Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Bann Temwin Zeova

Kreol Morisien

Latour Degard (Edision Letid)  |  Avril 2017

“Sa Ziz lor Later Antie La” Touletan Fer Seki Drwat

“Sa Ziz lor Later Antie La” Touletan Fer Seki Drwat

“Li stab kouma enn gran ros, ek seki Li fer parfe, parski dan tou seki Li fer ena lazistis.”DETERONOM 32:4.

KANTIK: 112, 89

1. Kouma Abraam ti montre ki li ti ena konfians dan lazistis Zeova? (Get zimaz dan koumansman lartik.)

“ESKI sa Ziz lor later antie la pa pou fer seki drwat?” (Zenez 18:25) Abraam, ki ti enn zom fidel, pa ti poz sa kestion-la parski li ti ena bann dout. Okontrer, sa kestion-la montre ki li ti ena konfians ki Zeova ti pou ziz bann lavil Sodom ek Gomor avek enn lazistis parfe. Abraam ti sir ki Zeova zame pa ti pou “touy enn dimounn zis ansam avek enn move dimounn.” Abraam pa ti “kapav pans enn kitsoz koumsa” lor Bondie. Plitar, Zeova ti dir sa lor Limem: “Li stab kouma enn gran ros, ek seki Li fer parfe, parski dan tou seki Li fer ena lazistis. Li enn Bondie fidel, ki zame fer linzistis; Li zis ek drwat.”Deteronom 31:19; 32:4.

2. Kifer eski li inposib ki Zeova inzis?

2 Kifer eski Abraam ti ena konfians ki Zeova ti pou touletan fer seki zis? Parski Zeova finn les pli gran  lexanp ki ena konsernan seki drwat ek seki zis. Ofet, dan bann Lekritir Ebre, souvan servi mo “lazistis” ek “drwat” ansam parski zot ena mem sans. Alor, Zeova pou touletan ziz avek lazistis parski so bann prinsip touletan drwat. Labib dir: “Li kontan lazistis ek seki drwat.”Psom 33:5NW.

3. Donn lexanp enn linzistis ki ena dan lemond azordi.

Sa vremem rekonfort nou pou kone ki Zeova touletan azir ar lazistis, pa vre? Me selman, lemond azordi ranpli ar linzistis. Par exanp, ena bann dimounn ki finn kondane ek ki finn al dan prizon pou bann krim ki zot pa ti fer. Ek se apre ki zot finn pas plizir lane dan prizon ki bann test ADN finn prouve ki sertin ti inosan. Bann linzistis koumsa fer bann dimounn ankoler ek araze. Selman, ena enn lot kalite linzistis ki kapav ankor pli difisil pou andire. Ki ete sa?

LINZISTIS DAN KONGREGASION

4. Ki sitiasion kapav teste lafwa enn Kretien?

4 Bann Kretien kone ki zot pou sibir bann linzistis andeor kongregasion. Selman, kan nou trouv ouswa nou sibir enn linzistis dan kongregasion, sa kapav teste nou lafwa. Si sa arive, kouma to pou reazir? Eski to pou les sa sitiasion-la dekouraz twa?

5. Kifer fode pa nou soke kan nou trouv, ouswa nou sibir enn linzistis dan kongregasion?

5 Nou tou nou inparfe ek nou fer bann erer. Alor, li kapav arive ki enn kikenn azir dan enn fason inzis ar nou, ouswa ki noumem nou inzis anver enn kikenn dan kongregasion. (1 Zan 1:8) Mem si sa pa ariv souvan, bann Kretien ki fidel pa soke ouswa pa dekouraze kan enn linzistis arive. Zeova finn donn nou bann konsey pratik dan Labib, pou ed nou res fidel kan enn frer ouswa enn ser azir dan enn fason inzis ar nou.Psom 55:12-14.

6, 7. Ki linzistis enn frer ti sibir, ek ki bann kalite ti ed li?

