Skip to content

Skip to table of contents

Ki Pou “Fini” Kan Rwayom Bondie Vini?

Ki Pou “Fini” Kan Rwayom Bondie Vini?

“Lemonn avek so bann dezir pe al fini, me bann ki fer volonte Bondie pou viv pou touzour.”1 ZAN 2:17.

KANTIK: 134, 24

1, 2. (a) Dan ki fason eski sa lemond-la parey kouma enn kriminel ki pre pou mor? (Get zimaz dan koumansman lartik.) (b) Ki santiman bann ki dan lesiel ek lor later pou ena kan sa move lemond-la pou detrir?

ESEY mazinn sa senn-la. Enn kriminel danzere pe mars dan koulwar enn prizon. Kan li pe pase, bann gardien ki avek li pe kriye: “Dimounn mor pe marse!” Kifer zot dir sa? Mem si sa kriminel-la vivan ek li paret bien, li’nn kondane amor ek biento pou touy li. Se koumadir li’nn fini mor. *—Get not.

Sa move lemond dan ki nou pe viv la parey kouma sa kriminel ki pre pou mor la. Labib dir: “Lemonn . . . pe al fini.” (1 Zan 2:17) Zeova finn deside ki sa move lemond-la biento pou disparet, alor pena dout ki li pou disparet. Me ena enn diferans ant lafin sa lemond-la ek lamor sa kriminel-la. Sertin dimounn kapav panse ki finn kondann sa kriminel-la dan enn fason inzis, ek zot kapav mem proteste pou ki li pa mor. Parkont, Zeova li enn ziz ki parfe, ek desizion ki Li’nn pran  konsernan destriksion sa lemond-la, se enn desizion ki zis. (Deteronom 32:4) Destriksion sa lemond-la pou ariv zis pou zis dan ler ki Zeova finn deside. Finalman, apre destriksion sa lemond-la, zot tou dan lesiel ek lor later pou dakor ki zizman Zeova ti zis. Sa pou enn gran soulazman!

3. Ki kat problem pou disparet kan Rwayom Bondie pou vini?

3 Ki ete sa “lemonn” ki pe “al fini” la? Se bann move kitsoz ki nou tande toulezour. Biento, tousala pou disparet. Sa form parti parmi bann “Bonn Nouvel Rwayom Bondie.” (Matie 24:14) Dan sa lartik-la, nou pou get kat kitsoz ki pou disparet kan Rwayom Bondie pou vini: bann move dimounn, bann lorganizasion kot ena koripsion, bann move pratik, ek bann sitiasion ki rann lavi difisil. Pou sakenn parmi sa bann kitsoz-la, nou pou aprann (1) kouma zot afekte nou azordi, (2) seki Zeova pou fer ar sa bann kitsoz-la, ek (3) par ki kitsoz Li pou ranplas tousala.

BANN MOVE DIMOUNN

4. Kouma bann move dimounn afekte nou azordi?

4 Kouma bann move dimounn afekte nou azordi? Lapot Pol ti dir ki dan bann dernie zour, “pou ena bann lepok kritik, difisil pou siporte.” Apre sa li ti azoute: “Bann move dimounn ek bann foser pou vinn pli pir.” (2 Timote 3:1-5, 13, NW.) Eski to finn pas par sa bann sitiasion-la? Boukou parmi nou finn deza viktim bann dimounn ki dominer, rasis, violan, ek kriminel. Sertin parmi zot pa mem kasiet bann move kitsoz ki zot fer. Parkont, lezot pretann ki zot pe ed bann dimounn, alor ki an realite zot bann move dimounn. Me, mem si nou pa finn viktim sa bann kitsoz-la, kanmem sa bann move dimounn afekte nou. Sa fer nou dimal kan nou aprann kouma zot tret bann zanfan, bann vie dimounn, ek bann ki pa kapav defann zotmem. Sa bann move dimounn-la azir kouma bann zanimo sovaz ouswa mem kouma bann demon. (Zak 3:15) Me erezman ki Parol Zeova donn nou enn lespwar.

