Skip to content

Skip to table of contents

Zenn, Eski To Res Konsantre lor Bann Lobzektif Spiritiel?

Zenn, Eski To Res Konsantre lor Bann Lobzektif Spiritiel?

“Met tou seki to fer dan lame Zeova ek to bann plan pou reisi.”​—PROVERB 16:3.

KANTIK: 135, 144

1-3. (a) Dan ki sitiasion tou bann zenn ete, ek ar ki kitsoz nou kapav konpar sa? (Get zimaz dan koumansman lartik.) (b) Ki pou ed bann zenn Kretien dan sa sitiasion-la?

FER koumadir to pe pans pou al asiste enn levennman spesial dan enn lavil bien lwin. Pou fer sa vwayaz-la to bizin pran bis. Kan to ariv lagar, o-koumansman to inpe perdi parski ena boukou dimounn ek enn ta bis. Me erezman, to kone exakteman kotsa to anvi ale ek ki bis to bizin pran. To pa pou pran enn lot bis, parski to kone ki li pou amenn twa enn lot plas.

2 Lavi li kouma enn vwayaz, ek twa zenn to kouma sa bann dimounn ki lor lagar la. Parfwa ena telman swa ek opsion dan lavi ki to kapav santi twa perdi. Me si to kone exakteman kotsa to anvi ale, li pou pli fasil pou to pran bann bon desizion. Ki direksion to bizin pran?

3 Sa lartik-la pou reponn sa kestion-la ek pou ankouraz twa fer Zeova plezir avan ninport ki kitsoz. Savedir ki to bizin swiv konsey Zeova dan tou bann desizion ki to ena  pou pran, kouma par exanp konsernan ledikasion, travay ouswa si to pou marye ek gagn zanfan. Ek savedir osi travay pou realiz bann lobzektif spiritiel, setadir, bann lobzektif ki pou fer twa vinn pli pros ar Zeova. Si to res konsantre lor to servis pou Zeova, to kapav sir ki Li pou beni twa ek Li pou ed twa pou reisi dan to lavi.​—Lir Proverb 16:3. *

KIFER TO BIZIN FIXE BANN LOBZEKTIF SPIRITIEL?

4. Ki nou pou examine dan sa lartik-la?

4 Li bon ki to fixe bann lobzektif spiritiel. Kifer? Nou pou examinn trwa rezon. Premie ek deziem rezon pou ed twa trouve ki kan to fer zefor pou reisi dan to bann lobzektif spiritiel, sa pou fer twa vinn pli pros ar Zeova. Trwaziem rezon-la pou montre twa kifer li bon ki to fixe sa bann lobzektif-la kan to ankor zenn.

5. Ki rezon pli inportan nou ena pou fixe bann lobzektif spiritiel?

5 Rezon pli inportan kifer nou bizin fixe bann lobzektif spiritiel se pou remersie Zeova pou so lamour ek pou seki Li’nn fer pou nou. Enn ekrivin Psom ti dir: “Li vremem bon dir LESEGNER [“Zeova,” NW] mersi . . , to ranpli mo leker ar to bann gran explwa. Akoz tou seki to finn fer, mo sante avek lazwa dan leker.” (Psom 92:1, 4) Reflesi lor tou seki Zeova finn donn twa: to lavi, to lafwa, Labib, kongregasion, ek lesperans pou viv pou touletan dan Paradi. Kan to fixe bann lobzektif spiritiel, to montre Zeova ki to rekonesan pou tou sa bann kitsoz-la ek sa fer twa vinn pli pros ar Li.

6. (a) Kouma bann lobzektif spiritiel kapav ena enn lefe lor to relasion avek Zeova? (b) Ki bann lobzektif bann zenn kapav fixe?

