Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Bann Temwin Zeova

Kreol Morisien

Latour Degard (Edision Letid)  |  Me 2016

Tir Maximum Profi ar Bann Nouritir Spiritiel ki Zeova Done

Tir Maximum Profi ar Bann Nouritir Spiritiel ki Zeova Done

“Mwa, Zeova, momem to Bondie, Momem ki ansegn twa pou to profi.”IZAI 48:17.

KANTIK: 117, 114

1, 2. (a) Kouma bann Temwin Zeova konsider Labib? (b) Ki to liv Labib prefere?

ANTAN ki bann Temwin Zeova, nou kontan Labib. Li donn nou rekonfor, lespwar ek bann linstriksion ki nou kapav fer konfians. (Romin 15:4) Se pa enn liv ki ena bann panse imin, me se “parol ki vremem sorti kot Bondie.”1 Tesalonisien 2:13.

2 Li normal ki nou tou nou ena nou liv Labib prefere. Sertin kontan bann Levanzil parski sa bann liv-la montre zoli personalite Zeova atraver Zezi. (Zan 14:9) Lezot prefer bann liv profetik kouma Revelasion, ki montre nou “seki pou arive biento.” (Revelasion 1:1) Sertin trouv rekonfor kan zot lir bann Psom, ek lezot kontan lir bann konsey pratik ki ena dan liv Proverb. Alor, li kler ki Labib se enn liv pou tou dimounn.

3, 4. (a) Kouma nou konsider nou bann piblikasion? (b) Ki bann piblikasion nou gagne ki’nn ekrir pou enn sertin kategori dimounn?

3 Lefe ki nou kontan Labib, nou kontan osi nou bann piblikasion ki baze lor Parol Bondie. Tou bann liv, brosir,  magazinn, ek lezot piblikasion ki nou gagne se bann nouritir spiritiel ki Zeova donn nou. Zot ed nou pou res pros ar Li ek pou gard nou lafwa for.Tit 2:2.

4 Boukou parmi nou bann piblikasion finn ekrir pou bann Temwin Zeova. Selman, ena sertin piblikasion ki finn ekrir sirtou pou bann zenn ouswa bann paran. Laplipar bann lartik ek bann video ki lor nou sit Internet finn prepare spesialman pou bann ki pa Temwin Zeova. Tousala montre ki Zeova finn tini so promes pou ansegn tou dimounn.Izai 25:6.

5. Ki kitsoz nou kapav sir ki Zeova apresie?

5 Laplipar parmi nou ti pou kontan ena plis letan pou lir Labib ek nou bann piblikasion. Alor, pa touletan ki nou kapav pas mem kantite letan pou etidie sak piblikasion ki nou gagne. Me nou kapav sir ki Zeova kontan kan li trouv nou pe servi nou letan kouma bizin pou lir ek etidie Labib ek nou bann piblikasion. (Efezien 5:15, 16) Selman, ena enn danze kanmem ar ki nou bizin fer atansion ek evite. Ki sa danze-la?

6. Ki kapav anpes nou tir profi ar bann nouritir spiritiel ki Zeova done?

6 Si nou pa fer atansion, nou kapav panse ki sertin parti dan Labib ouswa dan bann piblikasion pa aplik pou nou. Par exanp, ki nou pou fer si enn parti dan Labib pa paret pratik pou nou sitiasion? Ouswa ki nou pou fer si nou pa konserne direkteman ar enn piblikasion? Eski nou zis lir zot vit-vit, ouswa mem nou pa lir zot ditou? Si wi, nou kapav rat bann informasion bien itil ki ti pou fer nou gagn bann bienfe. Kouma nou kapav evit sa danze-la? Nou bizin rapel ki tou bann informasion ki nou gagne, zot sorti kot Zeova. Dan Labib nou kapav lir: “Mwa, Zeova, momem to Bondie, Momem ki ansegn twa pou to profi.” (Izai 48:17) Dan sa lartik-la, nou pou examinn trwa sigzesion ki pou ed nou pou tir profi ar tou bann nouritir spiritiel ki Zeova donn nou.

