Skip to content

Skip to table of contents

Ankouraz Sakenn Nou Kamarad “Ankor Plis”

Ankouraz Sakenn Nou Kamarad “Ankor Plis”

“Anou interes nou sakenn ar nou kamarad . . . , ankouraz sakenn parmi nou, ek ankor plis kan zot trouv zour-la pe koste.”​—EBRE 10:24, 25NW.

KANTIK: 90, 87

1. Kifer lapot Pol ti ankouraz bann Kretien Ebre dan premie siek pou ankouraz sakenn zot kamarad “ankor plis”?

DAN premie siek, lapot Pol ti donn bann Kretien Ebre sa konsey-la: “Anou interes nou sakenn ar nou kamarad pou ankouraz sakenn pou montre lamour ek fer bann bon aksion, san ki nou negliz nou bann renion, kouma sertin ena labitid, me anou ankouraz sakenn parmi nou, ek ankor plis kan zot trouv zour-la pe koste.” (Ebre 10:24, 25, NW.) Kitfwa sa bann Kretien-la ti pe demann zotmem kifer Pol ti pe demann zot pou ankouraz zot kamarad ankor plis. Mwins ki sink an plitar, zot ti trouve kifer Pol ti demann zot pou fer sa. Sa lepok-la, zot ti trouve ki zour zizman Zeova lor Zerizalem ti bien pre. Zot ti kone ki zot ti bizin sove depi lavil parey kouma Zezi ti dir zot. (Lik 21:20-22; Zistwar Bann Apot 2:19, 20) Sa zour zizman la ti vini an lan 70, kan bann Romin ti detrir Zerizalem.

2. Kifer azordi nou bizin pans pou ankouraz sakenn nou kamarad ankor plis?

 2 Azordi, nou dan preske mem sitiasion. Zour Zeova ki ‘gran ek ki fer per’ bien pre. (Zoel 2:11) Bann parol profet Sofoni aplik osi ar nou lepok: “Gran zour Zeova bien pre. Li bien pre, ek li pe vini vit-vit!” (Sofoni 1:14) Pou sa rezon-la, nou bizin “interes nou sakenn ar nou kamarad pou ankouraz sakenn pou montre lamour ek fer bann bon aksion.” (Ebre 10:24, NW.) Nou bizin interes nou ankor plis ar nou bann frer, pou ki nou kapav ankouraz zot kan zot bizin lankourazman.

KISANNLA BIZIN LANKOURAZMAN?

3. Ki lapot Pol ti dir konsernan lankourazman? (Get zimaz dan koumansman lartik.)

3 “Kan enn dimounn dan gran traka, sa fer so leker lour, me enn bon parol rann li zwaye.” (Proverb 12:25) Nou tou parfwa nou bizin lankourazman. Pol ti montre dan enn fason kler ki mem bann ki ena responsabilite pou ankouraz lezot bizin gagn lankourazman. Li ti ekrir so bann frer dan Rom: “Mo anvi trouv zot pouki mo kapav partaz ar zot benediksion ki Lespri Bondie done, pou fortifie zot. Seki mo oule dir, mo oule ki nou toulede ankouraz nou kamarad par lafwa ki nou ena.” (Romin 1:11, 12) Alor, mem lapot Pol parfwa ti bizin lankourazman.​—Lir Romin 15:30-32NW.

4, 5. Kisannla nou kapav ankouraze azordi, ek kifer?

4 Azordi, nou kapav ankouraz bann ki pe servi Zeova aplintan, kouma par exanp bann pionie. Boukou inn fer bann sakrifis pou zot kapav fer pionie. Li parey osi pou bann misioner, sirveyan sirkonskripsion ek zot madam, ek bann ki pe servi dan bann biro nasional ek bann biro tradiksion. Tou sa bann serviter Zeova la fer bann sakrifis pou pas plis letan dan servis Zeova. Alor nou bizin ankouraz zot. Ena osi boukou lezot frer ek ser ki ti pou kontan res dan servi aplintan me zot nepli kapav. Zot osi zot kontan kan zot gagn lankourazman.

5 Kisannla ankor bizin lankourazman? Nou kapav ankouraz tou bann frer ek ser ki’nn swazir pou res selibater parski zot anvi obeir Zeova ek marye “avek enn Kretien” ki dan laverite. (1 Korintien 7:39) Kan bann mari dir zot madam ki zot kontan zot ek apresie tou seki zot fer, sa ankouraz bann madam. (Proverb 31:28, 31) Bann Kretien ki pe andir persekision ouswa maladi osi bizin lankourazman. (2 Tesalonisien 1:3-5, NW.) Zeova ek Zezi rekonfort tou sa bann serviter fidel la.​—Lir 2 Tesalonisien 2:16, 17.

