“Mo pou fer konn nom Zeova . . . , enn Bondie fidel, ki zame fer linzistis.”DETERONOM 32:3, 4.

KANTIK: 110, 2

1, 2. (a) Ki linzistis Nabot ek so bann garson ti sibir? (b) Ki de kalite nou pou examine dan sa lartik-la?

DE ZOM bien move pe akiz enn misie pou enn kitsoz bien grav. Me zot ti pe koz manti. Malerezman, finn ziz misie-la ek finn trouv li koupab. Li ti pou bizin mor. Mazine ki santiman bann dimounn ki kontan lazistis finn bizin ena kan zot pe trouv pe lapid sa zom inosan-la ek so bann garson! Sa sitiasion-la, se pa enn zistwar. Sa ti vremem ariv enn fidel serviter Zeova ki ti apel Nabot, ek ki ti viv dan lepok kot Lerwa Ahab ti diriz Izrael.1 Lerwa 21:11-13; 2 Lerwa 9:26.

2 Dan sa lartik-la, nou pou gete ki ti ariv Nabot. Nou pou get osi lexanp enn ansien dan premie siek ki ti fidel, me ki ti fer enn erer bien grav. Sa de lexanp-la pou montre nou ki, si nou anvi imit fason panse ki Zeova ena lor lazistis,  li bien inportan ki nou ena limilite ek ki nou dispoze pou pardone.

ENN GRAN LINZISTIS

3, 4. Ki kalite dimounn Nabot ti ete, ek kifer li ti refiz vann so karo rezin ar Lerwa Ahab?

3 Nabot ti enn fidel serviter Zeova dan enn lepok kot laplipar Izraelit ti swiv move lexanp Lerwa Ahab ek so madam, move Larenn Zezabel. Zot ti ador fos bondie Baal ek zot pa ti ena respe pou Zeova ek so bann lalwa. Me Nabot ti akord enn gran valer so lamitie avek Zeova ek pou li, sa lamitie-la ti pli inportan ki so lavi.

4 Lir 1 Lerwa 21:1-3. * Kan Ahab ti demann Nabot pou aste so karo rezin ouswa pou sanz li kont enn pli bon karo rezin, Nabot ti refize. Kifer? Avek boukou respe, li ti explike: “Zame sa pa pou vinn dan mo lespri, devan Zeova, pou donn twa leritaz mo bann anset.” Nabot ti refiz vann so karo ar Lerwa Ahab parski sa ti kont lalwa ki Zeova ti donn bann Izraelit. Bann Izraelit pa ti gagn drwa vann pou touletan enn leritaz familial. (Levitik 25:23; Nonb 36:7) Li kler ki Nabot ti obeir Zeova.

5. Ki Zezabel ti fer pou reisi gagn karo rezin Nabot?

5 Kan Nabot ti refiz vann so karo rezin, Lerwa Ahab ek so madam ti fer bann kitsoz orib. Pou reisi gagn sa karo rezin la, Larenn Zezabel ti demann de zom pou akiz Nabot pou enn kitsoz ki li pa ti fer. Se koumsa ki Larenn Zezabel ti reisi fer touy Nabot ek so bann garson. Ki Zeova ti fer devan sa gran linzistis-la?

LAZISTIS BONDIE

6, 7. Kouma Zeova ti montre ki Li kontan lazistis, ek kifer sa ti kapav enn soulazman pou bann fami ek bann kamarad Nabot?

6 Deswit, Zeova ti avoy Eliya dir Ahab ki li ti enn kriminel ek enn voler. Ki desizion Zeova ti pran? Ahab, so madam, ek so bann garson ti pou mor, parey kouma Nabot ek so bann garson.1 Lerwa 21:17-25.

7 Bann fami ek bann kamarad Nabot ti bien afekte par seki Ahab ti fer. Me Zeova ti trouv sa linzistis-la ek Li ti azir deswit. Sirman sa ti enn gran soulazman pou bannla. Selman, seki ti arive apre kitfwa ti teste zot limilite ek zot konfians an Zeova.

