Skip to content

Skip to table of contents

Tou-Pwisan me Ranpli ar Konsiderasion

Tou-Pwisan me Ranpli ar Konsiderasion

“[“Zeova,” NW] bien kone kouma ti form nou, Li kone ki nou sorti dan lapousier.”​—PSOM 103:14.

KANTIK: 30, 10

1, 2. (a) Kouma fason ki Zeova tret bann dimounn li bien diferan ar fason ki bann dimounn ki ena pouvwar tret lezot? (b) Ki nou pou examine dan sa lartik-la?

BANN dimounn ki ena pouvwar souvan persekit lezot ouswa mem fer dominer ar zot. (Matie 20:25, NW; Ekleziast 8:9) Zeova zame pa fer sa! Mem si Li Tou-Pwisan, setadir Personaz ki pli for dan liniver, Li ena boukou konsiderasion pou bann dimounn inparfe. Li bon ek li pran kont nou bann santiman ek seki nou bizin. Li rapel ki nou inparfe ek Li konn nou bann limit, alor zame Li pa demann nou fer plis ki seki nou kapav.​—Psom 103:13, 14.

2 Dan Labib, nou aprann kouma Zeova montre konsiderasion anver so bann serviter. Anou examinn trwa lexanp. Premierman, nou pou gete kouma Zeova ti ed zenn Samiel pou anons Gran Pret Eli enn mesaz zizman. Deziemman, nou pou gete kouma Zeova ti montre so pasians anver Moiz kan Moiz ti panse ki li pa pou kapav liber nasion Izrael depi Lezip. Ek trwaziemman, nou pou gete kouma Zeova ti montre  konsiderasion anver bann Izraelit kan zot ti kit Lezip. Ki nou aprann lor Zeova ar sa bann lexanp-la, ek kouma nou kapav imit Li?

KONSIDERASION ANVER ENN GARSON

3. Ki kitsoz ki pa normal ti ariv zenn Samiel enn swar, ek ki kestion nou kapav poz noumem? (Get zimaz dan koumansman lartik.)

Samiel ti koumans servi dan tabernak kan li ti bien zenn. (1 Samiel 3:1) Enn swar, apre ki li ti al dormi, enn kitsoz ki pa normal ti arive. * (Get not.) (Lir 1 Samiel 3:2-10. *) Li ti tann enn kikenn pe apel li. Samiel ti panse ki se Gran Pret Eli ki ti aze ki ti pe apel li. Alor li ti obeir, li ti leve ek li ti galoupe li ti al get Eli ek ti dir li: “To’nn apel mwa? Ala mo la.” Me Eli ti dir li: “Mo pa finn apel twa.” Mem kitsoz ti arive de fwa ankor. Ek lerla, Eli ti konpran ki se Bondie ki ti pe apel Samiel. Alor Eli ti dir Samiel seki li bizin dir prosenn fwa, ek Samiel ti obeir. Kifer Zeova pa ti dir Samiel depi koumansman ki se Limem ki ti pe apel li? Labib pa dir nanye lor la. Me li posib ki Zeova ti fer bann kitsoz dan sa fason-la parski Li ti pran kont bann santiman Samiel.

4, 5. (a) Ki Samiel ti fer kan Zeova ti donn li enn mesaz pou transmet Eli? (b) Ki sa lexanp-la aprann nou lor Zeova?

4 Lir 1 Samiel 3:11-18. * Lalwa Zeova ti donn lord bann zanfan pou respekte bann ki pli aze, sirtou bann ki ena lotorite. (Exod 22:28; Levitik 19:32) Alor, li bien difisil pou imazine ki enn zenn garson kouma Samiel pou al get Eli boner gramatin ek avek kouraz anons li Bondie so mesaz zizman ki bien pwisan. Labib dir nou ki Samiel “ti per pou rakont Eli sa vizion-la”. Me, Bondie ti montre Eli dan enn fason kler ki se Li ki ti pe apel Samiel. Akoz sa, Eli ti donn Samiel lord pou pa kasiet nanye dan seki Bondie ti  dir. Samiel ti obeir Eli ek “ti rakont li tou.”