6 Anou get seki ti ariv Willi Diehl. Depi 1931, Frer Diehl ti servi Zeova avek fidelite dan Béthel ki trouv Berne, dan la Suisse. An 1946, li ti asiste witiem klas Lekol Gilead dan New York, dan l’États-Unis. Apre so diplom, li ti nome sirveyan sirkonskripsion dan la Suisse. Dan so biografi, Frer Diehl dir ki an Me 1949, li ti fer Béthel la Suisse kone ki li ti pou marye. Bann frer responsab ti dir li ki zot ti pou tir tou so bann privilez. Li ti pou kapav zis fer pionie. Frer Diehl dir: “Mo ti nepli ena drwa fer okenn diskour. Boukou frer ek ser ti nepli dir nou bonzour, zot ti konsider nou kouma bann exkli.”

7 Kouma Frer Diehl ti reazir? Li dir: “Selman, nou ti kone ki maryaz pa ti kont bann prinsip Labib, alor nou ti priye Zeova boukou ek nou ti fer Li konfians.” Mem si sertin frer pa ti konpran fason panse Zeova lor maryaz, avek letan, zot ti koriz zot fason panse ek Frer Diehl ti regagn so bann privilez. Zeova ti rekonpans so fidelite. *  (Get not.) Anou demann noumem: ‘Si mo sibir enn linzistis koumsa, eski mwa osi mo pou ena pasians ek atann ki Zeova redres sa sitiasion-la? Ouswa eski mo pou kont zis lor momem ek esey lager pou redres sa sitiasion-la?’Proverb 11:2; lir Mika 7:7. *

Li inportan nou rapel ki nou inparfe, ek kitfwa nou finn mal konpran enn sitiasion

8. Kifer nou kapav dan lerer si nou panse ki lezot ouswa noumem nou finn viktim enn linzistis?

8 Si to panse ki finn ena bann linzistis dan kongregasion, rapel ki to kapav dan lerer. Kifer? Parski nou inparfe, ek kitfwa nou finn mal konpran enn sitiasion. Kitfwa osi nou pena tou bann ransegnman. Me mem si nou konpran, ouswa nou pa konpran sitiasion-la, nou bizin priye Zeova pou sa, nou bizin kont lor Li, ek res fidel. Sa pou anpes nou pou “ankoler kont Zeova.”Lir Proverb 19:3. *

9. Ki lexanp nou pou examine dan sa lartik-la ek dan prosin lartik?

9 Anou gete ki leson nou kapav aprann ar lexanp trwa serviter Bondie dan lepase ki ti sibir bann linzistis. Dan sa lartik-la, nou pou get lexanp Zozef, aryer ti-zanfan Abraam, ek seki li ti viv ar so bann frer. Dan prosin lartik, nou pou get fason ki Zeova ti tret Lerwa Ahab ek sitiasion ki lapot Pier ti pase kan li ti dan Antios ki trouv dan Siri. Kan nou pou examinn sa bann lexanp-la, reflesi kouma zot kapav ed twa pou gard to latansion fixe lor Zeova. Reflesi osi kouma zot kapav ed twa pou gard enn bon relasion ar Zeova, sirtou si to finn sibir enn linzistis.

ZOZEF TI ENN VIKTIM LINZISTIS

10, 11. (a) Ki bann linzistis Zozef ti sibir? (b) Ki lokazion Zozef ti gagne kan li ti dan prizon?

10 Zozef ti enn fidel serviter Zeova ki ti sibir bann linzistis ar bann etranze. Me seki ti plis bles li, se linzistis ki li ti sibir ar so bann frer. Kan Zozef ti ena 17 an, so bann frer ti kidnap li ek ti vann li, ek li ti al Lezip kouma enn esklav. (Zenez 37:23-28; 42:21) Plitar, dan Lezip, madam Potifar ti met enn fos lakizasion viol lor Zozef, ek li ti al dan prizon san mem ki li pas lakour. (Zenez 39:17-20) Pandan 13 an, Zozef ti viv kouma enn esklav ek enn prizonie. Ki leson nou kapav aprann ar seki ti ariv Zozef, ek kouma sa kapav ed nou si nou sibir linzistis ar nou bann frer?

