Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Bann Temwin Zeova

Kreol Morisien

Latour Degard (Edision Letid)  |  Me 2016

Kouma To Pran Bann Desizion Personel?

Kouma To Pran Bann Desizion Personel?

“Kontign konpran ki volonte Zeova ete.”EFEZIEN 5:17NW.

KANTIK: 69, 57

1. Sit sertin lalwa ki ena dan Labib, ek kouma nou tir profi kan nou obeir sa bann lalwa-la?

DAN Labib, Zeova finn donn nou bann lalwa ki dir nou dan enn fason kler seki Li anvi nou fer. Par exanp, Li dir nou ki fode pa nou ador bann zidol, kokin, bwar ziska sou, ouswa komet limoralite sexiel. (1 Korintien 6:9, 10) Ek Zezi, Garson Zeova, ti donn sa komannman bien kler la so bann disip: “Alor, ale ek fer bann disip parmi bann dimounn dan tou bann nasion, batiz zot o-nom mo Papa, so Garson ek lespri sin, ansegn zot pou swiv tou bann komannman ki mo’nn donn zot. Ek, gete! Mo avek zot toulezour ziska lafin sa sistem-la.” (Matie 28:19, 20, NW.) Tou seki Zeova ek Zezi dir nou fer, se pou nou prop bienfe. Bann lalwa Zeova ansegn nou kouma pou pran noumem ek nou fami swin. Zot osi ed nou pou ena enn pli bon lasante ek pou viv dan lazwa. Pli inportan, kan nou obeir bann komannman Zeova, ki inplik osi komannman pou  prese, nou fer Zeova kontan ek Li beni nou.

2, 3. (a) Kifer Labib pa donn nou bann lalwa pou tou sitiasion dan nou lavi? (b) Ki bann kestion nou pou examine dan sa lartik-la? (Get zimaz dan koumansman lartik.)

Me Labib pa donn nou bann lalwa pou tou sitiasion dan lavi. Par exanp, dan Labib pena bann instriksion presi lor linz ki nou bizin mete. Sa montre ki kantite Zeova ena sazes. Mem si lamod res sanze avek letan ek ki bann dimounn dan lemond antie ena diferan stil abiye, Labib zame pa pou demode. Anplis, dan Labib, pena enn ta lalwa konsernan travay ek divertisman ki nou bizin swazir, ouswa seki nou bizin fer exakteman pou res an bonn sante. Zeova les sak dimounn ouswa bann sef fami pran bann desizion konsernan sa bann kitsoz-la.

3 Alor, kan nou ena pou pran enn desizion inportan ki pou ena enn lefe lor nou lavi ek ki nou pa pe trouv okenn lalwa dan Labib, kitfwa nou demann noumem: ‘Eski Zeova interese ar bann desizion ki mo pran? Eski Zeova pou satisfe ar ninport seki mo deside pou fer, tanki ki mo pa pe dezobeir okenn lalwa dan Labib? Kan mo’nn desid pou fer enn kitsoz, kouma mo kapav sir ki sa pou fer Zeova plezir?’

NOU DESIZION ENA ENN LEFE LOR NOU EK LOR LEZOT

4, 5. Kouma nou bann desizion kapav ena enn lefe lor nou ek lor lezot?

4 Sertin dimounn panse ki zot kapav fer tou seki zot anvi. Me nou, nou anvi fer seki fer Zeova plezir. Alor, avan ki nou pran enn desizion, nou bizin reflesi lor seki Labib dir ek apre, nou obeir. Par exanp, Labib dir nou seki Bondie panse lor fason ki nou servi disan. Alor nou swiv seki Labib dir nou fer. (Zenez 9:4; Zistwar Bann Apot 15:28, 29) Nou kapav priye Zeova ek demann Li so led pou ki nou pran bann desizion ki pou fer Li plezir.

