Skip to content

Skip to table of contents

“Promes ki To’nn Fer, Tini Li”

“Promes ki To’nn Fer, Tini Li”

“To bizin tini promes ki to fer ar Zeova.”MATIE 5:33NW.

KANTIK: 63, 59

1. (a) Ki pwin komin ti ena ant Yifta ek Ana? (Get zimaz dan koumansman lartik.) (b) Ki bann kestion nou pou examine dan sa lartik-la?

YIFTA ti enn sef ek enn solda ki ti ena boukou kouraz. Ana ti enn fam ki ti ena limilite ek ki ti pran bien swin so mari Elkana, ek so lakaz. Yifta ek Ana toulede ti ador Zeova. Me zot ti ena enn lot pwin komin. Zot ti fer enn ve ar Zeova, ek toulede ti respekte zot ve avek fidelite. Zot enn bon lexanp pou bann zom ek bann fam azordi, ki anvi fer enn ve ar Zeova. Asterla, anou reponn sa trwa kestion-la: Ki ete enn ve? Kifer li inportan ki to respekte ve ki to fer ar Bondie? Ki leson nou kapav aprann ar lexanp Yifta ek Ana?

2, 3. (a) Ki ete enn ve? (b) Ki bann Lekritir dir lor bann ve ki nou fer ar Bondie?

2 Dan Labib, enn ve se enn promes bien serye ki nou fer ar Bondie. Par exanp, enn dimounn kapav promet Zeova ki li pou fer enn kitsoz, ki li pou donn enn kitsoz, ki li pou koumans enn servis, ouswa ki li pou aret fer sertin kitsoz. Enn ve se enn promes ki nou fer volonterman, ek nou servi nou liberte pou swazir pou fer sa. Personn pa oblize fer  enn ve. Me, kan enn dimounn desid pou fer enn ve, Zeova konsider sa kouma enn promes bien serye, ki sa dimounn-la bizin tini ek respekte. Dan Labib, enn ve ena mem valer ki enn serman. Enn serman se kan enn dimounn promet pou fer enn kitsoz ouswa pou pa fer enn kitsoz. (Zenez 14:22, 23; Ebre 6:16, 17) Ki Labib dir lor fason ki nou bizin konsider bann ve ki nou fer ar Bondie?

3 Dapre Lalwa Mozaik, kan enn dimounn fer enn ve ar Zeova, “fode pa li viol so parol. Li bizin fer tou seki li finn dir dan so ve.” (Nonb 30:2) Plitar, Salomon ti ekrir: “Kan to fer enn promes ar Bondie, pa tarde pou fer seki to’nn promet, parski Bondie pa kontan bann ki insanse. Promes ki to’nn fer, tini li.” (Ekleziast 5:4) Zezi ti montre ki kantite li serye kan nou fer enn ve ar Bondie kan li ti dir: “Ti dir zot bann anset: ‘Fode pa to fer enn serman ek to pa tini li, me to bizin respekte ve ki to fer ar Zeova.’”Matie 5:33NW.

4. (a) Eski li inportan ki nou respekte ve ki nou fer ar Zeova? (b) Ki nou pou aprann lor Yifta ek Ana?

4 Li kler ki ninport ki promes nou fer ar Zeova, se enn kitsoz ki bien-bien serye. Fason ki nou konsider nou bann ve ena enn lefe lor nou relasion ar Zeova. David ti explik sa dan enn fason bien kler kan li ti dir: “Kisannla ki kapav mont lor montagn Zeova, ek kisannla ki kapav debout dan so landrwa sakre?” Lerla li ti reponn ki Zeova pou aksepte ninport kisannla “ki pa finn fer enn fos serman.” (Psom 24:3, 4, NW.) Ki ve Yifta ek Ana ti fer? Eski li ti fasil pou zot respekte zot ve?

ZOT TI RESPEKTE VE KI ZOT TI FER AR BONDIE

5. Ki ve Yifta ti fer? Ki ti arive apre?

5 Yifta ti fer enn promes ar Zeova avan ki li ti al lager kont bann Amonit, enn lennmi pep Bondie. (Ziz 10:7-9) Yifta ti sipliy Zeova pou fer li gagn laviktwar ek li ti fer sa promes-la: “Si vremem to livre bann Amonit dan mo lame, alor ninport kisannla ki pou sorti par laport mo lakaz pou vinn zwenn mwa kan mo retourn anpe letan mo sorti kot bann Amonit, sa kikenn-la pou vinn pou Zeova.” Bondie ti reponn lapriyer Yifta ek ti ed li pou gagn lager. Kan Yifta ti retourn kot li, se so tifi ki li ti bien kontan ki ti sorti pou zwenn li. Li ti sa kikenn ki ti pou vinn “pou Zeova” la. (Ziz 11:30-34) Ki sa ti inplike pou tifi Yifta?