Zeova ti rann li pli fasil pou Samiel kontign res obeisan ek kontign ena respe

Sa mesaz-la pa ti vremem etonan pou Eli. Enn tipe avan “enn zom ki servi Bondie” ti dir li apepre mem kitsoz. (1 Samiel 2:27-36) Sa lexanp-la aprann nou ki kantite Zeova Li ena konsiderasion ek sazes.

6. Ki bann leson nou kapav aprann ar fason ki Bondie ti ed zenn Samiel?

6 Eski to enn zenn? Si wi, lexanp zenn Samiel montre ki Zeova konpran to bann problem ek to bann santiman. Kitfwa to timid ek to trouv sa difisil pou pres ar bann adilt ouswa pou montre twa diferan ar bann ki ena mem laz ki twa. To kapav sir ki Zeova anvi ed twa. Alor priye Li ek devid to leker ar Li. (Psom 62:8) Dan Labib ena lexanp bann zenn kouma Samiel. Medit lor sa bann lexanp-la. Ek koz ar bann frer ek ser ki ena to laz ouswa ki pli gran ki twa ki finn sirmont bann mem problem. Kitfwa zot pou dir twa komie fwa Zeova finn ed zot, dan bann fason ki zot pa ti pe atann.

KONSIDERASION ANVER MOIZ

7, 8. Kouma Zeova ti montre ki Li ti bien pran kont bann santiman Moiz?

7 Kan Moiz ti ena 80 an, Zeova ti donn li enn responsabilite bien difisil. Li ti pou bizin liber nasion Izrael ki ti esklav dan Lezip. (Exod 3:10) Sirman Moiz ti gagn enn sok kan li ti gagn sa mision-la, parski li ti enn berze dan Madian pandan 40 an. Moiz ti dir: “Ki mo ete mwa pou ki mo al devan Faraon ek pou tir bann Izraelit dan Lezip?” Zeova ti rasir Moiz ek ti dir li: “Mo pou avek twa.” (Exod 3:11, 12) Zeova ti osi promet li ki bann ansien dan Izrael ti pou “ekout” li. Kanmem sa, Moiz ti demande: “Sipoze ki zot pa krwar mwa ek zot pa ekout mo lavwa?” (Exod 3:18; 4:1) Ofet Moiz ti pe dir ki Zeova ti kapav dan lerer! Me Zeova ti ena pasians avek Moiz. Li ti mem donn li pouvwar pou fer bann mirak. An realite, parmi bann dimounn ki mansione dan Labib, Moiz ti premie pou ena sa pouvwar-la.​—Exod 4:2-9, 21.

Me tousala pa ti ase pou Moiz. Li ti ena  enn lot pretext. Li ti dir ki li pa ti kapav koz bien. Alor Bondie ti dir li: “Mo pou avek twa kan to pou koze, ek mo pou aprann twa seki to bizin dir.” Eski sa ti konvink Moiz finalman? Non, li ti demann Bondie pou avoy enn lot dimounn! Lerla, Zeova ti ankoler. Me kanmem sa, Li ti pran kont bann santiman Moiz, alor Li ti avoy Aaron pou koz dan plas Moiz.​—Exod 4:10-16.

9. Kouma pasians ek bonte Zeova ti ed Moiz pou vinn enn bon sef?

9 Ki sa lexanp-la aprann nou lor Zeova? Parski Zeova Li Tou-Pwisan, Li ti kapav servi so pwisans pou fer Moiz per ek fer li obeir. Okontrer, Zeova ti ena pasians ek bonte. Li ti rasir so serviter ki ti ena modesti ek limilite ki Li pou avek li. Eski sa metod-la ti marse? Wi! Moiz ti vinn enn gran sef pou pep Bondie. Li ti esey ena douser ek konsiderasion anver lezot, parey kouma Zeova ti ena anver li.​—Nonb 12:3.

