Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Bann Temwin Zeova

Kreol Morisien

Latour Degard (Edision Letid)  |  Me 2016

Regle Bann Dezakor Avek Amour

Regle Bann Dezakor Avek Amour

“Viv dan lape avek tou dimoun.”MARK 9:50.

KANTIK: 39, 77

1, 2. Kouma mansione dan Zenez, ar ki bann difikilte bann dimounn bizin fer fas, ek kifer sa bizin interes nou?

ESKI to finn deza reflesi lor bann dezakor ki ti ena ant bann dimounn ki mansione dan Labib? Dan zis de-trwa premie sapit liv Zenez, nou aprann ki Kain ti touy Abel (Zenez 4:3-8); Lamek ti touy enn zenn misie ki ti bat li (Zenez 4:23); Bann berze Abram ti diskit avek bann berze Lot (Zenez 13:5-7); Agar ti santi li pli siperyer ki Sara, ek Sara ti ankoler ar Abram (Zenez 16:3-6); Ishmael ti kont tou dimounn, ek zot tou ki kont li.Zenez 16:12.

2 Kifer finn mansionn sa bann dezakor-la dan Labib? Pou ki nou kapav aprann ar lexanp bann imin inparfe ki ti gagn bann vre problem. Nou osi nou inparfe, ek kan nou gagn bann problem koumsa dan nou lavi, nou kapav imit bann bon lexanp ki ena dan Labib ek rezet bann move lexanp. (Romin 15:4) Sa kapav ed nou pou aprann res anpe avek lezot.

3. Lor ki kitsoz sa lartik-la pou koze?

3 Dan sa lartik-la, nou pou aprann kifer nou bizin regle bann dezakor ek kouma nou kapav fer sa. Nou pou  aprann osi bann prinsip debaz dan Labib ki kapav ed nou pou regle bann problem ek pou gard enn bon relasion avek Zeova ek avek lezot.

KIFER BANN SERVITER BONDIE BIZIN REGLE BANN DEZAKOR?

4. Ki latitid finn fane dan lemond antie, ek ki rezilta sa finn amene?

Satan limem rezon prinsipal kifer ena divizion ek enn kantite dezakor ant bann dimounn. Kifer nou dir sa? Dan zardin Edenn, Satan ti dir ki tou dimounn kapav ek bizin deside par zotmem seki bon ek seki move, san ki zot bizin led Bondie. (Zenez 3:1-5) Me kan nou get dan lemond azordi, nou trouve ki enn latitid koumsa amenn zis bann problem. Boukou dimounn panse ki zot ena drwa pou deside par zotmem seki bon ek seki move. Zot ranpli ar lorgey, zot egois ek zot ena lespri konpetision, zot pa gagn traka si zot desizion bles lezot. Enn latitid koumsa kree bann dezakor. Labib rapel nou ki si nou ankoler vit, nou pou ena boukou dezakor avek lezot ek nou pou fer boukou pese.Proverb 29:22.

5. Kouma Zezi ti ansegn bann dimounn pou regle bann dezakor?

5 Dan so Sermon lor Montagn, Zezi ti ansegn so bann disip pou fer lape ek pou evit bann dezakor, mem si li paret ki sa pa ti dan zot lintere. Par exanp, li ti dir zot ki zot bizin ena bonte, fer lape avek lezot, tir bann santiman kouma laenn, rezoud bann dezakor san tarde, ek kontan zot bann lennmi.Matie 5:5, 9, 22, 25, 44.

6, 7. (a) Kifer li inportan ki nou pa tarde pou regle bann dezakor? (b) Ki bann kestion tou bann serviter Zeova bizin poz zotmem?

6 Azordi, nou ador Zeova kan nou priye, nou prese, ek asiste bann renion. Si nou pa fer lape avek nou bann frer, Zeova pa pou aksepte nou ladorasion. (Mark 11:25) Pou ki nou kapav vinn bann kamarad Zeova, nou bizin pardonn lezot kan zot fer bann erer.Lir Lik 11:4; Efezien 4:32.

Eski to pardonn to bann frer san tarde?

7 Zeova atann ki tou so bann serviter dispoze pou pardone ek viv dan lape avek lezot. Nou kapav demann noumem: ‘Eski mo pardonn mo bann frer san tarde? Eski mo kontan kan mo avek zot?’ Si to realize ki to bizin pli dispoze pou pardone, priye Zeova ek demann Li so led pou ki to amelior twa dan sa domenn-la. Nou Papa ki dan lesiel pou ekout sa bann lapriyer bien inb la ek pou reponn twa.1 Zan 5:14, 15.

ESKI TO KAPAV PAS LOR ENN OFANS?

8, 9. Ki nou bizin fer si enn kikenn inn ofans nou?