Yifta ek so tifi ti bann dimounn fidel ki zame pa ti pou pans pou kas enn ve ki zot ti fer ar Bondie

6. (a) Eski sa ti fasil pou Yifta ek so tifi pou respekte ve ki Yifta ti fer ar Bondie? (b) Dapre Deteronom 23:21, 23 ek Psom 15:4, ki nou aprann lor bann ve?

6 Pou respekte ve ki so papa ti fer, tifi Yifta ti pou bizin al servi Zeova aplintan dan tabernak. Eski Yifta ti fer sa  promes-la san reflesi? Non. Ofet, Yifta kitfwa ti kone ki premie dimounn ki ti pou vinn zwenn li, ti pou so tifi. Me mem si li ti kone ouswa li pa ti kone, sa ti bien difisil pou Yifta ek so tifi pou respekte sa ve-la. Kan li ti trouv so tifi, Yifta ti dir ki so leker ti kase. So tifi ti al “plore parski li ti pou res vierz.” Kifer sa ti difisil pou zot? Yifta pa ti ena garson, ek asterla sel tifi ki li ti ena zame pa ti pou marye ek gagn zanfan. Yifta pa ti pou ena enn desandan ki ti pou port so nom. Me Yifta ek so tifi, toulede ti konpran ki se pa zot santiman ki ti pli inportan. Yifta ti dir: “Mo’nn ouver mo labous devan Zeova, mo pa pou kapav revinn an aryer.” Ek so tifi ti dir: “Fer dapre seki to finn dir lor mwa.” (Ziz 11:35-39) Yifta ek so tifi ti bann dimounn fidel ki zame pa ti pou pans pou kas enn ve ki zot ti fer ar Bondie, mem si li ti bien difisil pou zot respekte sa.Lir Deteronom 23:21, 23 *; Psom 15:4NW.

7. (a) Ki ve Ana ti fer, ek kifer? Ki ti arive apre? (b) Ve ki Ana ti fer, ki sa ti inplike pou Samiel? (Get not.)

7 Ana osi ti fer enn ve ar Zeova kan li ti pe pas par enn moman difisil dan so lavi. Li ti malerez parski li pa ti kapav gagn zanfan, ek akoz sa li ti gagn persekision ek ti boufonn li. (1 Samiel 1:4-7, 10, 16) Li ti dir Zeova seki li ti resanti, ek li ti fer sa promes-la: “A Zeova, Sef bann larme, si vremem to pran kont soufrans to esklav ek to rapel mwa ek ki to pa bliye to esklav, ek to donn to esklav enn garson, mo pou donn li Zeova pou toutlong so lavi, ek pa pou pas razwar lor so latet.” * (Get not.) (1 Samiel 1:11) Zeova ti ekout lapriyer Ana, ek so lane apre li ti gagn enn garson, Samiel. Ana ti extra kontan! Me li pa ti bliye ve ki li ti fer ar Bondie. Kan li ti gagn so tibaba, li ti dir: “Mo’nn demann li ar Zeova.”1 Samiel 1:20.

Ana ti dispoze sakrifie bann kitsoz ki ti ena valer pou li, pou ki li kapav tini so promes ar Bondie

8. (a) Eski sa ti fasil pou Ana respekte ve ki li ti fer? (b) Kouma Psom 61 rapel twa bon lexanp ki Ana finn lese?

8 Kan Samiel ti ena apepre trwa-z-an, Ana ti fer exakteman seki li ti promet Zeova. Li ti amenn Samiel kot Gran Pret Eli dan tabernak ki trouv dan Shilo ek li ti dir: “Se pou sa garson-la ki mo ti priye, ek Zeova finn ekout demann ki mo’nn fer li. Mwa, an retour, mo pe pret li Zeova. Toutlong so lavi, li pou vinn pou Zeova.” (1 Samiel 1:24-28) Depi sa zour-la, Samiel ti res dan tabernak. Labib dir ki “ti Samiel ti kontign grandi devan Zeova.” (1 Samiel 2:21)  Kitfwa sa pa ti fasil pou Ana respekte ve ki li ti fer. Kifer? Parski li pa ti pou kapav pas letan toulezour avek so garson ki li ti bien kontan. Anplis, li pa ti pou trouv so garson grandi. Kanmem sa, Ana ti konsider ve ki li ti fer ar Zeova kouma enn kitsoz bien serye. Li ti dispoze sakrifie bann kitsoz ki ti ena valer pou li, pou ki li kapav tini so promes ar Bondie.1 Samiel 2:1, 2; lir Psom 61:1, 5, 8.

