Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Bann Temwin Zeova

Kreol Morisien

Latour Degard (Edision Letid)  |  Avril 2017

Ki To Lespri Volonter Loue Zeova!

Ki To Lespri Volonter Loue Zeova!

“Parski to pep pou volonter, loue Zeova!”ZIZ 5:2.

KANTIK: 150, 10

1, 2. (a) Ki Elifaz ek Bildad ti dir lor fason ki Bondie konsider bann zefor ki nou fer pou servi Li? (b) Ki Zeova ti dir lor la?

ENA anviron 3,000 an, trwa zom ti al koz avek enn serviter Bondie. Sa serviter fidel-la ti apel Zob. Enn parmi sa bann zom-la ti apel Elifaz, ek li ti enn Temanit. Li ti poz Zob bann kestion interesan: “Eski enn dimounn kapav itil pou Bondie? Eski enn dimounn ki ena lintelizans kapav itil pou Li? Eski sa fer Bondie Tou-Pwisan plezir ki to enn dimounn zis, ouswa eski Li gagn kit profi kan to mars dan lintegrite?” (Zob 22:1-3) Li kler ki pou Elifaz, repons pou tou sa bann kestion-la ti: Non. Enn lot parmi sa trwa zom-la, ti apel Bildad, ek li ti enn Shouhit. Li ti dir ki, pou Bondie, li inposib ki bann dimounn zis.Lir Zob 25:4. *

Tou bann bon kalite ouswa bann kapasite ki nou ena sorti kot Zeova, ek Li trouve kouma nou servi sa

2 Elifaz ek Bildad ti esey fer Zob krwar ki so bann zefor pou servi Zeova ti dan vid. Zot ti anvi fer Zob krwar ki pou Zeova, bann dimounn pa vo plis ki enn ti bebet, enn moutouk, ouswa enn lever. (Zob 4:19; 25:6) Eski zot ti dir sa  parski zot ti ena limilite? (Zob 22:29) Li vre ki Zeova bien-bien gran, ek ki nou bien tipti konpare ar Li. Si nou lor enn montagn ouswa si nou get par lafnet enn avion, nou kapav konpran ki kantite nou tipti ek nou pena linportans. Me eski se sa santiman-la ki Zeova ena kan Li trouv bann zefor ki nou fer pou servi Li ek kan nou travay dir pou so Rwayom? Non! Zeova ti dir Elifaz, Bildad, ek enn trwaziem zom ki ti apel Tsofar, ki zot ti pe koz manti. Lerla Bondie ti dir ki Li bien apresie Zob ek Li ti apel li “mo serviter.” (Zob 42:7, 8) Alor, nou kapav sir ki bann dimounn inparfe kapav “itil pou Bondie.”

“KI TO KAPAV DONN LI?”

3. Ki Eliou ti dir konsernan bann zefor ki nou fer pou servi Zeova? Ki li ti pe rod dir?

3 Eliou, enn zom ki ti pli zenn, ti pe ekout konversasion ki ti ena ant Zob ek sa trwa zom-la. Kan zot ti fini koze, Eliou ti demann Zob konsernan Zeova: “Si to enn dimounn zis, ki to kapav donn Li; ki Li kapav gagne ar twa?” (Zob 35:7) Eski Eliou osi ti pe rod dir ki bann zefor ki nou fer pou servi Bondie dan vid? Non. Zeova pa ti koriz Eliou, parey kouma Li ti fer ar sa bann lezot zom-la. Eliou ti pe rod dir enn lot kitsoz. Li ti pe dir ki Zeova pa bizin nou ladorasion. Zeova pa bizin nanye. Pena nanye ki nou kapav fer ki pou fer Li vinn pli ris ouswa pli for. An realite, tou bann bon kalite ouswa bann kapasite ki nou ena sorti kot Bondie, ek Li trouve kouma nou servi sa.