BANN ANSIEN KAPAV ANKOURAZ NOU

6. Ki nou aprann ar rol bann ansien dan Izai 32:1, 2?

6 Lir Izai 32:1, 2. * Nou pe viv dan bann lepok difisil, alor bien souvan li kapav arive ki nou tris ek dekouraze. Akoz sa, Zezi Kris servi bann “prins,” setadir bann ansien ki ena lesperans  pou al dan lesiel ek bann ansien ki form parti dan lezot brebi, pou ankouraz nou. Sa bann ansien-la zot pa rod “inpoz” lor nou lafwa me zot “kontribie” pou nou boner. Zot anvi ed nou pou gard nou lazwa ek res fidel.​—2 Korintien 1:24.

7, 8. Kouma bann ansien kapav ankouraz lezot par seki zot dir ek par seki zot fer?

7 Bann ansien kapav imit lapot Pol. Touletan Pol ti esey ankouraz so bann frer. Li ti ekrir bann Kretien dan Tesalonik ki ti pe gagn persekision: “Nou lafeksion pou zot li telman gran ki nou ti pare pou partaz avek zot, pa zis Bonn Nouvel Bondie me osi nou prop lavi, telman zot ti finn vinn pros ar nou.”​—1 Tesalonisien 2:8.

8 Bann ansien kapav ankouraz lezot par seki zot dir. Me eski sa li ase? Pa touletan. Pol ti dir bann ansien dan Efez: “Pran swin bann feb. Rapel parol ki Lesegner Zezi ti dir, ‘Ena plis benediksion kan done, ki kan resevwar.’” (Zistwar Bann Apot 20:35) Pol ti dispoze ‘depans tou e depans limem pou’ so bann frer. Li ti montre par so bann aksion ki li ti dispoze fer so maximum pou zot. (2 Korintien 12:15) Li parey pou bann ansien, zot ankouraz ek rekonfort lezot pa zis par zot parol me osi par seki zot fer. Sa montre ki zot vremem gagn nou traka.​—1 Korintien 14:3.

9. Kouma bann ansien kapav donn bann konsey dan enn fason ankourazan?

9 Pou fortifie bann frer, parfwa bann ansien bizin donn bann konsey. Bann ansien kapav aprann atraver Labib kouma zot kapav fer sa dan enn fason ankourazan. Zezi inn les enn bon lexanp dan fason pou donn konsey. Par exanp, apre so lamor ek so rezireksion li ti avoy bann kongregasion dan Lazi Miner bann mesaz. Li ti bizin donn bann konsey bien ferm bann kongregasion Efez, Pergam, ek Tiatir. Me avan ki li ti donn sa bann konsey-la, li ti felisit zot pou tou bann bon kitsoz ki zot ti pe fer. (Revelasion 2:1-5, 12, 13, 18, 19) Zezi ti dir kongregasion Laodise: “Mo koriz e reprimann tou dimounn ki mo kontan, me twa, montre boukou zel e sanz to konportman.” (Revelasion 3:19) Bann ansien esey imit Zezi Kris dan fason ki zot donn konsey.

PA ZIS BANN ANSIEN KI BIZIN ANKOURAZ LEZOT

Paran, eski to pe form to bann zanfan pou ankouraz lezot? (Get paragraf 10)

10. Kouma nou tou nou kapav fortifie sakenn nou kamarad?

10 Pa zis bann ansien ki bizin ankouraz lezot. Pol ti ankouraz tou bann Kretien pou “servi bann parol ki fortifie” kan neseser, pou ki bann ki pe ekoute kapav gagn kitsoz ki bon. (Efezien 4:29) Sakenn parmi nou bizin kone ki lezot bizin pou ki nou kapav ed zot. Pol ti ekrir bann Kretien Ebre: “Alor redres zot lame fatige e fortifie zot zenou afebli, e fer enn santie drwat pou zot lipie, pouki seki bwate pa paralize me okontrer gagn gerizon.” (Ebre 12:12, 13) Nou tou nou kapav fortifie ek ankouraz sakenn nou kamarad par seki nou dir, mem si nou bien zenn.

11. Ki ti ed Marthe kan li ti deprime?

11 Enn ser ki apel Marthe ti deprime pandan enn tan. * (Get not.) Li ti ekrir:  “Enn zour kan mo ti pe priye pou gagn lankourazman, mo ti zwenn enn ser aze. Li ti montre boukou lafeksion ek konpasion anver mwa, ek mo ti bien bizin sa dan sa moman-la. Li osi li ti pas par bann mem leprev ki mwa ek li ti partaz so lexperyans avek mwa, ek mo ti santi mwa mwins tousel.” Sa ser-la kitfwa pa’nn mem realize ki kantite so bann parol ti ed Marthe!

12, 13. Kouma nou kapav aplik konsey ki ena dan Filipien 2:1-4?

12 Pol ti ekrir bann Kretien dan Filip: “Si zot donn lankourazman dan Kris, donn rekonfor avek lamour, ena mem lespri, ena enn gran lafeksion ek konpasion, alor mo lazwa vinn konple kan zot ena mem fason panse ek mem lamour, kan zot ena enn sel panse. Pa fer nanye avek lide pou lev lager ni pou met zotmem an avan, me avek limilite konsider lezot pli siperyer ki zot, ek pa rod zis zot prop lintere, me osi lintere lezot.”​—Filipien 2:1-4NW.