8 Nou tou nou inparfe, alor nou kapav atann ki bann dimounn pou dir ouswa fer bann kitsoz ki kapav ofans nou. (Ekleziast 7:20; Matie 18:7) Kouma to pou reazir? Nou kapav aprann enn leson bien inportan ar sa lexperyans-la:  Enn ser ti dir bonzour de frer pandan enn rasanbleman. Me enn parmi sa de frer-la ti ofanse ar fason ki ser-la ti dir li bonzour. Kan zot ti tousel, frer-la ti pe koumans plengn sa ser-la ar lot frer ki ti akote li la. Selman, lot frer-la ti rapel li ki sa ser-la finn servi Zeova avek fidelite pandan 40 an malgre boukou difikilte. Li ti sir ki sa ser-la pa ti vremem anvi ofans li. Kouma frer ki ti ofanse la ti reazir? Li ti dir: “To ena rezon.” Apre sa, li ti desid pou bliye seki ti arive.

9 Ki sa lexperyans-la ansegn nou? Kan enn kikenn ofans nou, nou kapav deside kouma nou pou reazir. Enn kikenn ki ena lamour dispoze pou pardone. (Lir Proverb 10:12 *; 1 Pier 4:8.) Kan nou “pas lor bann erer,” se enn zoli kitsoz pou Zeova. (Proverb 19:11; Ekleziast 7:9) Alor, prosenn fwa ki enn kikenn dir ouswa fer enn kitsoz ki ofans twa, demann tomem: ‘Eski mo kapav pas lor sa ofans-la? Eski vremem mo bizin kontign pans lor la?’

10. (a) Kouma enn ser ti reazir o-koumansman kan lezot ti kritik li? (b) Ki verse Labib ti ed sa ser-la pou gard so lape?

10 Kan lezot dir enn kitsoz negatif lor nou, kitfwa li difisil pou pas lor la. Anou get seki ti ariv enn ser pionie ki nou pou apel Lucy. Sertin dan kongregasion ti pe fer bann remark negatif lor so minister ek fason ki li servi so letan. Li ti bien blese ek li ti demann konsey bann frer ki ena matirite. Rezilta: Li dir ki bannla ti servi Labib pou ed li aret pans tro boukou lor sa bann remark negatif la ek pou pans plis lor Zeova. Sa ti ankouraz li kan li ti lir Matie 6:1-4, NW. (Lir.) Sa bann verse-la ti rapel li ki seki pli inportan se fer Zeova plezir. Alor, li ti desid pou pas lor sa bann remark negatif la. Asterla, mem si lezot fer bann remark negatif lor so minister, li ere parski li kone ki li pe fer tou seki li kapav pou fer Zeova plezir.

KAN TO PA KAPAV PAS LOR ENN OFANS

11, 12. (a) Kouma enn Kretien bizin reazir si li panse ki so frer “ena kitsoz kont” li? (b) Ki nou kapav aprann ar fason ki Abram ti regle enn diskision? (Get zimaz dan koumansman lartik.)

11 “Nou tou, souvan nou fer erer.” (Zak 3:2, NW.) Fer koumadir to’nn al kone ki to’nn ofans enn frer par seki to’nn dir ouswa fer. Ki to bizin fer? Zezi ti dir ki si “to pe amenn to don devan lotel ek ki la to rapel ki to frer ena kitsoz kont twa, les to don la, devan lotel, ek ale. Dabor al fer lape avek to frer, ek apre, kan to’nn retourne, ofer to don.” (Matie 5:23, 24, NW.) Alor koz avek to frer. Kan to fer sa, to bizin ena lobzektif pou fer lape avek li. To bizin rekonet to erer ek pa esey donn li tor. Seki pli inportan se res anpe avek nou bann frer.

Nou bizin ena lobzektif pou fer lape avek nou bann frer

 12 Labib montre kouma bann serviter Bondie kapav gard lape kan ena bann dezakor. Par exanp, Abram ek so neve Lot, toule-de ti ena boukou zanimo. Zot bann berze ti koumans diskite parski pa ti ena ase later pou ki zot tou res ansam. Abram ti anvi ki ena lape, akoz sa li ti les Lot swazir meyer later. (Zenez 13:1, 2, 5-9) Se vremem enn bon lexanp pou nou! Eski Abram ti kontign fer lapert akoz li ti zenere? Ditou! Deswit apre sa, Zeova ti promet Abram ki Li pou beni li ek pou donn li plis ki seki li ti perdi. (Zenez 13:14-17) Ki nou aprann ar sa lexanp-la? Mem si nou fer lapert, Zeova pou beni nou kan nou regle nou bann dezakor avek amour. [1]—Get not alafin lartik.

13. Kouma enn sirveyan ti reazir kan enn frer ti dir li bann parol blesan, ek ki nou aprann ar so lexanp?

13 Anou get enn lexanp modern. Enn nouvo sirveyan ki travay dan enn departman pou lasanble ti telefonn enn frer pou demann li si li ti pou kapav travay dan sa departman-la. Frer-la ti dir bann parol blesan ek apre ti koup telefonn-la. Li ti reazir koumsa parski li ti ankor ankoler avek ansien sirveyan sa departman-la. Nouvo sirveyan-la pa’nn ofanse, me li pa ti kapav pas lor la. Apre enn-er-t-an, li ti re-telefonn frer-la ek ti demann li si zot ti kapav zwenn. Semenn apre, zot ti zwenn Lasal, ek apre ki zot ti fer enn lapriyer, zot ti koze pandan enn-er-t-an. Frer-la ti explik li seki ti arive avek ansien sirveyan-la. Nouvo sirveyan-la ti bien ekout li ek apre ti koz lor bann verse ki ti itil pou li. Rezilta: zot ti fer lape ek zot ti travay ansam pou lasanble. Sa frer-la bien rekonesan ki sa sirveyan-la ti koz avek li dan enn bon fason ek avek zantiyes.