Eski to tret lezot parey kouma Zeova? (Get paragraf 10)

10. Kouma nou tir profi kan nou ena konsiderasion anver lezot parey kouma Zeova?

10 Ki bann leson nou kapav tire azordi? Si to enn mari, enn paran, ouswa enn ansien, to ena enn sertenn lotorite lor lezot. Pou sa rezon-la, li bien inportan ki to imit Zeova kan to montre konsiderasion, bonte, ek pasians anver to madam, to bann zanfan, ek bann ki dan to kongregasion. (Kolosien 3:19-21; 1 Pier 5:1-3, NW.) Si to imit Zeova ek Zezi Kris, pli Gran Moiz, li pou fasil pou lezot vinn ver twa ek koz avek twa, ek to pou kapav ankouraz zot. (Matie 11:28, 29) To pou vinn osi enn bon lexanp pou zot.​—Ebre 13:7NW.

ENN SOVER PWISAN ME KI RANPLI AR KONSIDERASION

11, 12. Kouma Zeova ti fer bann Izraelit santi zot an sekirite kan Li ti liber zot depi Lezip?

11 An 1513 avan Zezi Kris, kan bann Izraelit ti kit Lezip, li posib ki zot ti plis ki trwa milyon dimounn. Dan sa group-la, ti ena bann zanfan, bann aze, ek kitfwa bann ki ti malad ouswa andikape. Enn gran group koumsa ti bizin enn Sef ki pran zot swin ek ki konpran zot. Se exakteman seki Zeova ti ete pou zot par mwayin Moiz. Koumsa, bann Izraelit ti santi zot an sekirite kan zot ti kit zot sel landrwa ki zot finn kone.​—Psom 78:52, 53.

12 Kouma Zeova ti fer so pep santi zot an sekirite? Li ti organiz nasion Izrael “an-ord kouma dan enn larme” kan zot ti kit Lezip. (Exod 13:18) Parski zot ti organize dan sa fason-la, zot ti trouve dan enn fason bien kler ki zot Bondie ti ena enn kontrol lor sa sitiasion-la. Zeova ti donn zot “enn niaz” pandan lazourne ek “enn lalimier dife” pandan lanwit pou rapel zot ki  Li ti avek zot, Li ti pe gid zot ek protez zot. (Psom 78:14) Ek nasion Izrael ti bizin sa lasirans-la akoz seki ti arive apre.

Kouma Zeova ti pran swin bann Izraelit devan Lamer Rouz? (Get paragraf 13)

13, 14. (a) Kouma Zeova ti pran swin bann Izraelit devan Lamer Rouz? (b) Kouma Zeova ti montre ki Li pli pwisan ki bann Ezipsien?

13 Lir Exod 14:19-22. * Imazine ki to laba avek bann Izraelit. To’nn pieze. Larme Ezipsien deryer twa, ek Lamer Rouz devan twa. Lerla Bondie azir. Sa kolonn niaz ki ti abitie devan twa la bouze al par deryer to kan, li ant twa ek bann Ezipsien. Asterla, bannla dan nwar, me to kan li eklere par mirak! Lerla Moiz dres so lame dan direksion lamer, ek enn divan les bien for vini, ek ouver enn gran semin dan delo. Alor, twa, to fami ek to bann zanimo, zot tou mars omilie lamer bien an-ord avek leres bann dimounn. To etone ki anba pena labou ek li pa glise. Li sek ek ferm, alor li bien fasil pou to marse. Akoz sa, mem bann ki pe mars pli dousman reisi ariv lot kote san okenn problem.

 14 Lir Exod 14:23 *, 26-30. * Pandan sa letan-la, Faraon, ki orgeye ek bet, koumans pourswiv twa ek bann lezot Izraelit. Lerla, Moiz dres so lame ver lamer ankor enn fwa, ek sa de miray delo la tom lor Faraon ek so larme. Pa ti ena enn sel ki ti sape!​—Exod 15:8-10.

15. Ki sa lexanp-la aprann twa lor Zeova?

15 Sa lexanp-la aprann nou enn lot kitsoz lor Zeova. Li enn Bondie ki an-ord, ek sa kalite-la ed nou pou santi nou an sekirite. (1 Korintien 14:33, NW.) Parey kouma enn berze ki kontan ek pran swin so bann mouton, Zeova osi pran swin so pep dan bann fason pratik. Li gard zot an sekirite ek protez zot kont zot bann lennmi. Sa donn nou lasirans ek bien rekonfort nou amezir ki nou pe apros lafin sa sistem-la.​—Proverb 1:33.

