Skip to content

Skip to table of contents

Imit Zeova​—Enn Bondie Ki Donn Lankourazman

Imit Zeova​—Enn Bondie Ki Donn Lankourazman

“Anou beni Bondie . . . ki konsol [“ankouraz,” not] nou dan tou nou bann leprev.”​—2 KORINTIEN 1:3, 4NW.

KANTIK: 7, 3

1. Kan Adan ek Ev ti rebel kont Bondie, kouma Zeova ti donn limanite lankourazman ek lespwar?

ZEOVA Li enn Bondie ki donn lankourazman. Li finn montre sa plizir fwa depi ki bann imin inn fer pese ek inn vinn inparfe. Deswit apre ki Adan ek Ev ti rebel kont Bondie, Li ti donn bann desandan Adan ek Ev enn rezon pou gard kouraz ek lespwar. Profesi ki trouv dan Zenez 3:15 ti donn zot lespwar ki Satan Lediab ek tou bann move kitsoz ki li fer pou detrir.​—1 Zan 3:8; Revelasion 12:9.

ZEOVA TI ANKOURAZ SO BANN SERVITER DAN LEPASE

2. Kouma Zeova ti ankouraz Noe?

2 Reflesi enn kout kouma Zeova ti ankouraz so serviter Noe. Bann dimounn ki ti viv dan so lepok ti violan ek imoral. Zis Noe ek so fami ki ti ador Zeova. Noe ti kapav  dekouraze. (Zenez 6:4, 5, 11; Zid 6) Me Zeova ti donn Noe kouraz ki li ti bizin pou kontign ador Li ek pou fer seki drwat. (Zenez 6:9) Zeova ti dir Noe ki Li ti pou detrir sa move lemond-la, ek Li ti explik Noe seki li ti bizin fer pou ki so fami gagn lavi sov. (Zenez 6:13-18) Zeova ti enn Bondie ki ti ankourazan pou Noe.

3. Kouma Zeova ti ankouraz Zozwe? (Get zimaz dan koumansman lartik.)

3 Plitar, Zeova ti ankouraz so serviter Zozwe, ki ti ena enn gran travay ki ti pe atann li. Zozwe ti bizin fer pep Bondie rant dan Later Promiz. Me avan, li ti pou bizin al lager kont bann larme extra for ki ti pe res dan sa pei-la. Li inpe normal ki Zozwe ti gagn traka. Zeova ti konn sa. Akoz sa, Zeova ti dir Moiz: “Fer Zozwe vinn sef ek ankouraz li ek fer li vinn for, parski se limem ki pou travers devan lepep ek se limem ki pou fer zot erit pei ki to pou trouve.” (Deteronom 3:28) Apre sa, Zeova Limem ti ankouraz Zozwe, ek ti dir li: “Eski mo pa finn donn twa lord? Pran kouraz ek vinn for. Pa tranble ek pa per, parski Zeova to Bondie avek twa partou kot to pou ale.” (Zozwe 1:1, 9) Ki to panse Zozwe ti resanti kan li ti tann sa bann parol-la?

4, 5. (a) Kouma Zeova ti ankouraz so pep dan lepase? (b) Kouma Zeova ti ankouraz so Garson?

4 Zeova ti osi ankouraz so pep antan ki enn group. Par exanp, Zeova ti kone ki so pep ti pou bizin lankourazman kan zot ti pou an kaptivite dan Babilonn. Alor, Li ti donn zot enn profesi ki ti pou ankouraz zot. Li ti dir: “Pa per, parski mo avek twa. Pa trakase, parski mo to Bondie. Mo pou fortifie twa, wi, mo pou ed twa, mo pou vremem trap twa for avek mo lame drwat lazistis.” (Izai 41:10) Plitar, Zeova ti ankouraz bann premie Kretien, ek Li ankouraz nou dan mem fason azordi.​—Lir 2 Korintien 1:3, 4NW.