Eliya ti dir Ahab ki Zeova pa ti pou pini li parski li ti imilie limem

8. Kouma Ahab ti reazir kan li ti tann mesaz Zeova, ek ki ti arive apre?

8 Kan Ahab ti aprann seki Zeova ti pou fer, “li ti desir so linz ek li ti met enn linz an goni lor li; ek li ti koumans gard karem ek li ti dormi dan enn linz an goni ek li ti mars dan enn gran  tristes.” Ahab ti imilie limem! Rezilta? Zeova ti dir Eliya: “Parski li finn imilie limem devan mwa, tanki li vivan mo pa pou amenn maler. Mo pou amenn maler lor so lakaz dan lepok so garson.” (1 Lerwa 21:27-29; 2 Lerwa 10:10, 11, 17) Zeova, sa Kikenn “ki examinn bann leker” la ek ki trouve kouma nou ete vremem, ti pardonn Ahab.Proverb 17:3.

LIMILITE ENN PROTEKSION

9. Kifer limilite ti pou enn proteksion pou bann fami ek bann kamarad Nabot?

9 Alor, Zeova ti pou pini fami Ahab apre so lamor. Kan bann fami ek bann kamarad Nabot ti aprann sa, kitfwa sa ti teste zot lafwa dan Bondie. Me limilite ti pou ed zot pou protez zot lafwa. Kifer? Parski si zot ti ena limilite, zot ti pou ena konfians ki li inposib ki Zeova inzis, ek zot ti pou kontign ador Li. (Lir Deteronom 32:3, 4. *) Dan lavenir, Nabot ek so bann garson pou konn enn lazistis parfe. Zot pou resisite, ek zot fami pou gagn lazwa pou retrouv  zot. (Zob 14:14, 15; Zan 5:28, 29) Enn dimounn ki ena limilite kone ki “vre Bondie pou ziz sak aksion, mem bann kitsoz ki’nn kasiet, ki li bon ouswa pa bon.” (Ekleziast 12:14) Zeova konn bann detay ki nou, nou pa kone. Alor, limilite li enn proteksion pou nou parski li ed nou pou pa perdi lafwa an Zeova.

Limilite li enn proteksion pou nou parski li ed nou pou pa perdi lafwa an Zeova

10, 11. (a) Ki bann sitiasion kapav teste nou fason panse lor lazistis? (b) Dan ki fason limilite protez nou?

10 Kouma to pou reazir si bann ansien pran enn desizion ar ki to pa dakor ouswa ki to pa konpran? Par exanp, ki to pou fer si twa ouswa enn dimounn ki to kone perdi enn privilez? Ki to pou fer si to konzwin, to garson ouswa to tifi, ouswa enn kamarad bien pros exkli ek to pa dakor ar desizion ki bann ansien inn pran? Ki to pou fer si to panse ki bann ansien inn fer enn erer parski zot finn montre mizerikord anver enn kikenn ki’nn fer enn pese? Bann sitiasion koumsa kapav teste nou lafwa an Zeova. Sa kapav teste osi nou konfians dan fason ki Li organiz kongregasion azordi. Kouma limilite kapav protez twa si to pas dan enn parmi sa bann sitiasion-la? Anou get de fason.

Kouma to pou reazir si bann ansien pran enn desizion ek ki to pa dakor ar sa desizion-la? (Get paragraf 10, 11)

11 Premierman, si nou ena limilite, nou pou aksepte ki nou pa konn tou bann detay. Mem si nou panse ki nou konn tou seki ena pou kone lor enn sitiasion, se zis Zeova ki kone seki ena dan leker enn dimounn. (1 Samiel 16:7) Kan nou pa bliye sa, avek limilite nou pou rekonet ki nou ena bann limit ek ki nou bizin reget nou fason panse. Deziemman, si nou finn trouv ouswa sibir enn linzistis, limilite pou ed nou pou res obeisan, pou ena pasians, ek pou atann ki Zeova redres sa sitiasion-la. Labib dir: “Sa pou fini bien pou bann ki ena lakrint pou vre Bondie.” Ek li azoute: “Me sa pou mal fini pou enn move dimounn, ek li pa pou viv pli lontan.” (Ekleziast 8:12, 13) Si nou kontign ena limilite, nou ek bann dimounn ki inplike dan enn sitiasion inzis pou gagn bann benediksion.Lir 1 Pier 5:5.

