zot efikas plis ki 99%. Savedir ki mwins ki enn fam lor 100 ki servi sa laparey-la pou tom ansint dan enn an. Bann laparey ki ena mwins kwiv, zot mwin efikas.”

^ par. 9 Sa bann laparey-la ena enn ormonn ki diminie lepeser sirfas ki andan literis. Akoz sa, parfwa bann dokter fer bann fam (marye ouswa selibater) ki gagn boukou reg servi sa.