11 Kan Zozef ti dan prizon, sef bann ki servi divin pou lerwa osi ti dan prizon. Enn swar, sa sef-la ti fer enn rev, ek Zeova ti ed Zozef pou explik sa  rev-la. Zozef ti explike ki sef bann ki servi divin ti pou sorti dan prizon ek ti pou rekoumans servi Faraon. Lerla, Zozef ti profit sa lokazion-la pou explik li so sitiasion. Nou kapav tir bann leson pa zis lor seki Zozef ti dir, me osi lor seki li pa ti dir.Zenez 40:5-13.

12, 13. (a) Kouma nou kone ki Zozef pa ti zis aksepte so sitiasion? (b) Ki Zozef pa ti dir sef bann ki servi divin?

12 Lir Zenez 40:14, 15. * Remarke ki Zozef ti dir ki ti “kidnap” li. Dan Labib, sa mo “kidnap” la vedir osi “kokin.” Li kler ki Zozef ti enn viktim linzistis. Li ti dir osi ki li pa ti koupab sa viol ki ti akiz li la. Se pou sa rezon-la ki li ti demann sef bann ki servi divin pou explik so sitiasion ar Faraon. Ki li ti pe atann? Li ti dir: “Pou ki mo kapav sorti depi la.”

13 Eski Zozef ti zis aksepte so sitiasion san fer okenn zefor pou sanz sa sitiasion-la? Non! Zozef ti kone ki li ti sibir boukou linzistis. Se pou sa rezon-la ki li ti explik so sitiasion ar sef bann ki servi divin ek li ti espere ki sef-la ti pou kapav ed li. Me remarke ki pena  okenn par dan Labib kot Zozef dir ki se so bann frer ki ti kidnap li. Li pa ti mem dir sa Faraon. Anplis, kan bann frer Zozef ti vinn Lezip ek ti fer lape ar li, Faraon ti akeyir zot. Faraon ti osi invit zot pou res dan Lezip ek pou profit “bann pli bon kitsoz ki ena dan pei.”Zenez 45:16-20.

Palab kapav fer enn sitiasion vinn pli pir (Get paragraf 14)

14. Si nou sibir enn linzistis dan kongregasion, ki pou anpes nou dir bann kitsoz blesan?

14 Si nou panse ki nou finn sibir enn linzistis dan kongregasion, nou bizin fer bien atansion pou pa fer palab lor sa sitiasion-la. Biensir, si enn frer ouswa enn ser inn fer enn pese grav, nou bizin rod led bann ansien ek dir zot seki finn arive. (Levitik 5:1) Me selman, dan boukou sitiasion, kan pena enn pese grav, li posib pou fer lape ar enn kikenn san ki personn kone ki’nn arive, pa mem bann ansien. (Lir Matie 5:23, 24; 18:15.) Anou montre nou fidel, ek anou aplik bann prinsip Labib dan sa bann sitiasion-la. Parfwa, nou kapav realize ki nou finn mal konpran enn sitiasion ek ki nou pa finn viktim okenn linzistis. Lerla, nou pou bien kontan ki nou pa finn dir nanye demal lor nou bann frer ek ser, pa vre? Sa ti kapav rann sitiasion-la pli pir! Pa bliye ki, mem si nou ena rezon ouswa nou ena tor, kan nou dir enn kitsoz ki blesan, zame sa pa pou amelior enn sitiasion. Kan nou fidel ar Zeova ek ar nou bann frer ek ser, sa pou anpes nou fer bann erer koumsa. Enn ekrivin Psom ti dir ki “enn dimounn ki mars dan lintegrite . . . so lalang pa koz manti pou gat repitasion personn, li pa fer ditor so prosin.”Psom 15:2,3; Zak 3:5.