Eski to pe tini promes ki to finn fer ar Zeova?

9. Ki nou pou examine asterla?

9 Asterla ki nou’nn bien konpran ki, fer enn ve ar Zeova se enn kitsoz ki bien serye, anou reponn sa bann kestion-la: Ki bann ve nou kapav fer azordi? Kifer eski nou bizin bien determine pou respekte sa bann ve-la?

VE BATEM

Ve batem (Get paragraf 10)

10. Ki ve pli inportan enn Kretien kapav fer? Ki sa inplike?

10 Ve pli inportan ki enn Kretien kapav fer se kan li vwe so lavi ar Zeova. Dan enn lapriyer personel, enn dimounn promet pou servi Zeova toutlong so lavi, ariv seki ariv. Zezi ti dir  ki nou bizin “renie” noumem, setadir, nou promet pou met Zeova an premie dan nou lavi. (Matie 16:24, NW.) Depi sa zour-la, “nou pou Zeova.” (Romin 14:8, NW.) Kan nou vwe nou lavi ar Zeova, se enn kitsoz ki bien-bien serye. Nou ena mem santiman ki sa ekrivin Psom ki ti dir: “Ki mo pou rann Zeova pou tou bann benediksion ki Li’nn donn mwa? Mo pou tini bann promes ki mo’nn fer ar Zeova devan tou so pep.”Psom 116:12, 14NW.

11. Ki to ti montre zour to batem?

11 Eski to finn vwe to lavi ar Zeova ek eski to finn montre sa kan to finn pran batem dan delo? Si to’nn fer sa, nou felisit twa! Eski to rapel kan frer ki ti fer diskour batem ti demande si to finn vwe to lavi ar Zeova, ek si to konpran ki “kan to vwe to lavi ek to pran batem, to pe idantifie twa kouma enn Temwin Zeova”? Kan to ti reponn wi, tou dimounn ki ti la ti konpran ki to finn vwe to lavi ek ki to kalifie pou pran batem kouma enn minis ki Zeova inn swazir. Zeova ti bien kontan sa zour-la!

12. (a) Ki bann kestion nou bizin demann noumem? (b) Ki bann kalite Pier ankouraz nou pou devlope?

12 Kan to ti pran batem, to ti promet Zeova ki to ti pou servi Li ek fer tou seki to kapav pou swiv so bann lalwa. Me batem, se zis enn koumansman. Amezir ki letan pase, nou tou nou bizin kontign examinn noumem. Nou kapav demann noumem: ‘Depi ki mo’nn pran batem, eski mo relasion ar Zeova inn vinn pli for? Eski mo touzour pe servi Zeova avek tou mo leker? (Kolosien 3:23) Eski mo fer lapriyer souvan? Eski mo lir Labib toulezour? Eski mo asiste bann renion regilierman? Eski mo prese otan ki mo kapav? Ouswa eski mo finn perdi mo lazwa pou fer sa bann kitsoz-la?’ Lapot Pier ti averti nou kont danze pou vinn inaktif dan servis Zeova. Pou ki sa pa ariv nou, nou bizin fer boukou zefor pou ki nou lafwa, nou konesans, nou landirans, ek nou latasman ar Bondie grandi ek vinn pli for.Lir 2 Pier 1:5-8.

13. Ki enn Kretien vwe ek batize bizin konpran?

13 Kan to’nn fer enn ve pou servi Zeova, to bizin tini to parol. Si enn kikenn fatige servi Zeova ouswa viv kouma enn Kretien, li pa kapav dir ki li pa ti vremem vwe so lavi ar Bondie ek ki so batem pa ti valid. * (Get not.) Si enn kikenn ki finn vwe so lavi ar Zeova fer enn pese grav, li pou bizin rann kont Zeova ek kongregasion. (Romin 14:12) Nou pa anvi resanble bann ki Zezi ti dir: “To’nn perdi lamour ki to ti ena o-koumansman.” Okontrer, nou anvi ki Zezi dir sa lor nou: “Mo konn to bann aksion, ek to lamour ek to lafwa ek to minister ek to landirans, ek mo kone ki bann aksion ki to’nn fek fer, zot plis ki seki to ti fer dan lepase.” (Revelasion 2:4, 19, NW.) Nou anvi fer Zeova plezir kan  nou fer bann gran zefor pou respekte nou ve.

