Skip to content

Skip to table of contents

Servi Zeova, Bondie Liberte

Servi Zeova, Bondie Liberte

“La kot Lespri [“Zeova,” NW] prezan, la ena liberte.”​—2 KORINTIEN 3:17.

KANTIK: 49, 73

1, 2. (a) Kifer lesklavaz ek liberte ti bann size inportan dan lepok lapot Pol? (b) Dapre bann parol Pol, kisannla ki Lasours vre liberte?

BANN premie Kretien ti viv dan Lanpir Romin, kot bann dimounn ti bien fier bann lalwa, sistem zidisier, ek liberte ki zot ti ena. Pourtan, sa lanpir bien pwisan la ti depann lor bann esklav pou fer laplipar so bann travay dir. Ti ena enn moman kot 1 dimounn lor 3 dan Lanpir Romin ti enn esklav. Alor, pena dout ki lesklavaz ek liberte ti bann size inportan pou bann dimounn ki ti viv laba, parmi ti ena osi bann Kretien.

2 Lapot Pol souvan ti ekrir lor liberte dan so bann let. Me li pa ti pe rod regle bann problem politik ek sosial ki ti ena dan sa lepok-la, mem si boukou dimounn ti pe rod fer sa. Okontrer, Pol ek bann lezot Kretien ti fer boukou zefor pou ansegn bann dimounn bon nouvel lor Rwayom Bondie ek pou ed zot konpran ki kantite sakrifis Zezi ena enn gran valer. Pol ti dir so bann konpagnon  Kretien kisannla Lasours vre liberte. Li ti ekrir: “Lesegner [“Zeova,” NW] limem Lespri, ek la kot Lespri [“Zeova,” NW] prezan, la ena liberte.”​—2 Korintien 3:17.

3, 4. (a) Lor ki kitsoz Pol ti koze dan bann verse avan 2 Korintien 3:17? (b) Ki nou bizin fer pou gagn liberte ki sorti kot Zeova?

3 Dan deziem let ki li ti ekrir bann Korintien, Pol ti mansionn seki ti ariv Moiz kan li ti desann Montagn Sinai apre ki li ti dan prezans enn anz Zeova. Bann reyon lalimier ti pe sorti lor so figir! Kan bann Izraelit ti trouv Moiz, zot ti per, alor li ti kouver so figir avek enn vwal. (Exod 34:29, 30, 33; 2 Korintien 3:7, 13, NW.) Pol ti explike: “Me letan enn dimoun tourn ver Lesegner [“Zeova,” NW], vwal la tonbe.” (2 Korintien 3:16) Ki Pol ti pe rod dir?

4 Dan lartik avan nou ti aprann ki zis Zeova, Kreater tou kitsoz, ki ena enn liberte total ek san limit. Alor, li lozik ki ena liberte “la kot lespri [“Zeova,” NW] prezan.” Me Pol ti dir ki si nou anvi gagn sa liberte-la, nou bizin tourn nou ver Zeova. Savedir ki nou bizin ena enn relasion bien pros ar Li. Bann Izraelit dan dezer pa ti ena fason panse Zeova lor bann kitsoz me plito enn fason panse imin. Koumadir zot ti ena enn vwal lor zot lespri ek zot leker. Zot ti anvi servi zot nouvo liberte pou satisfer zot prop dezir.​—Ebre 3:8-10.

Mem enn dimounn ki dan prizon kapav gagn liberte

5. (a) Ki kalite liberte lespri Zeova done? (b) Kouma nou kone ki mem enn dimounn ki esklav ouswa ki dan prizon kapav gagn liberte ki Zeova done? (c) Ki bann kestion nou pou reponn?

