LATOUR DEGARD (EDISION LETID) Avril 2017

Dan sa nimero-la ena bann lartik letid apartir 29 Me ziska 2 Ziliet 2017.

“Promes ki To’nn Fer, Tini Li”

Ki ete enn ve? Ki bann Lekritir dir konsernan bann ve ki nou fer ar Bondie?

Ki Pou “Fini” Kan Rwayom Bondie Vini?

Labib dir ki “lemonn . . . pe al fini.” Me ki ete sa ‘lemonn-la’?

“Sa Ziz lor Later Antie La” Touletan Fer Seki Drwat

Kifer nou kapav dir ki zame Zeova pou azir dan enn fason inzis? Ek kifer sa inportan pou bann Kretien azordi?

Eski To Ena Mem Fason Panse ki Zeova lor Lazistis?

Si nou anvi imit fason panse Zeova lor lazistis li inportan ki nou ena limilite ek nou dispoze pou pardon. Kifer?

Ki To Lespri Volonter Loue Zeova!

Nou Bondie Tou-Pwisan apresie bann zefor ki so bann serviter fer pou ki so proze realize, mem si sa bann zefor-la paret nanye ditou.