16. Kouma nou tir profi kan nou re-examinn fason ki Zeova ti sap bann Izraelit?

16 Azordi, Zeova ankor pran swin so pep antan ki enn group. Li ed zot pou prezerv zot bon relasion avek Li ek protez zot kont zot bann lennmi. Ek Li pou kontign fer sa pandan gran detres ki pe vini bien vit. (Revelasion 7:9, 10) Alor, ki zot zenn ouswa aze, an bonn sante ouswa andikape, pep Bondie pa pou panike ouswa per pandan gran detres. * (Get not.) An realite, se lekontrer ki pou arive! Zot pou rapel bann parol Zezi: “Drese, lev latet parski zot delivrans pe aprose.” (Lik 21:28) Mem kan Gog, setadir enn group bann nasion ki boukou pli for ki Faraon, pou atak pep Bondie, zot pou ena konfians ki Zeova pou protez zot. (Ezekiel 38:2, 14-16) Kifer? Parski zot kone ki Zeova pa sanze. Li pou montre ankor enn fwa ki Li enn Sover ki kontan ek pran swin so pep.​—Izai 26:3, 20.

17. (a) Kouma nou pou tir profi kan nou etidie bann lexanp ki ena dan Labib ki montre kouma Zeova pran swin so pep? (b) Ki nou pou examine dan prosin lartik?

17 Dan sa lartik-la, nou finn trouv bann lexanp ki montre kouma Zeova pran swin, gid, ek sap so pep avek boukou konsiderasion ek bonte. Amezir ki to medit lor bann lexanp koumsa, esey aprann bann nouvo kitsoz lor Zeova kan to rod bann detay ki kitfwa to pa ti remarke avan. Amezir ki to aprann plis lor bann zoli kalite ki Zeova ena, to lamour pou Li ek to lafwa an Li pou vinn pli for. Dan prosin lartik, nou pou aprann kouma nou kapav imit Zeova kan nou ena konsiderasion anver bann ki dan nou fami, dan nou kongregasion, ek dan nou minister.

^ par. 3 Josèphe, enn istorien Zwif, dir ki Samiel ti ena 12 an sa lepok-la.

^ par. 3 1 Samiel 3:2-10: Enn zour Eli ti pe dormi dan plas kot li abitie. So lizie ti koumans trouv som; li ti gagn difikilte pou trouve. Lalanp Bondie pa ti ankor tengn, ek Samiel ti pe dormi dan tanp Zeova, kot lars lalians ti ete. Lerla, Zeova ti apel Samiel. Li ti reponn: ‘Ala, mo la.’ Li ti galoupe li ti al get Eli, ek li ti dir: ‘To’nn apel mwa? Ala mo la.’ Me Eli ti dir: ‘Mo pa finn apel twa, re-al dormi.’ Alor li’nn re-al dormi. Zeova ti apel li ankor enn fwa: ‘Samiel!’ Samiel ti leve, ti al get Eli ek ti dir li: ‘To’nn apel mwa? Ala mo la.’ Me li ti dir: ‘Mo pa finn apel twa mo garson. Re-al dormi.’ (Samiel pa ti ankor konn Zeova, ek Zeova pa ti ankor koz avek li.) Alor Zeova ti re-apel li, enn trwaziem fwa: ‘Samiel!’ Li ti leve ek li ti al get Eli, ek li ti dir: ‘To’nn apel mwa? Ala mo la.’ Eli lerla konpran ki se Zeova ki ti pe apel garson-la. Alor, Eli ti dir Samiel: ‘Ale, al dormi ek si Li apel twa, dir Li: “Koze, Zeova, parski to serviter pe ekoute.”’ Alor, Samiel ti re-al dormi. 10 Lerla Zeova ti vini ek ti debout la, ek ti apel li parey kouma bann lezot fwa: ‘Samiel, Samiel!’ Lerla Samiel ti dir: ‘Koze, parski to serviter pe ekoute.’”