5. (a) Ki lokazion bann move dimounn ankor ena? (b) Ki pou ariv bann ki pa’le sanze?

5 Ki Zeova pou fer? Zordizour, Zeova pe donn bann move dimounn lokazion pou sanze. (Izai 55:7) Mem si sa move lemond-la pou detrir biento, bann move dimounn pankor gagn enn zizman final. Me ki pou ariv bann ki pa’le sanze ek ki kontign soutenir sa lemond-la ziska ki gran detres arive? Zeova finn promet ki Li pou tir tou bann move dimounn lor later. (Lir Psom 37:10.) Azordi, boukou dimounn finn aprann kasiet bann move kitsoz ki zot fer, ek bien souvan, zot pa gagn okenn pinision pou seki zot fer. (Zob 21:7, 9) Me Labib rapel nou sa: “Lizie Bondie pe get kondwit sak dimounn, ek Li trouv sak pa ki zot fer. Pena okenn nwarte ni okenn marenwar kot bann ki fer seki move kapav kasiet zot.” (Zob 34:21, 22) Alor li inposib pou kasiet devan lizie Zeova. Li trouv tou seki bann move pe fer. Apre Armagedonn, rode kouma nou rode, mem dan bann plas kot zot ti abitie ete, nou pa pou trouv zot. Zot pou disparet net!Psom 37:12-15.

6. Kisannla pou reste kan nepli pou ena bann move dimounn lor later, ek kifer sa enn bon nouvel?

 6 Kan nepli pou ena bann move dimounn lor later, kisannla pou reste? Zeova fer sa promes-la: “Bann ki ena limilite pou erit later, ek vremem zot pou trouv enn gran lazwa dan labondans lape.” Ek apre dan sa mem psom-la nou lir: “Bann dimounn zis (drwat) pou posed later, ek zot pou res lor la pou touletan.” (Psom 37:11, 29, NW.) Kisannla “bann ki ena limilite” ek “bann dimounn zis”? Bann ki ena limilite se bann dimounn ki anvi aprann bann lansegnman Zeova ek ki obeir Li. Bann dimounn zis se bann ki kontan fer seki bon devan lizie Zeova. Dan lemond azordi, ena pli boukou move dimounn ki dimounn drwat. Me dan lemond nouvo, pou ena zis bann dimounn ki ena limilite ek ki drwat, ek zot pou fer later vinn enn paradi!

BANN LORGANIZASION KOT ENA KORIPSION

7. Kouma bann lorganizasion kot ena koripsion afekte nou azordi?

7 Kouma bann lorganizasion kot ena koripsion afekte nou azordi? Boukou move kitsoz ki ena dan lemond azordi se pa akoz bann dimounn an partikilie, me akoz bann lorganizasion. Bann lorganizasion relizie desevwar bann milyon dimounn. Par exanp, zot koz manti lor Bondie, zot dir ki pa kapav fer konfians Labib, ek zot koz manti lor lavenir bann dimounn ek lor seki pou ariv later. Bann gouvernman koronpi ankouraz lager, violans rasial, ek fer dominer ar bann dimounn mizer ek san defans. Ek sa bann gouvernman-la vinn pli ris ek gagn plis pouvwar kan zot fer preferans ek aksepte gous. Bann sosiete ki gourma kas polie lanvironnman, detrir bann resours natirel, ek profit lor bann dimounn pou ki zis sertin vinn ris. Li kler ki bann gouvernman koronpi responsab pou laplipar soufrans ki ena dan lemond azordi.

8. Ki Labib dir konsernan bann lorganizasion ki paret for pou bann dimounn azordi?

8 Ki Zeova pou fer? Gran detres pou koumanse kan bann mouvman politik pou atak tou bann fos lorganizasion relizie, ki Labib dekrir kouma enn prostitie ki apel Gran Babilonn. (Revelasion 17:1, 2, 16; 18:1-4) Sa bann lorganizasion relizie la pou detrir net. Me ki pou ariv bann lezot lorganizasion koronpi? Labib konpar zot ar bann montagn ek bann zil parski zot paret for ek solid. (Lir Revelasion 6:14.) Labib dir osi ki bann gouvernman ek bann lezot lorganizasion ki pa soutenir Rwayom Bondie pou detrir. Ek samem dernie parti gran detres. (Zeremi 25:31-33) Apre sa, zame pa pou ena okenn gouvernman koronpi!