VE MARYAZ

Ve maryaz (Get paragraf 14)

14. Ki deziem ve pli inportan ki enn dimounn kapav fer? Kifer?

14 Ve maryaz se deziem ve pli inportan ki enn dimounn kapav fer. Maryaz se enn kitsoz sakre. Zeova konsider ve maryaz kouma enn kitsoz ki bien serye. Kan lemarye ek lamarye fer zot ve, zot fer enn promes devan Zeova ek devan tou bann dimounn ki la zour zot maryaz. Par exanp, zot promet pou kontan ek pou respekte sakenn zot kamarad tanki zot viv ansam lor later kouma mari ek fam an-akor avek dispozision ki Bondie finn pran konsernan maryaz. * (Get not.) Kitfwa sertin pa servi sa bann mo-la exakt pou exakt, me kanmem sa zot fer enn ve devan Bondie. Kan zot fer sa ve-la, zot vinn mari ek fam. Maryaz se kan enn zom ek enn fam ini pou lavi. (Zenez 2:24; 1 Korintien 7:39) Zezi ti dir: “Fode pa dimoun separ seki Bondie finn met ansam.” Fode pa ki enn koup ki pe al marye panse ki, si zot maryaz pa marse, zot touzour kapav divorse.Mark 10:9.

15. Kifer fode pa bann Kretien ena mem fason panse ki lemond lor maryaz?

15 Biensir, parey kouma personn pa parfe, okenn maryaz pa parfe. Se akoz sa ki Labib dir nou ki bann dimounn marye parfwa “pou fer fas ar enn kantite difikilte.” (1 Korintien 7:28) Dan lemond azordi, boukou dimounn pran maryaz pou enn badinaz. Zot panse ki si bann kitsoz pa mars bien, zot kapav divorse. Me bann Kretien pena sa fason panse-la lor maryaz. Zot konpran ki zot finn fer sa ve-la devan Bondie. Si zot pa respekte sa ve-la, se koumadir zot finn koz manti ar Li, ek Bondie deteste bann manter. (Levitik 19:12; Proverb 6:16-19) Bann Kretien marye bizin rapel seki lapot Pol ti dir: “Si to marye, pa rod divors.” (1 Korintien 7:27) Pol ti kapav dir sa parski li ti kone ki Zeova deteste osi kan enn dimounn fer tret ar so konzwin ek divorse.Malaki 2:13-16.

16. Ki Labib dir lor divors ek separasion?

16 Zezi ti dir ki sel rezon pou divorse se kan enn mari ouswa enn fam komet ladilter, ek so konzwin ki inosan desid pou pa pardonn li. (Matie 19:9; Ebre 13:4) Me eski enn kikenn kapav separe ar so konzwin? Labib bien kler lor la osi. (Lir 1 Korintien 7:10, 11.) Dan Labib, pena okenn rezon pou separe. Selman, parfwa kapav ena bann sitiasion kot enn Kretien panse ki li bien bizin separe ar so konzwin. Par exanp, kan enn konzwin sir ki so lavi ouswa so relasion avek Zeova pou an danze si li  res avek enn konzwin ki violan ouswa aposta. * (Get not.)

17. Ki bann koup Kretien kapav fer pou ki zot reisi zot lavi maryaz?

17 Si enn koup al get bann ansien pou demann zot konsey pou amelior zot lavi maryaz, kitfwa bann ansien pou demann zot si zot finn get video Ki Ete Vre Lamour? ek si zot finn etidie brosir To Fami Kapav Viv Ere. Sa video-la ek sa brosir-la met laksan lor bann prinsip Labib ki kapav fer enn maryaz vinn pli solid. Enn koup ti dir: “Depi ki nou finn etidie sa brosir-la, nou maryaz inn vinn pli ere.” Enn ser ki’nn marye depi apepre 22 an ti panse ki so maryaz ti pre pou al kase. Li ti get sa video-la ek li ti dir: “Nou toulede nou batize, me nou bien diferan lor plan emosionel. Sa video-la ti vinn dan ler ki bizin! Asterla, nou koup boukou pli for ki avan.” Li kler ki, si enn mari ek enn fam aplik bann prinsip Zeova dan zot maryaz, zot relasion pou vinn pli for ek zot pou pli zwaye.

