Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Bann Temwin Zeova

Kreol Morisien

Latour Degard (Edision Letid)  |  Desam 2017

 BIOGRAFI

Mo Finn Kit Tou pou Swiv Nou Met

Mo Finn Kit Tou pou Swiv Nou Met

Kan mo ti ena 16 an, mo papa ti dir mwa: “Si to al prese, pa revinn lakaz. Si to revini, mo pou kas to lipie.” Alor, mo ti desid pou kit lakaz. Sa ti premie fwa ki mo finn kit tou pou swiv Zezi, nou Met.

KIFER mo papa ti ankoler koumsa? Les mo rakonte. Mo finn ne le 29 Ziliet 1929, ek mo finn grandi dan enn vilaz dan provins Bulacan, dan Philippines. Nou pa ti ena boukou larzan, ek nou lavi ti sinp. Kan mo ti zenn, larme zapone ti anvayir nou pei, ek lager ti koumanse. Me nou vilaz ti trouv dan enn plas bien retire. Akoz sa, nou pa ti tro afekte par lager. Nou pa ti ena ni radio, ni televizion, ni lagazet. Alor, nou ti konn seki pe pase zis kan bann dimounn ti rakonte.

Mo ti ena set frer ek ser, ek kan mo ti ena wit an mo bann gran-paran ti amenn mwa pou al res kot zot. Mem si nou ti Katolik, mo granper ti kontan koz lor relizion, ek li ti aksepte bann liv relizie ki so bann kamarad ti donn li. Mo rapel ki li ti montre mwa sa trwa brosir-la: Protection, Sécurité ek Dévoilées an lang Tagalog, * (get not) ek osi enn Labib. Mo ti bien kontan lir Labib, sirtou bann kat Levanzil. Sa finn fer mwa anvi swiv lexanp Zezi.​—Zan 10:27.

APRANN POU SWIV NOU MET

Larme zapone ti kit Philippines an 1945. Se dan sa lepok-la ki mo bann paran ti demann mwa pou retourn lakaz. Mo granper ti ankouraz mwa pou retourne, alor mo ti ale.

An Desam 1945, bann Temwin Zeova ki ti sorti dan lavil Angat ti vinn pres dan nou vilaz. Enn Temwin ki ti aze ti vinn kot nou ek ti explik nou seki Labib dir lor bann “dernie tan.” (2 Timote 3:1-5) Li ti invit nou pou asiste enn letid Labib dan enn lot vilaz ki pre. Mo bann paran pa ti ale, me mwa mo ti ale. Ti ena anviron 20 dimounn laba, ek sertin ti poz bann kestion lor Labib.

Mo pa ti tro konpran lor ki zot ti pe koze. Akoz sa, mo ti deside pou ale. Me kan zot ti koumans sant enn kantik, mo ti reste parski mo ti extra kontan sa kantik-la. Apre kantik ek lapriyer, ti invit nou tou pou asiste enn renion dan Angat so dimans apre.

 Ti fer sa renion-la dan lakaz fami Cruz. Sertin parmi nou ti mars anviron wit kilomet pou al laba. Ti ena apepre 50 dimounn ki ti vini, ek mo ti etone kan mo ti trouv mem bann zanfan reponn bann kestion lor bann size biblik difisil. Apre ki mo ti asiste plizir lezot renion, Damian Santos, enn pionie ki ti aze ek ki avan ti enn lemer, ti invit mwa pou pas lanwit kot li. Preske tout lanwit nou ti koz lor Labib.

Sa lepok-la, bann dimounn ti pran batem bien vit apre ki zot ti aprann bann lansegnman debaz ki ena dan Labib. Apre ki mo ti asiste zis de-trwa renion, bann frer ti demann mwa ek lezot: “Eski zot anvi pran batem?” Mo ti reponn: “Wi, mo anvi.” Mo ti kone ki mo ti anvi vinn enn “esklav pou nou Met, Zezi Kris.” (Kolosien 3:24, NW.) Le 15 Fevriye 1946, nou ti al dan enn larivier ki pa lwin, ek de parmi nou ti pran batem.

Mo ti konpran ki bann Kretien batize bizin prese regilierman, parey kouma Zezi ti fer. Mo papa ti krwar ki mo ti tro zenn pou prese ek zis mo batem pa ti fer mwa vinn enn predikater. Mo ti explik li ki se Bondie ki anvi ki nou pres bon nouvel lor So Rwayom. (Matie 24:14) Mo ti osi dir li ki mo bizin tini promes ki mo’nn fer Bondie. Se lerla mem ki mo papa ti menas mwa parey kouma mo ti explike dan koumansman. Li ti bien anvi fer mwa aret prese. Sa ti premie fwa ki mo ti bizin kit tou, setadir fer bann sakrifis, pou servi Zeova.