5 Nou bann desizion ena enn lefe lor nou. Enn bon desizion kapav fer nou vinn pli pros ar Zeova. Parkont, enn move desizion kapav gat nou lamitie avek Li. Nou desizion kapav osi ena enn lefe lor lezot. Nou pa anvi fer nanye ki pou fer nou bann frer ankoler ouswa perdi zot lafwa. Nou pa anvi osi kree problem ant bann frer dan kongregasion. Alor, li inportan ki nou pran bann bon desizion.Lir Romin 14:19; Galat 6:7.

6. Ki nou bizin fer avan nou pran bann desizion?

6 Kan Labib pa dir nou exakteman seki nou bizin fer, kouma nou kapav pran bann bon desizion? Olie ki nou zis fer seki nou anvi, nou bizin reflesi bien lor nou prop sitiasion ek pran enn desizion ki pou fer Zeova plezir. Lerla, nou pou kapav sir ki li pou ed nou pou gagn bann bon rezilta.Lir Psom 37:5, NW. *

KI ZEOVA ANVI MO FER?

7. Kan pena enn lalwa presi dan Labib, kouma nou kapav kone ki Zeova anvi nou fer dan enn sertin sitiasion?

Me kouma nou kapav kone ki pou fer Zeova plezir? Efezien 5:17 (NW)  dir nou: “Kontign konpran ki volonte Zeova ete.” Kan pena enn lalwa presi dan Labib, nou bizin konpran seki Zeova anvi nou fer dan nou sitiasion. Kouma nou kapav fer sa? Nou bizin priye Zeova ek les so lespri sin gid nou.

8. Kouma Zezi ti konpran seki Zeova ti anvi li fer? Donn enn lexanp.

8 Zezi touletan ti konpran seki Zeova anvi li fer. Par exanp, de fwa kan enn lafoul dimounn ti gagn fin, Zezi ti priye ek apre li ti fer enn mirak pou donn zot manze. (Matie 14:17-20; 15:34-37) Me kan li ti pe gagn fin dan dezer ek ki Lediab ti anvi li sanz bann ros ek fer zot vinn dipin, Zezi ti refize. (Lir Matie 4:2-4, NW.) Zezi ti konn so Papa bien, alor li ti kone ki Zeova pa ti pou anvi li servi lespri sin pou fer enn mirak pou limem. Zezi ti kone ki so Papa ti pou gid li ek ti pou donn li manze kan li ti pou bizin.

9, 10. Ki pou ed nou pou pran bann bon desizion? Donn enn lexanp.

9 Parey kouma Zezi, nou pou kapav pran bann bon desizion si nou kont lor Zeova pou gid nou. Labib dir: “Fer Zeova konfians avek tou to leker ek pa fie lor to prop lintelizans. Dan tou seki to fer, mazinn Li, ek Li, Li pou fer to bann semin vinn drwat. Pa panse ki to tro saz. Ena lakrint pou Zeova ek detourn twa ar seki move.” (Proverb 3:5-7) Kan nou etidie Labib ek aprann seki Zeova panse, nou pou konpran seki Li anvi nou fer dan enn sitiasion presi. Ek plis nou aprann seki Zeova panse, li pou pli fasil pou nou pran bann desizion ki pou fer Li plezir. Dan sa fason-la, nou pou vinn pli “sansib anver direksion Bondie.”Ezekiel 11:19, not.

10 Fer koumadir enn madam marye pe fer shoping ek li trouv enn zoli soulie. Me soulie-la bien ser. Mem si so misie pa ar li, madam-la kone ki so misie pou panse si li depans sa kantite kas-la. Kouma madam-la konn sa? Inn gagn inpe letan depi ki zot inn marye, alor madam-la kone kouma so misie anvi zot servi kas ki zot ena. Li parey pou nou’si. Kan nou aprann seki Zeova panse ek kouma Li finn azir dan lepase, nou pou kone seki Li anvi nou fer dan diferan sitiasion.

KOUMA TO KAPAV KONN SEKI ZEOVA PANSE?

11. Kan nou pe lir ouswa etidie Labib, ki bann kestion nou kapav poz noumem? (Get lankadre “ Kan To Pe Etidie Labib, Demann Tomem.”)