4. Ki Zeova resanti kan nou bon anver lezot?

4 Kan nou montre lamour fidel anver bann ki ador Zeova, Li konsider sa bann aksion-la koumadir nou pe fer sa pou Limem. Nou lir dan Proverb 19:17: “Seki ed enn ti dimounn pe pret Zeova, ek seki li fer, Zeova pou rann li.” Sak fwa ki nou montre mizerikord anver lezot, Zeova remarke. Ek Li mem swazir pou konsider sa bann aksion-la kouma enn det ki Li ena anver nou, mem si Li Kreater liniver. Li pou rann nou sa par boukou zoli don. Zezi, Garson Bondie, finn konfirm sa.Lir Lik 14:13, 14.

5. Ki bann kestion nou pou reponn asterla?

5 Bien lontan, Zeova ti invit profet Izai pou reprezant Li ek pou servi Li dan enn fason spesial. (Izai 6:8-10) Izai ti aksepte volonterman sa linvitasion-la ek li ti dir: “Ala mo la! Avoy mwa!” Azordi osi, Zeova donn bann dimounn fidel lokazion pou partisip dan so travay. Plizir milye serviter Zeova pe montre ki zot ena mem latitid ki Izai. Zot pare pou aksepte bann responsabilite dan servis Zeova dan diferan fason ek dan diferan landrwa, mem si ena bann difikilte. Me kitfwa sertin kapav demann zotmem: ‘Mo kontan ki Zeova donn mwa lokazion pou port mwa volonter dan so servis,  me eski seki mo fer ena linportans? Avek ou san mwa, eski Zeova pa pou reisi fer travay-la?’ Si to finn deza poz tomem sa bann kestion-la, anou gete kouma sertin levennman ki finn pase dan lavi de serviter Zeova kapav ed twa. Zot ti apel Debora ek Barak.

BONDIE FER LAPER VINN KOURAZ

6. Ki diferans ti ena ant bann Izraelit ek larme Yabinn?

6 Barak ti enn solda Izraelit, ek Debora ti enn profet. Pandan 20 an, bann Izraelit ti “bien pas mizer” akoz enn lerwa Kananeen ki ti apel Yabinn. Li ti ena enn larme telman agresif ek kriel ki bann Izraelit ki ti res dan bann vilaz ti per pou kit zot lakaz. Yabinn so larme ti ena 900 kales lager avek bann lam feray. Me bann Izraelit zot, zot pa ti ena bann zarm ki bizin pou lager ek bann lekipman pou protez zot.Ziz 4:1-3, 13; 5:6-8. * (Get not.)

7, 8. (a) Ki lord Zeova ti donn Barak? (b) Kouma Izrael ti gagn laviktwar lor larme Yabinn? (Get zimaz dan koumansman lartik.)

7 Konpare ar larme Yabinn, bann Izraelit ti paret bien feb ek fasil pou gagn viktwar lor zot. Me Zeova ti servi Debora pou donn sa lord-la Barak: “Al lor Montagn Tabor, ek pran 10,000 zom depi Naftali ek Zeboulonn ar twa. Mo pou fer Sisera, sef larme Yabinn, vinn ver twa dan vale Kishonn, ansam avek so bann kales lager, ek so bann solda, ek mo pou livre zot dan to lame.”Ziz 4:4-7.

8 Barak ti rod bann volonter, ek 10,000 zom ti rasanble devan Montagn Tabor. Lerla, Barak ek so bann zom ti al lager kont zot lennmi dan enn landrwa ki ti apel Taanak. (Lir Ziz 4:14-16. *) Eski Zeova ti ed bann Izraelit? Wi. Landrwa kot zot ti pe lager ti sek. Me enn sel kout, enn gro lapli ti tonbe, ek sa landrwa-la ti ranpli ar labou. Lerla, bann Izraelit ti gagn lavantaz lor zot lennmi. Barak ti pourswiv larme Sisera lor 24 kilomet, ziska enn landrwa ki ti apel Aroshet. Pandan ki Sisera ti pe sove, so kales ti tas dan labou. Lerla, li ti kit kales-la ek li ti galoupe ziska Tsaananim, ki kitfwa ti pre ar Kedesh. Laba, Sisera ti al kasiet dan latant enn fam ki ti apel Yael. Sisera ti bien fatige ek li ti gagn somey. Pandan ki li ti pe dormi, Yael, avek boukou kouraz, ti touy Sisera. (Ziz 4:17-21) Zeova ti donn bann Izraelit laviktwar lor zot lennmi! * (Get not.)