BANN SIGZESION POU TIR PROFI AR TO LEKTIR LABIB

7. Kifer nou bizin lir Labib avek enn lespri ouver?

7 Lir avek enn lespri ouver. Li vre ki sertin parti dan Labib finn ekrir pou enn dimounn ouswa enn group dimounn an partikilie. Selman, Labib dir bien ki “tou Lekritir inspire par Bondie, ek li itil.” (2 Timote 3:16, NW.) Akoz sa nou bizin ena enn lespri ouver kan nou lir Labib. Par exanp, enn frer fer zefor pou rapel limem ki li kapav aprann plizir leson dan zis enn sel resi Labib. Sa ed li pou trouv bann leson ki, enn sel kout lir pa fasil pou trouve. Alor, avan ki nou lir Labib, nou bizin demann Zeova pou donn nou enn lespri ouver ek sazes pou konpran bann leson ki Li anvi nou aprann.Ezra 7:10; lir Zak 1:5.

Eski to pe tir maximum profi ar to lektir Labib? (Get paragraf 7)

8, 9. (a) Kan nou pe lir Labib, ki bann kestion nou kapav poz noumem? (b) Ki nou aprann lor Zeova kan nou examinn lalis kondision ki’nn ekrir pou bann ansien?

8 Poz bann kestion. Kan to lir Labib, fer enn poz ek demann tomem: ‘Ki sa ansegn mwa lor Zeova? Kouma mo kapav servi sa lansegnman-la dan mo lavi? Kouma mo kapav servi sa pou ed lezot?’ Kan nou medit lor sa bann kestion-la, nou pou tir plis profi ar nou lektir  Labib. Les nou pran enn lexanp. Labib donn sertin kondision ki bann ansien bizin ranpli. (Lir 1 Timote 3:2-7, NW.) Me pourtan, laplipar parmi nou pa ansien, alor nou kapav panse ki sa bann informasion-la pa servi nou nanye. Selman, les nou servi sa trwa kestion ki nou’nn site avan-la pou gete kouma sa lalis kondision-la kapav ed nou tou.

9 “Ki sa ansegn mwa lor Zeova?” Zeova finn donn nou lalis bann kondision ki bann ansien sipoze ranpli. Li met bann prinsip moral bien ot pou bann zom ki okip kongregasion. Sa montre ki bann kongregasion ena boukou valer pou Zeova. Labib dir ki Li finn aste kongregasion avek “disan so prop Garson.” (Zistwar Bann Apot 20:28) Alor, Zeova atann ki bann ansien vinn bann bon lexanp. Ek zot ena pou rann Li enn kont konsernan fason ki zot azir anver bann manb kongregasion. Zeova anvi ki nou santi nou an sekirite kan bann ansien pran nou swin. (Izai 32:1, 2) Kan nou lir sa bann kondision-la, nou aprann ki kantite Zeova vremem gagn nou traka.

Zeova atann ki sakenn parmi nou montre nou rezonab ek ki nou servi nou bon zizman

10, 11. (a) Kan nou pe lir bann kondision pou bann ansien, kouma nou kapav servi sa linformasion-la dan nou lavi? (b) Kouma nou kapav servi sa linformasion-la pou ed lezot?

10 “Kouma mo kapav servi sa linformasion-la dan mo lavi?” Si to deza enn  ansien, to bizin re-examinn sa lalis kondision-la regilierman ek esey amelior twa. Si to “ena dezir pou vinn enn sirveyan,” to bizin fer tou pou esey ranpli sa bann kondision-la otan ki to kapav. (1 Timote 3:1, NW.) Me tou bann Kretien kapav aprann ar sa bann kondision-la. Par exanp, Zeova atann ki sakenn parmi nou montre nou rezonab ek ki nou servi nou bon zizman. (Filipien 4:5; 1 Pier 4:7) Kan bann ansien zot “vinn bann lexanp pou troupo,” nou kapav aprann ar zot ek “imit zot lafwa.”1 Pier 5:3, NW; Ebre 13:7.