6 Deziemman, kan to fer zefor pou fixe bann lobzektif spiritiel, to pe fer enn bon kitsoz pou Zeova. Sa pou fer twa vinn pli pros ar Li. Lapot Pol ti fer sa promes-la: “Bondie pa inzis pou bliye seki zot inn fer ek lamour ki zot finn montre pou so nom.” (Ebre 6:10, NW.) Mem bann ki bien zenn kapav fixe bann lobzektif. Par exanp, Christine ti ena 10 an kan li ti desid pou lir biografi bann fidel serviter Zeova regilierman. Toby ti ena 12 an kan li ti fixe lobzektif pou lir Labib an-antie avan ki li pran batem. Maxim ti ena 11 an ek so ser Noemi ti ena 10 an kan zot ti pran batem. Zot toulede ti fixe lobzektif pou al servi dan Betel. Pou ki zot res fixe lor zot lobzektif, zot ti kol enn form aplikasion pou Betel lor enn miray kot zot. Ki to kapav dir lor twa? Eski to kapav reflesi lor sertin lobzektif ki to kapav fixe ek koumans travay pou realiz zot?​—Lir Filipien 1:10, 11.

Si to konn to bann lobzektif, li pou pli fasil pou to pran bann bon desizion

7, 8. (a) Kouma kan nou fixe bann lobzektif, lerla li pli fasil pou nou pran bann desizion? (b) Kifer enn adolesan ti swazir pou pa al liniversite?

7 Ena enn trwaziem rezon kifer li bon ki to fixe bann lobzektif kan to ankor zenn. Antan ki enn zenn, to ena boukou desizion pou pran, kouma par exanp dan domenn ledikasion ek travay. Sa bann desizion-la, zot kouma semin ki to bizin pran kan to ariv dan enn lakrwaze. Si to kone kot to pe ale, li pli  fasil pou to kone ki semin to bizin pran. Dan mem fason, si to konn to bann lobzektif, li pou pli fasil pou to pran bann bon desizion. Proverb 21:5 dir: “Bann plan enn kikenn ki travay dir vremem pou reisi.” Pli vit to fixe bann bon lobzektif, pli vit to pou gagn bann bon rezilta. Damaris ti fer sa lexperyans-la kan li ti bizin pran enn desizion inportan kan li ti enn adolesan.

8 Damaris ti gagn enn bon rezilta kan li ti kolez, ek li ti kapav al liniversite pou etidie lalwa san ki li bizin pey so ledikasion. Me, li ti swazir pou fer enn travay part-time dan enn labank. Kifer? Parski kan li ti bien zenn, li ti fixe lobzektif pou fer pionie. Li dir: “Savedir mo ti bizin rod enn travay part-time. Avek enn degre liniversite dan lalwa, mo ti pou kapav gagn boukou kas, me mo ti pou ena bien tigit sans pou gagn enn travay part-time.” Sa fer 20 an depi ki Damaris pe fer pionie. Eski li panse ki li ti fixe enn bon lobzektif ek li ti fer enn bon swa kan li ti enn adolesan? Wi. Dan labank kot li travay, li zwenn boukou avoka ki fer travay ki li ti pou fer si li ti al liniversite. Li dir ki boukou parmi zot pa gagn lazwa dan zot travay. Pou Damaris, tou sa bann lane ki li’nn fer pionie la finn donn li boukou lazwa ek finn ed li pou pa vinn malere kouma sa bann avoka-la.

9. Kifer nou fier nou bann zenn?

9 Plizir milye nou bann zenn dan lemond antie merit nou felisitasion. Zot met zot relasion avek Zeova ek zot bann lobzektif spiritiel an premie dan zot lavi. Sa bann zenn-la profit bien zot lavi ek anmemtan zot pe aprann pou swiv bann konsey ki Zeova done dan tou domenn zot lavi, kouma ledikasion, travay, ek lavi fami. Salomon ti dir: “Fer Zeova konfians avek tou to leker.” Li ti azoute: “Dan tou seki to fer, mazinn Li, ek Li, Li pou fer to bann semin vinn drwat.” (Proverb 3:5, 6) Zenn, Zeova bien kontan twa! To ena boukou valer pou Li, ek Li pou protez twa, gid twa, ek beni twa.

PREPAR TWA BIEN POU KOZ LOR ZEOVA AR LEZOT

10. (a) Kifer predikasion bizin enn bann kitsoz pli inportan pou nou? (b) Ki kapav ed twa pou explik pli bien to bann krwayans?