Fami Cruz ti demann mwa pou vinn res kot zot dan Angat. Zot ti osi ankouraz mwa ek zot dernie tifi, Nora, pou fer pionie. Nou toulede ti koumans nou servis le 1e Novam 1947. Nora ti fer pionie dan enn lot lavil, me mwa mo ti res Angat.

ENN LOT LOKAZION POU KIT TOU

Apre ki mo ti fer pionie pandan de-z-an, Earl Stewart, enn frer ki ti sorti Betel, ti fer enn diskour devan plis ki 500 dimounn dan enn plas piblik dan lavil Angat. Li ti fer diskour-la an Angle, ek apre, mo ti fer enn rezime seki li’nn dir an Tagalog. Samem ti premie diskour ki mo ti interprete. Kouma mo’nn kapav fer sa? Mem si mo ti al lekol zis pandan set an, mo bann profeser souvan ti koz Angle. Anplis, mo ti etidie nou bann piblikasion an Angle parski ti ena bien tigit piblikasion biblik an Tagalog. Sa ti ed mwa pou konpran Angle ase bien pou kapav interpret bann diskour.

Frer Stewart ti dir bann manb nou kongregasion ki bann misioner ti pe al asiste lasanble « L’accroissement de la théocratie », dan New York, l’États-Unis. Akoz sa, biro nasional ti pe rod enn ouswa de pionie pou vinn ede dan Betel. Mo ti  enn parmi bann frer ki ti gagn sa linvitasion-la. Ankor enn fwa, mo ti kit bann kitsoz ar ki mo ti abitie, sann fwa-la pou al travay dan Betel.

Mo ti ariv Betel le 19 Zin 1950. Betel ti enn vie lakaz, li ti gran ek li ti antoure ar bann gran pie. Tousala ti lor enn terin enn ektar. Ti ena enn douzenn frer selibater ki ti travay laba. Boner gramatin mo ti ede dan lakwizinn. Lerla, apartir nef-er, mo ti repas bann linz. Mo ti fer mem zafer dan lapremidi. Mem kan bann misioner ti retourne apre sa lasanble internasional la, mo ti res Betel. Mo ti fer tou seki bann frer ti demann mwa pou fer. Mo ti met bann magazinn dan lanvlop pou avoye par lapos, mo ti travay avek bann labonnman, ek mo ti travay dan resepsion.

MO KIT PHILIPPINES POU AL FER LEKOL GILEAD

An 1952, mwa ek sis frer dan Philippines ti gagn linvitasion pou asiste 20em klas Lekol Gilead. Mo ti extra kontan! Kan nou ti dan l’États-Unis, nou ti dekouver boukou nouvo kitsoz. Lavi ti bien diferan ar seki mo ti kone dan ti vilaz kot mo sorti.

Avek lezot zelev dan Lekol Gilead

Par exanp, nou ti bizin aprann pou servi bann laparey menaze ek bann resipian ki zame mo pa ti trouve avan. Mem klima ti diferan! Enn gramatin, kan mo ti leve, tou ti blan deor. Se premie fwa ki mo ti trouv lanez. Sa ti extra zoli, me bien vit mo’nn rann mwa kont ki ti pe fer extra, extra fre!

Me li ti vo lapenn ki mo adapte mwa ar sa bann nouvo sitiasion-la kan mo pans formasion extraordiner ki mo ti gagne dan Lekol Gilead. Bann instrikter ti bann bon ansegnan ek zot ti montre nou kouma pou etidie ek fer resers. Pena okenn dout, formasion ki mo finn gagne dan Gilead inn ed mwa pou fer mo relasion avek Zeova vinn pli solid.

Apre ki mo ti gagn mo diplom, ti avoy mwa tanporerman kouma pionie spesial dan Bronx, New York. Alor, an Ziliet 1953, mo ti kapav asiste lasanble « La société du monde nouveau », ki ti fer dan Bronx. Apre sa lasanble-la, mo ti gagn enn nouvo afektasion dan Philippines.

MO KIT BANN KONFOR LAVIL

Bann frer dan Betel ti nomm mwa sirveyan sirkonskripsion. Sa ti donn mwa plis lokazion pou imit Zezi, ki ti vwayaze pou al dan bann lavil ek bann vilaz ki ti bien lwin pou ed bann serviter Zeova. (1 Pier 2:21) Mo sirkonskripsion ti kouver enn gran teritwar dan sant Luçon, pli gran lil dan Philippines. Parmi ti ena provins Bulacan, Nueva Ecija, Tarlac, ek Zambales. Pou vizit  sertin lavil, mo ti bizin travers bann Montagn Sierra Madre kot ti ena boukou ros. Pa ti ena ni bis ni trin ki ti al dan sa bann landrwa-la. Akoz sa, mo ti bizin demann bann sofer kamion si mo ti kapav asiz lor bann rondin dibwa ki zot ti sarye lor zot kamion. Souvan zot ti dakor, me sa pa ti konfortab ditou pou vwayaze.