11 “Kouma mo kapav servi sa pou ed lezot?” Nou kapav servi sa lalis kondision pou bann ansien la pou ed bann etidian Labib ek bann ki interese, pou konpran kouma bann ansien zot diferan ar bann sef relizie. Sa lalis-la ed nou osi pou rapel travay dir ki bann ansien pe fer dan nou kongregasion. Ek an retour, sa pou ed nou pou respekte sa bann frer-la. (1 Tesalonisien 5:12) Plis nou respekte zot, plis zot pou zwaye pou kontign asim zot bann responsabilite.Ebre 13:17.

12, 13. (a) Kan nou servi bann zouti ki disponib, ki kalite resers nou kapav fer? (b) Donn enn lexanp pou montre kouma bann ti detay kapav ansegn nou bann leson ki, enn sel kout lir pa ti pou fasil pou trouve.

12 Fer bann resers. Kan nou etidie Labib, nou kapav rod repons sa bann kestion-la:

  • Kisannla finn ekrir sa parti Labib-la?

  • Kotsa ek kan li finn ekrir sa?

  • Ki bann levennman inportan ti pe arive kan ti pe ekrir sa liv-la?

Repons sa bann kestion-la kapav ed nou pou trouv bann leson ki, enn sel kout lir pa ti pou fasil pou trouve.

13 Par exanp, Ezekiel 14:13, 14 dir: “‘Si enn pei fer pese kont mwa ek li pa res fidel, mo pou lev mo lame kont li ek mo pou detrir so bann stok manze ek mo pou avoy lafaminn lor li ek pou detrir bann dimounn ek bann zanimo ki dan sa pei-la.’ ‘“Mem si sa trwa zom-la—Noe, Daniel, ek Zob—ti parmi bann dimounn dan sa pei-la, zot ti pou kapav sap zis zot lavi tousel parski zot bann dimounn zis,” se seki Souverin Segner Zeova dir.’” Si nou fer de-trwa resers, nou pou aprann ki Ezekiel ti ekrir sa bann parol-la anviron 612 an avan Zezi Kris. Noe ek Zob ti’nn fini mor finn gagn plizir santenn lane. Me kanmem sa, Zeova ti ankor rapel zot parski zot ti fidel. Selman, Daniel ti ankor vivan. Li paret ki li ti ena apepre 20 an kan Zeova ti dir ki li ti enn dimounn zis, parey kouma Noe ek Zob. Ki sa montre nou? Zeova trouv tou so bann fidel serviter ek zot ena valer pou Li, mem bann zenn.Psom 148:12-14.

 TIR PROFI AR ENN VARYETE PIBLIKASION

14. Kouma bann piblikasion ki’nn pibliye pou bann kapav ed zot, ek kouma lezot osi kapav tir profi ar sa bann piblikasion-la? (Get zimaz dan koumansman lartik.)

14 Piblikasion pou bann zenn. Kouma nou finn aprann, nou kapav tir profi ar tou bann liv ki ena dan Labib. Dan mem fason, nou kapav tir profi ar tou nou bann piblikasion. Anou get de-trwa lexanp. Pandan bann dernie lane ki’nn pase, Zeova finn fer pibliye boukou lartik pou bann zenn. [1] (Get not alafin lartik.) Sa bann lansegnman-la ed zot pou fer fas ar bann presion ki ena dan lekol ek bann difikilte ki zot gagne amezir zot grandi. Me kouma eski nou tou nou kapav tir profi kan nou lir sa bann lartik-la ek sa bann liv-la? Kan nou lir tousala, nou aprann ki problem bann zenn ena ek nou pli kapav ed zot ek ankouraz zot.

Fode pa ki bann adilt tro fier pou lir bann lartik ki’nn ekrir pou bann zenn

15. Kifer bann adilt bizin interes zot ar bann lartik ki’nn ekrir pou bann zenn?

15 Fode pa ki bann adilt tro fier pou lir bann lartik ki’nn ekrir pou bann zenn. Boukou bann problem ki fer mansion dan sa bann lartik-la konsern tou bann Kretien. Par exanp, nou tou bizin defann nou bann krwayans, kontrol nou bann santiman, rezet presion bann kamarad, ek evit bann move frekantasion ek bann move divertisman. Alor, mem si finn ekrir sa bann piblikasion-la pou bann zenn, bann kitsoz ki ena ladan sorti dan Labib ek tou Kretien kapav tir profi.