10 Si avan tou kitsoz to rod fer plezir Zeova, to pou anvi koz lor Li ar lezot. Zezi Kris ti dir ki “premie dabor, fode ki Bonn Nouvel proklame.” (Mark 13:10) Alor, travay predikasion li irzan ek li bizin enn bann kitsoz pli inportan pou nou. Eski to kapav fixe lobzektif pou pres pli souvan? Eski to kapav fer pionie? Me ki to pou fer si to pa tro kontan prese? Ek kouma to kapav explik pli bien to bann krwayans? De kitsoz pou ed twa: Prepar twa bien, ek kontign partaz avek lezot seki to kone lor  Zeova. Kitfwa to pou etone kan to pou remarke ki kantite to pou kontan prese.

Kouma to kapav prepar twa pou koz lor Zeova ar lezot? (Get paragraf 11, 12)

11, 12. (a) Ki to kapav fer pou prepar twa pou koz lor Zeova ar lezot? (b) Kouma enn zenn frer ti profit enn lokazion pou koz lor Zeova dan lekol?

11 Pou koumanse, prepar enn repons pou bann kestion ki to bann kamarad lekol kapav poz twa, kouma par exanp, “Kifer to krwar dan Bondie?” Ena bann lartik lor nou sit jw.org ki kapav ed twa pou reponn sa kestion-la. Si to get dan seksion LA BIBLE ET VOUS > ADOLESCENTS, to pou gagne enn fiche de réflexion ki ena tit « Pourquoi est-ce que je crois en Dieu ? » Swiv bann letap ki ena lor sa fiche-la pou prepar to prop repons. To pou trouv trwa verse Labib ki to kapav servi: Ebre 3:4, Romin 1:20, ek Psom 139:14. Ena bann lezot fiches osi ki to kapav servi pou prepar bann repons pou lezot kestion ankor.​—Lir 1 Pier 3:15.

12 Dir to bann kamarad lekol ki zot kapav rod bann kitsoz lor jw.org par zotmem. Se seki Luca ti fer. Dan so klas ti pe koz lor bann diferan relizion ki ena. Luca ti remarke ki so liv ti dir bann kitsoz ki pa exakt lor bann Temwin Zeova. Mem si Luca ti strese, li ti demann so profeser si li ti kapav dir so klas kifer sa bann kitsoz-la ti fos. So profeser ti donn li permision pou koz lor so krwayans, ek li ti reisi montre so klas antie nou sit Internet. Apre sa, so profeser ti demann zot tou pou get video Mets un harceleur K.-O. sans utiliser les poings ! kouma enn devwar pou fer lakaz. Eski to kapav mazine ki kantite lazwa Luca  ti resanti kan li ti koz lor Zeova dan lekol?

13. Kifer fode pa nou dekouraze kan nou gagn bann difikilte?

13 Kan to gagn bann difikilte, pa dekouraze me kontign fer zefor pou reisi to bann lobzektif. (2 Timote 4:2, NW.) Se seki Katharina ti fer. Li ti ena 17 an kan li ti fixe lobzektif pou pres avek tou so bann koleg travay. Enn parmi zot ti insilte li plizir fwa. Me li pa ti bliye so lobzektif. So bon kondwit ti inpresionn enn lot koleg ki apel Hans. Li ti koumans lir nou bann piblikasion, etidie Labib ek li ti pran batem. Katharina pa ti konn sa parski antretan li ti fini demenaze. Trez-an plitar, kan li ti asiste enn renion avek so fami, li ti etone pou trouve ki lorater ki ti pe fer diskour ti Hans! Li ti bien kontan ki li’nn kontign pres avek so bann koleg.

PA BLIYE TO BANN LOBZEKTIF

14, 15. (a) Ki to bizin rapel kan lezot met presion lor twa pou fer parey kouma zot? (b) Ki to kapav fer pou res for kan lezot met presion lor twa?

14 Ziska ler, sa lartik-la inn ankouraz twa pou fer Zeova plezir avan ninport ki kitsoz ek pou fixe bann lobzektif spiritiel. Me boukou zenn ki ena to laz zis anvi amize. Ek kitfwa zot pou ankouraz twa pou fer parey kouma zot. Pa zordi pa dimin, to pou bizin fer lezot kone ki kantite li inportan ki to realiz to bann lobzektif. Pa les lezot fer twa bliye sa bann lobzektif-la. Si to ti lor lagar ki’nn mansione dan koumansman lartik, eski to ti pou pran ninport ki bis, parski bann dimounn ki dan sa bis-la pe amize? Non, to pa ti pou fer sa!