DIFERAN LATITID LOR LESPRI VOLONTER

9. Dan Ziz 5:20 ek 21, ki nou aprann konsernan lager kont Sisera?

9 Kan nou lir Ziz sapit 5, nou konpran pli bien bann levennman ki’nn rakonte dan sapit 4. Ziz 5:20, 21 dir: “Depi lesiel  bann zetwal ti pe lager; depi zot trazektwar zot ti lager kont Sisera. Larivier Kishonn ti balie zot.” Eski savedir ki bann anz ti ed bann Izraelit pandan sa lager-la, ouswa eski savedir ki ti ena enn lapli meteorit? Labib pa dir nanye lor la. Apart Zeova, kisannla ti pou kapav fer enn gro lapli tonbe dan bon landrwa, dan bon moman ek anpes 900 kales lager avanse pou sap so pep? Trwa fwa dan Ziz 4:14, 15, nou trouve ki se gras-a Zeova ki bann Izraelit ti gagn laviktwar. Personn parmi sa 10,000 volonter-la pa ti kapav tap so lestoma ek dir ki se gras-a limem ki zot ti gagn laviktwar.

10, 11. Ki Meroz ti ete? Kifer li ti gagn malediksion?

10 Asterla, anou get enn kitsoz bien interesan. Apre viktwar Izrael, Debora ek Barak ti sant bann kantik pou Zeova. Zot ti sante: “Anz Zeova finn dir: ‘Malediksion lor Meroz, wi, malediksion lor tou so bann abitan, parski zot pa finn ed Zeova, zot pa finn ed Zeova avek bann zom for.’”Ziz 5:23.

11 Ki Meroz ti ete? Nou pa tro kone. Me, malediksion lor Meroz ti telman bien marse ki tou tras so lexistans inn disparet. Li posib ki Meroz ti enn lavil ki so bann abitan pa ti volonter pou zwenn larme Barak dan lager. Barak ti gagn sa 10,000 volonter-la dan bann landrwa ki ti pre ar Meroz. Alor, sirman lepep Meroz osi ti tande ki ti bizin bann volonter. Ouswa, kitfwa Meroz ti enn lavil ki Sisera ti traverse kan Barak ti pe rod touy li. Li posib ki bann abitan Meroz ti gagn lokazion pou trap Sisera, me zot pa ti fer li. Fer enn vizion ou trouv bann abitan Meroz pe get enn gran solda koumsa pe galoupe lor sime pou sap so lavi! Zot ti kapav fer enn kitsoz itil pou soutenir proze Zeova. Si zot ti fer sa, Zeova ti pou’nn rekonpans zot. Me kan zot ti gagn lokazion pou fer kitsoz pou Zeova, zot pa ti bouz enn pous. Bann abitan Meroz ti bien diferan ar Yael, ki ti azir avek kouraz.Ziz 5:24-27.