5 Liberte ki lespri Zeova done li plis ki liberte ki enn esklav gagne. Sa liberte-la kapav liber nou ar lesklav pese ek lamor ek osi liber nou ar lesklavaz fos ladorasion ek so bann koutim. (Romin 6:23; 8:2) Se vremem enn liberte extraordiner! Mem enn dimounn ki esklav ouswa ki dan prizon kapav gagn sa liberte-la. (Zenez 39:20-23) Ser Nancy Yuen ek Frer Harold King ti fer prizon pandan boukou lane akoz zot lafwa. Malgre sa, zot ti ankor ena sa kalite liberte-la. To kapav trouv zot lexperyans lor Program Televizion JW. (Al dan seksion INTERVIEWS ET TÉMOIGNAGES > L’ENDURANCE DANS LES ÉPREUVES.) Asterla anou reponn de kestion. Kouma nou kapav montre ki nou liberte ena enn gran valer pou nou? Ek kouma nou kapav bien servi nou liberte?

LIBERTE KI BONDIE DONN NOU ENA ENN GRAN VALER

6. Kouma bann Izraelit ti montre ki zot pa ti ena rekonesans pou liberte ki Zeova ti donn zot?

6 Kan nou gagn enn kado ki ena enn gran valer, nou ena rekonesans anver sa dimounn ki’nn donn nou sa kado-la. Pourtan, bann Izraelit pa ti ena rekonesans pou liberte ki Zeova ti donn zot. Zis de-trwa mwa apre ki Zeova  ti liber zot depi Lezip, zot ti koumans rod manze ek labwason ki zot ti gagne laba. Zot ti plengne konsernan lamann, manze ki Zeova ti pe donn zot. Zot ti mem anvi retourn Lezip! Pou zot, ‘pwason, kokom, melondo, pwaro, zwanion, ek lay’ ti pli inportan ki liberte ki Zeova ti donn zot pou ador Li. Sa pa etonn nou ki Zeova ti bien ankoler ar zot. (Nonb 11:5, 6, 10; 14:3, 4) Sa ansegn nou enn leson bien inportan.

7. Kouma Pol ti met an pratik konsey ki li ti done dan 2 Korintien 6:1, ek kouma nou kapav imit li?

7 Pol ti ankouraz tou bann Kretien pou pa vinn ingra pou liberte ki Zeova finn donn nou atraver so Garson, Zezi Kris. (Lir 2 Korintien 6:1.) Pol ti inparfe. Li ti enn esklav pese ek lamor, ek sa ti rann li malere. Kanmem sa, li ti dir: “Granmersi Bondie, par nou Segner Zezi Kris!” Kifer li ti dir sa? Pol ti explik so bann konpagnon Kretien: “Anefe, lalwa Lespri Sin ki donn lavi par Zezi Kris finn liber twa depi lalwa pese ek lamor.” (Romin 7:24, 25; 8:2) Parey kouma Pol, fode zame nou bliye ki Zeova inn liber nou ar lesklavaz pese ek lamor. Gras-a laranson nou kapav servi nou Bondie avek enn konsians kler, ek sa donn nou enn vre lazwa.​—Psom 40:8.

Eski to pe servi to liberte pou swazir pou fer seki Zeova anvi ouswa pou fer seki twa to anvi? (Get paragraf 8-10)

8, 9. (a) Ki lavertisman lapot Pier ti done lor fason ki nou bizin servi nou liberte? (b) Kouma enn dimounn kapav servi so liberte dan enn move fason?

8 Fode pa nou zis dir ki nou ena rekonesans anver Zeova, me nou bizin osi fer atansion ki nou pa servi nou liberte dan enn move fason. Par exanp, lapot Pier ti averti nou ki fode pa nou servi nou liberte kouma enn exkiz pou fer bann move kitsoz. (Lir 1 Pier 2:16.) Sa lavertisman-la fer nou rapel seki ti ariv bann Izraelit dan dezer.  Azordi, nou osi nou bizin sa lavertisman-la, kitfwa plis ki bannla. Satan ek so lemond touletan pe ofer nou bann kitsoz atiran dan domenn labiyman, kwafir, manze, labwason, ek divertisman. Bann dimounn ki fer bann reklam zot bien malin ek zot servi bann zoli dimounn pou fer nou panse ki nou bizin aste bann kitsoz ki nou pa vremem bizin. Li bien fasil pou tom dan piez sa lemond-la ek servi nou liberte dan enn move fason.