11 Kouma to kapav konn seki Zeova panse? Mwayin pli inportan se kan nou lir ek etidie Labib regilierman. Kan nou pe fer sa, nou kapav demann noumem: ‘Ki sa ansegn mwa lor Zeova? Kifer Li’nn azir dan sa fason-la?’ Ek parey  kouma David, nou bizin osi demann Zeova so led pou ki nou konn Li pli bien. David ti ekrir: “A Zeova, fer mwa konn to bann semin; ansegn mwa to bann santie. Fer mwa mars dan to laverite ek ansegn mwa parski tomem mo Bondie ki sov mwa. Mo met mo lespwar an twa toutlong lazourne.” (Psom 25:4, 5, NW.) Kan nou aprann enn kitsoz lor Zeova, nou kapav reflesi lor bann sitiasion kot nou pou kapav servi seki nou’nn aprann. Eski nou kapav servi sa dan lafami, dan travay, dan lekol, ouswa dan predikasion? Kan nou reflesi lor enn sitiasion presi, li pou pli fasil pou kone kouma Zeova ti pou anvi nou servi seki nou’nn aprann.

Pou konn seki Zeova panse, nou bizin lir ek etidie Labib regilierman

12. Kouma nou bann piblikasion ek bann renion kapav ed nou pou konn bien seki Zeova panse lor diferan kitsoz?

12 Enn lot fason kouma nou kapav konn seki Zeova panse, se kan nou pran kont seki so lorganizasion pe ansegn nou atraver Labib. Par exanp, kan nou ena pou pran enn desizion, Index des publications des Témoins de Jéhovah ek Liv Resers pou Bann Temwin Zeova kapav ed nou pou konn seki Zeova panse.  Nou kapav osi tir profi dan renion kan nou ekout bien ek partisipe, ek kan nou medit lor seki pe ansegn nou. Sa pou ed nou pou pans parey kouma Zeova. Koumsa, nou pou kapav pran bann desizion ki pou fer Li plezir ek ki Li pou beni apre.

MEDIT LOR SEKI ZEOVA PANSE AVAN KI TO PRAN ENN DESIZION

13. Donn enn lexanp pou montre kouma nou kapav pran enn bon desizion kan nou pran kont seki Zeova panse.

13 Anou get enn lexanp pou montre nou kouma nou kapav pran bann bon desizion kan nou reflesi lor seki Zeova panse. Kitfwa to anvi fer pionie. To finn fer sertin sanzman dan to lavi pou ki to kapav pas plis letan dan to minister. Me to ankor ena dout tansion to pa kontan ek satisfe ar pli tigit kas ek pli tigit kitsoz. Biensir, Labib pa dir nou ki nou bizin fer pionie pou servi Zeova. Nou kapav kontign servi Li fidelman antan ki enn proklamater. Me dan enn lot kote, Zezi ti dir ki Zeova beni bann ki fer sakrifis pou So Rwayom. (Lir Lik 18:29, 30, NW.) Labib dir osi ki Zeova kontan kan nou fer tou seki nou kapav pou loue Li, ek Li anvi ki nou servi Li dan lazwa. (Psom 119:108; 2 Korintien 9:7) Kan nou priye ek medit lor sa bann kitsoz-la, nou kapav pran enn desizion ki pou pratik pou nou ek ki Zeova pou beni.

14. Kouma to kapav kone si enn sertin stil labiyman fer Zeova plezir?

14 Anou pran enn lot lexanp. Fer koumadir to bien kontan enn sertin stil labiyman, me to kone ki sertin dan kongregasion kapav soke si to abiy koumsa. Labib pa dir nanye lor sa stil labiyman-la. Alor, kouma to pou kone ki Zeova panse? Labib dir nou: “Ki bann fam abiy bien, dan enn fason modes ek avek bon zizman, pa avek bann fason tres seve, ni avek lor, ouswa perl ouswa bann linz ki kout extra ser, me kouma li bizin ete pou bann fam ki dir ki zot ador Bondie avek respe, setadir par zot bann bon aksion.” (1 Timote 2:9, 10, NW.) Biensir, tou bann serviter Zeova, mem bann misie, kapav aprann ar sa bann parol-la. Kan nou modes, nou reflesi ki lezot kapav panse si nou swazir pou met tel ou tel linz. Ek parski nou kontan nou bann frer, nou evit trouble zot ouswa sok zot. (1 Korintien 10:23, 24; Filipien 3:17) Si nou examinn seki Labib dir ek seki Zeova panse, nou pou kapav pran bann desizion ki pou fer Zeova plezir.