5 Zeova ti osi ankouraz so Garson. Apre ki Zezi ti pran batem, li ti tann enn lavwa depi lesiel ki ti dir: “Limem mo Garson ki mo bien kontan; li donn mwa boukou lazwa.” (Matie 3:17) Pena dout ki sa bann parol-la ti donn Zezi boukou lafors toutlong so minister lor later!

ZEZI TI ANKOURAZ LEZOT

6. Kouma parabol Zezi lor bann talan kapav ankouraz nou?

6 Zezi ti imit so Papa kan li ti ankouraz lezot pou res fidel. Li ti fer sa kan li ti servi parabol bann talan. Li ti dir ki enn met ti dir sakenn parmi so bann esklav ki fidel: “To finn bien fer, bon serviter fidel. To finn fidel pou enn ti zafer, mo pou met twa ansarz pli gran zafer ankor. Vinn partaz lazwa to met.” (Matie 25:21, 23) Sa bann parol-la ti ankouraz so bann disip pou kontign servi Zeova avek fidelite!

Zezi ti ankouraz Pier ek ti mem donn li responsabilite pou fortifie lezot

7. Kouma Zezi ti ankouraz so bann disip, sirtou Pier?

7 Mem si bann zapot souvan ti diskite pou kone kisannla pli gran parmi zot, Zezi ti touletan ena pasians avek zot. Li ti ankouraz so bann disip pou ena limilite ek pou servi lezot, olie ki  zot atann ki lezot servi zot. (Lik 22:24-26) Plizir fwa Pier ti fer bann erer ek ti desevwar Zezi. (Matie 16:21-23; 26:31-35, 75) Me zame Zezi ti rezet Pier. Okontrer, li ti ankouraz Pier ek ti mem donn li responsabilite pou fortifie lezot.​—Zan 21:16.

LANKOURAZMAN DAN LEPOK BIBLIK

8. Kouma Ezekias ti ankouraz bann sef militer ek pep Zida?

8 Avan mem ki Zezi ti les enn lexanp, bann serviter Zeova ti kone ki zot ti bizin ankouraz lezot. Par exanp get seki Ezekias ti fer. Kan bann Asirien ti pe al atak Zerizalem, li ti rasanble bann sef militer ek lepep pou ankouraz zot, ek zot ‘ti ankouraze ar so bann parol.’​—Lir 2 Kronik 32:6-8. *

9. Ki liv Zob ansegn nou lor lankourazman?

9 Mem si Zob limem ki ti bizin lankourazman, li ti ansegn lezot kouma zot kapav donn lankourazman. Li ti dir bann zom ki ti vinn rekonfort li ki si li ti pe esey rekonfort zot, li ti pou dir bann kitsoz ki ti pou fortifie zot, ek fer zot santi zot bien, ek pa bann kitsoz ki ti pou fer zot soufer. (Zob 16:1-5) Me finalman Zob ti gagn lankourazman ar Eliou ek Zeova Limem.​—Zob 33:24, 25; 36:1, 11; 42:7, 10.

10, 11. (a) Kifer tifi Zefte ti bizin lankourazman? (b) Kisannla nou kapav ankouraze azordi?

10 Tifi Zefte osi ti bizin lankourazman. So papa ki ti enn ziz, ti pe al lager kont bann Amonit. Li ti fer enn promes ki si Zeova ti ed li pou gagn lager, premie dimounn ki ti pou vinn zwenn li kan li ti pou retourn lakaz, sa dimounn-la ti pou al servi Zeova dan tabernak. Izrael ti gagn lager, ek premie dimounn ki ti vinn zwenn Zefte ti so tifi, so sel zanfan. Zefte so leker ti kase. Me li ti gard so promes ek li ti avoy so tifi pou al servi dan tabernak toutlong so lavi.​—Ziz 11:30-35.