13 Nou tou nou bizin rod bann mwayin pou ed sakenn nou kamarad. Nou kapav “donn rekonfor avek lamour,” “ena mem lespri,” ek “ena enn gran lafeksion ek konpasion” pou ankouraz nou bann frer ek ser.

BANN FASON KI NOU KAPAV ANKOURAZ LEZOT

14. Sit enn fason ki nou kapav ankouraz lezot.

14 Sa fer nou kontan kan nou tann dir ki bann dimounn ki nou’nn ede dan lepase pe kontign res fidel ar Zeova. Lapot Zan ti ekrir: “Pena nanye ki fer  mwa pli kontan ki tann dir ki mo bann zanfan pe mars dan laverite.” (3 Zan 4) Boukou pionie bien kontan kan zot tann dir ki enn kikenn avek ki zot finn ansegn laverite bien lontan ankor pe servi Zeova, ouswa mem ki sa dimounn-la pe fer pionie. Alor, si bann pionie santi zot dekouraze, nou kapav rapel zot bann bon kitsoz ki zot inn fer pou ed lezot.

15. Ki nou kapav fer pou ankouraz bann ki pe servi Zeova avek fidelite?

15 Boukou sirveyan sirkonskripsion finn dir ki sa ti ankouraz zot ek zot madam kan zot ti gagn enn ti-mo remersiman apre ki zot ti vizit enn kongregasion. Li parey osi pou bann ansien, misioner, pionie ek Betelit, ki pe servi Zeova avek fidelite. Kan nou remersi zot, nou kapav ankouraz zot plis ki nou kapav panse.

KOUMA NOU TOU NOU KAPAV ANKOURAZ LEZOT?

16. Ki bann sinp ti kitsoz kapav ankouraz enn kikenn?

16 Ki to kapav fer si to gagn difikilte pou dir lezot seki to panse lor zot? An realite, li pa difisil pou ankouraz lezot. Esey fer enn sourir sinser avek enn dimounn. Si li pa fer twa enn sourir, kitfwa li pe pas par enn problem ek li bizin enn kikenn pou koze. Kitfwa to kapav rekonfort li kan to zis ekout li.​—Zak 1:19.

17. Ki ti ankouraz enn zenn frer?

17 Enn zenn frer ki apel Henri ti bien dekouraze kan plizir so bann fami pros  ti aret servi Zeova. Parmi ti ena so papa, ki avan ti enn ansien. Enn sirveyan sirkonskripsion ti remarke ki Henri ti tris ek ti invit li pou al bwar enn kafe. Kan Henri ti exprim so santiman, sirveyan-la ti ekout li bien. Henri ti rann li kont ki sel fason ki li kapav ed so fami retourn dan laverite se kan limem li res fidel. Li ti osi gagn rekonfor kan li ti lir Psom 46, Sofoni 3:17, ek Mark 10:29, 30.

Nou tou nou kapav fortifie ek ankouraz sakenn nou kamarad (Get paragraf 18)

18. (a) Ki Lerwa Salomon ti ekrir konsernan lankourazman? (b) Ki sigzesion Pol ti done?

18 Ki nou aprann ar lexanp Marthe ek Henri? Nou tou nou kapav rekonfort ek ankouraz enn frer ouswa enn ser ki pe bizin lankourazman. Lerwa Salomon ti ekrir: “Enn bon parol ki tom dan ler ki bizin, ki kantite li bon! Enn regar zwaye fer leker kontan; enn bon nouvel angres lezo.” (Proverb 15:23, 30, not.) Eski to konn kikenn ki dekouraze ouswa tris? Eski to kapav fer enn sinp ti kitsoz pou li kouma par exanp lir Latour Degard ouswa nou sit Internet? Anplis, Pol ti ansegne ki si nou sant bann kantik sa kapav remont nou moral. Li ti ekrir: “Kontign ansegne ek ankouraz sakenn zot kamarad par bann psom, bann louanz pou Bondie, bann sante spiritiel ki zot sante avek rekonesans, ek sant dan zot leker pou Zeova.”​—Kolosien 3:16; Zistwar Bann Apot 16:25.

19. Kifer biento li pou ankor plis inportan ki nou ankouraz lezot, ek ki nou bizin fer?

19 Amezir zour Zeova pe koste, li pou ankor plis inportan ki nou ankouraz sakenn nou kamarad. (Ebre 10:25, NW.) Nou pou ere si nou swiv konsey Pol: “Ankouraz zotmem e fortifie zot bien, parey kouma zot deza pe fer.”​—1 Tesalonisien 5:11.

^ par. 6 Izai 32:1, 2: 1 Gete! Enn lerwa pou regne pou lazistis; ek bann prins zot, zot pou gouverne kouma bann prins pou lazistis. 2 Ek sakenn bizin kouma enn plas kot kapav al kasiet kont divan, enn refiz kont gro lapli, parey kouma bann ti larivier dan enn pei kot pena delo, parey kouma lonbraz enn gro ros lor enn later bien sek.”

^ par. 11 Bann nom finn sanze.