Nou bizin reflesi lor latitid ki nou ena konsernan nou servis pou Bondie

12. Ki de kalite latitid ena dan Ziz 5:9, 10? Ki lefe sa bizin ena lor nou?

12 Dan Ziz 5:9, 10, nou trouve ki latitid sa 10,000 volonter-la ti bien diferan ar latitid bann ki pa ti volonter. Debora ek Barak ti donn louanz “bann komandan Izrael ki ti ale kouma bann volonter avek lepep.” Zot ti bien diferan ar “bann dimounn ki ti mont lor bann bourik maron pal.” Zot ti panse ki zot ti tro inportan pou port zot volonter. Labib dekrir sa bann dimounn-la kouma bann ki pe asiz lor bann “bon tapi” ek bann ki “ti pe mars lor larout,” setadir zot ti pe profit enn ti lavi bien konfortab. Parkont, bann volonter ki ti al avek Barak, ti dispoze pou al lager lor bann kolinn Tabor kot ti ena enn ta ros ek dan vale imid Kishonn. Bann ki ti pe rod enn lavi fasil ti gagn sa konsey-la: “Reflesi!” Zot ti bizin pran kont ek reflesi lor bann lokazion  ki zot ti rate kan zot pa ti port zot volonter pou Zeova. Azordi, nou osi nou bizin reflesi lor latitid ki nou ena konsernan nou servis pou Bondie.

13. Kouma latitid tribi Ribenn, Dann ek Asher ti diferan ar latitid tribi Zeboulonn ek Naftali?

13 Sa 10,000 volonter-la ti gagn lokazion pou trouve ki Zeova Li Souverin Liniver. Zot ti kapav rakont lezot seki zot ti trouve kan zot ti koz lor bann “aksion ki Zeova ti fer avek lazistis.” (Ziz 5:11) Parkont, tribi Ribenn, Dann ek Asher ti plis pran kont zot bann rises, kouma par exanp, zot bann troupo, zot bato ek zot lepor, olie ki zot pran kont servis Zeova. (Ziz 5:15-17) Me selman, pa tou tribi ki ti kouma zot. Tribi Zeboulonn ek Naftali ti “riske zot prop lavi ek ti pre pou mor” pou soutenir Debora ek Barak. (Ziz 5:18) Sa bann diferan latitid-la kapav aprann nou enn leson inportan lor lespri volonter.

“LOUE ZEOVA!”

14. Azordi, kouma nou montre ki nou soutenir drwa ki Zeova ena pou dirize?

14 Azordi, nou pa bizin lager pou soutenir drwa ki Zeova ena pou dirize. Okontrer, nou soutenir drwa ki Zeova ena pou dirize kan nou partisip dan predikasion avek kouraz ek zel. Zame pa finn bizin plis volonter dan servis Zeova ki dan nou lepok! Plizir milyon frer ek ser, ki zot zenn ouswa vie, pe port zot volonter pou partisip dan diferan form servis aplintan. Boukou pe servi kouma pionie, Betelit, ouswa dan konstriksion bann Lasal kot nou fer renion, ek kouma volonter dan bann lasanble. Sertin ansien travay dir dan bann comité de liaison hospitalier ek osi pou organiz bann lasanble. Nou kapav sir ki Zeova bien apresie lespri volonter ki nou manifeste pou servi Li dan ninport ki fason, ek Li pa pou bliye nou bann zefor.Ebre 6:10.

Avan ki to pran enn desizion, reflesi kouma sa pou afekte to fami ek kongregasion (Get paragraf 15)

15. Pou nou kone si nou ankor ena lespri volonter, ki kestion li bon nou poz noumem?

 15 Nou bizin examinn latitid ki nou ena lor lespri volonter. Nou kapav demann noumem: ‘Eski mo les lezot fer pli gro travay? Eski mo plis interese pou gagn bann kitsoz materyel olie ki mo servi Zeova? Ouswa eski mo pe imit lafwa ek kouraz Barak, Debora, Yael, ek sa 10,000 volonter-la kan mo servi tou seki mo ena pou servi Zeova? Eski mo pe pans pou demenaze pou al dan enn lot landrwa ouswa dan enn lot pei pou gagn plis kas ouswa pou ena enn pli bon lavi? Si mo dan sa sitiasion-la, eski mo pe priye Zeova pou ki Li ed mwa konpran ki lefe sa desizion-la pou ena lor mo fami ek lor kongregasion?’ * (Get not.)