11 Mem si li ti difisil pou Zefte, sirman sa ti pli difisil pou so tifi. Kanmem sa, li ti dispoze fer seki so papa ti promet. (Ziz 11:36, 37) Zame li pa ti pou kapav marye ek gagn zanfan. Zot pa ti pou ena okenn desandans. Li ti bizin boukou rekonfor ek lankourazman. Labib dir: “Sa ti vinn enn koutim dan Izrael: Lane apre lane, bann zenn fam dan Izrael ti al onor tifi Zefte ki ti enn Galaadit, kat fwa par an.” (Ziz 11:39, 40) Tifi Zefte fer nou pans bann Kretien azordi ki desid pou res selibater pou ki zot kapav fer  plis pou Zeova. Eski nou kapav felisit zot ek ankouraz zot?​—1 Korintien 7:32-35.

BANN ZAPOT TI ANKOURAZ ZOT BANN FRER

12, 13. Kouma Pier ‘ti fortifie so bann frer’?

12 Lanwit avan so lamor, Zezi ti dir lapot Pier: “Simon, Simon, ekout sa: Satan inn demann pou taminn zot tou kouma dible. Me mo finn sipliye pou twa pou ki to pa perdi to lafwa; ek twa, enn fwa ki to retourne, fortifie to bann frer.”​—Lik 22:31, 32NW.

Bann let ki bann zapot ti ekrir ti ankouraz bann Kretien dan premie siek, ek zot ankor ankouraz nou azordi (Get paragraf 12-17)

13 Pier ti enn parmi bann ki ti pran latet dan kongregasion Kretien dan premie siek. (Galat 2:9, NW.) Li ti fortifie so bann frer par seki li ti fer avek kouraz, zour Lapantkot ek apre. Apre ki li ti servi pandan plizir lane, li ti ekrir so bann frer: “Mo pe ekrir zot . . . pou ankouraz zot e pou sertifie ki samem vre lagras Bondie [“faver Bondie ki nou pa merite,” NW]; zot bizin tini ferm ladan.” (1 Pier 5:12) Bann let ki Pier ti ekrir ti ankouraz bann Kretien dan so lepok. Ek zot ankor ankouraz nou azordi amezir ki nou pe atann bann promes Zeova realize dan enn fason konple.​—2 Pier 3:13.

14, 15. Kouma bann liv Labib ki lapot Zan ti ekrir ankouraz nou?

14 Lapot Zan osi ti enn parmi bann ki ti pran latet dan kongregasion Kretien  dan premie siek. Li ti ekrir enn zoli Levanzil lor minister Zezi. Sa liv Labib la finn ankouraz bann Kretien pandan bann santenn lane ek li ankor pe ankouraz nou azordi. Par exanp, se zis dan Levanzil Zan ki nou lir seki Zezi ti dir lor lamour, enn kalite ki idantifie so bann vre disip.​—Lir Zan 13:34, 35.

15 Dan trwa let ki Zan ti ekrir ena osi bann verite bien inportan. Kan nou santi nou dekouraze akoz nou bann erer, nou soulaze kan nou lir ki sakrifis Zezi “lav tou nou pese.” (1 Zan 1:7) Ek si nou kontign santi nou koupab, nou pou gagn rekonfor kan nou lir ki “Bondie pli gran ki nou leker.” (1 Zan 3:20) Zan se sel ekrivin Labib ki’nn ekrir ki “Bondie limem lamour.” (1 Zan 4:8, 16) Dan so deziem ek trwaziem let, li felisit bann Kretien ki pe kontign “mars dan laverite.”​—2 Zan 4; 3 Zan 3, 4.

16, 17. Kouma lapot Pol ti ankouraz bann premie Kretien?

16 Lapot Pol ti abitie ankouraz so bann frer ek li finn les nou enn bon lexanp. Enn tipe apre lamor Zezi, laplipar so bann zapot ti res dan Zerizalem, kot ti ena komite santral. (Zistwar Bann Apot 8:14; 15:2) Bann Kretien dan Zide ti pres konsernan Zezi Kris ar bann dimounn ki ti deza krwar dan enn sel Bondie. Me lespri  sin ti avoy Pol pou pres avek bann Grek, Romin, ek lezot dimounn ki ti ador plizir bondie.​—Galat 2:7-9, NW; 1 Timote 2:7.