RAPEL KISANNLA KI PLI INPORTAN POU TWA

15. Kouma relasion ki Zozef ti ena avek Zeova ti fer li gagn bann benediksion?

15 Nou kapav aprann enn lot leson inportan ar lexanp Zozef. Pandan sa 13 an ki li ti sibir bann linzistis la, Zozef ti ena mem fason panse ki Zeova lor so sitiasion. (Zenez 45:5-8) Zame li pa ti akiz Zeova akoz seki ti arive. Biensir, Zozef pa ti bliye ki kantite li ti soufer, me li pa ti vinn amer ek negatif. Me pli inportan, li pa ti les linperfeksion ek bann move aksion lezot gat so relasion avek Zeova. Gras-a so fidelite, Zozef ti gagn lokazion trouv Zeova redres so sitiasion, ek beni li ek so fami.

Zozef pa ti les linperfeksion ek bann move aksion lezot gat so relasion avek Zeova

16. Kan nou sibir bann linzistis dan kongregasion, kifer nou bizin vinn pli pros ar Zeova?

16 Nou osi, nou bizin akord enn gran valer nou relasion avek Zeova ek protez sa relasion-la. Fode zame nou les linperfeksion nou bann frer ek ser fer nou aret kontan Zeova ek ador Li. (Romin 8:38, 39) Okontrer, si nou  sibir bann linzistis dan kongregasion, anou imit lexanp Zozef ek vinn pli pros ar Zeova. Esey trouv bann kitsoz kouma Zeova trouve. Kan nou fini fer tou seki nou kapav pou regle enn problem dapre bann prinsip Labib, nou bizin les sa sitiasion-la dan lame Zeova. Nou kapav sir ki Li pou redres sitiasion-la dan fason ek dan ler ki bizin.

FER KONFIANS “SA ZIZ LOR LATER ANTIE LA”

17. Kouma nou kapav montre ki nou fer konfians Zeova, “sa Ziz lor later antie la”?

17 Tanki nou viv dan sa move lemond-la, nou kone ki nou pou sibir bann linzistis. Li kapav arive ki twa, ouswa enn dimounn ki to kone, trouv ouswa sibir enn sitiasion ki paret inzis dan kongregasion. Me pa les sa fer twa tonbe. (Psom 119:165) Okontrer, res fidel ar Zeova, priye Li pou gagn so led, ek kont lor Li. Pa bliye ki akoz linperfeksion, kitfwa to finn mal konpran enn sitiasion, ek li posib ki to pena tou bann ransegnman. Imit lexanp Zozef ek evit dir bann kitsoz negatif parski sa kapav fer enn sitiasion vinn pli pir. Ek olie ki to kont lor tomem, to bizin determine pou res fidel ar Zeova ek atann avek pasians ki Zeova redres sitiasion-la. Lerla, to pou fer Zeova plezir ek to pou gagn so benediksion parey kouma Zozef. To kapav sir ki Zeova, “sa Ziz lor later antie la,” pou touletan fer seki drwat “parski dan tou seki Li fer ena lazistis.”Zenez 18:25; Deteronom 32:4.

18. Ki nou pou examine dan prosin lartik?

18 Dan prosin lartik, nou pou examinn lexanp de lezot fidel serviter Bondie dan lepase ki ti sibir bann linzistis. Sa bann lexanp-la pou montre nou kouma limilite ek pardon kapav ed nou pou imit fason panse Zeova lor lazistis.

^ par. 7 Get biografi Willi Diehl, « Jéhovah est mon Dieu en qui je me confierai », dan Latour Degard 1e Novam 1991, an Franse.

^ par. 7 Mika 7:7: “Me mwa, mo pou kontign atann Zeova. Mo pou kontign atann avek pasians Bondie ki pou sov mwa. Mo Bondie pou tann mwa.”

^ par. 8 Proverb 19:3: “Kan enn dimounn azir dan enn fason bet, se samem ki fer li pran enn move semin, ek so leker ankoler kont Zeova.”

^ par. 12 Zenez 40:14, 15: 14 ‘Me selman, to bizin mazinn mwa kan tou pas bien pou twa. Silteple, to bizin montre to lamour fidel anver mwa, ek koz mwa ar Faraon, pou ki mo kapav sorti depi la. 15 An realite, finn kidnap mwa depi pei bann Ebre, ek isi, mo pa finn fer nanye pou ki met mwa dan prizon.’”