ESKI TO BIZIN FER BANN ANSIEN KONE?

14, 15. (a) Kan eski nou bizin aplik konsey ki trouv dan Matie 18:15-17? (b) Ki trwa letap Zezi ti mansione, ek ki lobzektif nou bizin ena kan nou aplik sa bann letap-la?

14 Laplipar parmi bann problem ki de Kretien gagne, kapav ek bizin rezoud an prive. Selman, parfwa li pa posib. Dan sertin sitiasion kitfwa nou bizin demann led lezot. Se samem ki nou trouve dan Matie 18:15-17, NW. (Lir.) “Pese” ki Zezi ti mansione se pa zis enn sinp ti dezakor ant bann Kretien. Kouma nou konn sa? Zezi ti dir ki si enn kikenn ki’nn fer pese refiz repanti apre ki li’nn koz avek so frer, bann temwin, ek bann frer responsab, bizin tret li “kouma enn dimounn non-Zwif ek kouma enn fonksioner ki ramas tax.” Azordi, savedir ki pou bizin exkli li. “Pese” ki Zezi ti mansione kapav inklir bann kitsoz kouma frod ouswa kalomni, me pa ladilter, lomosexialite, lapostazi ouswa lidolatri. Sa bann kalite pese-la, se bann ansien mem ki bizin okip sa.

Kitfwa li neseser ki to koz avek to frer plis ki enn sel fwa pou ki to reisi fer lape (Get paragraf 15)

15 Lobzektif Zezi kan li ti donn sa konsey-la se pou montre nou kouma pou ed enn frer parski nou kontan li. (Matie 18:12-14) Kouma nou kapav swiv sa konsey-la? (1) Nou bizin esey fer lape avek nou frer san ki nou inplik lezot. Kitfwa nou bizin koz avek li plizir fwa. Me ki nou pou fer si pena lape  mem? (2) Nou bizin koz avek nou frer ansam avek enn lot dimounn ki konn sa sitiasion-la ouswa ki kapav trouve si finn ariv enn kitsoz pa bon. Si problem-la rezoud, to pou’nn “gagn to frer.” Me se zis kan to’nn koz avek to frer plizir fwa ek to pa pe reisi fer lape avek li ki to bizin (3) fer bann ansien konn sa problem-la.

16. Kifer nou kapav dir ki kan nou swiv konsey Zezi, li pratik ek ranpli ar lamour?

16 Dan laplipar sitiasion, li pa neseser swiv toule trwa letap ki mansione dan Matie 18:15-17. Sa bien ankourazan. Kifer nou dir sa? Parski dan laplipar ka, enn kikenn ki’nn fer pese rekonet so erer ek rezoud problem-la, ek lerla pa pou ena okenn rezon pou exkli li. Lerla kikenn ki’nn ofanse la bizin pardonn so frer pou ki ena lape. Dapre konsey Zezi, li kler ki nou pa bizin prese pou al get bann ansien. Nou bizin fer zot konn sitiasion-la zis apre ki nou’nn swiv de premie letap ek si ena enn vre prev ki finn fer enn kitsoz pa bon.

17. Ki benediksion nou pou gagne kan nou “rod lape” avek sakenn nou kamarad?

17 Tanki nou inparfe, nou pou kontign ofans lezot. Disip Zak ti ekrir: “Kikenn ki pa fer fot kan li koze, li enn dimoun parfe ki kapav kontrol tou so lekor.” (Zak 3:2) Pou regle bann dezakor, nou bizin fer tou seki nou kapav pou “rod lape ek pourswiv li.” (Psom 34:14, NW.) Kan nou kontign fer lape avek lezot, nou pou ena enn bon lamitie avek nou bann frer ek ser, ek nou pou res dan linite. (Psom 133:1-3) Pli inportan, nou pou ena enn lamitie bien pros avek Zeova, “Bondie ki vre sours lape.” (Romin 15:33) Nou pou gagn tou sa bann benediksion-la kan nou regle bann dezakor avek amour.

^ [1] (paragraf 12) Ena lezot ankor ki finn regle bann problem dan lape, kouma par exanp Zakob ek Ezai (Zenez 27:41-45; 33:1-11); Zozef, avek so bann frer (Zenez 45:1-15); ek Gideonn, avek bann Efraimit (Ziz 8:1-3). Kitfwa to kapav reflesi lor bann lexanp Biblik koumsa.

^ par. 9 Proverb 10:12: “Laenn se samem ki exsit bann dezakor, me lamour kouver tou bann pese.”