9 Konsey ki Pier ti done, konsern osi bann domenn pli inportan dan nou lavi, kouma ledikasion, travay, ouswa karyer ki nou swazir. Par exanp, bann zenn azordi gagn boukou presion pou travay dir pou ki aksepte zot dan bann pli bon liniversite. Boukou dimounn dir bann zenn ki si zot fer bann gran letid, zot pou gagn enn bon travay, boukou kas, ek lezot pou respekte zot. Sa bann dimounn-la kitfwa montre sa bann zenn-la bann linformasion ki donn zot linpresion ki bann ki fer liniversite gagn plis kas ki bann ki fer kolez. Kan bann zenn bizin fer bann swa ki kapav inflians zot lavenir, kitfwa zot trouv sa enn bon lide pou fer bann gran letid. Me, ki zot ek zot paran bizin rapel?

10. Ki nou bizin rapel kan nou fer bann swa personel?

10 Kan sa konsern bann kitsoz personel, sertin kapav panse ki zot lib pou swazir seki zot anvi, tanki sa pa fatig zot konsians. Kitfwa zot pans sa bann parol Pol la: “Kifer mo liberte bizin depann lor konsians enn lot?” (1 Korintien 10:29) Mem si nou lib pou fer nou prop swa konsernan nou ledikasion ek nou karyer, nou bizin rapel ki nou liberte ena bann limit ek ki tou nou bann desizion ena bann konsekans. Akoz sa Pol ti dir: “‘Nou kapav fer seki nou oule.’ Wi, me pa tou kiksoz ki bon. ‘Nou kapav fer seki nou oule,’ wi, me pa tou kiksoz ki konstriktif.” (1 Korintien 10:23) Alor, mem si nou lib pou fer bann swa konsernan bann kitsoz personel, se pa seki nou anvi ki pli inportan.

NOU BIEN SERVI NOU LIBERTE KAN NOU SERVI ZEOVA

11. Pou ki rezon Zeova inn liber nou?

11 Pier ti averti nou pou pa servi nou liberte dan enn move fason. Okontrer, li ti dir ki bon fason pou servi nou liberte se “azir kouma serviter Bondie.” Pou ki rezon Zeova inn avoy Zezi pou liber nou ar lesklavaz pese ek lamor? Pou ki nou servi nou lavi pou fer plis pou Li.

Meyer fason pou servi nou liberte se kan nou servi nou letan ek nou lenerzi pou servi Zeova afon

12. Ki lexanp Noe ek so fami inn les nou?

12 Meyer fason pou servi nou liberte se kan nou servi nou letan ek nou lenerzi pou servi Zeova afon. Lerla, nou pa pou les bann lobzektif sa lemond-la ek nou bann dezir personel vinn kitsoz pli inportan dan nou lavi. (Galat 5:16) Reflesi lor seki Noe ek so fami ti fer. Dan zot lepok bann dimounn ti violan ek imoral. Me zot pa ti fer seki bann dimounn otour zot ti pe fer ek zot pa ti ena mem lobzektif ki bannla. Zot ti swazir pou res konsantre dan travay ki Zeova ti donn zot. Zot ti konstrir  lars, ramas bann manze pou zotmem ek pou bann zanimo, ek averti lezot konsernan Deliz. “Noe ti fer dapre tou seki Bondie ti’nn donn li lord pou fer. Li ti fer exakteman seki ti’nn dir li fer.” (Zenez 6:22) Akoz sa, Noe ek so fami ti gagn lavi sov kan sa lemond-la ti detrir.​—Ebre 11:7.

13. Ki lord Zeova inn donn nou?

13 Ki lord Zeova inn donn nou zordi? Nou, bann disip Zezi, nou kone ki Zeova inn donn nou lord pou prese. (Lir Lik 4:18, 19, NW.) Azordi, Satan finn avegle laplipar dimounn ek zot pa realize ki zot esklav fos relizion, bann kitsoz materyel, ek sistem politik. (2 Korintien 4:4) Parey kouma Zezi, nou ena privilez pou ed lezot pou aprann konn Zeova, Bondie ki donn liberte, ek pou ador Li. (Matie 28:19, 20) Li pa fasil pou pres ar lezot. Dan sertin rezion bann dimounn pa interese pou aprann konn Bondie, ek sertin mem ankoler kan pres ar zot. Me se Zeova ki’nn donn nou lord pou prese. Alor, nou bizin demann noumem: ‘Eski mo kapav servi mo liberte pou fer plis dan servis Zeova?’