LIPOKRIZI DAN KONGREGASION

12. Ki sitiasion nou pou examine asterla, ek kifer?

12 Bann premie Kretien dan Antios ki trouv dan Siri, ti sibir enn sitiasion ki ti teste zot limilite ek zot dezir pou pardone. Anou examinn sa sitiasion-la ek anmemtan, anou examinn latitid ki nou, nou ena lor pardon. Sa pou ed nou pou konpran pli bien kouma pardon ena enn lien direk ar fason panse ki Zeova ena lor lazistis.

13, 14. Ki bann responsabilite lapot Pier ti ena, ek kouma eski li ti montre ki li ti ena kouraz?

13 Lapot Pier ti enn ansien ki laplipar Kretien dan premie siek ti konn bien. Li ti enn bon kamarad Zezi ek li ti  gagn bann gran responsabilite. (Matie 16:19) Par exanp, an lan 36, Pier ti gagn responsabilite pou al pres ar Korney ek tou dimounn ki ti kot li. Kifer sa ti spesial? Parski Korney pa ti enn Zwif ek li pa ti sirkonsi. Kan Korney ek bann dimounn ki ti dan so lakaz ti gagn lespri sin, Pier ti konpran ki zot ti kapav pran batem ek vinn bann Kretien. Li ti dir: “Sa bann dimounn la finn resevwar Lespri Sin parey kouma nou, eski zot krwar nou kapav anpes zot batize dan delo?”Zistwar Bann Apot 10:47.

14 An lan 49, bann zapot ek bann ansien dan Zerizalem ti zwenn ansam pou deside si bann non-Zwif ti bizin sirkonsi. Dan sa renion-la, avek kouraz Pier ti rapel bann frer ki limem li ti trouv bann non-Zwif ki pa ti sirkonsi gagn lespri sin. Ek seki li ti dir ti ed komite santral pou pran enn desizion. (Zistwar Bann Apot 15:6-11, 13, 14, 28, 29) Bann Kretien Zwif ek non-Zwif sirman ti bien rekonesan anver Pier parski li ti ena kouraz pou rakont seki ti arive sa zour-la. Sa pa ti difisil pou bann Kretien dan premie siek pou fer konfians lapot Pier, enn zom fidel, ki ti ena boukou matirite.Ebre 13:7.

15. Ki erer Pier ti fer kan li ti dan Antios? (Get zimaz dan koumansman lartik.)

15 Apre sa renion dan Zerizalem la, Pier ti al dan Antios, ki trouv dan Siri. Kan li ti laba, li ti pas boukou letan ar bann frer ek ser non-Zwif. Nou kapav esey mazine kouma bann frer ek ser ti kontan pou profit lexperyans ek konesans ki Pier ti ena. Me, sirman zot ti soke ek blese kan enn kout koumsa, Pier ti aret manz avek zot. Ek Pier ti inflians osi bann lezot Kretien Zwif, kouma Barnabas, pou fer parey kouma li. Kifer sa ansien ki ti ena matirite la ti fer enn erer grav koumsa, enn erer ki ti kapav kree divizion dan kongregasion? Me pli inportan, si enn ansien inn bles nou par so bann parol ouswa so bann aksion, kouma erer Pier kapav ed nou?

Kouma bann Kretien non-Zwif, ki Pier ti ofanse, ti pou reazir devan sa linzistis-la?

16. Ki Pol ti dir Pier pou koriz li, ek ki bann kestion nou pou reponn asterla?

16 Lir Galat 2:11-14, NW. Pier ti gagn per reaksion lezot. (Proverb 29:25) Pier ti konn santiman ki Zeova ti ena pou bann non-Zwif. Me selman, li ti gagn per ki bann Kretien Zwif, ki ti sorti Zerizalem ek ki ti vinn Antios, ti pou ena enn move lopinion lor li parski li ti pe frekant bann Kretien non-Zwif. Lapot Pol ti dir Pier ki li ti enn ipokrit. Kifer? Parski Pol ti kone kouma Pier ti defann bann non-Zwif dan sa renion ki ti fer dan Zerizalem la an lan 49. (Zistwar Bann Apot 15:12; Galat 2:13, not) Kouma bann Kretien non-Zwif, ki Pier ti ofanse, ti pou reazir? Eski zot ti pou dekouraze? Eski Pier ti pou perdi so bann privilez akoz sa erer ki li ti fer la?

