“Transform zot, ek renouvle zot fason panse.”​—ROMIN 12:2NW.

KANTIK: 61, 52

1-3. (a) Apre nou batem, ki bann sanzman kitfwa li difisil pou fer? (b) Kan li pli difisil ki seki nou ti pe panse pou fer bann progre, ki bann kestion kitfwa nou poz noumem? (Get zimaz dan koumansman lartik.)

PANDAN boukou lane, Kevin ti zwe pou kas, ti fime, ti bwar boukou, ek ti droge. [1] (Get not alafin lartik.) Apre, li’nn aprann konn Zeova ek li ti anvi vinn so kamarad. Me pou vinn kamarad Zeova, li ti bizin fer bann gran sanzman dan so lavi. Gras-a led Zeova ek pouvwar So Parol, setadir Labib, Kevin finn reisi fer sa bann sanzman-la.​—Ebre 4:12.

2 Apre so batem, Kevin ti ankor ena bann sanzman pou fer dan so personalite, pou ki li vinn enn meyer Kretien. (Efezien 4:31, 32) Par exanp, li ti abitie ankoler vit. Li ti etone kan li ti realize ki kantite sa ti difisil pou li aprann metriz limem. Ofet, Kevin ti dir ki, aprann metriz limem ti pli difisil ki aret fer bann move kitsoz ki li ti pe fer avan  so batem! Me li’nn reisi fer bann sanzman kan li’nn sipliy Zeova pou ed li ek osi atraver enn letid Labib bien profon.

3 Avan ki nou’nn pran batem, boukou parmi nou finn bizin fer bann gran sanzman dan nou lavi pou ki nou kapav viv enn lavi ki an armoni avek seki Labib dir. Mem azordi, nou realize ki nou ankor ena bann ti sanzman pou fer pou ki nou plis kapav imit Bondie ek Zezi Kris. (Efezien 5:1, 2; 1 Pier 2:21) Par exanp, kitfwa nou’nn remarke ki nou plengne boukou ouswa ki nou fer palab ek dir bann move kitsoz lor lezot. Ouswa, li kapav arive ki nou telman per seki lezot kapav panse ouswa dir ki sa anpes nou fer seki drwat. Kitfwa fer plizir lane depi ki nou pe esey sanze, me nou ankor pe fer bann mem erer. Alor, kitfwa nou pe demann noumem: ‘Kifer li difisil koumsa pou mo fer sa bann ti sanzman-la? Ki mo bizin fer pou aplik seki Labib dir pou ki mo kapav kontign amelior mo personalite?’

TO KAPAV FER ZEOVA PLEZIR

4. Kifer nou pa kapav fer Zeova plezir dan tou seki nou fer?

4 Nou kontan Zeova, ek avek tou nou leker nou anvi fer Li plezir. Me malerezman, parski nou inparfe, pa touletan ki nou kapav fer Li plezir. Bien souvan, nou ena mem santiman ki Lapot Pol. Li ti dir: “Mo ena dezir pou fer seki bien, me mo pena kapasite pou fer li.”​—Romin 7:18; Zak 3:2.

5. Ki bann sanzman nou’nn bizin fer avan ki nou pran batem, me ar ki bann febles kitfwa nou ankor pe bizin lite?

5 Avan ki nou form parti dan kongregasion, nou’nn bizin aret fer bann kitsoz ki Zeova deteste. (1 Korintien 6:9, 10) Me nou ankor touzour inparfe. (Kolosien 3:9, 10) Alor, nou kontign fer bann erer mem si sa fer boukou lane depi ki nou’nn batize. Detanzantan, li kapav arive ki nou ena bann move dezir ek bann move panse, ouswa nou kapav trouv sa difisil pou kontrol enn febles ki nou ena. Ofet, kitfwa nou ena pou lit kont sa mem febles-la pandan boukou lane ankor.

6, 7. (a) Ki kitsoz ki permet nou vinn kamarad Zeova mem si nou inparfe? (b) Kifer fode pa nou ezite pou demann Zeova pardon?

6 Mem si nou inparfe, nou ankor kapav vinn kamarad Zeova ek servi Li. Touletan to bizin rapel kouma premie fwa to ti vinn kamarad Zeova. Se Limem ki finn trouv seki bon dan twa ek Li’nn anvi ki to konn Li. (Zan 6:44) Li ti osi kone ki to ena bann defo ek bann febles ek ki to pou fer bann erer. Me kanmem sa, Zeova finn anvi ki to vinn so kamarad.