16. Mem si Zeova ena tou kitsoz, ki nou kapav donn Li?

16 Zeova fer nou enn gran loner kan Li les nou soutenir so drwa ki Li ena pou dirize. Depi lepok Adan ek Ev, Satan Lediab touletan ti anvi ki bann dimounn vinn dan so kote, setadir kont Zeova. Me kan nou soutenir drwa ki Zeova ena pou dirize, nou montre Satan dan enn fason bien kler dan ki kote nou ete. Nou lafwa ek nou fidelite motiv nou pou port nou volonter dan servis Zeova, ek sa fer Li bien kontan. (Proverb 23:15, 16) Kan nou obeir Bondie ek nou soutenir Li avek fidelite, Li kapav servi sa pou reponn provokasion Satan. (Proverb 27:11) Nou lobeisans se enn kitsoz ki nou kapav donn Zeova. Sa ena enn gran valer pou Li ek sa fer Li gagn boukou lazwa.

17. Ki Ziz 5:31 aprann nou lor seki pou arive dan lavenir?

17 Biento, tou dimounn lor later pou prefere ki Zeova dirize olie ki enn lot dirize. Nou vremem anvi trouv sa realize! Nou ena mem santiman ki Debora ek Barak ki ti sant sa kantik-la: “Ki tou to bann lennmi disparet, A Zeova, me les bann ki kontan twa vinn parey kouma soley ki pe briye dan so laglwar.” (Ziz 5:31) Sa pou arive kan Zeova pou detrir move lemond Satan. Kan lager Armagedonn pou koumanse, Zeova pa pou bizin okenn volonter parmi bann imin pou detrir so bann lennmi. Okontrer, nou ‘pa pou bouze’ ek nou pou ‘gete kouma Zeova pou sov nou.’ (2 Kronik 20:17) Me pou linstan, nou ena bann lokazion extraordiner pou soutenir avek kouraz ek zel drwa ki Zeova ena pou dirize.

18. Ki lefe to lespri volonter kapav ena lor lezot?

18 Debora ek Barak ti koumans zot kantik laviktwar avek bann louanz pou Zeova, pa pou bann dimounn. Zot ti sante: “Parski to pep pou volonter, loue Zeova!” (Ziz 5:1, 2) Li parey pou nou osi, kan nou servi Zeova dan ninport ki fason, lezot osi pou motive pou “loue Zeova!”

^ par. 1 Zob 25:4: “Alor, devan Bondie, kouma enn dimounn mortel kapav zis, ek kouma enn kikenn ki enn fam inn donn nesans kapav inosan?”

^ par. 6 Bann lam feray ti long, bien fite ek parfwa ti kourbe. Sa bann lam-la ti fixe lor bann kales lager, kitfwa lor lax bann larou. Lerla, sa bann kales-la ti vinn bann zarm destriksion ki ti fer boukou dega.

^ par. 8 Ziz 4:14-16: 14 Lerla Debora ti dir Barak: ‘Leve, parski zordi Zeova pou livre Sisera dan to lame. Eski Zeova pa pe sorti devan twa?’ Alor, Barak ti desann depi Montagn Tabor avek 10,000 zom ki ti pe swiv li. 15 Lerla Zeova ti fer Sisera ek tou so bann kales lager ek tou so larme panike devan lepe Barak. Finalman, Sisera ti desann depi so kales ek li ti galoupe li ti ale. 16 Barak ti pourswiv bann larme ek bann kales lager-la ziska Aroshet bann nasion. Lerla, larme Sisera net ti mor par lepe; enn pa’nn sape.”

^ par. 8 Si ou anvi konn plis lor sa levennman-la, get lartik “‘Mo Ti Leve Kouma enn Mama dan Izrael’” dan Latour Degard 1Out 2015

^ par. 15 Get lartik “Trakase Akoz Larzan” dan Latour Degard 1Ziliet 2015.