16. Ki nou bann piblikasion ed bann zenn pou fer ankor?

16 Bann piblikasion ki finn ekrir pou bann zenn kapav osi ed zot pou fer zot lamitie avek Zeova vinn pli solid. (Lir Ekleziast 12:1, 13. *) Ek mem bann adilt osi kapav tir profi. Par exanp, dan Réveillez-vous ! Avril 2009 ti ena sa lartik-la: “Les jeunes s’interrogent . . . Comment trouver du plaisir à lire la Bible ?” Dan sa lartik-la ti ena boukou sigzesion pratik ek osi enn lankadre ki ti kapav dekoupe, garde, ek servi pou etidie. Eski bann adilt finn tir profi ar sa lartik-la? Enn madam marye ki osi enn mama ti dir ki touletan li ti gagn difikilte pou lir Labib. Me li ti servi bann sigzesion ki ti ena dan sa lartik-la, ek asterla li atann avek inpasians pou lir Labib. Li dir ki li bien kontan pou trouve ki bann liv Labib ena enn lien ant zot ek ki zot kree enn zoli zimaz. Li azoute: “Zame mo pa ti ena sa kantite lazwa-la pou lir Labib.”

17, 18. Kouma nou kapav tir profi kan nou lir bann magazinn ki’nn ekrir pou piblik? Donn enn lexanp.

17 Piblikasion pou piblik. Depi 2008 nou ena Latour Degard edision letid. Sa  edision-la finn ekrir prinsipalman pou bann Temwin Zeova. Me ena osi bann magazinn sirtou pou piblik. Kouma nou kapav tir profi ar sa bann magazinn-la osi? Anou pran enn lexanp. Fer koumadir to invit enn dimounn pou vinn Lasal ek vremem li vini. To bien kontan. Asterla, kan lorater pe fer diskour, to pe mazinn dimounn-la. To pe reflesi ki li pe panse lor bann kitsoz ki li pe tande ek kouma sa bann linformasion-la kapav sanz so lavi. Rezilta: Sa finn bien tous to leker ek to plis rekonesan ankor pou sa diskour-la.

18 Li parey kan nou lir bann magazinn ki’nn ekrir pou piblik. Par exanp, Latour Degard edision piblik ek bann lartik lor jw.org explik seki ena dan Labib avek bann mo ek bann lexpresion ki fasil pou konpran. Kan nou lir sa bann lartik-la, nou ogmant nou konesans ek nou lamour pou bann verite Biblik ki nou ti deza bien kone. Anplis, nou kapav osi aprann bann nouvo fason pou explik nou bann krwayans dan nou minister. Dan mem fason, magazinn Réveillez-vous ! fer nou pli sir ankor ki ena enn Kreater. Sa osi ed nou pou aprann kouma pou defann nou bann krwayans.Lir 1 Pier 3:15NW.

19. Kouma nou kapav montre nou rekonesans anver Zeova pou bann nouritir spiritiel ki Li donn nou?

19 Li kler ki Zeova finn donn nou enn kantite konsey ek linstriksion pou nou bienfe. (Matie 5:3) Alor, anou kontign lir ek aplik tou bann lansegnman ki Li’nn donn nou. Si nou fer sa, nou pou tir profi ek nou pou montre Zeova ki nou bien rekonesan pou tou bann nouritir spiritiel ki Li donn nou.Izai 48:17.

^ [1] (paragraf 14) Nou trouv sa bann lartik-la dan liv Les jeunes s’interrogent. Réponses pratiques, Volim 1 ek 2, ek osi seri lartik “Les jeunes s’interrogent” ki asterla disponib zis lor Internet.

^ par. 16 Ekleziast 12:1, 13: Alor rapel to Gran Kreater pandan to zenes, avan ki bann zour difisil vini, ouswa bann lane kot to pou dir: ‘Mo pa trouv okenn plezir dan sa lavi-la.’” “13 Konklizion, apre ki’nn fini tann tou kitsoz: Ena lakrint pou vre Bondie ek gard so bann komannman. Parski se sa tou lobligasion ki enn dimounn ena.”