7 Zeova telman kontan nou ki Li’nn donn nou enn kado ki ena enn gran valer. Li finn avoy Zezi lor later pou donn so lavi kouma enn ranson pou liber nou ar pese. (Zan 3:16) Kan nou fer enn erer, nou kapav demann Zeova pou pardonn nou. Ek gras-a laranson, nou kapav sir ki Li pou pardonn nou ek ki nou pou res so bann kamarad. (Romin 7:24, 25; 1 Zan 2:1, 2) Rapel ki Zezi  inn mor pou bann ki fer pese, me ki repanti. Alor, mem si nou panse ki seki nou’nn fer li bien pa bon, fode zame nou aret priye Zeova pou demann Li pardon. Si nou pa demann Zeova pardon, se koumadir nou pe refiz lav nou lame alor ki li sal. Nou vremem bien rekonesan ki Zeova permet nou vinn so bann kamarad, mem si nou inparfe!​—Lir 1 Timote 1:15.

Si nou anvi vinn pli pros ar Zeova, nou bizin kontign esey imit Li ek so Garson

8. Kifer fode pa nou pas lor nou bann febles?

8 Biensir, fode pa nou pas lor nou bann febles ouswa nou rod bann pretex. Zeova inn dir nou ki kalite dimounn Li anvi vinn so bann kamarad. (Psom 15:1-5) Alor, si nou anvi vinn pli pros ar Zeova, nou bizin kontign esey imit Li ek So Garson. Nou bizin osi esey kontrol nou bann move dezir, ek kitfwa nou kapav mem debaras nou ar sa bann move dezir-la. Ninport komie lane inn gagne depi ki nou’nn batize, nou bizin kontign amelior nou personalite.​—2 Korintien 13:11.

9. Kouma nou kone ki nou kapav kontign met nouvo personalite lor nou?

9 Lapot Pol ti dir bann Kretien: “Finn ansegn zot pou rezet vie personalite ki baze lor zot ansien kondwit, ek ki pe gate par so bann dezir ki met dimounn dan lerer. Ek zot bizin kontign renouvle zotmem dan lafors ki motiv zot lespri, ek zot bizin met lor zot nouvo personalite ki finn kree dapre volonte Bondie, dan enn vre lazistis ek enn vre fidelite.” (Efezien 4:22-24, NW.) Savedir ki nou bizin kontign fer zefor pou sanze ek pou ‘met nouvo personalite.’ Alor, ninport komie letan nou pe servi Zeova, nou ankor kapav aprann plis lor so bann kalite. Ek Labib kapav ed nou pou kontign fer bann sanzman dan nou personalite pou ki nou kapav plis resanble Zeova.

KIFER LI DIFISIL KOUMSA?

10. Ki nou bizin fer pou kontign fer bann sanzman gras-a Labib, ek ki kestion kitfwa nou kapav poz noumem?

10 Nou tou nou anvi obeir seki Labib dir. Me nou bizin travay dir si nou anvi kontign fer bann sanzman. Kifer nou bizin fer sa kantite zefor-la? Zeova pa ti kapav fer sa vinn pli fasil pou nou pou fer seki drwat?

11-13. Kifer Zeova atann ki nou fer bann gran zefor pou nou lit kont nou bann febles?

11 Kan nou reflesi lor liniver ek tou seki ena ladan, nou pena okenn dout ki Zeova ena pouvwar pou fer ninport ki kitsoz. Par exanp, Li’nn kree soley, enn kitsoz extra pwisan. Sak segonn, soley prodir enn gran kantite lalimier ek saler, pourtan zis enn tigit sa lenerzi lamem ase pou ki kapav ena lavi lor later. (Psom 74:16; Izai 40:26) Zeova donn osi so bann serviter lor later lafors kan zot bizin. (Izai 40:29) Li kler ki, si Zeova ti anvi, Li ti kapav fer sa  vinn bien fasil pou nou lit kont nou bann febles ek aret ena bann move dezir. Alor, kifer Li pa fer sa?

12 Zeova finn donn nou liberte pou swazir. Li les nou deside par noumem si nou pou obeir Li ouswa non. Kan nou swazir pou obeir Zeova ek nou fer tou pou fer so volonte, nou montre ki nou kontan Li ek ki nou anvi fer Li plezir. Satan dir ki Zeova pena okenn drwa pou diriz bann dimounn. Me kan nou obeir Zeova, nou montre ki nou anvi Zeova vinn nou Dirizan. Ek nou kapav sir ki, pou nou Papa ki ena lamour, bann zefor ki nou fer pou obeir Li ena enn gran valer devan so lizie. (Zob 2:3-5; Proverb 27:11) Kan nou fer zefor pou kontrol nou bann febles, mem si li difisil, nou pe montre ki nou fidel anver Zeova ek ki nou anvi Li vinn nou Dirizan.

13 Zeova dir nou ki nou bizin fer boukou zefor pou imit so bann kalite. (Kolosien 3:12; lir 2 Pier 1:5-7.) Zeova atann osi ki nou fer zefor pou kontrol seki nou panse ek seki nou resanti. (Romin 8:5; 12:9) Nou bien kontan sirtou kan, sak fwa ki nou fer zefor pou sanze, nou reisi.