14, 15. Ki kitsoz boukou serviter Zeova inn desid pou fer? (Get zimaz dan koumansman lartik.)

14 Li ankourazan pou trouve ki boukou bann serviter Zeova inn realize ki lafin sa sistem-la bien pre ek finn deside pou sinplifie zot lavi ek finn koumans fer pionie. (1 Korintien 9:19, 23, NW.) Sertin pionie servi dan zot teritwar, alor ki lezot al ede dan bann kongregasion ki bizin led. Pandan sa sink dernie lane-la, plis ki 250,000 serviter Zeova finn koumans fer pionie, ek azordi ena plis ki 1,100,000 pionie permanan. Li vremem extraordiner ki tou sa bann Kretien-la pe servi zot liberte pou servi Zeova koumsa!​—Psom 110:3NW.

15 Ki finn ed zot pou bien servi zot liberte? Get lexanp John ek Judith, ki’nn servi dan plizir pei sa 30 dernie lane-la. Kan Lekol Pionie ti koumanse an 1977, zot explike ki sa Lekol-la ti ankouraz bann zelev pou bouze ek pou al servi kot ti bizin plis proklamater. Pou reisi sa lobzektif-la, John ek Judith ti bizin gard enn lavi sinp. Alor, John souvan ti sanz travay. Finalman, zot ti al prese dan enn lot pei. Ki ti ed zot pou sirmont bann difikilte kouma aprann enn lot lang ek adapte zot ar enn nouvo kiltir ek klima? Zot ti priye Zeova ek zot ti kont lor Li pou ed zot. Kan zot finn servi Zeova dan sa fason-la pandan tou sa lane-la, ki zot finn resanti? John dir: “Mo ti santi ki mo finn donn mwa afon dan pli bon laktivite ki mo’nn kone. Zeova ti vinn pli reel pou  mwa, parey kouma enn bon papa ti pou ete. Asterla mo konpran pli bien seki Zak 4:8 vedir: ‘Apros zot ar Bondie e li pou vinn pros ar zot.’ Mo ti kone ki mo’nn gagn seki mo ti pe rode, enn lobzektif ki donn mwa satisfaksion dan lavi.”

16. Kouma plizir milye frer ek ser inn bien servi zot liberte?

16 Sertin, kouma John ek Judith, kapav fer pionie pandan enn long peryod letan. Me lezot, akoz zot sitiasion, zot kapav fer pionie zis pandan enn tigit letan. Malgre sa, boukou port zot volonter pou travay lor bann proze konstriksion partou dan lemond. Par exanp, anviron 27,000 frer ek ser ti vinn ede pou konstrir biro mondial dan Warwick, New York. Sertin ti vinn ede pandan de semenn, sertin pandan de-trwa mwa, ek lezot pandan enn lane ouswa pli lontan. Boukou parmi sa bann frer ek ser-la ti fer bann sakrifis pou vinn servi dan Warwick. Zot inn les enn bon lexanp parski zot inn servi zot liberte pou loue ek onor Zeova, Bondie liberte!

17. Ki nou kapav atann pou gagne dan lavenir si azordi nou bien servi nou liberte?

17 Nou ena enn gran rekonesans ki nou’nn aprann konn Zeova ek ki nou’nn gagn sa liberte-la gras-a nou ladorasion pou Li. Anou montre par nou bann swa ki sa liberte-la ena enn gran valer pou nou. Olie ki nou servi nou liberte dan enn move fason, anou servi li pou fer plis pou Zeova tanki nou kapav. Lerla nou pou kapav profit bann benediksion ki Zeova ti promet kan sa profesi-la pou realize: “Kreasion limem enn zour pou sap dan pouvwar sa esklavaz ki detrir la, e . . . ena par dan laliberte ek laglwar bann zanfan Bondie.”​—Romin 8:21.