15, 16. (a) Ki Zeova resanti kan nou kontign pans bann kitsoz imoral? (b) Kan nou pe swazir bann divertisman, kouma nou kapav kone seki fer Zeova plezir? (c) Kouma nou bizin pran bann desizion inportan?

15 Kan nou lir Labib, nou aprann ki Zeova sagrin ek so leker fermal kan bann dimounn fer seki move ek kan zot pans seki move. (Lir Zenez 6:5, 6. *) Li kler ki Zeova pa anvi ki nou pans bann kitsoz imoral. Ofet, si nou kontign pans lor la, nou riske vremem komet limoralite sexiel. Olie sa, Zeova anvi ki nou pans bann kitsoz ki bon ek ki pir.  Disip Zak ti ekrir ki sazes Zeova li “avan tou pir, apre li pasifik, li rezonab, li dispoze pou obeir, li ranpli ar mizerikord ek bann bon frwi, li pa fer preferans, li pa ipokrit.” (Zak 3:17, NW.) Alor, Labib ansegn nou ki nou bizin rezet tou bann divertisman ki kapav fer nou pans ouswa rod fer bann kitsoz ki malprop ouswa ki move lor plan moral. Ek kan nou konpran bien seki Zeova kontan ek seki Li deteste, li pou fasil pou nou kone ki liv, fim, ek zwe nou pou swazir. Nou pa pou bizin demann lezot seki nou bizin fer.

16 Kan nou bizin pran enn desizion, bien souvan nou ena pou swazir enn parmi plizir opsion ki pou fer Zeova plezir. Me kan nou ena pou pran enn desizion bien inportan, kitfwa li pou bon si nou rod konsey ar enn ansien, enn frer ouswa enn ser ki ena lexperyans. (Tit 2:3-5; Zak 5:13-15) Biensir, fode pa nou demann zot pou pran desizion dan nou plas. Okontrer, nou bizin bien reflesi lor seki nou deza kone gras-a Labib, ek apre nou pran nou prop desizion. (Ebre 5:14) Lapot Pol ti dir: “Sakenn pou sarye so prop responsabilite.”Galat 6:5, not, NW.

17. Kouma nou tir profi kan nou pran bann desizion ki fer Zeova plezir?

17 Kan nou pran bann desizion ki fer Zeova plezir, nou pou vinn pli pros ar Li ek Li pou donn nou so faver ek so benediksion. (Zak 4:8) Lerla nou lafwa an Zeova pou vinn pli solid. Alor, anou medit lor seki nou lir dan Labib pou ki nou kapav konpran fason panse Zeova. Biensir, touletan nou pou ena enn nouvo kitsoz pou aprann lor Zeova. (Zob 26:14) Me si nou fer zefor pou aprann lor Li depi asterla mem, nou pou vinn saz ek nou pou kapav pran bann bon desizion. (Proverb 2:1-5) Proze ek panse bann dimounn zot sanze, me Zeova zame sanze. Enn ekrivin Psom ti dir: “Bann desizion Zeova pou dir pou touletan; bann panse so leker zot dire zenerasion apre zenerasion.” (Psom 33:11, NW.) Enn kitsoz bien kler: si nou aprann pou pans parey kouma Zeova ek apre, nou fer seki fer Li plezir, nou pou kapav pran bann meyer desizion ki ena.

^ par. 6 Psom 37:5: “Met tou dan lame Zeova, kont lor Li, ek Li pou azir dan zot faver.”

^ par. 15 Zenez 6:5, 6: Alor Zeova ti trouve ki bann dimounn ti pe fer boukou move kitsoz lor later ek dan zot leker zot ti touletan pe pans seki move. Ek Zeova ti regrete ki Li ti kree zom, ek so leker ti fermal.”