LES PAROL BONDIE KONTIGN FER TWA SANZE

14, 15. Ki nou kapav fer pou kiltiv bann kalite ki fer Zeova plezir? (Get lankadre “ Labib ek Lapriyer Finn Sanz Zot Lavi.”)

14 Ki nou bizin fer pou manifeste bann kalite ki Zeova kontan? Olie ki nou deside par noumem ki bann sanzman nou bizin fer, nou bizin les  Zeova gid nou. Romin 12:2 (NW) dir: “Aret fer parey kouma sa sistem-la, me transform zot, ek renouvle zot fason panse. Koumsa zot pou kapav verifie par zotmem ki volonte Bondie, li bon, li akseptab ek li parfe.” Alor, pou kone ki Zeova anvi, nou bizin kont lor led ki Li’nn donn nou. Nou bizin lir Labib toulezour, medit lor seki nou lir, ek priye Zeova pou ki Li donn nou so lespri sin. (Lik 11:13; Galat 5:22, 23) Si nou fer sa, Zeova kapav ed nou pou konpran seki fer Li plezir, ek nou pou kapav aprann pou pans parey kouma Li. Lerla, seki nou panse, dir ek fer pou fer Zeova plis plezir, ek nou pou aprann kouma pou kontrol nou bann febles. Me mem sa, nou pou bizin kontign lit kont sa bann febles-la.​—Proverb 4:23.

Gard bien bann lartik ki ena dan nou bann piblikasion ouswa bann verse Labib ki ed twa pou lit kont to bann febles, ek relir zot detanzantan (Get paragraf 15)

15 Apart lir Labib toulezour, nou bizin osi etidie Labib atraver nou bann piblikasion, kouma Latour Degard ek Réveillez-vous ! Dan sa bann magazinn-la, ena boukou lartik ki kapav ansegn nou kouma pou imit Zeova so bann kalite ek kouma pou lit kont nou bann febles. Nou kapav trouv bann lartik ouswa bann verse ki sirtou bien itil pou nou. Nou kapav gard bien sa bann verse ek sa bann lartik-la pou ki nou kapav relir zot detanzantan.

16. Kifer fode pa nou dekouraze si nou pa pe kapav fer bann sanzman vit-vit?

 16 Sa pran letan pou aprann kouma pou imit Zeova so bann kalite. Alor, si to panse ki to pa’nn fer sa kantite sanzman ki to ti pe anvi la, to bizin ena pasians. O-koumansman kitfwa to pou bizin fer boukou zefor pou fer seki Labib dir. Me, plis to pans ek fer parey kouma Zeova anvi to fer, li pou pli fasil pou to pans parey kouma Li ek pou fer seki bon.​—Psom 37:31; Proverb 23:12; Galat 5:16, 17.

REFLESI LOR NOU ZOLI LAVENIR

17. Si nou fidel anver Zeova, ki zoli lavenir nou kapav atann?

17 Nou pe atann avek inpasians lepok kot nou pou vinn parfe ek nou pou servi Zeova pou touletan. Kan nou pou vinn parfe, nou pa pou bizin lite kont okenn febles, ek li pou pli fasil pou nou imit Zeova. Me, mem depi asterla nou kapav ador Zeova parski Li finn donn nou laranson an kado. Malgre ki nou inparfe, nou kapav fer Li plezir si nou kontign fer zefor pou fer bann sanzman ek swiv seki Li ansegn nou dan Labib.

18, 19. Kouma nou kapav sir ki Labib ena pouvwar pou kontign sanz nou lavi?

18 Kevin ti fer tou seki li kapav pou aprann metriz so koler. Li ti medit lor seki li ti lir dan Labib ek ti fer bann gran zefor pou fer bann sanzman dan so lavi. Li ti osi swiv konsey ki bann frer ek ser ti donn li. Mem si se apre plizir lane ki Kevin finn reisi amelior so personalite, avek letan li’nn reisi vinn enn asistan ministeryel. Ek depi 20 an, li pe servi kouma ansien. Me mem ziska zordi, li kone ki li bizin kontign lit kont so bann febles.

19 Parey kouma Kevin, nou kapav kontign amelior nou personalite. Si nou fer sa, nou pou kontign vinn pli pros ar Zeova. (Psom 25:14) Ek kan nou fer tou seki nou kapav pou fer bann sanzman ki fer Li plezir, Zeova pou ed nou ek nou pou reisi. Nou kapav sir ki gras-a Labib, nou pou kapav kontign fer bann sanzman dan nou lavi.​—Psom 34:8.

^ [1] (paragraf 1) So nom finn sanze.