Laplipar kongregasion ti tipti ek nouvo. Bann frer ti ena boukou rekonesans kan mo ti ed zot pou organiz bann renion ek predikasion dan enn fason pli efikas.

Plitar, ti avoy mwa dan enn sirkonskripsion ki kouver enn rezion ki apel Bicol. Dan sa landrwa-la, ti ena boukou group izole kot bann pionie spesial ti al pres dan bann landrwa kot zame bann Temwin pa ti’nn prese avan. Dan enn lakaz kot mo ti reste, twalet ti zis enn trou anba avek de rondin omilie. Kan mo ti debout lor bann rondin-la, zot ti tom dan trou-la, ek mwa osi mo’nn tom dan trou. Mo ti pran enn bon bout letan pou netway mwa ek pou prepar mwa pou ti dezene!

Kan mo ti pe servi dan sa sirkonskripsion-la, mo ti koumans pans Nora. Li ti koumans so servis anmemtan ki mwa. Sa lepok-la, li ti pe fer pionie spesial dan lavil Dumaguete, ek mo ti al rann li vizit. Apre sa, nou’nn koumans ekrir nou kamarad pandan enn tan, ek an 1956, nou’nn marye. Premie semenn apre nou maryaz nou ti vizit enn kongregasion lor lil Rapu Rapu. Laba, nou ti bizin grinp montagn, mars bann long distans, me nou ti kontan ki nou ansam pou ed bann frer dan bann landrwa ki bien lwin.

INVITASION POU RE-AL SERVI BETEL

Apre ki nou ti fer servis sirkonskripsion pandan kat-r-an, bann frer ti invit nou pou vinn servi dan biro nasional. Zanvie 1960 nou ti koumans nou servis laba. Pandan tou sa bann lane ki nou finn servi dan Betel la, mo finn aprann boukou kan mo’nn travay avek bann frer ki ena boukou responsabilite dan lorganizasion Zeova. Nora finn kapav gout diferan servis dan Betel.

Mo pe fer enn diskour lasanble avek enn interpret Sebouano

Se vremem enn benediksion pou trouv pli boukou dimounn pe servi Zeova dan Philippines azordi. Kan mo ti rant Betel kouma enn zenn selibater, ti ena apepre 10,000 proklamater dan Philippines. Zordi ena plis ki 200,000 proklamater ek plizir santenn frer ek ser pe travay dan Betel pou soutenir travay predikasion.

Amezir ki letan inn pase, nou ti bizin enn pli gran Betel. Lerla Komite Santral ti demann nou pou rod enn terin kot nou pou kapav fer enn pli gran biro nasional. Sirveyan linprimri ek mwa nou ti al get bann dimounn lakaz par lakaz dan kartie kot Betel ti ete pou demann zot si zot ti pou anvi vann zot terin. Dan sa kartie-la ti ena boukou Sinwa. Personn pa ti vann so terin. Enn dimounn ti mem dir nou: “Sinwa pa vande. Sinwa aste.”

Mo pe interpret enn diskour Frer Albert Schroeder

Selman, enn zour, enn kitsoz ki nou pa ti atann ti arive. Enn parmi nou bann vwazin ti pe al res l’États-Unis, ek li ti demann nou si nou ti pou kontan aste so terin. Apre sa, enn lot vwazin ti desid pou vann so terin, ek li ti ankouraz lezot osi pou fer parey. Nou’nn mem reisi aste terin sa misie ki ti dir nou: “Sinwa pa vande.” Bien vit, terin Betel ti vinn trwa fwa pli gran. Mo sir ki Zeova ti anvi ki sa arive.

An 1950, momem ki ti pli zenn dan Betel. Zordi, mwa ek mo madam, noumem ki pli vie. Mo pena okenn regre ki mo’nn swiv Zezi partou kot li’nn diriz mwa. Mem si mo bann paran inn met mwa deor dan lakaz, Zeova finn donn mwa enn gran fami ki kontan Li. Ninport ki responsabilite ki Zeova donn nou, mo sir ki Li pou donn nou tou seki nou bizin. Nora ek mwa, nou bien rekonesan anver Zeova pou tou bann bon kitsoz ki Li’nn akord nou, ek nou ankouraz lezot osi pou teste Zeova.​—Malaki 3:10.

Enn fwa, Zezi ti invit enn komi tax ki ti apel Matie Levi pou swiv li. Ki Matie ti fer? “Li leve, li kit tou, li swiv Zezi.” (Lik 5:27, 28) Mwa osi mo finn gagn lokazion pou kit tou pou swiv Zezi, ek mo ankouraz lezot osi pou fer parey ek pou gout boukou benediksion.

Mo ere pou servi dan Philippines

^ par. 6 Pibliye par bann Temwin Zeova me zot nepli disponib.