 PARDONE

17. Ki benediksion Pier ti gagne gras-a pardon Zeova?

17 Pier ti ena limilite ek li ti aksepte ki lapot Pol koriz li. Labib pa dir si Pier ti perdi so bann privilez. Ofet, inpe letan apre, Zeova ti inspir Pier pou ekrir de let ki form parti dan Labib. Dan so deziem let, Pier ti mem apel Pol “nou frer ki nou bien kontan.” (2 Pier 3:15) Sirman sa erer ki Pier ti fer la, ti fer boukou ditor bann Kretien non-Zwif. Me selman, Sef kongregasion, Zezi, ti kontign servi Pier. (Efezien 1:22) Bann frer ek ser dan kongregasion ti gagn lokazion pou imit Zezi ek so Papa kan zot ti pardonn Pier. Erezman, personn pa ti les li dekouraze par erer ki sa zom inparfe la ti fer.

18. Kan eski nou bizin imit fason panse Zeova lor lazistis?

18 Dan kongregasion premie siek, pa ti ena okenn ansien ki ti parfe, ek dan kongregasion azordi osi, pena okenn ansien ki parfe. Labib dir: “Nou tou, souvan nou fer erer.” (Zak 3:2, NW, not) Nou tou nou konn sa! Me ki nou pou fer si nou frer ouswa nou ser ki inparfe fer nou ditor? Eski nou pou imit fason panse ki Zeova ena lor lazistis? Par exanp, kouma to pou reazir si enn ansien dir enn kitsoz ki kapav paret rasis? Eski to pou dekouraze si enn ansien finn dir enn kitsoz san reflesi ki finn ofans twa ouswa bles twa? Olie ki to panse ki sa frer-la pa ti bizin enn ansien, eski avek pasians to pou kont lor Zezi, Sef kongregasion? Olie ki to fixe to latansion lor erer ki li’nn fer, eski to pou rapel tou sa bann lane ki li’nn servi Zeova avek fidelite la? Si enn frer ki’nn fer enn pese kont twa, kontign servi kouma ansien, ouswa mem gagn plis responsabilite, eski to pou kontan pou li? Si to dispoze pou pardone, to montre ki to pe imit fason panse Zeova lor lazistis.Lir Matie 6:14, 15.

19. Ki nou bizin determine pou fer?

19 Nou kontan lazistis, alor nou pe atann avek pasians zour kot Zeova pou tir tou bann linzistis ki ena akoz Satan ek so lemond. (Izai 65:17) Me ziska ki sa zour-la arive, kan nou sibir enn linzistis, anou rekonet avek limilite ki kitfwa nou pena tou bann ransegnman ek anou pardonn bann ki’nn fer pese kont nou. Si nou fer sa, nou pou imit fason panse Zeova lor lazistis.

^ par. 4 1 Lerwa 21:1-3: Apre sa, enn problem ti arive akoz karo rezin Nabot, enn Yizreelit; karo-la ti trouv dan Yizreel, pre kot sato Ahab, lerwa Samari. Ahab ti dir Nabot: ‘Donn mwa to karo rezin pou ki mo plant legim ladan, parski li pre ar mo lakaz. Lerla mo pou donn twa enn pli bon karo rezin dan so plas. Ouswa si to anvi, dir mwa komie li koute mo aste li ar twa.’ Me Nabot ti dir Ahab: ‘Zame sa pa pou vinn dan mo lespri, devan Zeova, pou donn twa leritaz mo bann anset.’”

^ par. 9 Deteronom 32:3, 4: Parski mo pou fer konn nom Zeova. Fer konn grander nou Bondie! Li stab kouma enn gran ros, ek seki Li fer parfe, parski dan tou seki Li fer ena lazistis. Li enn Bondie fidel, ki zame fer linzistis; Li zis ek drwat.”