VE BANN SERVITER SPESIAL APLINTAN

18, 19. (a) Ki boukou paran Kretien finn fer? (b) Ki nou kapav dir konsernan bann ki dan servis spesial aplintan?

18 Dan bann paragraf avan, nou ti koz lor bann ve ki Yifta ek Ana ti fer. Akoz sa bann ve-la, tifi Yifta ek garson Ana ti servi Zeova dan enn fason spesial toutlong zot lavi. Boukou paran Kretien azordi ankouraz zot zanfan pou rant dan servis aplintan ek pou konsantre zot lor zot servis pou Zeova. Ek nou tou nou kapav ankouraz sa bann zenn-la pou kontigne dan zot servis.Ziz 11:40; Psom 110:3.

Ve servis spesial aplintan (Get paragraf 19)

19 Azordi, ena apepre 67,000 manb dan Kominote Mondial Bann Serviter Spesial Aplintan Bann Temwin Zeova. Sertin servi dan Béthel, dan konstriksion ouswa dan servis sirkonskripsion. Lezot servi kouma bann instrikter dan diferan lekol, pionie spesial, misioner, serviter Lasal Lasanble, ouswa serviter pou bann lekol Biblik. Sakenn parmi zot inn fer enn “Ve Lobeisans ek Povrete.” Dan sa ve-la, zot promet pou travay dir dan ninport ki responsabilite zot gagne dan servis Zeova, pou amenn enn lavi sinp, ek pou pa fer okenn travay andeor, san ki zot inn gagn permision. Se pa sa bann dimounn-la ki spesial, me se zot responsabilite ki spesial. Zot ena limilite ek zot bien determine pou respekte zot ve tanki zot res dan servis spesial aplintan.

20. Kouma nou bizin konsider bann ve ki nou fer ar Zeova? Kifer?

20 Dan sa lartik-la, nou finn get trwa ve ki nou kapav fer ar Bondie. Kitfwa tomem to finn fer sertin parmi sa bann ve-la. Nou kone ki nou bizin konsider bann ve ki nou’nn fer kouma enn kitsoz bien serye ek nou bizin fer tou seki nou kapav pou respekte sa bann ve-la. (Proverb 20:25) Si nou pa respekte bann ve ki nou finn fer ar Zeova, sa kapav ena bann konsekans bien grav. (Ekleziast 5:6) Alor, anou vinn parey kouma sa ekrivin Psom ki ti dir Zeova: “Mo pou selebre to louanz toultan, sak zour mo pou onor mo promes.”Psom 61:8.

^ par. 6 Deteronom 23:21, 23: 21 Si to fer enn promes ar Zeova to Bondie, to bizin pa tarde pou respekte sa; parski Zeova to Bondie pa pou bliye pou demann twa sa, ek sa pou vremem vinn enn pese pou twa. 23 To bizin tini promes ki to’nn fer ar to labous, ek to bizin respekte ve ki to’nn fer kouma enn ofrand volonter ar Zeova to Bondie.”

^ par. 7 Ana ti promet Zeova ki si li ti gagn enn garson, sa garson-la ti pou vinn enn Nazireen toutlong so lavi. Savedir ki so garson ti pou vwe pou Zeova ek ti pou servi Li.Nonb 6:2, 5, 8.

^ par. 13 Ena boukou kitsoz ki bann ansien bizin examine avek enn dimounn avan ki li pran batem, alor li bien rar ki enn dimounn so batem invalid.

^ par. 14 Si lalwa pa demann pou dir enn lot kitsoz, bann Temwin Zeova pou servi sa bann ve-la pou onor Bondie zour zot maryaz. Pou lemarye: “Mwa [nom lemarye], mo pran twa [nom lamarye] pou vinn mo fam, ek mo promet pou kontan twa ek pou pran twa swin an-akor avek lalwa Bondie ki’nn ekrir dan Labib pou bann mari Kretien, tanki nou viv ansam lor later, kouma mari ek fam an-akor avek dispozision ki Bondie finn pran konsernan maryaz.” Pou lamarye: “Mwa [nom lamarye], mo pran twa [nom lemarye] pou vinn mo mari, ek mo promet pou kontan twa, pou pran twa swin ek pou ena enn profon respe pou twa, an-akor avek lalwa Bondie ki’nn ekrir dan Labib pou bann fam Kretien, tanki nou viv ansam lor later, kouma mari ek fam an-akor avek dispozision ki Bondie finn pran konsernan maryaz.”

^ par. 16 Get Anex “Seki la Bible dire lor divorce ek separation” dan liv “Reste dan l’amour Bondié.”