9. Kifer nou kapav sir ki nouvo later pou bien organize?

9 Ki pou ranplas bann lorganizasion kot ena koripsion? Eski pou ena kit lorganizasion lor later apre Armagedonn? Labib dir: “Dapre promes Bondie, nou atann enn nouvo lesiel ek enn nouvo later kot pou ena lazistis.” (2 Pier 3:13) Ansien lesiel ek ansien later se bann gouvernman koronpi ek bann dimounn lor ki zot ena kontrol. Kan zot pou disparet, ki pou ranplas zot? “Enn nouvo lesiel ek enn nouvo later.” Nouvo lesiel se enn  nouvo gouvernman, ek se Zezi Kris ek bann 144,000 ki pou form parti dan sa gouvernman-la. Nouvo later se bann dimounn lor ki Rwayom Bondie pou dirize. Zeova Li enn Bondie lord. Zezi ek bann ki pou dirize ansam avek li pou imit Zeova dan enn fason parfe. (1 Korintien 14:33) Alor, “nouvo later” pou bien organize. Lor later pou ena bann bon dimounn ki pou okip bann kitsoz. (Psom 45:16) Zezi Kris ek bann 144,000 pou gid sa bann zom-la. Sey mazinn sa lepok-la, kan tou bann lorganizasion ki koronpi pou ranplase par enn sel lorganizasion kot pou ena linite ek ki zame pou koronpi!

BANN MOVE PRATIK

10. Ki bann move pratik ena dan to landrwa, ek kouma sa afekte twa ek to fami?

10 Kouma bann move pratik afekte nou azordi? Nou pe viv dan enn lemond kot bann dimounn imoral, malonet ek violan, ek sa inn vinn bann kitsoz normal. Bann divertisman dan sa lemond-la fer sa bann kitsoz-la paret atiran, ek anmemtan zot denigre bann prinsip Zeova lor seki bon ek seki pa bon. (Izai 5:20) Bann paran sirtou bizin fer boukou zefor pou protez zot bann zanfan kont sa bann move linflians-la. An realite, tou bann vre Kretien bizin fer boukou zefor pou protez zot relasion avek Zeova. Kifer? Parski sa lemond-la pena okenn respe pou bann prinsip Bondie.

11. Ki nou aprann lor destriksion ki Zeova ti amene lor Sodom ek Gomor?

11 Konsernan bann move pratik, ki Zeova pou fer? Reflesi lor seki Zeova ti fer konsernan bann move kitsoz ki ti arive dan lavil Sodom ek Gomor. (Lir 2 Pier 2:6-8.) Lot ti enn dimounn zis, ek li avek so fami ti bien soufer akoz bann move kitsoz ki bann dimounn dan so landrwa ti pe fer. Zeova ti detrir sa landrwa-la net pou eliminn tou bann move kitsoz ki ti ena laba. Ek sa li enn “lexanp” pou bann move dimounn azordi. Parey kouma Zeova ti eliminn bann move kitsoz dan sa lepok-la, Li pou fer parey azordi ar sa move lemond-la.

12. Ki bann kitsoz to anvi fer kan sa move lemond-la nepli pou existe?

12 Ki kitsoz pou ranplas bann move pratik? Dan lemond nouvo, nou pou bien okipe pou fer bann kitsoz ki pou rann nou zwaye. Par exanp, nou pou fer later vinn enn paradi ek nou pou ranz nou lakaz ek lakaz bann ki nou kontan. Nou pou osi akeyir bann milyon dimounn ki pou resisite, ek nou pou ansegn zot lor Zeova ek lor tou seki Li’nn fer pou bann dimounn. (Izai 65:21, 22; Zistwar Bann Apot 24:15) Lerla, nou pou bien okipe pou fer bann kitsoz ki pou fer nou kontan ek ki pou loue Zeova!