17 Pol ti vwayaz dan enn rezion ki asterla apel Turquie, ek osi dan la Grèce ek l’Italie. Li ti pres avek bann non-Zwif ki ti res dan sa bann landrwa-la, ek li ti form bann kongregasion Kretien. Lavi pa ti fasil pou bann nouvo Kretien. Bann dimounn dan zot prop pei ti persekit zot, akoz sa zot ti bizin lankourazman. (1 Tesalonisien 2:14, NW.) Ver lane 50, Pol ti ekrir enn let pou ankouraz nouvo kongregasion dan Tesalonik. Li ti dir: “Toultan nou pe remersi Bondie pou zot tou e nou pa fini pans zot dan nou lapriyer. . . nou rapel seki zot finn fer akoz zot lafwa, kouma zot finn travay dir akoz zot lamour . . . e kouma zot finn tini ferm.” (1 Tesalonisien 1:2, 3) Li ti osi demann zot pou fortifie sakenn zot kamarad ek li ti ekrir: “Ankouraz zotmem e fortifie zot bien, parey kouma zot deza pe fer.”​—1 Tesalonisien 5:11.

KOMITE SANTRAL DONN LANKOURAZMAN

18. Kouma komite santral dan premie siek ti ankouraz Filip?

18 Dan premie siek, Zeova ti servi komite santral pou ankouraz tou bann Kretien, parmi ti ena osi bann ki pran latet dan kongregasion. Kan Filip ti pres lor Zezi Kris avek bann Samaritin, komite santral ti soutenir li. Zot ti avoy de manb komite santral, Pier ek Zan, pou priye pou ki sa bann nouvo Kretien-la gagn lespri sin. (Zistwar Bann Apot 8:5, 14-17) Filip ek sa bann nouvo frer ek ser-la ti gagn boukou lankourazman gras-a soutien ki zot ti gagne ar komite santral!

19. Ki bann premie Kretien ti resanti kan zot ti lir let ki komite santral ti avoye?

19 Plitar, komite santral ti bizin pran enn desizion bien inportan. Eski bann Kretien ki ti non-Zwif ti bizin fer sirkonsizion parey kouma bann Zwif ti fer dapre Lalwa Moiz? (Zistwar Bann Apot 15:1, 2) Apre ki komite santral ti priye pou gagn lespri sin ek zot ti rezone apartir bann Lekritir, zot ti deside ki sa ti nepli neseser. Apre sa, zot ti ekrir enn let pou explik zot desizion ek zot ti avoy bann frer pou donn sa let-la bann kongregasion. Kan bann Kretien ti lir sa let-la, “zot ti bien kontan par sa bann mesaz ankourazan la.”​—Zistwar Bann Apot 15:27-32.

20. (a) Kouma Komite Santral ankouraz nou tou azordi? (b) Ki kestion nou pou examine dan prosin lartik?

20 Azordi, Komite Santral bann Temwin Zeova donn lankourazman bann Betelit, bann serviter spesial aplintan ki dan teritwar, ek nou tou. Parey kouma bann frer dan premie siek, nou kontan kan nou gagn lankourazman! Anplis, pou ankouraz bann ki finn kit laverite pou retourne, an 2015 Komite Santral ti pibliye brosir Retourn ar Zeova. Me eski se zis bann frer ki pran latet ki bizin ankouraz lezot, ouswa nou tou nou bizin fer sa? Nou pou examinn sa dan prosin lartik.

^ par. 8 2 Kronik 32:6-8: 6 Apre sa li ti etabli bann sef militer lor lepep ek li ti rasanble zot dan enn plas piblik ki pre ar laport lavil pou ankouraz zot. Li ti dir: 7 ‘Pran kouraz ek res for. Pa per ek pa panike akoz lerwa Lasiri ek akoz lafoul ki avek li; parski avek nou ena plis ki avek li. 8 Avek li ena enn lebra laser, me avek nou ena Zeova nou Bondie ki pou ed nou ek pou lager pou nou dan nou bann batay.’ Lepep ti ankouraze ar bann parol Ezekias, lerwa Zida.”