15 Alor, ki to kapav fer pou res for kan lezot met presion lor twa pou fer parey kouma zot? Evit bann sitiasion kot li kapav difisil pou to reziste bann presion. (Proverb 22:3) Reflesi lor bann konsekans ki sa kapav ena si to fer bann move kitsoz. (Galat 6:7) Ek rekonet avek limilite ki to bizin bann bon konsey. Ekout seki to bann paran ek bann frer ek ser ki ena lexperyans dan kongregasion dir twa.​—Lir 1 Pier 5:5, 6.

16. Kouma lexanp Christoph montre ki li inportan ki nou ena limilite?

16 Limilite ti ed Christoph pou aksepte bann bon konsey. Enn tigit apre so batem, li ti koumans al dan enn sant kot fer lexersis. Laba, lezot zenn ti invit li pou vinn dan zot klib kot zot fer spor. Li ti koz sa avek enn ansien, ek ansien-la ti dir li reflesi lor sertin danze ki kapav ena, kouma lespri konpetision. Kanmem sa Christoph ti desid pou al dan sa klib-la. Me apre enn tigit letan, li ti remarke ki sa spor-la ti violan ek mem danzere. Ankor enn fwa li ti koz sa avek bann ansien, ek zot ti donn li bann konsey ki sorti dan Labib. Christoph dir: “Zeova ti avoy mwa bann bon konseye, ek mo ti ekout Li, mem si mo’nn pran letan.” Eski to ena ase limilite pou aksepte enn bon konsey?

17, 18. (a) Ki Zeova anvi pou bann zenn azordi? (b) Ki to kapav fer pou ki to pa regret to bann swa kan to vinn enn adilt? Sit enn lexanp.

17 Labib dir: “Zennzan [zennfi], trouv lazwa dan to zenes, ek les to leker  fer twa dibien pandan to ladolesans.” (Ekleziast 11:9) Zeova anvi ki to ere kan to zenn. Dan sa lartik-la, to finn aprann ki enn fason pou gagn lazwa se kan to res konsantre lor to bann lobzektif spiritiel ek swiv konsey Zeova dan tou to bann proze ek desizion. Pli vit to fer sa dan to lavi, pli vit to pou trouve kouma Zeova gid twa, protez twa ek beni twa. Reflesi lor tou bann bon konsey ki Li donn twa dan so Parol, ek aplik sa konsey-la: “Alor rapel to Gran Kreater pandan to zenes.”​—Ekleziast 12:1.

18 Bann zenn grandi vit ek zot vinn bann adilt. Li tris ki boukou parmi zot regrete plitar ki zot finn fixe bann move lobzektif ouswa zot pa’nn fixe okenn lobzektif kan zot ti zenn. Me, si to res konsantre lor to bann lobzektif spiritiel, to pou kontan bann swa ki to’nn fer kan to vinn enn adilt. Se seki Mirjana resanti. Kan li ti enn adolesan, li ti bon dan domenn spor. Li ti mem gagn linvitasion pou partisip dan bann Jeux olympiques d’hiver. Okontrer, li ti swazir pou servi Zeova aplintan. Plis ki 30 an plitar, li ankor dan servis aplintan ansam avek so misie. Li dir ki bann dimounn ki rod selebrite, loner, pwisans ek rises zame zot vremem ere. Li dir osi ki servi Bondie ek ed lezot pou konn Li se samem meyer lobzektif ki enn dimounn kapav fixe.

19. Kifer li bon ki to res konsantre lor bann lobzektif spiritiel kan to ankor zenn?

19 Zenn, to vremem merit bann felisitasion parski malgre bann difikilte, to determine pou met Zeova an premie dan to lavi. To fixe bann lobzektif spiritiel, ek to konsider predikasion kouma enn bann kitsoz ki pli inportan dan to lavi. Anplis, to pa les lemond fer twa bliye to bann lobzektif. To kapav sir ki to bann zefor pa dan vid. To ena bann frer ek ser ki kontan twa ek ki soutenir twa. Alor “met tou seki to fer dan lame Zeova ek to bann plan pou reisi.”

^ par. 3 Proverb 16:3: “Met tou seki to fer dan lame Zeova ek to bann plan pou reisi.”