BANN SITIASION KI RANN LAVI DIFISIL

13. Ki finn arive akoz rebelion dan Edenn?

13 Kouma bann sitiasion ki rann lavi difisil afekte nou azordi? Enn lemond ranpli ar move dimounn, bann lorganizasion kot ena koripsion ek bann move pratik, tousala finn rann lavi difisil. Nou tou nou afekte par bann kitsoz kouma lager, lamizer, rasis, maladi ek lamor. Sa bann kitsoz-la inn koumanse parski Satan, Adan ek Ev ti rebel kont Zeova. Ek sa finn afekte nou tou.

14. Ki Zeova pou fer ar bann sitiasion ki rann lavi difisil?

 14 Ki Zeova pou fer ar bann sitiasion ki rann lavi difisil? Anou get de-trwa lexanp. Zeova promet ki Li pou aret tou lager. (Lir Psom 46:8, 9, NW.) Li pou tir tou maladi. (Izai 33:24) Li pou fer lamor disparet pou touletan. (Izai 25:8) Li pou tir lamizer. (Psom 72:12-16) Ek Zeova pou efas tou bann lezot kitsoz ki rann lavi difisil azordi. Li pou mem tir move linflians ki Satan ek so bann demon ena!Efezien 2:2.

Sey mazinn enn lemond kot pena lager, maladi, ouswa lamor! (Get paragraf 15)

15. Ki bann kitsoz pou disparet apre Armagedonn?

15 Sey mazine kouma sa pou ete kan nou pou viv dan enn lemond kot pa pou ena lager, maladi, ouswa lamor! Pa pou ena ni bann larme, ni bann zarm, ni bann moniman pou rapel bann ki’nn mor dan lager. Nou pa pou bizin ni lopital, ni dokter, ni ners, ni lamorg, ni simitier. Personn pa pou azir kont lalwa, alor pa pou bizin lapolis, alarm sekirite, kitfwa mem pa pou bizin serir ouswa lakle! Tou bann sitiasion ki rann lavi difisil, ek ki fer nou gagn traka, pou disparet pou touletan.

16, 17. (a) Ki santiman bann ki pou travers Armagedonn pou ena? Donn enn lexanp. (b) Kouma nou kapav sir ki nou pou res vivan kan sa vie lemond-la pou fini?

16 Kouma lavi pou ete kan bann sitiasion ki rann lavi difisil pou disparet? Li pa fasil pou imazinn sa. Nou finn konn bann sitiasion difisil depi telman lontan ki nou nepli konsian ki kantite sa afekte nou. Anou pran enn lexanp pou explik sa. Bann dimounn ki res pre ar enn lagar kot ena enn kantite bis nepli remark tapaz ki ena kan bann bis pase. Ek bann dimounn ki res pre ar enn depotwar nepli santi loder ki ena laba. Me kan Zeova pou tir bann sitiasion ki rann nou lavi difisil, sa pou vremem enn gran soulazman!

17 Ki pou ranplas tou bann traka ki nou ena azordi? Psom 37:11 (NW) dir: “Zot pou trouv enn gran lazwa dan labondans lape.” Sa vremem rekonfort nou kan nou kone seki Zeova anvi pou nou! Pandan sa bann moman bien difisil la, fer tou seki to kapav pou res pros ar Zeova ek so lorganizasion. To lesperans ena boukou valer, alor reflesi bien lor la, fer sir ki li reel pou twa, ek partaz sa avek lezot. (1 Timote 4:15, 16; 1 Pier 3:15) Lerla, to pou kapav sir ki kan sa move lemond-la pou disparet, to pou res vivan ek ere pou touletan!

^ par. 1 Sa paragraf-la pe explik enn koutim ki ti existe bien lontan dan sertin prizon dan l’États-Unis.