^ par. 4 1 Samiel 3:11-18: 11 Lerla Zeova ti dir Samiel: ‘Gete! Mo pou fer enn kitsoz dan Izrael ki pou fer tou dimounn ki tann sa zot zorey sone. 12 Sa zour-la, mo pou realiz tou seki mo’nn dir konsernan Eli ek so fami, depi koumansman ziska lafin. 13 To bizin dir li ki mo pe amenn enn zizman pou touletan lor so lakaz akoz erer so bann garson. Li ti kone ki so bann garson ti pe modi Bondie, me li pa ti koriz zot. 14 Se akoz sa, mo ti fer Eli ek so fami serman ki okenn sakrifis ek okenn ofrand zame pa pou kapav fer bliye zot erer.’ 15 Samiel ti kontign dormi ziska gramatin. Apre li ti ouver bann laport lakaz Zeova. Samiel ti per pou rakont Eli sa vizion-la. 16 Me Eli ti apel Samiel: ‘Samiel, mo garson!’ Lerla Samiel ti dir: ‘Ala mo la.’ 17 Li ti demande: ‘Ki Li’nn dir twa? Silteple, pa kasiet nanye. Bondie pou pini twa ek Li pou fer sa ankor plis si to kasiet zis enn sel mo dan tou seki Li’nn dir twa.’ 18 Alor Samiel ti rakont li tou, ek li pa ti kasiet nanye. Eli ti dir: ‘Se volonte Zeova. Ki Li fer seki bon devan so lizie.’”

^ par. 13 Exod 14:19-22: 19 Lerla anz vre Bondie ki ti pe mars devan kan Izrael, ti ale ek ti al par deryer zot, ek kolonn niaz ki ti devan zot ti bouze pou al par deryer ek ti res deryer zot. 20 Lerla li ti vinn ant kan bann Ezipsien ek kan bann Izraelit. Enn kote, li ti enn niaz nwar. Lot kote, li ti pe eklere pandan lanwit. Koumsa enn kan pa ti vinn pre ar lot kan-la pandan toutlong lanwit. 21 Asterla Moiz ti dres so lame dan direksion lamer ek Zeova ti fer lamer rekile avek enn divan les bien for pandan toutlong lanwit, ek sa ti fer lamer vinn enn later sek, ek delo ti divize. 22 Finalman, bann Izraelit ti al omilie lamer, lor enn later sek, pandan ki delo lamer ti kouma enn miray pou zot dan zot kote drwat ek dan zot kote gos.”

^ par. 14 Exod 14:23: “Bann Ezipsien ti pourswiv zot, ek tou bann seval Faraon, so bann kales lager, ek so bann kavalie ti galoup deryer zot omilie lamer.”

^ par. 14 Exod 14:26-30: 26 Lerla Zeova ti dir Moiz: ‘Dres to lame dan direksion lamer pou ki delo revinn lor bann Ezipsien, lor zot kales lager, ek lor zot kavalie.’ 27 Deswit Moiz ti dres so lame ver lamer, ek ler ariv gramatin, lamer ti revinn normal. Pandan ki bann Ezipsien ti pe sove, Zeova ti zet bann Ezipsien omilie lamer. 28 Delo ti revini ek ti kouver bann kales lager ek bann kavalie ek tou larme Faraon ki ti al dan lamer deryer zot. Pa ti ena enn sel ki ti sape. 29 Me bann Izraelit ti mars lor later sek omilie fon lamer, ek bann delo ti form enn miray dan zot kote drwat ek dan zot kote gos. 30 Alor sa zour-la Zeova ti sov bann Izraelit dan lame bann Ezipsien, ek Izrael ti trouv kadav bann Ezipsien lor laplaz.”

^ par. 16 Li rezonab pou panse ki parmi bann ki pou travers Armagedon, pou ena sertin dimounn andikape. Kan Zezi ti lor later, li ti geri bann dimounn ki ti ena “tousort kalite malad,” ouswa tou sort kalite andikap. Seki li ti fer montre nou seki li pou fer pou bann ki pou travers Armagedon. (Matie 9:35) Bann ki pou resisite pou ena enn lekor parfe ek zot pou an bonn sante.